27
Juka' Jesujta, Pilaatotau yeu a' tojiwaka'po.
Junak yokoriapo, si'ime jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe, intok jume' juriommeu che'a yo'owe, inime'e, juka' Jesujta me'e betchi'bo nau lutu'uriabaeka nau etejok. Inime'e, aapo'ik suma'ita nuk sajaka intok ju'u kobanao, Ponsio Pilaato' teamtau a' nu'upak.
Jurajta jaisa au a' me'aka'u
Juuras ju'u yeu a' bwisekame junak, juka' Jesujta me'etune' betchi'bo aet nesawakamta a' ju'uneiyaakai, au koptaka, jume' senu taka ama woj mamni tosai tomim, jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe intok junama'a juriommeu che'a yo'owemmeu am nottak. Intok:
―Liojta bichapo ne ka tu'ik ya'ari. Senuk, ka tu'ik kaita ya'arik, a' me'etune' betchi'bo yeu a' bwisekai ―ti ameu jiiak.
Taa bempo:
―Ini'i, ito betchi'bo kaita teuwaa. Inika'a empo a' ya'ari, em mampo aayuk ―ti au jiiak.
Junak ju'u Juuras junaka'a tomita, jum te'opopo na'ikim a' wo'otaka intok sikaa, au chayak.
Jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe, junaka'a tomita nu'uka, intok:
―Inika'a tomita, jum te'opo tomita auka'po, katte a aman a' jipue. Bwe'ituk ini'i, senuk a' me'etune' betchi'bo ae beje'etuari ―ti jiiak.
Chukula inime'e, wepulsi nau eaka, junae tomie, junuen, senu Babuta tekipanoamta waj bwia, ae jinu betchi'bo etejok. Junuen jume' ka ama joomem ama bem mama'anee'uta a' jipu' betchi'bo. Inia betchi'bo san juna'a waasa i'an taewaimmeu tajtia, Ojbo bwia ti teuwaawa. Intok inien yeu chupuk ini'i, ju'u Liojta betana ju'uneetuawaka, Jeremiaj teamta inika'a: “Jume' senu taka ama woj mamni tosai tomim nu'uka. Tomita, juka' Ijra'el yoemrata ae betchi'bo a' a'awaka'uta. 10 Intok inimmea, senuk babu bwiata ama tekipanoamta waj bwiata jinuk. Tua juka' achai Liojta nee aet saweka'po amani”, ti a' teuwaariaka'uta.
Jesus, Pilaatota betana ya'uraa bittuawa
11 Jesus, ju'u kobanaota bichapo yeu tojiwak. Ini'i intok:
―Jaisa empo juna'a ja'ani, ju'u, jume' juriommeu che'a yo'o ya'ari ―ti au nattemaekai.
Ju'u Jesus iniau:
―Lutu'uria, junuen em a' teuwaari benasia ―ti au jiiak.
12 Intok junako jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe intok jume' juriommeu che'a yo'owe, jitat a' nana'atejoo, Jesus kaita am yoopnak. 13 Junak ju'u Pilaato:
―Jaisa empo ka a' jikkaja ja'ani si'imeta juka' enchi beje'eka teuwaawamta ―ti au jiiak.
14 Taa Jesus, kaita a' yoopnak. Junuen san ju'u kobanao, tua a' suum eiyaaka taawak. Intok kaita ae tana teuwaa machiakan.
Jesus, a' me'etune' betchi'bo aet nesawa
15 Intok ketchia, ju'u kobanaao, juname'e pajko taewaimmet senuk eta'ita yeu a' weene'po junuen waatiawamta, yeu a' su'u tojine'po junuen a' bo'o joorian. 16 Junakriapo intok, senu tua ta'eewaka, Barabaaj teaka eta'itaka jipu'uwan. 17 Intok bempo'im junako ama nau aneo, ju'u Pilaato:
―Jabetasa eme'e su'u toji i'a, juka' Barabaj teamta oo juka' Jesujta, Krijto ti teuwaawamta ―ti ameu nattemaek.
