16
Jume' paiseeom teame intok jume' saruseeom teame, ka a jootu machik machilaata bitbae
Jume' paiseom teame intok jume' saauseeom teame, Jesujta bitbaeka au noitek. Intok junuen aapo'ik jitat a' ji'optuabaekai, teeka betana machilaata, a jita a' joa'uta am bittuasaek. Taa aapo inime'e inen yoopnak:
―Kupteo, eme'e: “I'an tu'ibae jume' taewaim, bwe'ituk sikiisi cha'aka ju'u ania”, ti eme'e jijia. Ketwoo tana intok eme'e: “I'an ka tu'ibae jume' taewaim, bwe'ituk ju'u ania sikii intok naamuk”, ti eme'e jijia. Ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame, eme'e juka' aniata ju'u a' machiaka'ue taewaim ju'une'eiyaa. Taa eme'e i'an taewaim betana juka' machilaata a' teuwaa'ut eme'e ka a aet ju'unea. Ini'i ka tu'i yoemra intok ka wepulsi Liojta yo'oreme senu machilaata, Liojta a jita joa'uta bitbae. Taa kaita intok bittuanaa, kia juka' Jonajtuka'uta juka' au yeu a' sika'u benak machilaata jiba bittuanaa ―ti ameu jiiak.
Intok inime'e ama su'u tojaka, siika.
Reberuata benaka, jume' paiseom jitasa yee majta'u
Junak jume' a' majtim, ju'u bwe'u bau ba'ata beas yajaka, paanim koptalamtukan. Junak intok ju'u Jesus:
―Eme'e a' mammatenee jume' paiseom intok jume' saauseeom teame ju'u reberuuata benaka, ka lutu'uriata bem yee majta'u betana emo suuakai ―ti ameu jiiak.
Jume' a' majtim:
―Ka paanim itom nu'upaka' betchi'bo aapo junuen jiia ―ti naas nau jiu japtek.
Ju'u Jesus amet ju'une'eaka intok:
―Jaisaaka eme'e paanim ka emo nu'upak ti jiia ―ti ameu jiiak―. Tua em ka yuma'isi Liojtat yoem ea ―ti ameu jiiak―. Jaisa eme'e, i'an tajtia kee ju'unea intok ka au waate ja'ani, jume' mamni paanim, jume' mamni miil yoemem in amet na'ikimteka'ummewi intok jaiki bwere warim, jume' yeu be'ekame tapuniawakai. 10 Intok jaisa eme'e kia ka au waate ja'ani, jume' woo busan paanim betana, jume' naiki miil yoememmet in na'ikimteka'ummewi juni'i, intok jaiki bwere warim eme'e toboktak. 11 Junuen, jaisaaka eme'e ka aet ju'uneak, ka paanimmet in emou noka'apo, jume' paiseom betana intok saauseeom teame betana enchim emo suua saeka intok ju'u reberuuata benasi machik betana, nee emou nokao ―ti ameu jiiak.
12 Junak beja inime'e aet ju'uneak, Jesujta ka wame'e paanim betana reberuat bem am suuane' betchi'bo ameu a' nokaka'po ala, jume' paiseom intok jume' saauseom teame, bem yee majta'u betana junaet a' noka'apo.
Ju'u Peeo, Jesujta a' Krijtotuka'u a' teuwaa
13 Junak ju'u Jesus, bwiaraa Sesarea piliipo' tea'u yepsakai, aapo jume' a' majtimmeu:
―Ju'u yoemra, inia inim yoemtat nokaka, a' jabesa'ati jiia ―ti ameu nattemaek.
14 Inime'e intok:
―Waate, enchi ju'u yee babatoowame Joantuka'u tiia. Wate intoko enchi ju'u Eliaj tuka'u ti jiia. Ketunia waate enchi ju'u Jeremiaj tuka'u oo jume' bat naataka Liojta betana ju'uneetuawaka yeteu nokame betana seenuk ti jiia.
15 Junak intok aapo:
―Eme'e intok, nee jabesa'ati jiia ―ti ameu nattemaek.
16 Junak intok ju'u Simoo Peeo' teame:
―Empo juna'a ju'u Krijto yeu pu'ari, ju'u Lios jiba yuu jiapsamta u'usi ―ti au jiiak.
