Epeesiom
1
Ju'u Paplo, jume'e, bwe'u jo'ara Eepeso' tea'po Krijtota sualemmeu ji'ojte
Inepo Paplo, Liojta junen eaka' betchi'bo, Jesukrijtota betana nee yeteu bittuari. Inepone, jume' Krijtota sualeka, bwe'u jo'ara Eepeso' tea'po, Liojta yoemiammeu nee inika'a ji'osiata nee emou a' ji'ojte. Itom yo'owe Jesukrijtota betana intok itom yo'owa Liojta betana, tu'ik enchim alleenee'uta intok yanti elaka, ka jain eewamta nee emo tana waata.
Krijtota sualeka, Liojta betana itou tu'ika weyeme
Itom yo'owe Jesukrijtota yo'owa juka' Liojta, alleaka itom a' baisae'uta te au a' teuwaane. Jiba aapo ju'u Lios, juka' Jesukrijtotamak eaka itom jiapsa' betchi'bo, aapo'ik betana si'ime ka nanau machika itou tu'ika, aamak itom bitnee'uta, itom ju'uneiyaatualaa. Aapo ju'u Lios, inim kee aniata ju'unakteka naatekai, Krijtota itom a' sualeka, aapo'ik betchi'bo inien aapo'iku bicha itom yeu pu'ariakan, junuen si'imeku, wepulsi aamak, wepul yoemta benasi intok ka tu'isi itom aet tawaanee'u, kaita itou a' ayuka, aamak itom jiapsine' betchi'bo. Aapo'ik, tu'isi yee a' nake' betchi'bo, che'a bat taewaimmet naateka, inien aapo'ik betana itom yoemiarim tune' betchi'bo, itom yeu pu'ak, Jesukrijtota ito betchi'bo a' yaaka'ue, aapo'ik junen a' tu'ureka a' ya'abaeka'po aman. Inia betchi'bo itepo, Liojta betana kaitau a tamachiatuka tu'ik itom a' ya'ariaka'u betchi'bo, jiba te aapo'iku bicha itom a' bai sae'uta, alleaka te au bicha a' teuwaa. Inika'a aapo, ju'u a' yoemiawata, tu'isi a' nake'u mak itom eaka jiapsa' betchi'bo, itom a' bittuak. Ju'u Lios, tua yuma'isi yee nak ta'aakai, aapo, ju'u a' usiwata kuuset a' mukuka'ue, junae itom jinne'ulaa, junuen itom ka tu'uwa ya'arimmet itom jiokoekai. Ju'u Lios, ama butti yee a' nake'uta, kaita be'eeka itom a' ju'uneiyaatuari, si'imeku koba suawata intok yuma'isi ju'u lutu'uriat itom ju'uneetualatakai. Intok naa buustia, inika'a, tua aapo'ik jiba ju'uneiyaaka a' weetuabae'uta, itom a' ju'uneiyaatuari, jiba inika'a aapo'ik betana che'a bat naataka naateka jaibu Krijtota betana weyeka a' chupne'eti jiaka a' teuwaariaka'uta. 10 Jiba inien, aapo'ik che'a bat inien weetuabae'ut wikiakai, inika'a, a' teuwaaripo aman, chukula taewai aapo'ik au yeu a' pu'ari yumako, junako ju'u Lios, Krijtota si'imeku a' yo'o ya'ane, kia juka' teekapo ayukamtau, intok kia juka' inim bwiapo ayuka jiapsamtau juni'i.