18 Bwe'ituk aapo, bempo'im aet kopte' betchi'bo, bem yeu a' tojilatuka'po, a' mammatelatukan.
19 Juka' Pilaatota ket jum yo'otaka yeyesa'po a' katek su, ju'u a' jubiawa nokta au bittuak: “Ka au suuane, iniau si'imeku tu'i yoemtawi. Bwe'ituk tutukabiak tua nee jantiaachik tenkuk, jiba inia o'outa betchi'bo”, ti au jiakai.
20 Taa jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe intok jume' juriommeu che'a yo'owe, juka' yoemrata ama anemta nok yu'uk junuen Barabaaj teamta a' su'u tojinaa'uta a'awaka intok juka' Jesujta muknee'uta bem a' teuwaane' betchi'bo. 21 Ju'u kobanaao juchi ameu nokaka inen ameu nattemaek:
―Inime'e woim betana, jabetasa eme'e su'u toji i'a.
Bempo intok:
―Juka' Barabaaj teamta ―ti jiiak.
22 Ju'u Pilaato intok:
―Juka' Jesujta su, juka' Krijto' teamta, jaisa nee a' ya'ane ―ti ameu nattemaek.
Si'ime juname'e:
―Kuuset a' popon tebone ―ti jiaka a' yoopnak.
23 Junak intok ju'u Pilaato:
―Jitasa ka tu'ik ini'i ya'arikai ―ti ameu jiiak.
Taa bempo:
―Kuuset a' popon tebone ―ti juchi chaaen.
24 Ju'u Pilaato intok, junuen kaita a tu'utetu'po ju'uneakai, ala, junaka'a junama'a ka nau eewamta ayuka'uta bichakai, ba'am a'awaka intok si'ime junama'a aneme bichapo mam bajimak inen:
―Inika'a yoemta ka tu'ik kaita ya'arika a' mukneemta betana ju'u ka tu'uwa ka net aayuk, eme'e a' ya'ari ―ti jiakai.
25 Ju'u yoemra intok si'ime:
―Itepo intok jume' itom yoemiam a' muknee'u betana, itom a' ya'ariaka'po itepo ju'unea ―ti jiaka a' yoopnak.
26 Junako ju'u Pilaato, juka' Barabaaj teamta yeu a' simtuaka, chukula juka' Jesujta bepsu teboka, kuuset a' popontune' betchi'bo ameu a' su'u tojak.
27 Chukula jume' kobanaaota betana sontaaom, kobanaaota bwe'u kariu wajiwa tana, sontaom ane'u a' tojak. Intok si'ime ju'u sontaoraa au nau tojiwak. 28 Junak sep, inime'e, a' supe wattak intok ta'abwim, unnaa sikiim a' supetuakai. 29 Intok juya wichakamta nat ko'elai yaaka, kobat aet a' yechak. Batatana mampo intok, bakata benak a' makak. Junak intok ae bichapo tonommea jajapteka, intok a' junn jiaawaka:
―Ketchi allea, ju'u juriommeu che'a yo'o ya'ari ―ti au jiian.
30 Ketchia, inime'e aet chit wat watten. Intok juka' bakata benak a' nu'uka, kobat ae a' beban. 31 Chukula junuen, jak wa'am a' bitchukai, jume' sikii supem a' yecha'ariak intok inime'e a' supewampo juchi a' kobatuak. Chukula inime'e junuen kuuset a' poponne' betchi'bo yeu a' nuk sajak.
Jum kuuset a' popontuka'po
32 Junak junama'a yeu katekai, senu yoemta, bwe'u jo'ara Sireene' tea'a betana jo'aaka, Simon teamta nankek. Inika'a, inime'e, kuujta Jesujta weiyaa'uta, utte'apo a' pu'aktituan.
