16
Tomotoga nuanuadi ꞌeba ꞌisa toketokena.
Tamu tutuya me Diu toꞌedakumetavo ꞌifwaidi i maia Iesu ꞌwaineye, taunidi totafalolo ꞌadi wagava Falisi wata Sadusi. Nuanuadi i na silubuya bega i voneni i vo, Nuanuama ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌidewai ꞌa na ꞌiseni ꞌa na ꞌasetai ꞌomu ꞌu mai Yaubada ꞌwainega ꞌalo kebu.” 2-3 Siwe Iesu yadi vona i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌiseni Malayaubani i na laka ꞌwa na ꞌasetai tutuya kumaga, wata ꞌaiꞌedi ꞌwa na ꞌiseni waowa i na vetovotovoia ꞌwa na ꞌasetai ꞌako i na ꞌwei. Tugusanidi i na vemi bega ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai i na souyedi, weꞌe ꞌeba ꞌisa toketokedi Yaubada i ꞌiꞌidewadi matamie tutuya mulina faifaina kebu ꞌwa da ꞌisaꞌinanadiga. ꞌOmi tutuya deꞌe ꞌana tomotoga yami sauluva sakoidi wata kebu nuanuami Yaubada yana nuanua. ꞌWa vonavona nuanuami ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa, a na ꞌidewai siwe a nuani kebu tamu a na ꞌidewaiga. Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami ꞌeba ꞌisa. ꞌEba ꞌisanina baniꞌodi Iona, taunina Yaubada yana toluꞌivona, igana bwaikina kamoneye i miamia ꞌaiata ꞌaitonu, mulieta i souyeni.” Iesu i vonaꞌaꞌava, i ꞌiawedi i nago tulineye.
Iesu i vona-awatabai Falisi wata Sadusi faifaidi.
Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i damana lavu viꞌainega, siwe tovetutuyamavo nuadi i fani, kebu tamu ꞌaniꞌani i da ꞌewaiga. Bega Iesu vona-awatabaiega i veluꞌaseꞌasedi tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana ꞌwaidie i vo, ꞌWa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi Falisi wata Sadusi yadi isita i na nunago i na vedamanimi.”
ꞌAiseꞌavadi i veifufu i vo, Isita* beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika, baniꞌodi i voneyediga fai ꞌida beledi kebu ta da ꞌewadiga.” Iesu yadi vona i ꞌasetai bega i velutoliedi i vo, Awale nuafoumi i veviga ꞌwa veveifufu beledi faifaina? Yami vetumagana mweana. Bola kebu ꞌwa da ꞌasetakuga yau ꞌaku fata ꞌaniꞌani a na velemi. Bega ꞌwa na nuani basenadi ꞌaniꞌani 5 a ꞌivividi, tomotoga 5000 i ꞌani, mulieta i ꞌani-wayogeni bayawa fuedi ꞌwa veadagidi. 10  Wata ꞌwa na nuani basenadi ꞌaniꞌani 7 ꞌwaidiega tomotoga 4000 a veꞌanidi, wata bayawa fuedi ꞌwa veadagidi. 11 Awale yaku vona kebu ꞌwa da ꞌasetaiga. ꞌOmi ꞌwa vo ꞌako, Yau a vonavona beledi faifaina,” siwe kebu. Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi Falisi wata Sadusi yadi isita ꞌwainega.” 12 Mulieta tovetutuyamavo i ꞌasetai Iesu kebu i da vonavona isitanina beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika faifaina, weꞌe mogitana i vonavona Falisi wata Sadusi yadi ve-vekavekali kebu i na vedamanidiga.
Fita yana ꞌaseta Iesu faifaina i sivemageseni.
