23
Jesus, jume' paiseeom intok jume' Moisee tuka'uta betana nesaurim yee majtame, ka amma'ali bem ane'ut nooka
Junak intok ju'u Jesus ju'u yoemratau intok jume' a' majtimmeu inen jiiak:
―Jume' Moiseejta betana nesaurim yee majtame intok jume' paiseeom teame, inime'e, Moiseejta betana nesauri ji'ojteim, bem teuwaa'uta, machisia bem yee a' majtane' betchi'bo junuen iniau lutu'uriak. Inien san eme'e am nok jikkajine. Intok si'imeta juka' bem enchim joo i'a'uta a' chupa'ane. Taa bem junuen jiapsaka bem joa'uta, eme'e ka a' joobaane. Bwe'ituk bempo, senu weemta yee majtaka juni'i, ka junuen junaka'a jooa. Bwe'ituk inime'e, bempo unnaa bettek yee majtaka, juka' jeela juni'i ka a jootumta, intok bempo, yoemrata junaka joo i'a. Taa bempo intok kia ili juni'i ka a' bo'o jooriabae. Inime'e, si'imeta juka' bem joa'uta, bem bitna' betchi'bo a' jooa. Bwe'ituk inime'e, jum koba meje'eku intok mampo, juka' Liojta noki ji'ojteita a' kima'ika amet bem a' chaya'inee'uta junuen a' tu'ure. Intok jume' watem bepa, che'a ko'om tajti, tettebem se'ebekame bem bepa supempo bem koba'anee'uta. Inime'e, pajkompo ji'ibwawa'po, che'a nasukun bem joonee'uta tu'ure. Intok jum juriom te'opompo, jume' che'a eiyaawame jojoye'po bem joonee'uta ket tu'ure. Intok jum aet naj katwa'ummet, inime'e, yoemrata tua yo'orisi am tetebotua i'a. Intok ket juname'e, yee maj majtame, ti am teuwaa i'a.
’Taa eme'e, kaabeta junuen, yee maj majtame, ti enchim ta'aatuane. Bwe'ituk si'ime eme'e em nau weri. Intok ket eme'e wepu'ulaik jiba enchim maj majtamta a' jipue, juka' Krijtota. Intok ketchia eme'e inim kaabeta junuen achai yo'owapo ta'aane. Bwe'ituk eme'e wepu'ulaik jiba achai yo'owak, juka' teekau jiapsamta. 10 Intok kia eme'e inim, kaabeta betana, yo'o ja'abwaim ti enchim ta'aatuane. Bwe'ituk ju'u yo'owe Jesukrijto aapola juna'a ju'u emou yo'otaka weyekame. 11 Wa'a, inim watem tu'iku aniame, ini'i juna'atune, ju'u emo nasuk che'a eiyaanaame. 12 Bwe'ituk wa'a, aapo au che'a yo'o joame, ini'i, ka eiyaawaka, ko'om eiyaanaa. Taa wa'a ka au che'ewareka, au ko'om eiyaame che'a eiyaatune.
13 ’Tua jiokot emou machine, eme'e Moiseejtuka'uta betana nesaurim yee majtame intok eme'e paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Bwe'ituk eme'e, Liojta betana juka' nok lutu'uriata yee ae jinne'uitu'ea'uta, eme'e inime'e kaaet am ju'uneetua. Junuen kia eme'e juni'i ka a' mabetbae, intok kia jume' junuen a' mabetaka jinne'uimtu'ea'um, eme'e ka a junuen am autua.
14 ’Tua jiokot emou machine, eme'e Moiseejtuka'uta betana nesaurim yee majtame intok eme'e paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Bwe'ituk eme'e, jume' jaamut jokoptuim, jume' bem karim bem attea, eme'e emo am attea mamaka, chukula intok eme'e junuen, binwa Liojtau bicha emo noktuaka ame bichapo junuen junaet jijiawite. Inia betchi'bo san eme'e che'a juni'i beppa jiokot emo bitne.
15 ’Tua jiokot emou machine, eme'e Moiseejtuka'uta betana nesaurim yee majtame intok eme'e paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Eme'e, bwiat intok bawet, mekka tajtia rejteka junuen enchiim suale'uta, senuk, ka emo benasi juriotaka a' sualtuabaekai, intok junak eme'e iniau yumako, junaka'a seenuk, eme'e junuen che'a juni'i emo bepa jiba yuu beete'u bicha betchi'bo ka tu'isi a' tatawa.
