21
Nai yafi mai fenakõi Epa Niospa onifaxii
Akka nã ẽfe namapa õia keskara Epa Niospa anã ea õimana. Ẽ õia nai yafi mai fenakõi Niospa onifaa. Nã nai yafi mai taefakĩ onifani yamarisatana. Fakafãri yamarisatana. Askano ẽ õia Niospa yorafo nãfãfe Jesús Ifo shara famisfo nai mẽranoafo Epa Nios ika ariax fotokani. Nãfo ikafo Jerusalén fena ano. Nã Jerusalén fena Nios ika ariax nãmã fotoa nãno ikafo. Fotoaifono ẽ õia fãsi sharakõi. Akka kẽromã ãfe sama sharakõi safetiro itipinĩsharaxikĩ fene fe fianãxiki. Nãskari fakĩ Epa Niospa nã Jerusalén fena itipinĩshara faa sharakõi inõ afe yorafo nãno afe nĩpaxanõfo. Askano Epa Nios tsaoa anoa meka achakõi ẽ nika. Yoia iskafakĩ: “¡Aicho! Iskaratĩa Epa Nios yorafo fe ixikiki. Ato mẽra ixii nãfo afe yorafo inõ, nã yora fisti keskara. Ato kexesharaxii anã tsoakai omiskõitiroma. Ato noikĩ oiaifono Epa Niospa ato shinãmasharaxii ãto fẽo tereaxoxii anã shinãchakakakima tanaima inimanõfo. Ato kexeaino tsoakai anã natiroma, anãrikai manomitsai oiakanima, anãrikai paemekanima. Afara chakafo iyopaoni keskarakai anã askanakama,” ixõ yoia.
Askata Niospa ãfe tsaoti kamaki tsaoxõ yoikĩ iskafaa: “Ẽ keyokõi fenafai,” ixõ Niospa yoia. “Ẽfe meka chanĩmakõi. Nãskakẽ nã mĩ nikai keskara kenefe,” ixõ ea yoia.
Askaxõ anã Niospa ea yoia iskafakĩ: “Mẽ aka. Iskaratĩa ẽ yoiyoni keskara mẽ keyoa. Afara onifataima ẽ iyopaoni. Afetĩara maifo tii keyoai eres fisti ẽ yoitiro. Ẽ keyokõi ĩkinã. Ẽfi nĩpamiski. Fetsa nõamãikĩ yoitiro iskafakĩ: ‘Ẽ faka fenakõi naxikima,’ ixõ yoitiro. Nãskarifiai fetsa ipaisharapaikõikĩ yoitiro iskafakĩ: ‘Ẽa ẽ isharatiroma. Ẽ Nios yopakõi,’ ixõ anori yoiaito ẽ inimakĩ ifitiro, efe ĩpaxanõ. Fẽtsa ea kachikiri fatamaroko nã naitĩa ea Ifofasharaxõ nãato keyokõi nã ẽ mia yoia keskara fixii. Ẽ kaxpa inãxii. Ẽ ãfe Nios ixii. Akka ẽfe fake ixii. Akka fetsa ratei eõnoax omiskõikaspakĩ ea kachikiri faa, askatari fẽtsa ẽfe meka nikakaspamis, fẽtsari afara chakafo fetsa fetsatapafo xatekaspai, askatari fetsari retemitsamis, fetsari ãto ãfima chotamis, askatari kẽromãri ãto fenema chotamamis, fẽtsari koshoiti tãpiax nã niafaka chakafo fe rafemis, askatari fẽtsari ea noitamaroko afara fetsa noikĩ, ‘Na ẽfe nioski,’ famis. Nãskakẽ askarafo fe nã chanĩmisfo afokai efe nĩpanakafoma. Chiifã mẽra nã omiskõipakenakafo mẽra ipanakafo. Anoaxkai faki fonakafoma,” ixõ Epa Niospa ea yoia.
