MADIU
Iesu Valana ꞌAtumaina Madiu ꞌana kilukiluma.
Madiu tamu Iesu yana tovetutuyamavo 12 ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwainega, weꞌe tamu ꞌana wagava Livai. Yana folova takesi ꞌana tolaugogona i folofolova Loma gabemani faifaidi. Mulieta Iesu i venuaꞌivineni i vetovetutuyama ꞌwaineye.
Madiu deꞌe buki i kilumiga taunina yana ꞌailaꞌavo me Diu faifaidi. Me Diu i nuani i vo saiꞌafoga Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i na mai bega taunina yadi kini. Ibeliu bonadiega i goleni Mesaia weꞌe bona Guliki ꞌwainega, Keliso. Diu toꞌedakumetavo Iesu yana ꞌeba mai lamuna i bavuyeni wata tomotoga fuedi nuadi i voganidi Madiu nuanuana i na ve ꞌwaidie Iesu taunina mogitana Keliso me Diu yadi kini, begaidi i veifufu Iesu yana souyagi baniꞌodi kini. Wata ꞌifwaidi vona i ꞌinanadi Vonaꞌawaufaufa Nagami ꞌwainega, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina vonanidi ꞌadi mogitana i souyedi Keliso ꞌwainega. Tamu nani faifaina i kilumaga, Iesu yana ve, luvetubama Yaubada yana ꞌAilaꞌa nageneye faifaina, wata yana vona-awatabai fuedi givagivadi tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye faifaina i kiluma, bega tutuya deꞌe Yaubada i veveimea tomotoga ꞌwaideye.
1
Iesu tubunavo tubulelelegidi.
Iesu Keliso tubunavo side baniꞌodi i tubugedi, taunina Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni weꞌe Devida Ebelamo ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni.
Begaidi side baniꞌodi,
Ebelamo natuna Aisake,
Weꞌe Aisake natuna Iakobo,
weꞌe Iakobo natunavo Iuda ma tainavo,
weꞌe Iuda natunavo Felesi wata Dela, inadi Temali,
weꞌe Felesi natuna Esiloni,
weꞌe Esiloni natuna Lami,
weꞌe Lami natuna Aminadaba,
weꞌe Aminadaba natuna Nasoni,
weꞌe Nasoni natuna Salimoni,
weꞌe Salimoni ma yana vavine Leabi natudi Bwasa,
Weꞌe Bwasa ma yana vavine Ludi natudi Obedi,
weꞌe Obedi natuna Iese,
weꞌe Iese natuna Kini Devida.
Weꞌe Devida ꞌwainega i velamuga side baniꞌodi,
Devida natuna Solomoni, weꞌe inana nagami Ulaia yana vavine,
weꞌe Solomoni natuna Lioboama,
weꞌe Lioboama natuna Ebaya,
weꞌe Ebaya natuna Esa,
weꞌe Esa natuna Iosefata,
weꞌe Iosefata natuna Dielome,
weꞌe Dielome natuna Usaia,
weꞌe Usaia natuna Iotama,
weꞌe Iotama natuna Easi,
weꞌe Easi natuna Esekaia,
10 weꞌe Esekaia natuna Manasa,
weꞌe Manasa natuna Emoni,
weꞌe Emoni natuna Iosia,
11 weꞌe Iosia natuna Iekonaia ma tainavo i tubuga
i miamiani, tutuyanina ꞌwaineye me Babiloni i maia me Isileli i ꞌiveꞌavinidi i nawedi yadi ꞌawalaweye.
12 Weꞌe i nawediga Babiloni, ꞌwainega i velamuga side baniꞌodi,
Iekonaia natuna Salatiela,
weꞌe Salatiela natuna Selubabela,
13 weꞌe Selubabela natuna Abiuda,
weꞌe Abiuda natuna Eliakimu,
weꞌe Eliakimu natuna Asodi,
14 Weꞌe Asodi natuna Sadoki,
weꞌe Sadoki natuna Ekimu,
weꞌe Ekimu natuna Eliuda,
15 weꞌe Eliuda natuna Eleasa,
weꞌe Eleasa natuna Mateni,
weꞌe Mateni natuna Iakobo,
16 weꞌe Iakobo natuna Iosefa.
Iosefanina kumanina yana vavine Meli, weꞌe Melinidi Iesu kumanina i golegoleniga Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, inana.
17 Bega ꞌaiꞌedi ta na luꞌiawawaga Ebelamo ꞌwainega i na nago Kini Devida ꞌwaineye ꞌailaꞌa 14. Weꞌe Kini Devida ꞌwainega i na nago tutuyanina me Babiloni i maia me Isileli i nawedi yadi ꞌawalaweye ꞌadi ꞌailaꞌa 14. Wata tutuyanina ꞌwainega i na nagoga nika Keliso i tubuga wata ꞌailaꞌa 14, bega matatabudi ta na luvetubamidi tubudelidelidi wauma ꞌaitamogana.
Iesu Keliso yana tubuga.
18  Iesu Keliso yana tubuga side baniꞌodi. Meli, kumanidi Iesu inana, wata vavinenidi veveakutagonidi Iosefa faifaina, bola kebu i da nagiga ꞌaiseotogineye i miamia, siwe ꞌakonadi i ꞌaseta i miana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega. 19 Iosefa kumanina toveakutagona i nuavita bwaikina Meli yadi miana faifaina, siwe fai yana sauluva tonoviꞌavadi bega kebu nuanuana Meli i na ꞌivebunumayagidi nuanuana givagivayega i na bailedi.
20 Igodi yana nuanuananina i da ꞌidewaiga, lovane i ꞌenoꞌeno nika i ꞌenoneganega anelose i souyeni i voneni i vo, Iosefa, ꞌomu Kini Devida tubuna, kebu ꞌu na venuanaluga Meli ꞌadi nagi faifaina, weꞌe i mianaga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega, ꞌasaꞌaiana ꞌu na nagidimo. 21  Mulieta i na venatuna, kwamana tamu iavetana i na tubuga ꞌu na goleni Iesu, ꞌana saivila Toꞌitaꞌitaꞌi, fai yana tomotoga i na ꞌitaꞌitaꞌiedi yadi sakona ꞌwaidiega. 22-23  Bega Meli yadi miana wata Iesu yana tubuga faifaidi, basenadiotoga ꞌAuvea Yaubada i vona yana toluꞌivona ꞌwainega ꞌana mogitana i souyeni i vo,
Vavine neꞌeꞌelina siwe i na miana,
Kwamana iavetana i na tubuga,
I na goleni Imanueli, ꞌana saivila ꞌida Yaubada taiadi.”
24 Mulieta Iosefa i tovoi, ꞌAuvea Yaubada yana anelose yana vona i vematayakeyakeni, Meli i nagidi, i nawedi yana vanuge. 25 Siwe kebu tamu tutuya taiadi i da veluaga i nagoga nika i venatuna, kwamananina Iosefa i goleni Iesu.
1:18 Luk 1:27,35 1:21 Luk 1:31 1:22-23 Ais 7:14