33 Junuen kateka, inime'e jum Kolkota' tea'u yajak. Ini'i nooki intok, Mukia kobata kateka'po, ti jiubae. 34 Junama'a inime'e, juka' Jesujta, pa'asi ba'awata, chibu jittoatamak kuukuutita a' ji'ituak. Taa inika'a jiwekai, ju'u Jesus ka a' waatak.
35 Junak, jaibu kuuset a' poponsuako, jume' sontaaom, ju'u Jesujta tajo'ori nat a' na'ikimte betchi'bo, nau ja'atek. Junuen yeu chupukai ju'u, juka' Liojta betana ju'uneetuawaka a' teuwaaka'uta: “In tajo'ori, inime'e nat na'ikimtek, aet nau ja'atekai”, ti a' jiaka'uta. 36 Chukula inime'e junama jootek a' suuabaekai. 37 A' koba bepa intok ji'ojtei, inia betchi'bo junuen a' me'ewaka'u ama chaya'awak: “Ini'i juna'a ju'u Jesus, ju'u juriommeu che'a yo'o ya'ari”, ti jiakai.
38 Ketchia, woika jume' jita e'etbwame aamak kuusimmet poponwak. Seenuk a' batatana, senuk intok a' mikko'otana. 39 Jume' intoko junama'a aet wa'am kateme, ka a' yo'oreka nookan, jikau intok ko'om kobatekai. 40 Intok inime'e:
―Empo, juka' Liojta te'opota tatabeka intok baji ta'apo juchi emo a' yecha'ane'eti jiame, junum emo jinne'u. Empo tua Liojta yoemiatuko, junum kuuset em poponripo ko'om weye'e, ―ti jiakai.
41 Junuen ketchia jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe intok jume' Moiseejtuka'uta nesaurim yee majtame, jume' paiseeom teammake intok jume' juriommeu che'a yo'owe, ket junuen ka a' yo'oren intok bempo nau:
42 ―Watem jinne'uk taa aapo ka a au jinne'u ―ti jiian―. Ini'i lutu'uriapo Ijra'el yoemratau che'a yo'o ya'arituko, junum a' poponripo ko'om weene itom a' sualne' betchi'bo ―ti nau jiakai―. 43 Liojtat a' ea'uta teuwaalaa. I'an ela'po Lios a' jinne'une, lutu'uriapo naksi a' eiyaakai, aapo su junuen itou, Liojta betana au yoemiari'iti jiakai.
44 Kia jume' jita e'etbwame aamak junama'a kuusimmet popontukame juni'i, ket ka a' yo'oreka au nookan.
Jum, Jesujta muke'epo
45 Junak, junama'a si'imekut ka machisi taawak, luula katek naateka, kupteo, bajim jia'u tajtia. 46 Intok jumak ket jiba junama'a bajim jiao, Jesus kusisi:
―Eli Eli, lama sabaktani ―ti chaaek. Ini'i: Achai Lios, achai Lios, jaisaaka empo nee inim inepolaik koptala, ti jiubae.
47 Waate, jume' junama'a ane'um, junuen a' jikkajaka:
―Ini'i, bat naataka ju'u Liojta betana ju'uneetuawaka nokakame, Eliaj teamtau chaae ―ti jiian.
48 Juname betana seenu, lauti buiteka, jita, ba'ata nunu'emta ejponja' teamta nu'uka, chukula intok junaka'a binaakretae a' komoniaka, tebe kutat a' sumaka intok aman jikau au a' yuma'ariak, junuen junaka'a a' ji'ine' betchi'bo. 49 Taa jume' waate:
―A' su'u toja, bo'o bitneete. Jumak juni'i ju'u Eliaj teame a'abo a' jinne'une ―ti jiiak.
