2
'Mɛn 'nɛnnun, 'wɩ 'gʋɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ 'nan, -e 'ka vɩlɛ 'ka 'wɩ 'wlidɩ "drɛ dɩ. Ɛn -te min -tʋ 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, 'ka -tɔ 'nan min nɛn e -nyɛanla -cee 'wɩ -sru, -e 'e -cee 'wɩ 'si "va "bɛ, e ya -kaa "tɩ Bali "srɔn. Zozi Crizi nɛn e ya tɩglɩ bɛ, -nyrɛn. -A 'bɔ 'bɛ drɛ 'sraga bʋvɛ -a -kaa man, 'nan -e Bali 'e -cee 'wɩ 'wlidɩ 'fui. Wa'a vɩlɛ 'nan -kaa 'saza "cɛ "dɩ, 'pian -e 'e 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le 'wɩ 'wlidɩ "fui.
'Wɩ nɛn Bali -a vɩ bɛ, 'ka drɛ
'Wɩ nɛn yaa -kɔɔnman 'nan, -kaa Bali -tɔa "bɛ, -nyrɛn 'nan -kaa 'ta wo Bali -le -pei da. Min nɛn yaa 'vɩ 'nan: «'An Bali -tɔa», te ya'a 'ta wʋla -yee -pei da dɩɛ, te 'wluzan nɛn -a san -a, ɛn te -a san 'lee 'wɩ tɩglɩ 'ka 'si -tʋwli "da dɩ. 'Pian bii nɛn i 'ta wo Bali wei da bɛ, te 'yie Bali yɩdɩ "yi "a 'e 'lɛ sɔɔdɩ. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman -cɛɛ 'nan, -kaa 'vale Bali -a -kaa drɛ min -tʋwli "a. Ɛn min nɛn yaa 've 'nan: «'Kʋ 'vale -a kʋ ya min -tʋwli "a» bɛ, -a san -le 'ta wʋ cɛin -kɔan "le Zozi 'le 'ta wʋ cɛin -zʋ.
Bali -le -pei "e 'nan, 'ka cin yɩ "yi!
'An beenun, wa'a vɩlɛ 'nan -pei -trɛ nɛn maan crɛn -tɛa 'cɛɛ dɩ, 'pian -pei ceje nɛn kaa 'yɩ -a pou sianan "bɛ -nyrɛn. -Pei ceje zɩɛ wei nɛn kaa 'man bɛ, -nyrɛn. Ɛn -pɛ -tʋ da zia bɛ, -pei -trɛ nɛn maan crɛn -tɛa 'cɛɛ. 'Wɩ 'kpa nɛn, kɔɔ Crizi -le 'ta wʋ cɛin -pei -trɛ zɩɛ -a kɔɔn, ɛn 'cee vɛ a -a -kɔɔnnan "nyian. -Yɛɛ cɩ 'nan, 'tɛ 'san tɩglɩ bii 'va, ɛn klun a -nyannan.
Min nɛn yaa 'vɩ 'nan, 'e ya 'tɛ 'san da, -e te ya'a 'e "bʋɩ -tʋ ye "yi "dɩɛ, te e ya tian klun va. 10 Min nɛn 'e "bʋɩ -tʋ ye "yi "bɛ, e -fo 'tɛ 'san da, ɛn fɛ -tʋ 'ka -yee ci "nrɔndɩ va -e 'e -tria dɩ. 11 'Pian bii nɛn yi'a 'i "bʋɩ -tʋ ye "yi "dɩɛ, te i ya klun va. I 'ta wo klun va. Ɛn fɛnan nɛn i cɩ -kʋnan bɛ, yi'a tɔa dɩ, kɔɔ klun 'i yiɛ 'wi.
Te 'ka yiɛ 'e 'kɔn 'trɛda fɛnun lɛ dɩ!
12 'Mɛn 'nɛnnun, an ya 'wɩ 'gʋɛ -a crɛn -tɛnan 'cɛɛ 'nan Zozi 'tɔ 'ji nɛn Bali 'cee 'wɩ 'wlidɩ fui. 13 "Tɩnun, an ya 'wɩ 'gʋɛ -a crɛn -tɛnan 'cɛɛ 'nan, min nɛn e cɩ 'wɩ pou sianan "a bɛ, kaa -tɔ. -Gobonun, an ya 'wɩ 'gʋɛ -a crɛn -tɛnan 'cɛɛ 'nan, ka Satan nɛn e 'wɩ 'wlidɩ "paa 'nyranman -a bɛ, -a klɩ.
14 'Mɛn 'nɛnnun, 'wɩ 'gʋɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ 'nan, ka -kaa "tɩ Bali -tɔ. "Tɩnun, 'wɩ 'gʋɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ 'nan, min nɛn e cɩ 'wɩ pou sianan "a bɛ, kaa -tɔ. -Gobonun, 'wɩ 'gʋɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ 'nan, ka ya 'plɛblɛ, Bali wei a 'ka 'ji, ɛn ka Satan nɛn e 'wɩ 'wlidɩ "paa 'nyranman -a bɛ, -a klɩ.
