6
Ju'u Jesus, ju'u tu'ik bo'o jooriawaka jiapsiwamta betana yee majta
’Eme'e, Liojta sualeka a' yo'oreka juka' enchim joa'uta, ka eme'e, watem bichapo enchim bittune' betchi'bo jiba a' joone. Bwe'ituk junuen eme'e a' bo'o jooria'ateko, junak ju'u enchim yo'owa Lios, teekau katekame, emou tu'ik tua kaita enchim bittuane. Junuen san empo jume' jiokot eame ania'ateko, ka si'imem a' ju'uneiyaatuane, jume' waate, ka lutu'uriapo emo tu'u joame, jum te'opompo intok jum naj katwa'apo a' joa'a benasia. Inime'e junuen aane junuen watem tu'ik ame tana teuwaane' betchi'bo. Taa inepo ne tua inen emou a' teuwaa, lutula wee'po junama bem eiyaanaa'u jiba, Liojta betana chukula bem bitnee'u kaitatune. Taa empo jume' jiokot eame jita'apo am aniakai, taa inika'a empo, kia juka' emak jo'aakamta juni'i, ka a' ju'uneiyaatuakai. Ala juka' em yaaka'uta kaabe a' ju'uneiyaane. Ju'u intoko em yo'owa Lios, juka' kaabeta ju'uneiyaaka em joa'uta a' bichame, aapo, juka' chukula eu tu'ik enchi bittuane.
Ju'u Jesus, jaisa Liojtau bicha yee nokria'u betana yee majta
’Eme'e intoko Liojtau bicha yee nokriakai, kaaa eme'e wame'e ka lutu'uriapo bempo emo tu'u joame benasi a' bo'o jooriane. Inime'e jum te'opopo intok jum naj katwa'apo ja'abweka, bem Liojtau bicha noknee'u a' tu'ure junuen watem am ju'uneiyaane' betchi'bo. Inepo ne inen emou jiia, lutula wee'po junama bem eiyaanaa'u jiba, Liojta betana chukula bem bitnee'u kaitatune. Taa empo, Liojtau bicha yee nokria'ateko, em karipo wajiwa, pueetata eta'ika intok empola, em achai Lios junuen emak jiba anemtau bicha yee nokriane. Junako ju'u Lios, juka' kaabeta ju'uneiyaaka em joa'uta a' bichame, chukula aapo juka' tu'ik enchi bittuane.
’Junuen, Liojtau bicha emo nokria'ateko, ka naa buusti kia beja nok baanee wame'e ka Liojta sual ta'aame ane'e benasia. Intok inime'e junuen, juebenak bem teuwa' betchi'bo, Liojta am jikkaji machiaka ane'e benasia. Junuen eme'e ka juname benasi anne. Bwe'ituk ju'u achai Lios jaibu ju'unea ju'u emou be'eemtat kee au bicha enchim nokao. Junuen san eme'e, Liojtau bicha inen emo nokrianee:
Itom achai Lios, teekau katekame. Em yo'orinaa'uta eu lutu'uriatune.
10 Che'a yo'otaka em nesaunee'uta, inim itomaktune.
Ju'u em joo i'a'uta inim ya'atune.
Jiba junaen teekau a' joowa'a benasia.
11 Juka' bwa'awamta jiba itou be'eemta, i'an itou autuane.
12 Ka tu'ik itom ya'arit itom jiokoine.
Junuen itom jume' ka tu'ik itou yaakame itom am jijiokoe'e benasia.
13 Unnaa itom ae ji'obilaanaa'uta, ka itou autuane.
Ala, bebeje'erita betana itom jinne'une.
Bwe'ituk ju'u che'a yo'otaka si'ime utte'ata jipueka em nesawee'u, intok ju'u yo'orisi maisi em eiyaanaa'u, jiba yuu betchi'bo eu aune.
Tua junuentune.
14 ’Bwe'ituk eme'e junuen jume' waatem, ka tu'ik emou yaakame junaet am jijiokoe'eteko, ju'u enchim achai Lios, teekau katekame ket enchim jiokoine. 15 Taa junuen enchim watem ka jijiokoeo, ju'u enchim achai Lios, ka tu'ik enchim ya'arit ka enchim jiokoine.
Jesus, ka ji'ibwaka Liojta yo'oriwamta betana yee majta
16 ’Eme'e ka ji'ibwalamtaka junuen Liojta yo'ore'eteko, ka eme'e jume' ka lutu'uriapo, bempo emo tu'u joame junuen emo siokame benasi emo joame benasi anne. Bwe'ituk bempo inien aane, junuen ka ji'ibwaka Liojta bem yo'ore'po bem ju'uneiyaana' betchi'bo. Inepo ne inen emou jiia, lutula wee'po junama bem eiyaanaa'u jiba, Liojta betana chukula bem bitnee'u kaitatune. 17 Taa empo, ka ji'ibwalataka Liojta yo'oreka au bicha nokbae'eteko, emo pujbaa baksianee intok tu'isi emo chichikne. 18 Junuen ka ji'ibwaka Liojta em yo'oree'uta, kaabeta enchi ju'uneiyaane' betchi'bo. Ju'u em achai Lios jiba, junama'a aapola jiba emak aneme ju'uneene. Intok aapo, chukula juka' eu tu'ik enchi bittuane.
