3 Joan
1
Kaayo' teamta betana, tu'ika ae tana teuwaawa
Inepo, Joan teame, yo'otakai, ika'a ji'ojteita, ju'u Krijtopo nemak werik, ju'u tua lutu'uriapo in nake'u, Kaayo' teamtau ne a' ji'ojte.
Krijtopo nemak weri, tu'isi in nake'um, Liojtau bicha ne enchi nokria, i'an, tu'isi Krijtota sualeka, tu'ik em bicha'a benasia, ket junuen, si'imekut tu'ik em bitne' betchi'bo, intok ka em ko'okoine' betchi'bo. Tua ne alleak, waatem, Krijtopo itomak werim, a'abo noiteka, intok ee betana tu'isi Krijtota em suale'ut neu am etejoko. Empo junuen, Liojta betana lutu'uriata a' bo'o jooriakai. Kaita intoko, che'a nee alleetua, jume' Krijtota nok lutu'uriata in majtaka'um, junuen lutu'uriata bem bo'o jooria'po in ju'uneiyaa'u bepa.
Krijtopo nemak weri, tu'isi in nake'u, jume' Krijtopo itomak werim, empo tu'isi em am ania'uta, empo ka a' kopta. Intok che'a juni'i, jume'e, omot, mekka jo'aakame, tu'ikue am aniakai. Te'opopo, Krijtota nau sualeme, nau ane'epo, bempo tua em am ania'po a' teuwaa. Eu ne ujbwana, juname'e, bichau bicha bem katne' betchi'bo, ameu a' be'ee'po amani, am aniane. Junuen, Liojta a' tu'uri'ea'po amani. Bwe'ituk bempo, Jesukrijtota betana tekilta a' joo betchi'bo yeu saka'alam. Intok jume' ka Liojta sual ta'aame betana, kaita'po am ania tebo. Junuen san beja, itepo, juname'e ania betchi'bo, ito a' tekil makne. Junuen, Liojta nok lutu'uriata bem yee majta'ut, am ania betchi'bo.
Riootrepej teamta, ka amma'ali a' ane'u
Jume'e, ama Krijtota nau sualemmeu, inepo, ji'osiata bittuak. Taa ju'u Riootrepej teame, itom amet nesaweka'uta, ka a' nok jikkajibaek. Bwe'ituk aapo, junama'a ame nasuk yo'otubae. 10 Junuen san, inepo aman ane'eteko, junaka'a, itom beje'eka, aa noki'ichiata intok ka lutu'uriata, ka tu'ik ito tana a' teuwaa'u betchi'bo, junaet ne si'imem bichapo a' nok tejwaane. Intok aapo ka jatteakai, jume' Krijtopo itomak werim ka am mabbeta. Intok jume' am aniabaeme, ka junuen am an i'a, intok Krijtota sualemmak ka intok am tu'urekai.
11 Krijtopo nemak weri, in nake'u, ka empo, ka tu'ik joowamta a' joobaane. Ala juka' tu'ik a' joone. Ju'u tu'ik bo'o jooriame, Lios a' yoemiak. Taa ju'u, ka tu'ik bo'o jooriame, achai Liojta betana weyemta ka a' ta'aa.
Lemeetrio' teamta, ju'u tu'isi a' jiapsa'u
12 Si'ime, ju'u Lemeetrio' teamta betana, tu'isi tu'uwata jiba ae tana teuwaa. Intok kia ju'u lutu'uria, Liojta betana a' bo'o jooria'u a' lutu'uriate. Itepo juni'i, inika'a a' lutu'uriatuka'po a' ju'uneiyaa. Intok eme'e ju'unea, lutu'uriata itom teuwaa'po.
Ju'u, ji'ojtesuka a' teuwaa'u
13 Juebenak ne eu teuwaabaen, taa nee ka inim ji'osiapo eu a' ji'ojtebae. 14 Bwe'ituk lauti ne enchi bitbaeka'ea, intok junuen itepo ito bichaka, nau etejone.
15 Yanti elaka em jiapsinee'uta, ne e tana waata. Jume' em ta'aa'um inim jo'aakame, eu tebote. Nee betana, jume' aman itom ta'aa'um, ameu noiteka, ne am tebotuariane.