Jerusalén Fena
Askata Niospa ãjirinĩ siete kecho keskara mẽra afara chakakõi fospia maifo tii ano nachixii ato omiskõimanõ fẽtsa ekeki oxõ yoikĩ iskafaa: “¡Ofe! Ẽ mia afara sharakõi õimanõ. Akka feronãfãke mã ãfiyaxõ kexesharatiro. Nãskarifakĩ Jesús chanĩmara faafo afe yorafo ifia. Ofe. Ẽ mia õimanõ,” ea faa. 10-11 Askano Niospa Yõshi Sharapa ea ĩkinãino Niospa ãjirinĩ ea machi efapa keyakõi ano ea iyoa keyokõi ẽ õinõ. Jesús chanĩmara faafo nã Nios ika anoafo ato chaka soaxona nãfo nai mẽranoa Epa Nios ika ariax fotoaifãfe ea õimana. Na mãchifã keyakõi anoxõ ea õimana. Nãfo ika ano ãfe ane Jerusalén Fena. A mẽra ikafo Jesús Ifo shara famisfo. Epa Niosri ato fe ika. A ato fe ika ano fakkai fakkais isharai. Tokiri fakkai fakkais ikai keskara sharafinakõia. Nã tokiri ãfe ane jaspe fẽxta shara, tokiri fetsa ãfe ane cristal. Shara fakkai fakkais ikai keskara. 12 Nã tokiri kenea efapa Jerusalén foake tii fayakena. Nã kene keyakõi doce fepotiya. Nã doce fepoti ano Niospa ãjiri niafo kexesharaxikakĩ. Israel iyopaonito ãfe fake doce ipaoni. Nã docefãfe ãto fakefo paxkanifo. Nãskakẽ fepoti tii ãto anefo doce kenea. 13 Nã kene keya ãfe fepoti ichapaya. Xini oaikiri tres ikaino, xini kaikiri tres ikaino, xini kaima anori tres ikaino, xini oaima anori tres ika fepoti ichapaya. 14 Nã kene keyakõi tokiri doce efapanãfã kamaki kenea. Jesúsnoa yoimisfãfe ãto anefo nã tokiri doceki kenea.
15 Niospa ãjirinĩ nã ea taefakĩ yoiato, nãato tanati oro tsoma, Jerusalén Fena tanaxii, ãfe kene yafi ãfe fepoti tanaxiki. Nã tanati tafa chainipa keskarafiax oro õshi keskara sharakõi. 16 Nã Jerusalén Fena ãfe kene keya senẽsharakõi. Ãfe chainipa fe ãfe xãkĩ nãtixõ rafe. Ãfe keyari nãtixori. Niospa inapa tana dos mil dos cientos kilometro ãfe chainipa fe, ãfe xãkĩ, ãfe keyari. 17 Ãfe kenefo keyakõi a akiki kenea sesenta y cuatro metros. Nã Niospa ãjiri yorafãfe tanamis keskari fakĩ nãatori metropa tana.
18 Nã Jerusalén Fena sharakõi. Nã manishomo fẽxta nõ õimis keskara sharafiax õshi keskara. Nãõxõ Epa Niospa Jerusalén Fena onifaa. Askatari a kenea keyakõi nã tokirinĩ ãfe ane jaspe Niospa onifaa. 19 Tokiri sharakõifo fetsa fetsatapafo Epa Niospa onifaa, nã doce tokiri kamaki nã kene keya tsaoa. Taeyoi jaspeki iyoa. Ãfe pefeta zafiroki ika. Ãfe pefetari agataki ika, ãfe pefetari esmeraldaki ika, 20 ãfe pefetari onĩceki ika, ãfe pefetari cornãlinãki ika, ãfe pefetari crisolitoki ika, ãfe pefetari beriloki ika, ãfe pefetari topacioki ika, ãfe pefetari crisoprasaki ika, ãfe pefetari jacintoki ika, ãfe pefetari amãtistaki ika; nãfo sharakõifoki nã kene Epa Niospa nimainĩfofãni. 21 Nã kene keyapa ãfe fepotifo perla oxo efapa Niospa onifaa. Nã perla tokiri keskara oxo sharakõi. Nã perla fistiõxõ fepoti fisti onifaa. Nãskakẽ doce fepoti onifaa nã perlaoxõ. Nã Jerusalén Fena ãfe fai manishomo fẽxta sharakõi keskara oke rafe nõ õitiro. Manishomo fẽxta keskara sharafiax oro õshi keskara shara.
22 Akka Epa Nios kĩfiti pexefã anoma. Epa Niospa nã afama mĩshti fatiroxakĩ nõko Ifo Jesús noko fe Jerusalén Fena mẽra imisfo. Askatari yorafãfe Epa Nios kĩfiti pexefã nã anã yopanakafoma. 23 Nãskarifakĩ anã xini yafi oxe yopakanima Epa Nios fe Jesús ato fe ikano. Epa Nios nãno ato fe ixõ ato chaxaxoni. Jesúsri ato askafaxõi õisharakõinõfo. Anã afaa yopakanima. 24 Mai fetsa anoaxri fofãsatirofo Epa Niospa ato chãxano. Xanĩfofori Jerusalén Fena mẽra ikikaxõ a aya imisfo afara sharafo inãxikani. 25 Nãno fakishri anã ikima. Fakishpakenakama. Akka anã Jerusalén Fena ãfe fepotifo fepopakenakama. 26 Akka fetsafori maifo tii anoax Jerusalén Fena mẽra ikikakĩ a aya imisfo ato afara sharafo inãxikani. 27 Akka afara chaka nã Jerusalén Fena mẽra ikitiroma. Nã chaka shinãmisfo fe a afara chakafamisfo, a ato pãramisfori afo ikitirofoma. Akka Jesús ãfe kirika mẽra ãto ane keneano afe ipaxatirofo. Nãfo fisti Jerusalén Fena mẽra ikitirofo Jesús fe ipasharaxikakĩ.