Teekau, kaitau a tamachiatuka, ju'u tu'i
19 ’Ka inim bwiapo eme'e, juka' eiyaawatchika, beje'emta, bu'uuk nau tojibaane. Inim, yoeriam a jita moiyaa'po intok jita momoyee'po intok jume' jita e'etbwame jak kimuka jita e'etbwa'po. 20 Ala eme'e, teekau juka' chukula eiyaawatchika, emou tu'ik jipu'ubaeka'eene, jum yoeriam ka a jita moiyaa'po. Intok kaita momoyee'po. Intok kia jume' jita etbwawamta tu'ureme ka ane'epo. 21 Bwe'ituk eme'e, jum enchim eiyaa'uta intok beje'emta ayuka a' jipue'po, junama'a ket eme'e junaet jiba jiapseka, aet emo temaine.
Ju'u takaata betchi'bo, jita tachiriata bena
22 ’Em puusim ee betchi'bo, tachiriata benasi maachi. Junuen san, empo jume' em puusim tu'ireako, ketchia si'ime ee betchi'bo mamachine. 23 Taa jume' em puusim ka tu'ireako, ketchia, si'ime ee betchi'bo ka mamachi benane. Empo intoko, ju'u a' lutu'uria ti eaka em suale'u, ini'i ka mamachika ka lutu'uriatuko, jiba ini'i inien machika, juchi ae bepa jiba betchi'bo eu ka tu'ine.
Liojta intok tomita a' eiyaawame
24 ’Jabe juni'i, kaibu wooim tekoka nanancha a nesauta am jooriane. Bwe'ituk senuk omtaka juka' senuk intok nakne. Oo juka' senuk che'a jikkajaka juka' senuk intok ka a' eiyaane. Ket, kaabe, Liojta a' joo i'a'uta joaka intok junaewit yu'in tomibaane.
Lios jume' a' yoemiam am bicha
25 ’Junuen ne emou jiia, enchim bwa'eeka oo junuen enchim je'eeka jiapsinee'u betchi'bo, eme'e ka jain eene. Intok kia ju'u enchim tajo'onee'u betchi'bo juni'i. Ju'u jiapsiwame, bwa'amta bepa che'a eiyaawatchi. Intok ju'u takaa, ju'u tajo'ota bepa che'a eiyaawatchi. 26 Jume' wikitchim naas nenne'eme, eme'e mammatene. Inime'e ka e'echa intok kia ka bachiata tobo tobokta, junuentaka juni'i ju'u enchim achai Lios, teekau katekame, am jiji'ibwatua. Eme'e, jume' wikitchim bepa che'a juni'i eiyaawa. 27 Intok emo nasuku kaabe aane unnaa jain au eetuaka juni'i, nasuk aman batata a yo'otune.
28 ’Intok enchim nat bepa ujyoik tajo'onee'u betana ka aet jain eene. Maa su ket jume' wajpo seewam yoyyo'otume mammatene. Juname'e kaita joaka ka jiji'ikame. 29 Taa junuentaka juni'i, inen ne emou jiia, ju'u che'a yo'o ya'ari Salomon tuka'u, yu'in ujyoik atteaka juni'i, ka inime'e watem benasi ujyoireakan. 30 Ju'u achai Lios intok, juka' juyata i'an wajpo ayukamta junuen ujyoisi a' joakai, juka' chukula tajiu wo'otanamta, enchim che'a juni san aapo aniane, kaita a suale'am. 31 Junuen san eme'e ka jain emo eetuanee inien jiakai: “Jitasa tee bwa'ane, oo jitasa te ji'inee oo jitasa tee tajo'otene”, ti jiakai, 32 bwe'ituk jume' ka Liojta sual ta'aame, si'ime inia weemtat jiba jiapsek. Taa eme'e juka' Liojta, teekau jiapsamta sual ta'aa, si'imeta inika'a emou a' be'ee'po jaibu ju'uneamta. 33 Junuen san eme'e, Liojta che'a yo'otaka a' kateka'u, juka' aamak enchim lutu'urianee'ut, iniat bat emo temaine. Intok aapo'ik junuen tu'isi enchim jiapsi i'a'utchi iniat jiapsekai. Intok ketchia si'imeta inika'a eme'e a' mabetne. 34 Junuen san, chukula taewaimmet emou auneemtat ka emo jain eetuane. Bwe'ituk juname'e taewaimmetchi aet emo temainaame aune. Ala chikti ta'apo ju'u obisi emou ayukamtat junaet jiba emo temaine.