11 Itepo, jiba Krijtota mak eaka itom jiapsa' betchi'bo, ju'u Lios, juka' aapo'ik betana weyeka yetet a' autuanee'uta, inia betana itom ama a' bitne' betchi'bo, che'a bat naatakai itom yeu pu'ak. Intok si'ime ini'i, jiba Liojta, si'imeta junuen a' weetuabae'po aman weye. Aapo ju'u, si'imeta, aapo'ik a' tu'uree'po aman a' joame. 12 Inika'a inien yeu a' simtuak, junuen, itom jume' che'a bat naataka Krijtota sualeka aet eaka jiapsame, junuen ju'u itom jiapsinee'ue, junae, juka' Liojta aapo'ik kaitau a tamachiatuka a' yo'otuka'uta, a' ta'eewaka, aapo'ik yo'orina' betchi'bo. 13 Intok ketchia eme'e, junako Krijtota betana juka' bemela nok lutu'uriata, juka' enchim jinne'uimtunee'u betana, emou a' teuwaawakamta, a' jikkajaka intok eme'e Krijtota sualeka au emo su'u tojakai, junak aapo a' tu'u jiapsi, ju'u jaibu yetet a' autuaneeka a' teuwaaka'uta, inika'a emot a' jiapsituak. Iniae, Liojta betana enchim yoemiamtuka'uta, jiba betchi'bo emou a' lutu'uria yaak. 14 Intok ju'u Liojta tu'u jiapsi juna'a, ju'u, juka' Liojta betana tu'ika itou na'ikiarita, chukula aapo'ik itom bittuanee'uta itom a' jajamne' betchi'bo itou a' utte'atuka'uta a' teuwaame. Chukula jume' a' maknee'um, aapo'ik am yuma'ariasuko. Junuen juka' Liojta, kaitau a tamachiatuka a' yo'otuka'uta a' ta'eewaka aapo'ik yo'orina' betchi'bo.
Ju'u Paplo, jume' Krijtota sualeme, koba suawata Liojtau bicha am a'auria
15 Inia betchi'bo inepo, yo'owe Jesukrijtota yuma'isi enchim a' suale'po intok si'ime jume' Liojtau bicha si'imeku wepulsi yeu pu'arim, tu'isi enchim am nak ta'aa'po enchim ju'uneiyaakai, 16 jiba, ka enchim koptaka nee emo betchi'bo Liojta bai sae. Inepo, Liojtau bicha in noka'abeleki ne emou waateka enchim nokriakai. 17 Inepo jiba nee itom yo'owe Jesukrijtota a' yo'owa Liojtau bicha, ju'u si'imem bepa yo'orisi machikamtau, jiba ne enchim nokria, aapo'ik tu'u jiapsi betana weyeka, suawata emot a' autuaka, junuen aapo'ik betana weyemta lutu'uriat intok iniae, aapo'ik Liojta che'a tu'isi enchim a' ta'aane' betchi'bo. 18 Intok inepo Liojtau bicha ne nooka, enchim machisi jitat ju'uneenee'ut, aapo'ik enchim a' aniane' betchi'bo. Junuen, jachin juni'i weyeka, tua junen a' juna'atuka'uta, waka'a jiba enchim bit bo'o bichaka iniau aapo'ik enchim yeu a' pu'ariaka'uta. Intok naa buustia juka'a, aapo'ik betana weyeka, jume' aapo'ik yoemiam jiba betchi'bo aapo'ik am bittua'uta, kaitau a tamachiatuka, eiyaawatchika, tu'ikut iniat enchim ju'uneene' betchi'bo. 19-20 Intok ketchia, ju'u ka lu'uteka intok ama bea butti juka' utte'ata aet ayuka'ue, jiba iniae, iitom, jume' Krijtota sualeme, ae itom a' ania'uta aapo itom a' ju'uneiyaatuane. Jiba ini'i, aapo'ik utte'ae, aapo junuen junako juka' Krijtota kokkoarim nasuk a' jiabijtetuaka intok aapo, teekau a' batatana betana a' yejtetuaka, junuen tua yuma'isi utte'aka a' aniaka a' bit tebok. 21 Junuen aapo'ik si'ime juka' yo'o ya'uraata bepa, kia inim bwiapo oo teekau, nesaweka, si'imemmeu ja'abwekame bepa, oo kia inim jachin teuwaawaka yo'oriwame bepa, juka' Krijtota yo'o yaak. Intok kia inia betana, i'an lautipo inim jiapsiwao betchi'bo intok chukula, teekau jiba yuu jiapsinaao betchi'bo juni'i. 22 Intok, kaita be'eeka, si'imeta jiba aapo'ik yo'otaka kateka a' nesauta betuk au a' su'u tojak. Intok jiba aapo'ik Krijtota, aapo'ik inika'a a' sualemmeu si'imeku ameu a' yo'o yaak ameu kobata benasi weyekai. 23 Bwe'ituk si'ime jume' Krijtota sualeme nau, we'epulaka, jiba aapo'ik a' takaawata a' yuma'arialata benakai. Krijto, aapo juna'a, si'imeta aapo'ik betana weyeka, si'imeta yuma'isi a' chuptuame.