Pilipensem
1
Ju'u Paplo, jum a' eta'ipo aneka, bwe'u jo'ara Piliipoj tea'po Krijtota sualemmeu ji'ojte
Inepo Paplo, intok ju'u Timoteeo, itepo, yo'owe Jesukrijtota tekoka ae betchi'bo jiapsame, itepo inika'a ji'osia ji'ojteita tee si'ime wame'e, jum bwe'u jo'ara Piliipoj tea'po Krijtota sualemmeu intok junama'a jume' ameu yo'o ya'arim intok jume' ame nasuk ama wate tekilta joaka jiapsammeu, inime'e, Liojta yoemiam taka intok Jesukrijtota mak eaka jiapsame, inika'a ji'osiata te emou a' bittua. Itom yo'owa Liojta betana intok itom yo'owe Jesukrijtota betana si'ime tu'ika enchim ae alleenee'uta, intok yanti, ka jain eaka enchim jiapsinee'uta te emo tana waata.
Ju'u Paplo, jume' Krijtota sualeme Liojtau bicha am nokria
Inepo, in emou waate'ebeleki jiba Liojta yo'oreka emo betchi'bo, alleaka nee in a' bai sae'uta teuwaa. Inepo nee jaksa Liojtau bicha yee nokriakai, jiba nee tua alleaka si'imem enchim au bicha nonokria. Bwe'ituk eme'e, che'a bat, Krijtota enchim a' sualeka'po naateka i'an tajtia, Krijtota bemela nok lutu'uriata, in a' teuwaa'ut, eme'e nemak eaka iniat nee anialaa. Ineponee ala iniat Liojtat yoem'ea, jiba aapo'ik, juka' bat naataka emou tu'ika, Krijtota betana weyeka, enchim a' ya'ariaka enchim a' mabettuakame, inia betana emou tu'ik a' joa'ut, taewai, Jesukrijtota juchi a'abo a' notte'u tajtia, junuen chupiasi, yuma'isi enchim aet yeu yuma'anee'ut, enchim a' aniane'po ne aet yoem'ea. Inepo, inia betana enchim si'imem betana inika'a in a' teuwaanee'uta, nee inien a' lutu'uria'ati ea, tua junen jiaka enchim in nake'u net aayuka' betchi'bo. Intok kia inia betana, jum yee e'etawa'po nee kateko, oo ju'u ya'uraata bichapo, jiba Krijtota betana juka' nok lutu'uriata, a' lutu'uriatuka'uta in a' nokria'po nee aneo, eme'e, nemak eaka nee anialaatuka' betchi'bo, jiba Liojta betana juka' tu'ik in bicha'uta, eme'e nemak a' bicha. Bwe'ituk ju'u Lios ju'unea, enchim si'imem tua in enchim nake'epo, jiba aapo'ik Jesukrijtota tua junen jiaka itom a' nake'e benasia enchim nakekai. Liojtau bicha nee enchim nokria, junuen enchim, emo nasuk che'a juni'i yuma'isi enchim emo nak ta'aaka intok ket iniamak, enchim, Liojta betana, a' tu'u jiapsie aniawaka, koba suawata intok inim si'imeku, witti jita mammateka, a jitat ju'uneewamta emot aune' betchi'bo enchim nokriakai. 10 Junuen, eme'e inim, ju'u ka tu'ik betana intok ju'u tu'ik betana, juka' tu'ik machisi bichakai, a enchim yeu a' pu'ane' betchi'bo. Intok junuen eme'e inim, Liojta bichapo kaita ka tu'ika bo'o jooriaka jiapsine. Intok junuen, kaita ka tu'ik emot enchim beje'eka aune, chukula Krijtota a'abo a' notteo. 11 Intok inien, ju'u Jesukrijto, aapo inim ju'u enchim jiapsa'ut, si'imeku tu'ik enchim bo'o joorianee'ut, watemmeu tu'ineeka weyeka, intok junuen juka' Liojta tua a' eiyaawaka a' yo'orina' betchi'bo, iniat enchim aniane.
Ju'u in tu'uree'u, Krijtota betchi'bo jiapsiwame juna'a
12 Krijtopo nemak werim, inika'a nee enchim ju'uneiyaa i'a, inim si'imeta juka' jiokot neu weyemta in bicha'uta, inika'a, yo'owe Jesukrijtota bemela nok lutu'uriata yee jinne'uka, che'a juni'i si'imekut a' teuwaatune' betchi'bo a' weye'u. 13 Junuen weyekai, inim ya'uraata bwe'u karipo, si'ime jume' sontaaom, jume' inim eta'im suuame, intok ket inim si'ime, inime'e, Krijtotamak eaka in jiapsa' betchi'bo inim in eta'ituka'po a' ju'uneiyaa. 14 Intok inien, inim bwe'u jo'arapo, si'ime jeela jume' Krijtota sualeme, inim eta'ita nee ju'uneiyaakai, bempo, Krijtota betana juka' bemela weyemta, aet bamseka intok ka majaeka, Krijtotat yoem'eaka, yeteu a' teuwaa saka.
