Tiito
1
Ju'u Paplo, Tiito' teamtau ji'ojte
Inepo Paplo' teame, Liojta betchi'bo jiapsaka intok a' nesaurita joame intok inepo, Jesukrijtota betana yeu pu'aritaka yeteu bittuari, junuen inepo, jume' Liojta yeu pu'arim, bempo'im, Liojta betana weyeka a' nok lutu'uriata intok bempo'im Liojta sualeka a' yo'oree'u betana, junaet am majta betchi'bo a' tekil maki. Ini'i lutu'uria, inim, Liojta betchi'bo tu'isi yee jiapsituame betana. Junuen inime'e, juka' jiba yuu jiapsiwamta, Lios, jakwoo juni'i aa noki'ichiata ka nokame, aapo'ik inim aniata kee naateo naatekai itou bicha a' na'ikiaka'uta. Intok i'ani, taewai au yeu a' pu'arit, inim aapo, jiba aapo'ik betana nok lutu'uriata, aapo itom jinne'ume ju'u Lios, aapo nee aet saweka, in a' tekil makaka'ue in yee majta'ue, yee a' ju'uneiyaatualaa. Inika'a ji'osia ji'ojteita nee eu bittua, Tiito, empo Jesukrijtota itom a' suale' betchi'bo, tua lutu'uriapo in yoemia. Inepo, itom yo'owa Liojta betana intok Jesukrijto, itom jinne'ukamta betana, juka' tu'ika em bitnee'uta intok yanti, ka jain eaka em jiapsinee'uta ee betana a' waatakai.
Ju'u tekil Tiitota jum bwiaara Kreeta' tea'po yaaka'u
Junako, inepo jum senu bwiaara bawepo yeu kateka, Kreeta' tea'po nee enchi to'o sikaa, junama'a, inepo juka' em joa'uta, ama be'eemta em a' chupsune' betchi'bo, intok junaman, ili jo'aram be'eka tana, tua in enchi aet tejwaaka'po aman, jume' Krijtota sualemmeu yo'o ya'arim tuneeme, em yeu am pu'aka, am yo'o yaaka' betchi'bo nee junama'a enchi tawaak. Ju'u Krijtota sualemmeu yo'o kecha'anaame, ini'i, si'imeku au suuaka jiapsine. Junuen, kaita'po, ka tu'ik betana aet nokna' betchi'bo. Ini'i, wepulaik jiba jubine. Intok inime'e yoemiam, Krijtota am nakeka a' sual ta'aane. Intok inim tu'isi jiapsaka intok bem yo'owam nok jikkajaka, am yo'oreka bem jiapsa'u, amet ju'uneiyaanaa. Bwe'ituk, ju'u, jume' Krijtota sualemmeu yo'o ya'ari, ini'i, Liojta betchi'bo a' joo'ea'uta a' tekil maktakai, junuen, ka tu'ik betana ka aet nokna' betchi'bo, utte'a, si'imeku aapo'ik au suaka a' jiapsinee'uta. Kaita'po aapo a' ea'po jiba weene. Intok kia seej chukti a' omtinee'u betana au yu'iine. Ini'i ka naamumukne. Intok kia ka yee bepbaane. Intok kia tomita, ka a' koba'ita ka a' ukkuline. Ala ini'i, jume' mekka betana au yaajame, a' jo'apo tu'isi am mabbetnee'uta a' ta'aane. Tu'ik bo'o jooriaka jiapsine. Si'ime suawaka, suasi jiapsiwamta ta'aane. Tu'ika, lutu'uriaka weyemta bo'o jooriane. Wepulsi Liojta betchi'bo jiba jiapsine. Intok ju'u ka tu'ik betana a au a' yu'inee'uta ta'aane. Ini'i, Krijtota betana nok lutu'uriata, tua ammaali weyeka, aapo'ik a' majtawaka'a benasi a' ta'aaka, iniat wikiaka ket watem inika'a tu'ik betana yee majtawamtae, ka ta'abwisi eaka, ka bem ko'om eene' betchi'bo am aniane. Intok iniae, jume' a' beje'eka nokame, inia betana ta'abwisi eaka, juka' lutu'uriata bem a' jajamne' betchi'bo.
10 Bwe'ituk jume'e, juka' Liojta betana nok lutu'uriata, ka a' jikkajika jiapsibaeme, juebena. Intok jume' juriom nasuk che'a juni'i anekai, inime'e, kaita suawakamta yee majtame intok juka' yoemrata bai tatta'aa. 11 Inime'esan junen, itepo, bem yee majta'u betana, tee am nok koba'ane. Bwe'ituk inime'e junen, inim jaibu watem jo'aakame, lutu'uriata betana ta'abwisi am eetuaka am koptatualaa, jachin juni'i tomi yo'obaekai juka' ka bem yee majta'ea'uta yee majtakai.
12 Seenu, jiba inime mak junama bawepo bwiia yeu kateka Kreeta' tea'po joometaka, chukula yeu weenemta watekut ju'uneaka nokame, aapo, jiba jume' ale benasi yoememmet nokaka, ini'i: “Jume' inim bwiaara Kreeta' tea'po joomem, jiba junen aa nonoki'ichi. Ka tu'ik yeteu joowamta tu'ure. Ka weela'po jiji'ibwa. Intok ka tekipanoaka jiapsibaeme”, ti jiiak. 13 Intok ini'i, lutu'uriata nookak. Inia betchi'bo empo, junama'a jume' Krijtota sualemmeu, kutti ameu noknee junuen inime'e, ka kia jak wa'am, taa yuma'isi Krijtota sual ta'aaka bem jiapsine' betchi'bo. 14 Intok inime'e, juka' jurio yoemrata betana weyeka, ka lutu'uriataka, kia beja etejoitaka teuwaarita, intok kia, wame'e, Liojta betana lutu'uriata omola tawaaka, ta'abwik bem nesaurim, ka bem am jikkajibaane' betchi'bo, inia betana kutti ameu noknee.
15 Jume' wepulsi tu'ika jiba amet ayukai, inime' betchi'bo, si'ime tu'isi weyeka aayuk. Taa wame'e, ka Krijtota sual ta'aaka intok kia tu'ika kaita amet ayukame betchi'bo, wepulsi tu'i machika ame betchi'bo kaita. Bwe'ituk bem eerim intok bempo'im a emo ae ju'uneiyaa'u suawa, jaiti machika, tu'ik kaita a am bittua. 16 Inime'e, Liojta emo ta'a'ati jiakai, taa bempo, ju'u bem jiapsa'ue, a ju'uneiyaatu, inia betana ka a' lutu'uriatuka'u. Inime'e kujtiachisi mamachi. Intok jita ya'uraata juni'i ka jikkaja. Tu'ik, jita juni'i ka a' joo ta'aa.