13 Iesu ma enavo i nagoi tamu ꞌawalawa ꞌwaineye ꞌatamana Sisalia Filifai lilivaneye, bei yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, ꞌWa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau a vetomotogaotoga aitoi?” 14  Tovetutuyamavo yana velutoli i tutuli i vo, ꞌIfwaidi tomotoga i vonaga ꞌomu Ioni Tobafitaiso i yawasa-vaitugana, ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu Ilaitia abamega i obuma, wata ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu Ielemaia ꞌalo tamu Yaubada yana toluꞌivona wafayega i tovoi.” 15 Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Weꞌe ꞌomi, ꞌwa da nuaniga yau aitoi?” 16  Saimoni Fita i vo, ꞌOmu Keliso, Yaubada Miamia-vagaina Natuna wata ꞌana Venuaꞌivina.” 17  Iesu i voneni i vo, Saimoni, ꞌomu Iona natuna, Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye fai ꞌaku ꞌaseta kebu tomotogaotoga i da vemu, yamu ꞌasetanina tonovina i mai abamega Tamaku ꞌwainega. 18  Fai ꞌu ꞌasetakuga begaidi a na vonemu. ꞌOmu Fita, ꞌamu wagava ꞌana saivila kileu. Yamu ꞌaseta faifaiku ꞌu sivemageseniga baniꞌodi kileu bwaikina, tabwaneye yaku ꞌAilaꞌa a na vaꞌaugimi. Yaku ꞌAilaꞌanimi ꞌwa na mia-vagata, Vatuꞌai Manamanawena ꞌana tomia toketokedi kebu ꞌadi fata i na vetoketoke ꞌwaimie. 19  Veimea a na velemu, tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye faifaina. Avaꞌai ꞌu na talabodeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na talabodeni, avaꞌai ꞌu na tauyeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na tauyeni.”
20 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i talabodebodedi i vo, Kebu tamu aitoi ꞌwa na voneni yau Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.”
Iesu yana veviga wata yana wafa i veifufuyedi.
21 Tutuya deꞌe ꞌwainega i nagoga Iesu i velamu i kikiavemageta yana tovetutuyamavo ꞌwaidie avaꞌai i na souyediga ꞌwaineye faifaidi. I vo, I lubwaineku a na nago Ielusalema, bei veviga bwaikina a na veluagai me Diu yada toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌwaidiega. I na veimea a na wafa siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i na sivetovoiku.”
22 Fita Iesu i voneni i nagoi tulidie bega i talabodeni i vo, ꞌAuvea, kebu baniꞌodi ꞌu na voneyediga. Veviga wata wafa ꞌu veifufuyediga Yaubada i da talabodedi bega kebu i da sousouyedi ꞌwaimuye.” 23 Iesu i sivilai Fita i voneni i vo, ꞌU vaganago, yamu nuanuananina Seitani yana nuanua. Yaku ꞌeda ꞌu velubodabodai, yamu nuanuananina tomia fwayafwaya yadi nuanua, kebu Yaubada ꞌwainega.”
24  Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana mogitana i na mai ꞌwaikuye taiadi ꞌa na nagoga, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau baniꞌodi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau baniꞌodi a na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye. 25 ꞌAiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26 ꞌAiꞌedi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna ꞌana kukua i na ꞌewadi mulieta yawaina i na ꞌaꞌava, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? Kebu ꞌana fata tamu nani ꞌwainega yawaina i na kimwanei. 27  Fai ꞌawaie yau a vetomotogaotoga a na souyeku Tamaku yana mageta mataududulina ꞌwainega, yaku anelose taiadi, mulieta tomotoga matatabudi a na tutulidi yadi sauluva ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi. 28 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌomi ꞌifwaimi bola ma yawaimi ꞌwa na miamiani, yau a vetomotogaotoga ꞌwa na ꞌiseku a na mai tomotoga matatabumi a na veimeyemi.”
16:1 Mad 12:38; Ion 6:30 16:4 Ioa 1:7 16:6 Luk 12:1 * 16:7 Isita falawa matatabuna ꞌwaineye i na susula, baniꞌodi walabo ꞌaluna, ꞌaiꞌedi i na ꞌanibiai ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi. 16:9 Mad 14:17-21 16:10 Mad 15:34-38 16:14 Mak 6:14-15 16:16 Ion 6:69 16:17 Mad 17:5 16:18 1 Kol 3:11; Fol 4:10-12; Efe 2:20 16:18 Me Guliki bonadi Edesi. 16:19 Ion 20:23 16:24 Luk 14:27 16:27 Lom 2:6; Ve 22:12