14
Zuif 'nɔn 'tanɔn 'o 'ci 'pa 'nan 'o Zozi 'tɛ
(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Zan 11.45-53)
Zuif 'nɔn tranun -le 'si nɛn waa 'wʋ nɔanba -ji bɛ, -a "fɛdi yi -fʋ "fli -e 'e bɔ. "Fɛdi zɩɛ -a da nɛn minnun 'kpɔun nɛn 'mannyan 'ka "va "dɩɛ -a -ble. Tʋ zɩɛ -a man bɛ, te Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn a Zozi 'man -fɔɔnan 'nan, -e 'o 'kun ci 'cɛn 'a -e 'o -tɛ. 'Pian waa 'vɩ 'o cin yei 'nan: «Te -kaa drɛ "fɛdi yi da dɩ! "Tɔgɔ minnun 'o -nan yɩ -e 'o 'wluan -kaa man.»
Lɩmɔn -tʋ 'wɩ "yi drɛ Zozi lɛ
(Mt 26.6-13; Zan 12.1-8)
Zozi a Betani. E ya Simɔn nɛn -kogobe a "nɛn "man "bɛ -yee 'kuin 'e -nyrandɩ fɛnun -sru. -A -nan nɛn lɩmɔn -tʋ pli Zozi man 'e 'lɔ le -pɔnɛn 'tʋ -a. -Laziglɔ nɛn waa laabo nard bɛ, e ya -ji. E 'ka 'e baadɩ fɛ -tʋ -a dɩ, ɛn -a 'flɛ a 'plɛblɛ 'kpa. Yaa 'lɛ 'sʋ, ɛn yaa -sɛn Zozi 'win -ji.
'Wɩ zɩɛ e 'nan min -mienun man, ɛn waa 'vɩ 'o cin yei 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn e -laziglɔ 'kpa bɛ -a srɛ 'e "tun? -Laziglɔ 'labɛ yaa -taan paan. -A 'flɛ bɔa yi -yaa yaaga 'nyranman "lala -a, -e 'o -pli 'yalɛ -tɛnɔn man.» Ɛn o 'wɩ blɩ lɩmɔn zɩɛ -a va.
'Pian Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka lɩ 'labɛ -a 'tʋɩ flɩɩ! -Mɛ "le "wɛan nɛn, ka 'wɩ -tɔa "man? E 'wɩ "yi drɛ 'mɛn. 'Yalɛ -tɛnɔn a 'ka 'va tʋ pɛɛnɔn man. Ɛn tʋ nɛn e 'sɔ 'cɛɛ bɛ, ka -kɔlaman 'wɩ "yi "drɛdɩ -a -wlɛ. 'Pian 'mɛn vɛ bɛ, an 'ka 'ka 'va 'gʋ tʋ pɛɛnɔn man dɩ. 'Wɩ nɛn e -kɔlaman -a bɛ, -a 'bɔ nɛn yaa drɛ. -Laziglɔ nɛn yaa -sɛn 'an da 'gʋɛ, 'an 'man nɛn yaa drɛ 'nan -e 'waan wʋ -a. Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, fɛnan pɛɛnɔn nɛn minnun Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn ve 'trɛda bɛ, 'wɩ nɛn lɩ 'gʋɛ yaa drɛ bɛ, waa -nan 'sinan "paa, ɛn -yɛɛ -maan 'lɔɔ -e lɩ 'bɔ 'cin 'e 'fɔla minnun ji.»
Zudazi 'e pei -fɔ Zuif 'nɔn 'tanɔn 'va
(Mt 26.14-16; Lk 22.3-6)
10 "Bɛ -sru ɛn Zozi -srunɔn 'fuda "fli 'va min -tʋ nɛn waa laabo Zudazi Karioti bɛ, e -kʋ Bali -pannɔn 'tanɔn 'va, 'nan -e 'e Zozi 'nɔn -wlɛ. 11 Zɩ e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ -wlɛ "bɛ, e o ci nran. -A -nan nɛn o -tɔ "da 'nan, 'o -taa "lala -nɔnlɛ -yrɛ. Yi zɩɛ -a da nɛn Zudazi -a man -wɛɛdɩ 'sia 'nan, tʋ "yi 'e 'pla -e 'e Zozi 'nɔn Zuif 'nɔn 'tanɔn 'bɔ lɛ.
Zozi 'lee 'e -srunɔn Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi blɩ
(Mt 26.17-30; Lk 22.7-20; Zan 13.21-30)
12 "Fɛdi nɛn Zuif 'nɔn 'kpɔun nɛn 'mannyan 'ka "va "dɩɛ, -a -ble "da "bɛ e 'bɔ. -A yi tɛdɛ da nɛn o 'blanun -tɛɛman -e 'o tranun 'si nɔanba -ji "fɛdi -blɩ. Ɛn Zozi -srunɔn -a laabʋ -yrɔ 'nan: «Nyin zia nɛn i ya "vale 'nan 'kʋ 'kʋ "fɛdi fɛnun -tɔɛn 'yiɛ?»
13 Ɛn Zozi 'e -srunɔn "fli 'pa 'sia. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'kʋ Zeruzalɛm! Ka bɔa min -tʋ man. 'Yi 'tɔbɔ -kɔan -yrɔ. 'Ka -sɔɔnla -a -sru! 14 'Kɔn nɛn, e wla 'ji bɛ, 'ka vɩ -a san lɛ 'nan: ‹Bali -le 'wɩ "paazan "e 'nan, 'kʋ laabʋ 'i 'lɔ 'nan, 'kɔn "bʋ "nɛn 'kʋ 'vale 'an -srunɔn 'a, kʋ -kaa tranun 'sidɩ nɔanba -ji "fɛdi -ble -ji bɛ, e ya nyin zia?› 15 E -taa 'kɔn "bʋ -dan tʋ -kɔɔnlɛ 'cɛɛ 'kɔn 'ta lou, te -a -ci a 'e drɛdɩ 'va. Fɛ zɩɛ -a -nan nɛn 'ka -cee fɛnun -tɔɛn!»