50 Ju'u Jesus juchi wee'po kusisi chachaek. Intok junak muukuk. 51 Junama lautipo, Liojta te'opopo jume' bwe'uu tajo'orim cha'akame, nanana'aku nasuk, jikat naateka ko'om tajti siutek. Ju'u bwia intok au yoyoak, jume' bwere tetam intok na'ikim jamtek. 52 Jume' intok kokkoarim ama ma'atuka'um, emo etapok. Juebenak intok waate jume' Liojta sualeka kokkokame, bem takaam juchi jiapsak. 53 Intok chukula, juka' Jesujta, kokkoarim nasuk a' jiabijtesuko, inime'e junama'a bem ma'arimpo yeu sajak. Intok ju'u bwe'u jo'ara, Liojta yeu pu'ariu, Jerusalen tea'u kiimuk. Junaman inime'e, juebenaka am bichakai.
54 Junako ju'u sontao ya'ut intok jume' aamak juka' Jesujta suuame, juka' bwiata au yoakamta intok juka' watek yeu sikamta bichaka, inime'e tua majaek, intok:
―Lutu'uriapo, ini'i yoeme, Liojta betana yoemiaritukan ―ti jiiak.
55 Junama'a juebena jaamuchim, mekka ja'abweka a' bitchun. Inime'e intok, bwiaraa Kalilea' tea'a betana naateka, Jesujtamak rejteka intok a' anialamtukan. 56 Ame nasuk ju'u Maria Maareena' teame, ket ju'u senu Maria, ju'u Jakoobo' teamta intok Jose' teamta ae. Inime'e intok ju'u Sebereeo' teamta yoemiam ae ama aanen.
Teta wojo'oku Jesujta tekwaka'po
57 Junak, tukaariau yuma'asekai, yoeme, tua tomeka, Jose ti teaka, ini'i, ili bwe'u jo'ara Arima tea' tea'po jo'aakai, aman yepsak. Intok ini'i ket, bat naataka Jesujta mak eaka jiapsaka'u. 58 Junak ini'i, Pilaato' teamtau sika intok juka' Jesujta takaawata au a'awak. Pilaato junak nesawek, a' makna' betchi'bo. 59 Ju'u Josee, juka' takaata nu'uka, bwe'u tajo'orim tossaalaimpo a' biijtaka, 60 intok ini'i, bemelaka, jum tetapo ya'ari, a' attea, aapo'ik betchi'bo a' ya'ateboka'po, junama'a a' teekak. Chukula junaka'a, jum ama kima'awa'po, bwe'u tetae a' pattasuka, siika. 61 Intok junama'a ket, Maria Maareena' teame intok ju'u senu Maria, a' tekwaka'po bichapo jookan.
Sontaom, teta wojo'oriau, Jesujta bo'oka'po au a' suua'po
62 Juchi yokoriapo, aet yum jo'ewamta taewaita betchi'bo, si'imeta tu'utesuako, aet chukula jume' te'opopo tekiakammeu yo'owe intok jume' paiseeom teame, inime'e ju'u Pilaatotau yajaka 63 intok inime'e:
―Achai, wae yee bai tatta'asukamtau itepo waatek, ketun jiapsakai, junaka'a inen: “Baji taewata weyeka, kokkolam nasuk au jiabijtene'eti”, jiaka a' teuwaaka'ubewi ―ti au jiiak―. 64 Inia betchi'bo jum a' bo'oka'u, empo baji taewata simsu'utajtia a' bitneeme aman bittuane. Junuen jume' a' majtim ka aman sajaka tukaapo juka' takaata bem a' nuk sajaka, intok chukula, yoemratau: “Kokolam nasuk jiabijtek”, ti bem jiune' betchi'bo. Bwe'ituk junuen yeu a' siiko, ini'i, bat naataka bepa, che'a bwe'u aa noki'ichia tu ean ―ti au jiiak.
65 Ju'u Pilaato inimmeu:
―Junum eme'e am jipue jume' sontaaom. Eme'e, aman sajaka, jum a' bo'oka'po, tu'isi enchim a' waata'po aman, a' suua tebone ―ti ameu jiiak.
66 Junak intok inime'e sajaka intok jum a' bo'oka'u a' bitneeme aman tojak. Bwe'u teta, junaka'a ae pattita, ya'uraata betana machilaata ama chayak. Intok jume' sontaom ama to'o sajakai.