11
Ŵa umboni ŵaŵili
Nipele napegwile nnasi uwaliji mpela chitela cha kupimila ni kuusalila, “Njaule, nkajipime nyuumba ja Akunnungu ni chilisa ni kwaŵalanga ŵandu ŵakupopela mwelemo. Nambo nkalupima luŵala lwa paasa lwa nyuumba ja Akunnungu, ligongo lupegwilwe kwa ŵandu ŵangaŵa Ŵayahudi. Ni ŵanyawo chauliŵate musi wauswela kwa miesi alobaini na mbili. None chinaatume ŵaumboni ŵangu ŵaŵili ali awete magunia kuti akalalichile utenga kutyochela kwa Akunnungu kwa moŵa elufu moja na mia mbili na sitini.”
Ŵele ŵaumboni ŵaŵili wo ali itela iŵili ya miseituni ni indu iŵili yakuŵichila imuli yaikwima paujo pa Ambuje jwakutawala chilambo. Ni iŵaga mundu akusaka kwapoteka, ukukopoka mooto nkang'wa mwao ni kummulaga jwammagongo jo. Ni jwalijose jwakulinga kwapoteka, akuulajikwa kwanti iyoyo. Ŵanyawo akwete ukombole wa kukuugala kwiunde kuti jikanya ula kwa moŵa pakulalichila utenga kutyochela kwa Akunnungu. Sooni akwete ukombole wa kugatenda meesi gaŵe miasi ni ukombole wa kuchiputa chilambo kwa maputiko gakupisyangana katema kakali kose pachasache.
Nambo patachimalisya kuŵalanga umboni wao, chinyama chachikali kutyochela Mwisimbo lyangali mbesi chichimenyane nawo ni kwapunda ni kwaulaga. Mitembo jao chijisigale mmatala ga mmusi waukulungwa akula kuŵaŵambikwe Ambuje ŵao. Liina lya musi wo lili Sodoma pane Misili. Ŵandu ŵa kila lukosyo ni kila kabila ni kila iŵecheto, chajilole mitembo jao kwa moŵa gatatu ni nusu. Nambo ngaasaka kuti jwali jose ajisiche mitembo jao. 10 Ŵandu ŵakutama mchilambo chasangalale ni kupelegana mituuka kwaligongo lya chiwa cha ŵandu ŵaŵili wo. Pakuŵa ŵakulondola wo ŵaasawisyaga kwannope ŵandu ŵakutama mchilambo mo. 11 Nambo nkupita pe moŵa gatatu ni nusu, mbumu ja Akunnungu jajikwikanawo umi jajinjile mmitembo mo, nombewo ŵajimi. Ni wose ŵaŵaweni ŵanyawo ŵakamwilwe ni lipamba lyalikulungwa. 12 Nipele ŵakulondola ŵaŵili wo ŵapilikene liloŵe lyalikulungwa kutyochela kwinani lili nkwasalila, “Njise akuno!” Nombewo ŵakwesile kwinani mu liunde, ŵammagongo ŵao ali nkwalola. 13 Katema kakoko chatyochele chindendemesi chachikulungwa ni liunjili limo mwa maunjili kumi gagali yalumo pa musi lyajonasiche ni ŵandu elufu saba ŵawile ligongo lya chele chindendemesi. Nombe ŵaŵasigele ŵajinjilwe ni lipamba, ŵaakusisye Akunnungu ŵa kwinani. 14 Katema kaaŵili ka kulaga kapite, nambo katema kaatatu kakulaga kakwika chitema!
Lipenga lya saba
15 Nipele katumetume jwa kwinani jwa saba ŵagombile lipenga lyakwe. Ni maloŵe gamajinji gamakulungwa gapikaniche kwinani gachitiji, “Sambano umwenye wa chilambo utendekwe kuŵa umwenye wa Ambuje Akunnungu ŵetu ni Kilisito juŵansagwile aŵe Jwakuwombola. Nombewo chatawale moŵa gose pangali mbesi!” 16 Nipele, achachekulu ishilini na nne ŵakutama paujo pa Akunnungu mu itengu yao ya umwenye, ŵagwile manguku ni kwapopelela Akunnungu, 17 achitiji,
“Tukuntogolela alakwe Ambuje Akunnungu Asyene Ukombole wose,
ŵanli ni umwapali, pakuŵa nlosisye machili genu gamakulu,
ni kutanda kutawala.
18 Ŵandu ŵangaŵa Ŵayahudi ŵatumbile,
nambo lutumbilo lwenu luiche,
ni katema ka kwalamula ŵawe.
Katema ka kwapa ntuuka achikapolo ŵenu ŵakulondola ni ŵandu ŵenu wose,
wose ŵakulikusya liina lyenu,
achanandi ni achakulungwa.
Katema kaiche ka kwajonanga ŵakuchijonanga chilambo.”
19 Nipele nyuumba ja Akunnungu jajili kwinani jaugulikwe, ni nkati mwakwe lyawoneche lisanduku lya lilangano. Nombe kwatyochele kumesya ni ilindimo ni njasi ni chindendemesi cha chilambo ni ula jekulungwa ja maganga.