15 Lutu'uria ala, inim watem ane'u, inime'e, Krijtota nok lutu'uriata yeteu a' teuwaaka juni'i, taa inime'e net kopteka intok bem eiyaanaa'uta che'a waataka intok nok nassuaka a' joame. Taa waate, Krijtota bem nake' betchi'bo, tua junen jiaka a' jooa. 16 Waate, Krijtota betana weyeka juka' nok lutu'uriata teuwaa, iniae ame betchi'bo jiba tu'ik aet bitbaekai. Intok ka tua junen jiaka intok ka lutu'uriapo inime'e a' teuwaakai. Bwe'ituk inime'e, nee eta'ita bichakai, iniae che'a juni'i bettesi bem neu a' au i'a' betchi'bo. 17 Taa jume' waate ala, Krijtota tua bem nake' betchi'bo a' teuwaa. Bwe'ituk bempo, juka' Krijtota betana nok lutu'uriata, a' lutu'uriatuka'uta in a' nokria' betchi'bo inim in eta'ituka'uta ju'uneyakai. 18 Taa inia betana ne kaachin jiia. Bwe'ituk jachin weyeka juni'i, inia betana tua junen jiaka, oo kia ka tua junen jiaka a' teuwaawao, inime'e jiba Krijtota betana weyemta a' teuwaa. Ini'i intok nee betchi'bo alleewame.
Intok inepo chukula ketun san nee che'a bepa ne alleene. 19 Bwe'ituk ju'uneanee si'imeta inia betana, nee betchi'bo chukula tu'isi yeu a' weene'po. Jiba iniat emo betana Liojtau bicha nokriawakai, intok Jesukrijtota tu'u jiapsi betana aniawakai. 20 Bwe'ituk inim ju'u in waataka chukula in bitbae'u, kaitat tiweka, ala inepo kaitat jain eaka in noknee'u juna'a. Junuen weyeka, bat naataka benasia, jiba i'ani intok chukula juni'i, aapo'ik Krijtota, nee betchi'bo che'a juni'i a' yo'orinaa'uta aapo'iku a' aune' betchi'bo. Iniat inepo, ela'po su nee inim jiapsaka tawanee oo ae betchi'bo me'etuneekai. 21 Bwe'ituk inim, nee betchi'bo, ket jiapsakai ju'u in eiyaa'u, Jesukrijtota betchi'bo jiapsakai in a' yo'orinee'u juna'a. Intok inim ju'u chukula in muknee'u, iniat che'a tu'isi, kia ju'u che'a eiyaawatchika jiba yuu in bitnee'u tune. 22 Taa inepo ketun inim jiapsaka Krijtota betana juka' tu'ik aapo'ik a' sualnaa'uta a' joakai, inien san inepo ka ju'unea inia betana in yeu pu'anee'ut. 23 Inia wooi weemta betana obiachi ju'u in ama yeu pu'anee'u. Senu wee'po, nee mukuk juni'i inien a' tu'ure. Junuen inepo baa Krijtotamak anpeakai. Bwe'ituk ini'i junuen, nee betchi'bo che'a juni'i tu'i ean. 24 Taa inia betana, emou tu'ik betchi'bo, utte'atunee ketun inim in jiapsinee'uta. 25 Ineponee intok inien yeu a' weenee'ut ju'uneakai, ketun inim emomak in tawanee'ut nee ju'unea. Junuen inepo, Krijtota che'a yuma'isi sualeka, intok junuen iniat, tua alleaka enchim jiapsinee'ut ne enchim ania betchi'bo. 26 Junuen weyeka, eme'e chukula juchi aman nee bitne. Inie, emo betchi'bo enchim alleenee'u, intok Krijtota enchim bai sae'u emot aune.
27 Wepulsi ju'u enchim eiyaanee'u ala, ini'i, Krijtota nok lutu'uriata, junama wa'am enchim a' nok jikkajaka jiapsinee'u juna'a tune. Inien, jiba inepo aman enchim bichakai, oo mekkaa, ka nee ama emomak aneo juni'i, emo betana nee a' ju'uneiyaabae, aman, Krijtota enchim suale'u betana, ka ta'abwisia, taa wepulsi jiba enchim nau eaka junuen eme'e si'ime nau, yo'owe Jesukrijtota nok lutu'uria yee jinne'umta, enchim sualee'u, aet beje'ewaka juni'i, jiba bichau bicha enchim a' sual teboka jiapsa'u. 28 Eme'e, wame'e enchim beje'eka jiapsame, tua kaita'po am majaune. Ini'i inien bem enchim beje'ee'u, machisi a' teuwaa, bempo'im jiba betchi'bo ka tu'isi tawaanee'uta. Taa ketchia ini'i, enchim intok, jiba betchi'bo jinne'uimtunee'uta a' teuwaa. Intok jiba Liojta betana weyekai. 29 Bwe'ituk eme'e, jiba Krijtota betana, junuen weyeka, tua eiyaawatchika, aapo'ik enchim sual ta'aa'u, iniau enchim yeu pu'ak ju'u Lios. Taa iniemak eme'e, Krijtota betchi'bo, juka' jiokot emo bitwamta enchim a' bitne' betchi'bo yeu pu'arim ketchia. 30 Eme'e ket, wepulsi weyeka, Krijtota mak eaka intok a' nok lutu'uriata nokriakai, eme'e beje'ewa intok jiokot emo bicha. Jiba, bat naataka, tua jiokot in ino bichaka'uta nee betana enchim a' ju'uneiyaaka'a benasia. Intok i'an juni'i, eme'e, tua bettesi weyeka, in jiokot ino bicha'uta nee betana a' ju'uneiyaatuarim tuka'a benasia.