19
Nios ika anoax fanãiki iskakani: “¡Aicho! Nõko Ifo Nios sharakõi,” ikaxõ Niosnoa afara sharafo fanãikani
1-2 Askata nai mẽra ikafo ichapakõi ãto meka ẽ nika, fãsikõi iskaifãfe:
A fetsafãfe chakafamisfo Epa Niospa ato omiskõimani. Chanĩmakõi, ato omiskõimani. ¡Aicho! Nõko Ifo Nios fãsi sharakõi. Nãato nõko chaka noko soaxona nõ afe nĩpaxanõ. Aõnoa fisti nõ yoitiro iskafakĩ: “Mĩ nõko Ifokõi. Fato fetsakai mia keskarama afara sharafamis. Mĩ sharaõxõ mĩ afama mĩshti fatiro,” ixõ keyokõichi yoipakenakafo. Epa Niospa Babilonia anoafo atoõnoa iskafakĩ yoia: “Nã Babilonia anoafo nã kẽro feromakõi keskarafo. Nã chakafamisfoõxõ maifo tii ano ikafori ato chakafama. Nãskakẽ Babilonia anoafãfe ea fãsi chakakõi famisfo. Efe yorafori ato omiskõimakani nanõfo. Nãskakẽ ẽ ato kopia omiskõimakĩ,” ixõ Epa Niospa yoi,
ixõ yoiaifãfe ẽ nika. Afianã meka fetsari ẽ nika nai mẽranoafãfe yoiaifãfe iskafakakĩ:
¡Aicho! Nõko Ifo fãsi sharakõi. Afaa chakafamisma. A chakafamisfo chanĩmakõi ato omiskõimani. Ato chiifã mẽra potano afo kooi nishpapakenakafoma,
ixõ yoiaifãfe ẽ nika.
Askanori Epa Nios tsaoa ano nã veinticuatro xanĩfori nã Nios onifani cuatro a nãmã feopakekafakĩ iskafakĩ yoiafo: “Askapainõ. ¡Aicho! ¡Nõko Ifo fãsi sharakõi!” ixõ yoiaifãfe ẽ nika. Askata Epa Nios tsaoa anoa ẽ meka fetsa nika iskafakĩ yoiaito:
Epa Nios yonoxomisfãfe xanĩfofofãfe askatari afamafofãfe mato Niospa yoia keskara mã apaikõimis. Mãri Epa Nios yoikãfe iskafakĩ: “¡Aicho! ¡Epa Niosi, mĩ sharafinakõia!”
ixõ yoiaito ẽ nika.
Feronãfake ãfiyakĩ fista atiro inimakĩ. Nãskarifakĩ Jesús nai mẽraxõ noko fista axoxii nokoki inimakĩ
Askatari ẽ anã nika yõrafã rasi mekaifãfe nã fakafã poo ikai keskara, askatari fãsikõi nai tiri ikai keskarari ẽ nika ãto meka:
¡Aleluya! Nõko Ifo Nios tsõa atiroma keskara afama mĩshti fatiro. Nã nõko Xanĩfo finakõia. Maifo tii anoafo noko ĩkitiro. ¡Aicho! ¡Nõko Ifo Nios sharafinakõia! 7-8 Akka feronãfãke kẽro fiaino nã kẽro inimakõi itipinĩsharatiro ãfe fene fe fianãxiki. Nãskarifiai nõko Ifo Jesús fe iskaratĩa afe yorafo afe ipanakafo. Akka afe yorafo mã itipinĩsharafo afe ipaxakakĩ. Akka ãfinĩ ãfe fene inimamapai itipinĩsharatiro. Sama fena sharakõi patsaxõ safetiro afe fianãxikĩ. Nãskarifiakĩ nã Jesús Ifofamisfãfe itipinĩshara fatirofo. Epa Niospa ato shara fapaikĩ, ato chaka soaxoni Jesús fe ĩpaxanõfo. Nãskakẽ nõ inimai. Tsoa fetsakai mia keskarama afara shara famis,
ixõ yoiafo. Niospa yorafãfe Jesúsxõ fetsafo sharafamis. Nãskakẽ Niospa ato rapati sharafinakõi safemana Jesús fe ipasharanõfo.
Askatari ãjirinĩ ea yoia: “Ẽ mia yoiai keskara kenefe iskafakĩ: ‘Ẽfe Fake Jesús iskaratĩa keyokõi afe yorafo ichanãfai afe ĩpaxanõfo. “Niri fekãfe,” ato faino, nikakanax inimakõikani. Nãskakaxõ ẽfe Fake feta pikani afe ipaxakakĩ,’ ixõ Epa Niospa yoia. Nãskakẽ Epa Nios ãfe meka mã chanĩmara fatiro,” ixõ ea yoia.
10 Ea yoiaino ẽ a nãmã feopakekafana, “Mĩ fãsi sharakõi,” ixõ yoixiki. Ẽ askafaino ea yoia iskafakĩ: “Ea askafayamafe. Ẽri Nios yonoxomiski mĩ axomis keskafakĩ, a Nios Ifofaa fetsafãferi askafamisfokĩ. Jesús mato yoiai keskara mã kachikiri famisma. Nãskakẽ Nios fisti nãmã nõ feopakekafã yoitiro: ‘Mĩ fãsi sharakõi. Mĩ ẽfe Ifokõi,’ ixõ anori fisti nõ yoitiro. Nã Niospa meka yoimisfãfe yoimisfo keskarifakĩ ẽri Jesúsnoa yoimis Epa Niospa ea shinãmanaino,” ixõ ãjirinĩ ea yoia.
