8
Che Yesu jwambopesi jwetu jwankulu
Nipele, chindu chachili chekulungwa mu indu itukusala yi chili achi, tukwete Jwambopesi Jwankulu jwati nnyi, jwatemi peuto pakuchimbichikwa kunlyo kwa chitengu cha umwenye cha Akunnungu kwinani. Ŵelewo akupanganya masengo ga umbopesi peuto papaswela nnope, malumbo gakwe munkati mwa lisakasa lya usyene lya Akunnungu lyalitaŵikwe ni Ambuje, ni ngaŵa lyalitaŵikwe ni mundu.
Jwambopesi Jwankulu jwalijose asagulikwe kutyosya mbopesi ni sadaka. Kwayele, ni jwambopesi jwankulu jwetu nombejo akusachilwa akole chindu chakwatyochesya Akunnungu. Nambo akaapali pachilambo pano, ngakatendekwe Jwambopesi ng'o, ligongo apali ŵambopesi ŵane ŵakutyosya mbopesi malinga ni yaikuti kulajiswa mu Malajisyo ga che Musa. Masengo gao ga umbopesi gali chisyasyo ni mbwilili wa aila yaili kwinani. Pakuŵa che Musa paŵaŵandichile kulitaŵa lisakasa lya Akunnungu lila, Akunnungu ŵansalile kuti, “Nlole, mpanganyeje indu yose mpela chisyasyo chimwatite pakuloswa pamwaliji petumbi.” Nambo sambano Che Yesu apochele masengo ga umbopesi gagali gambone kupunda ga ŵanyawo, pakuŵa lilangano lya kwilanya lyaŵisile pasikati ja Akunnungu ni ŵandu lili lyambone kupunda, pakuŵa lijimi pa lilangano lyambone nnope lya Akunnungu.
Naga lilangano lyaandanda likaliji lyangali chileŵo ngalikasachilwe lilangano line. Nambo Akunnungu ŵakuweni kuleŵa kwao paŵatite,
“Nlole gakwika moŵa, Ambuje akuti
gatinjitaŵa lilangano lyasambano pasikati ja ŵandu ŵa ku Isilaeli ni ŵandu ŵa ku Yuda.
Lilangano li ngaliŵa yalumo ni lilangano linataŵile ni achambuje ŵao
pa lyuŵa linaalongwesye kwa kwakamula makono gao akopoche mu chilambo cha Misili.
Pakuŵa nganakulupilichika mu lilangano lyangu
noneji naalesile kwagosa, akuti Ambuje.
10 Sambano alili ni lilangano lichingataŵe ni ŵandu ŵa ku Isilaeli,
pa moŵa go, akuti Ambuje.
Chingagaŵiche malajisyo gangu mu nganisyo syao
ni kugalemba mmitima jao.
Uneji chime Akunnungu ŵao,
ni ŵanyawo chaŵe ŵandu ŵangu.
11 Ngapagwa juchanjiganye njakwe
namose kunsalila mpwakwe kuti
‘Mwamanyilile Ambuje.’
Pakuŵa wose chachiimanyilila une
chitandile jwannandi mpaka jwankulungwa jwakwe.
12 Chinaalechelesye chigongomalo chao, ni sambi syao
ngangumbuchila sooni.”
13 Kwa kusala lilangano lili “Lyasambano,” Akunnungu alitesile lilangano lyaandanda liŵe lya kuwisala. Ni chindu chose chachichekulwipe ni kuwisala chichisoŵe pangakaŵa.