16 ’Tua jiokot emou machinee eme'e, ka bibichaka watem bo'ota tetejwaame bebenakai, inen jiame: “Seenu, juka' te'opota teuwaaka jita tua au a' ya'ane'eti jia'ateko, ini'i junaet ka a' utte'a joorianee junaka'a a' ya'ane' betchi'bo. Taa ini'i junuen, jum te'opopo, sawai tomita junuen teuwaaka nokako ala, ini'i junaet a' utte'a jooriane.” 17 Ka suawaka intok ka bibichame bebena, jitasa che'a eiyaawatchi, ju'u sawai tomi oo ju'u te'opo, junaka'a sawai tomita, Liojta a' atteaka'a benasi a' bittebome 18 Intok ketchia eme'e inen jiia: “Seenu, ju'u te'opopo wajiwa, juka' bwaram ama aet susu'awaa'uta a' teuwaaka, jita tua a' lutu'uriatune'eti jia'ateko, ini'i junaet ka a' utte'a jooriane. Taa ini'i, ju'u, jum bwaram aet susu'awa'ut ayuka, Liojtau bicha na'ikiarita teuwaako, ini'i junaet a' utte'a jooriane.” 19 Ka suawaka intok kaitat ju'uneame bebena. Jitasa che'a eiyaawatchi, ju'u Liojtau bicha na'ikiari oo ju'u, jum te'opopo bwaram aet susu'awa'u, ini'i juka' Liojtau bicha na'ikiarita aet ayukamta, Liojta a' atteaka'a benasi a' bit tebome. 20 Bwe'ituk wa'a, juka' bwaram ama aet su'awa'uta teuwaaka, jita a' chupne'eti jiame, ini'i, ka junae betchi'bo jiba a' teuwaane, ala ket juka' junaet ayukamta teuwaane. 21 Intok ju'u, juka' te'opota teuwaaka, jita a' chupne'eti jiame, ini'i, ka juka' te'opota jiba teuwaaka nokne, taa ala ket, Liojta, juka' junama jiapsamta teuwaane. 22 Ketchia ju'u teekata teuwaaka jita a' chupne'eti jiame, ini'i, juka' Liojta ama che'a yo'otaka aet a' kateka'uta ket teuwaaka noknee. Intok ket inien naa buusti, juka' Liojta junaet katekamta teuwaakai.
23 ’Tua jiokot emou machine, eme'e, Moiseejta betana nesaurim yee majtame intok eme'e paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Bwe'ituk eme'e ju'u juya menta' teamta betana intok ju'u aniijta intok ju'u komiino' teamta betana juka' watek Liojtau bicha weyemta eme'e au a' nana'ikia. Taa eme'e, jume' nesaurim betana juka' che'a eiyaawatchika yee a' majta'uta, kia beja a' bicha, lutu'uriata bo'o jooriawamta, yee nak jiokoliwamta intok juka' Liojta sual ta'eewamta. Ini'i juna'a ju'u enchim joo'ea'u junae ju'u wateku mak nawi. 24 Eme'e ka bibichaka watem bo'ota tetejwaame bebena, eme'e Liojta betana nok lutu'uriat emo ju'uneeleka, juka' che'a kaita teuwaamta, inika'a bat naataka a' weye'e benasi a' jooa, taa juka' bat naataka enchim joo'ea'uta, kia beja a' bichaka a' kopkopta, senuk wete'poita yeu a' meeyaka juni'i, juka' kameeyo' teamta a' je'ekamta benasi anekai.
25 ’Tua jiokot emou machine, eme'e, Moiseejtuka'uta betana nesaurim yee majtame intok eme'e paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Bwe'ituk eme'e juka' baasota intok juka' pu'atota pa'ariatana tu'ulisi am babaksia, taa inime'e, wajiwa tana ju'u enchim etbwaka intok jain juni'i jita waatiawamtae enchim nu'ula'ue tapuni. 26 Paiseeo' teame ka bichamta benakai, juka' baasota intok juka' pu'atota che'a bat wajiwa tana am baksiane, junako inime'e ket pa'ariatana ka jaiti machine.
