6
Ŵanache ni Achaŵelesi
Ŵanyamwe ŵanache mwapilikanichisye achaŵelesi ŵenu ligongo nkunkulupilila Ambuje, pakuŵa chelecho chili chambone kuchipanganya. Mpela igakuti pakusala Malembelo ga Akunnungu, “Mwachimbichisye atati ŵenu ni achikulu ŵenu.” Lyeleli lili lilajisyo lyaandanda lyalili ni chilanga, ni, “Pachinkole upile ni kutama yaka yejinji pa chilambo.”
Ni ŵanyamwe achatati kasimwatanda ŵanache ŵenu, nambo mwalele mpela yakuti pakusaka Ambuje kwakwalosya yakuti pakusachilwa kutama ni kwajiganya yele indu.
Achikapolo ni Achambuje ŵao
Ŵanyamwe achikapolo mwapilikanichisye achambuje ŵenu ŵa pachilambo pano kwa kwachimbichisya ni kwapilikanichisya ni kwa ntima wambone mpela nkwatumichila Kilisito. Ntendeje yeleyo ngaŵa pe katema pakumbona ŵandu kuti mmoneche ŵambone, nambo mpanganye yaili unonyelo wa Akunnungu ni kwa ntima wose pakuŵa ŵanyamwe ndi achikapolo ŵa Kilisito. Mpanganye masengo genu kwakusangalala mpela nkwatumichila Ambuje ni ngaŵa mpela nkwatumichila ŵandu. Mmanyilile kuti mundu jwalijose jwakutenda yambone, atamuno ali kapolo pane jwalechelelwe chapochele mbote jakwe kutyochela kwa Ambuje.
Ni ŵanyamwe achakulu ŵa pachilambo ntende iyoyo kwa achikapolo ŵenu, nneche kwajogoya. Mmanyilile kuti ŵanyamwe ni ŵelewo, nkwetenje Ambuje ŵamo pe kwinani, nombewo nganakola lusagu.
Ngondo ja Mmbumu
10 Nipele kwakumalichisya, njime nkulimbila nkulumbikana ni Ambuje ni kwakukamuswa ni machili gao gamakulungwa. 11 Njigale yakumenyanila yose yampegwilwe ni Akunnungu kuti nkombole kugakanila malindi ga Shetani. 12 Ligongo ngondo jetu ngatukumenyana ni ŵandu, nambo tukumenyana ni masoka gagakutama mu chilambo cha mbumu yaani achakulu ni ŵakwete ulamusi ni ŵakwete machili, ŵakuchilongosya chilambo cha chipi cha chigongomalo. 13 Kwa ligongo lyo njigale yakumenyanila yose yampegwilwe ni Akunnungu kuti pachijiiche ngondo nkombole kugapunda machili ga jwachigongomalo jula, pachimmale kumenyana chinkombole kwima nkulimbila.
14 Nipele, njime nkulimbila, usyene uŵeje mpela nkanda mchiunu mwenu, ni kuwoneka kwenu wambone paujo pa Akunnungu kuŵeje mpela chiwalo cha chisyano chakulichenjela pa ntima, 15 ni kukola lungwanu lwa kwalalichila ŵandu Ngani Jambone ja chitendewele luŵeje mpela inkuti pakuwala ilatu ya ngondo. 16 Kupunda yeleyo yose, chikulupi chenu chichiŵe mpela ngao mmakono genu kuti nkombole kujisima mipamba jose ja mooto ja Jwachigongomalo. 17 Mpochele ukulupusyo mpela chisoti cha chisyano, ni liloŵe lya Akunnungu mpela lipanga lyankupegwa ni Mbumu jwa Akunnungu. 18 Mpopelele katema kose, nchiŵendaga ukamuchisyo wa Akunnungu. Mpopelele katema kose mpela inkuti pakulongoswa ni Mbumu jwa Akunnungu. Nchesyanje pangapela nkwapopelela ŵandu wose ŵa Akunnungu. 19 Iyoyo mumbopelele, kuti Akunnungu ambe maloŵe gakuŵecheta ni ngombole kwamanyisya ŵandu yantemela ya Ngani Jambone pangali lipamba. 20 Une ndili jwantenga kwa ligongo lya Ngani Jambone namuno sambano ndili mu chitaŵiko. Mumbopelele, kuti ngombole kujilalichila Ngani Jambone pangali lipamba mpela inguti pakusachilwa.
Chikomasyo chakumalichisya
21 Che Tukiko, njetu jwakunonyelwa ni jwakutumichila jwakukulupilichika nkulumbikana ni Ambuje chansalile ngani syangu syose ni inguti pakwendelechela ni mmanyilile inguti pakupanganya masengo. 22 Nguntuma kukwenu kwa ligongo lya chindu chi, ansalile ngani sya nkati uweji ni kuntulasya mitima jenu.
23 Achalongo achinjangu, ngummendela chitendewele ni unonyelo ni chikulupi kutyochela kwa Akunnungu Atati ni kwa Ambuje Che Yesu Kilisito. 24 Ngwaŵendela umbone kwa Akunnungu aŵala wose ŵakwanonyela Ambuje ŵetu Che Yesu Kilisito kwa unonyelo wangali mbesi.