17 Ju'u Jesus inika'a inen yoopnak:
―Tua empo alleenee Simoo, ju'u Jonaj teamta u'usi. Bwe'ituk inika'a ka inim senu enchi a' tejwaala. Ala ju'u in yo'owa, teekau jiapsame enchi aet ju'uneetuala ―ti jiakai―. 18 Inepo intok ne Peeo ti enchi teuwaa, intok inepo ne jiba inia lutu'uriae em teuwaaka'ue, jume' Liojta yoemiamtuneeme, ae am koba'a i'a. Intok kia ju'u kokkowame juni'i ka ae bepa utte'aka a' koba'ane. 19 Ineponee ket inim teekau, Liojta che'a yo'otaka a' kateka'u yajineeme betana enchi am tekil makne. Juka' inim bwiapo em ka yee joo i'a'uta ket aman teekau ka joonaa. Intok juka' inim bwiapo em yee joo i'a'uta, ket aman teekau joonaa.
20 Junak intoko ju'u Jesus, inime'e a' majtimmet nesawek, aapo'ik Krijtotuka'po aman, kaabetau am montine' betchi'bo.
Jesus, jaisa a' muknee'u a' teuwaa
21 Junama'a naatekai ju'u Jesus, jume' a' majtim senu weemta machisi am tejwaa taitek, a' utte'atuka'po amani, aapo'ik Jerusalen tea'u a' weene'po intok junaman te'opopo ju'u che'a yo'owe intok jume' junama'a junae yoemratau yo'owem intok jume' Moiseejtuka'uta nesauri ji'ojteim yee majtame betana aapo'ik tua jiokot a' ya'anaa'po. Inimmeu, juname'e a' me'ene'eti jiiak. Taa ket, baji taewaita weyeo, aapo'ik a' jiabijtene'po betana am tejwaak. 22 Junak intoko ju'u Peeo, omola a' nunuka intok batte au omti nokaka a' sua tejwaa taitek:
―Kaibu ta'apo achai, jakwoo juni'i kaachin ini'i, junuen eu yeu weene ―ti au jiakai.
23 Taa ju'u Jesus, amau kuakteka, Peotau inen jiiak:
―Kat neu suua, empo, ju'u bebeje'eritumta benasi anekai. Bwe'ituk kaita'ee nee a jootua. Empo juka' Liojta tu'uree'ut ka ale benasi ea. Ala kia empo inim yoemem benasi ea jiba ―ti au jiiak.
24 Junak intok ju'u Jesus, jume' a' majtimmeu:
―Jabe senu nemak eebaeme, ini'i, inim aapo'ik betchi'bo jiba a' jiapsa'uta a' koptane. Intok nemak a' ea' betchi'bo mukneeka juni'i, jiba nemak eene ―ti ameu jiiak―. 25 Bwe'ituk wa'a inim aapo'ik betchi'bo jiba, binwa jiapsibaeme, juna'a jiba yuu a' jiapsinee'uta a' ta'arune. Taa wa'a, nemak a' eebae' betchi'bo, ka inien aapo'ik betchi'bo a' eiyaakame, ini'i, jiba yuu a' jiapsinee'uta a' bitne. 26 Bwe'ituk inim seenu, jitasa tu'ik jajamnee inim si'ime aniat juka' beje'emta yo'okai intok tu'ik bichaka taa chukula, Liojtau a' weenee'u ka au a' lutu'uriatukai. Ini'i ju'u jiba yuu a' jiapsine' betchi'bo tua kaita a nenkine. 27 Bwe'ituk ini'i emo benasi inim yoeme, a' achai Liojwaa, yo'orisi a' machiaka'a benasi aapo junaen, intok jume' a' ankelesimmak a'abo yebijne. Intok junako aapo, inim, we'epulaim, junuen bem ya'ariaka'po aman, tu'isi oo ka tu'isi au a' chupa'ane. 28 Tua lutu'uriapo ne inen emou jiia, i'an, inim wate aane, inime'e, juka' inim emo benasi yoemta, junuen yo'orisi machika intok che'a yo'otaka a' yebijnee'uta, bempo'im ka a' bichako ka bem kokkonee'u ―ti ameu jiiak.