15 'Wɩnun nɛn 'trɛda minnun -a dra bɛ te 'ka yɩ "yi "dɩ! -Te min 'wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ ye "yi "bɛ, te -kaa "tɩ Bali yɩdɩ "yi 'ka -a san ji dɩ. 16 Kɔɔ o drɛ wɩnun 'bɔ nɛn 'gʋ, min 'kɔlɛ 'ci 'sɔ wɩnun 'wlidɩ "a -tʋ, 'lee fɛ pɛɛnɔn nɛn min yiɛ -a ye bɛ min a "vale 'e 'kɔn 'yee vɛ -a, e ya "nyian -tʋ. Ɛn fɛ pɛɛnɔn nɛn min lɔ bɛ min a "vale 'e 'fli -kɔɔnman -a, 'bɛ a "nyian -tʋ. 'Wɩnun pɛɛnɔn zɩɛ, wa'a 'sia -kaa "tɩ Bali va dɩ, 'pian o "sia 'trɛda 'gʋ. 17 Ɛn 'trɛ 'gʋɛ, e -nyaan 'o 'vale fɛ pɛɛnɔn nɛn min cɩ "vale 'e 'kɔn "nyian 'yee vɛ -a bɛ waa. 'Pian min nɛn e Bali ci 'sɔ wɩnun dra bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, e ya -a san -le vɛ -a.
'Ka drɛ "yi Crizi 'nanmanzan 'va
18 'Mɛn 'nɛnnun, tʋ -nyranman -ji nɛn -kaa cɩ 'gʋ. Kaa 'man 'nan, Crizi 'nanmanzan -taa "talɛ. Ɛn 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Crizi 'nanmannɔn 'bɔla "kaga 'va. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'nan tʋ -nyranman -ji nɛn -kaa cɩ. 19 Crizi 'nanmannɔn zɩɛ o ya "nɛn 'kʋ 'va, 'pian kʋ 'ka waa -tʋwli "dɩ, -yee "wɛan nɛn o 'bɔla 'kʋ 'va. "Te 'e 'kɔn 'nan kʋ ya waa -tʋwli "bɛ, "te o -fʋ 'kʋ 'va. 'Pian o 'bɔla 'kʋ 'va, 'dʋ -e 'e -kɔɔn 'wein, 'nan kʋ 'ka waa -tʋwli "dɩ.
20 'Cee vɛ bɛ, Bali lei 'saun nɛn Crizi -a -nɔn 'cɛɛ, ɛn 'ka pɛɛnɔn 'wɩ tɩglɩ -tɔa. 21 Wa'a vɩlɛ 'nan ka'a 'wɩ tɩglɩ 'tɔa dɩ, -yee "wɛan an 'wɩ 'gʋɛ -a crɛn -tɛ 'cɛɛ dɩ, 'pian 'nan -kaa -tɔa. Ɛn kaa -tɔa 'nan 'wlu -tʋwli 'ka 'sia 'wɩ tɩglɩ 'va dɩ.
22 -Tɩɛ cɩ 'wluzan 'a? Min nɛn yaa ve 'nan Zozi 'ka min nɛn Bali -a 'si "va -e 'e minnun 'si 'wɩ 'ji bɛ -a dɩɛ -a san nɛn. Crizi 'nanmanzan zɩɛ, min nɛn ya'a -kaa "tɩ Bali 'lee 'e 'pɩ siala fɛ -tʋ -a dɩɛ -a san nɛn. 23 Ɛn min oo min nɛn ya'a Bali -pɩ siala fɛ -tʋ -a dɩɛ, te 'o 'vale -a "tɩ "a o 'ka min -tʋwli "a "dɩ. 'Pian min nɛn yaa 'vɩ 'wein 'nan Zozi a Bali -pɩ -a bɛ, te 'o 'vale -a "tɩ "a, o ya min -tʋwli "a.
24 'Cee vɛ bɛ, 'wɩ nɛn kaa 'man -a pou sianan "bɛ, -a -cin 'e 'fɔla 'ka 'ji. Kɔɔ -te 'wɩ nɛn kaa 'man -a pou sianan, 'nan -a -cin -fɔla 'ka 'ji bɛ, te 'ka 'vale -kaa "tɩ Bali 'lee 'e 'pɩ -a ka ya min -tʋwli "a, 25 te 'wɩ nɛn e 'nan 'e dra -cɛɛ bɛ, e ya -cee vɛ -a, -nyrɛn 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a.
26 'Wɩ 'gʋɛ maan crɛn -tɛ 'cɛɛ minnun nɛn o ya "vale 'o 'ka "sia -si tɩglɩ da bɛ -wee "wɛan. 27 'Cee vɛ bɛ, Bali lei 'saun nɛn Crizi -a -nɔn 'cɛɛ bɛ, e ya 'ka 'lɔ. -Yee "wɛan e 'ka "le min 'e 'bɛ "paa "nyian 'ka 'ji dɩ. 'Pian -yee lei 'saun 'bɔ 'bɛ 'wɩ pɛɛnɔn "paaman 'ka 'ji. Ɛn 'wɩ tɩglɩ nɛn, yaa "paaman 'ka 'ji, 'wlu "cɛɛ dɩ. -Yee "wɛan 'ka 'vale Crizi -a 'ka 'fʋ -tʋwli, "le zɩ lei 'saun -a paa 'ka 'ji bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.
Bali -le 'nɛnnun 'ka 'wɩ 'wlidɩ dra dɩ
28 'Mɛn 'nɛnnun, -maan ve "nyian 'cɛɛ 'nan 'ka 'vale Crizi -a 'ka 'fʋ -tʋwli, 'dʋ -e tʋ nɛn e -taa "man "bɛ, te 'ka 'ci a 'e 'sɔdɩ 'nan 'ka 'man a 'e wʋʋdɩ. Ɛn 'yra 'ka 'kɔan yiɛ man yi zɩɛ -a da dɩ.
29 Zɩ kaa -tɔa 'nan Zozi Crizi a min tɩglɩ 'a bɛ, -a -tʋwli "nɛn 'ka -tɔ "nyian 'nan min nɛn e 'wɩ tɩglɩ dra bɛ, te Bali -le 'nɛn nɛn -a san -a.