Jesús mai ano afianã oxiai keskara yoi
11 Akka ẽ anã ẽfe namapa õia keskara anã ẽ mato yoinõ mã tãpinõ. Epa Nios ika anoa nai mẽranoa ẽ õia. Fepoti fepekemea keskara ẽ a mẽra õia. Nãskara Epa Nios ika ari xafakĩakõi ẽ õia. Nãno kamayo oxokõi ẽ õia. Nã kamayo kamaki Jesucristo nõko Ifo tsaoa. Ãfe ane ichapa. Ãfe ane rafeõnoa ẽ mato yoinõ. Fẽtsa, “Nã Yoia Keskara Akõimis.” Akka ãfe ane fetsari, “Chanĩmisma.” Nãato chanĩmakõi yora chakafo omiskõimani. Niospa meka nikakaspamisfono a omiskõipakenakafo mẽra ato potaxii. 12 Ãfe fero rafe chii xofisai keskara. Fakishi chii xofisaino yõra õisharatiro. Nãskarifakĩ nõko Ifãfe yorafãfe ãto õiti mẽraxõ shinãifo keskara tãpia. Xanĩfãfe maiti sharakõifo ichapakõi maiafo ika. Ãfe femãnãki ãfe ane kenea. Ares fisti nã ane tãpia. 13 Rapati chainipa safea. Nã rapati imiki momoa. Nãskara õikĩ ea shinãmana Jesús noko nãxoni. Ãfe ane fetsari, “Niospa Meka,” famisfo. 14 Afe yorafo nai ariax kamayofo oxokõi kamaki ãto Ifo kachiori fokani. Ãto rapatifo oxokõi chainipa safeafo. Nã rapati oxokõi rama pãtsaxona keskarafo. 15 Ãfe axfa mẽranoa keno chainipa ikiaikõi ẽ õia. Akka ãfe kenoma, ãfe meka. Ãfe mekapas maifo tii anoafo nikayospamisfo omiskõimani. Maifo tii ato ĩkinã, fetsafo nikayospamisfo ato kerexkai omiskõimakõi. Ãfe meka nikakaspamisfono Nios õitifishkikõini. Akka Jesúsxõ ato omiskõimani, omiskõipakenakafo mẽra ato potaxii. 16 Jesús ãfe ane fetsa ãfe rapati chainipaki kenea mãnãkiri keneta maikiriri kenea iskafakĩ: “Xanĩfo maifo tii anoa ãto Xanĩfo finakõia, askatari ãto Ifo finakõia,” ixõ kenea.
17-18 Askatari ẽ õia ãjiri fetsa xini ano nĩxõ fãsikõi yoia iskafakĩ: “Xanĩfofo ikaino, sorarofo ãto xanĩfofo ikaino, ãto xanĩfofo fe rafea ikaino, feronãfakefo mitsisipafo ikaino, kamayofo ikaino, a kamayofo kamaki tsaoafo ikaino, keyokõi Niospa meka nikakaspamisfo ikaino, ato yonomatifoma ikaino, a ãto yonomatifo ikaino, yora afamafori ikaino, a yora finakõiafo ikaino, keyokõi Niospa ato namaxii,” ixõ yoia. Nãskakẽ ishpifo ato yoia: “Fekãfe ãto nami pixikakĩ,” ixõ nã ãjirinĩ ishpifo kena.
19 Askatari afianã ẽ õia a nõko Ifo Jesús noikaspai nã yoinã põfe keskara yafi maifo tii anoa xanĩfofo ãfe sorarofoya ẽfe namapa õia keskara ẽ õia. Mã ichanãfo Jesús ãfe kamayo kamaki tsaokẽ afe yorafoya retepaikani. 20 Akka ato retetamaroko Jesús ato achia chiifã mẽra ato potaxiki. Nã ato pãramisto, “Ẽ Niospa meka mato yoimis,” ifiax ãa chanĩmis. Nãato na yoinã põfe keskaraõxõ tsõa atiroma keskara famis Satanás yõshixõ. Nãskaxõ keyokõi yorafoki kenea nã marakkaõxõ yoinã põfe keskara tãpixikani. Nãfãfe yoimisfo iskafakakĩ: “Mĩ ẽfe nios. Ẽ mia noi,” ixõ anori yoinã põfe keskara yoimisfo. Akka nã ato pãramisto yõra atiroma keskafakĩ afama mĩshti faito nãfãfe õiafo. Nãskakẽ ato pãrakõia. Nã yoinã põfe keskara fe nã ato pãramis naafomano iriyafi Jesús ato chiifã mẽra pota. 21 Nã rafeta ãto inafo Jesús ãfe kamayo kamaki tsaoxõ ãfe mekapa ato reteaino nai fetseafo. Mã naafono ishpifo atoki ichanãkaxõ ãto nami pikani mãyakõiafo.