27 ’Tua jiokot emou machine, Moiseejta betana nesaurim yee majtame intok paiseeom teame, ka tu'i yoememtaka emo tu'u joame. Bwe'ituk eme'e kia jume' kokkoarim ma'arimpo, bepa inime'e totosaisi ya'arimtaka kia pa'ariatana ujyoisi am mamachiaka'a benasi eme'e mamachi. Taa inime'e wajiwa tana, mukia otammea intok kia si'ime ka nanau machika ju'u jaiti machikue tappunikai. 28 Inien eme'e mamachi. Watem bichapo kia bitpo tu'i yoemem bebena. Taa Liojta bichapo ju'u enchim emo tu'u joa'u, tokti ka lutu'uria intok tua ka tu'uwa emot aayuk.
29 ’Tua jiokot emou machine, Moiseejta betana nesaurim yee majtame intok paiseeom teame, ka tu'u yoememtaka emo tu'u joame. Eme'e junen jume' bat naataka Liojta betana ju'uneetuawaka yeteu nonoka'um, inime jum bem ma'aripo karim eme'e am jojooria. Intok jume' tuttu'i yoememtusukame betchi'bo, jitae juname benasi ya'arim eme'e ujyoisi am jojoa. 30 Intok ket eme'e inen jijia: “Itepo ala, jume' bat naataka itom yo'owasuka'um jiapsao taewaimmet jiapsaka'ateko, kaibu te juname'e ee'aniaka jume' Liojta betana yeteu nonoktuawame am su'aa ean.” 31 Taa junuen su jaibu eme'e, juname'e Liojta betana yeteu nonoktuawame am su'akammet enchim yeu katriamtuka'uta aet emo ju'uneiyaa. 32 Junuen san eme'e, waka'a bat naataka enchim yo'owasuka'um inien bem naateka'uta, a' chupa'ane.
33 ’Ka tu'i yoemem, bakotchim bebena, kaachin eme'e ama yo'eene, taji jiba yuu beete'po jiokot enchim emo bitnee'u betana. 34 Jiba inia betchi'bo san, inepo, chukula, jume' Liojta betana ju'uneaka yeteu nokneeme nee emou am bittuane, koba susuakame intok jume' a yee majtame. Taa eme'e, inime'e betana waatem su'ane. Watem ket eme'e, kuusimmet am popontebone. Watem intok ket eme'e jum juriom nau yaaja'po, jiokot am joone. Intok ket jum ili bwere jo'arammet eme'e am jajjane. 35 Junuen san emot ayunee ju'u ka tu'ika ya'ari, si'imem jume' tuttu'i yoememtusuka'um, bem su'awaka'u betana, ju'u che'a bat tu'isi jiapsisukame Abeltuka'uta betana naatekai, ju'u Sakariaj teaka, Berekiaj teamta yoemiata, jiapsaka'u tajtia. Inika'a, jum Liojta te'opo, a' yo'oriwa'po intok jum bwaram aet susu'awa'po, inime' nasuk enchim me'aaka'uta. 36 Tua lutu'uriapo ne inen emou jiia, si'ime inia betana ju'u ka tu'ika ya'ari, jume' i'an inim jiapsammet, inime'e a' ya'ari benasi amet aune.
Ju'u Jesus, bwe'u jo'ara Jerusalen tea'po jiapsame betchi'bo bwaana
37 ’Jerusalen tea'po jiapsame, eme'e, jume' Liojta betana ju'uneetuawaka chukula yeu weenemta teuwaame sussu'ame, intok jume' enchim tejwaaneeka, Liojta emou bittuarim mamaame, juebenasi ne jume' inim jiapsame neu nau am tojaka am jinne'ubaek, juka' totoi jamutta, jume' ili a' asoam, a' masam betuk nau a'atotoja'a benasia, taa eme'e ka junen eak. 38 Yuu, i'an jum enchim bwe'u te'opopo junama'a ju'u Lios ka intok ama aneka emomak tuka ju'uneiyaane. 39 Bwe'ituk inen ne emou jiia, eme'e ka intok nee bitne, chukula taewaita yuma'u tajtia, inen enchim jiuneeo: “Yo'oriwaka a' alleetuanaa'u au aune, ju'u achai Liojta betana lutu'uriaka, a'abo weemtau”, ti enchim jiuneeo.