16 -A -nan nɛn -a -srunɔn zɩɛ, o -kʋ 'fla. Waa 'yɩ "le zɩ Zozi -a 'vɩ -wlɛ "bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ. Ɛn o 'si nɔanba -ji "fɛdi fɛnun man drɛ.
17 Zɩ funninmlan 'pla bɛ, ɛn Zozi 'ta 'o 'vale 'e -srunɔn 'fuda "fli "a. 18 Tʋ nɛn o yra fɛnun -sru "bɛ, ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -kaa nɛn -kaa cɩ fɛnun -blɩnan 'gʋɛ, 'ka 'va min -tʋ 'bɛ -taa 'an 'nɔnlɛ minnun lɛ.»
19 -A -srunɔn 'ta drɛ 'trɔdrɔ, ɛn waa laabʋdɩ 'sia -yrɔ "tʋdʋ 'nan: «'An 'bɔ nɛn?»
20 Ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka min -fuda "fli "nɛn, -kaa cɩ fɛnun -blɩnan 'e cin va 'gʋɛ, 'ka 'va min -tʋ nɛn. 21 'Wɩ tɩglɩ nɛn, Blamin -pɩ "ta -daa "kalɛ "le zɩ waa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Pian min nɛn, e Blamin -pɩ -nɔan "minnun lɛ bɛ, 'wɩ -taa "bɔlɛ -a san man. E ya paan -a san -le 'wɩ "yi "a -e 'o vɩlɛ 'o -ya dɩ.»
22 O -fʋ fɛnun -blɩnan, ɛn Zozi 'kpɔun 'si. E Bali muo "fɔ, yaa "nɛn jɛɛn, ɛn yaa -nɔn -wlɛ. E 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'si! -Nyrɛn 'gʋɛ, 'an 'kɔlɛ nɛn!»
23 "Bɛ -sru e 'kulenɛn nɛn rɛzɛn -wɛn cɩ -ji bɛ -a 'si. E Bali muo "fɔ, yaa -nɔn -wlɛ, ɛn waa mlin 'o pɛɛnɔn.
24 Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Nyrɛn 'gʋɛ, 'an nyɛn nɛn. -Yɛɛ "ta -sɛanla -e 'e drɛ min "kaga -pli "vɛ -a "nyian Bali man 'e 'pee. 25 Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, ma'an "nyian rɛzɛn -wɛn pee mlian dɩ -trilii, -e yi nɛn maan -mlian 'e 'pee Bali -le mingɔnnɛn trɛda bɛ 'e bɔ.»
26 Zɩ o cɛɛn fɛnun -blɩdɩ man bɛ, o Bali 'tɔ bɔ "dre "fɔ. Ɛn o -kʋ Olivie pɔn da.
Zozi -a 'vɩ 'nan Piɛri "sia 'e -sru
(Mt 26.31-35; Lk 22.31-34; Zan 13.36-38)
27 -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «'Ka pɛɛnɔn 'ci -taa "srɛlɛ -e 'ka 'si 'an -sru. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:
‹Bali "e 'nan,
e 'bla -sru "pinzan -tɛa
-e 'blanun 'o fuila "man.›
28 'Pian "bɛ -sru, -te an wluan 'kanɔn 'va bɛ, an -tɔala 'ka 'lɛ Galile 'lɛglɔn 'ji.»
29 Ɛn Piɛri -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «-Te 'yie "wɛan min pɛɛnɔn 'ci srɛman -e 'o 'si 'i -sru "bɛ, ma'an 'sia 'i -sru "fo "dɩ.»
30 -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Maan ve 'yiɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -pei 'bɔ 'gʋɛ -a man bɛ, yia ve 'e 'pa -a yaaga 'nan, yi'an 'tɔa dɩ, 'vaa -e mannɛn "flizan 'e 'wɩ.»
31 Ɛn Piɛri -a 'vɩ "nyian 'nan: «-Te e ya 'nan kʋɛ -kaa 'kʋ 'vale 'yia oo, ma'an dra zɩ "fo "dɩ.» Ɛn -a -srunɔn pɛɛnɔn "o 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'vɩ "nyian.
Zozi 'kʋ Bali trʋ 'balɛ Zezemani
(Mt 26.36-46; Lk 22.39-46)
32 "Bɛ -sru Zozi 'lee 'e -srunɔn 'bɔla fei nɛn waa laabo Zezemani bɛ -a da. Yaa 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «'Ka 'nyran 'gʋ! An "ta -ko Bali trʋ 'balɛ.» 33 E Piɛri, 'lee Zaji, 'lee Zan -fɔ 'e -sru, ɛn o -kʋ waa. -A -nan nɛn nyɛn Zozi 'cɛndɩ 'sia ɛn "klan -dan 'kpa -a -tɛdɩ 'sia. 34 Ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'An 'ta nɛn e drɛ 'trɔdrɔ 'gʋɛ, e "mlianla 'an da. 'Ka 'fʋ 'gʋ! Te 'ka yi -tɛ dɩ!»
35 E pli 'e 'lɛ "wɛnnɔn, e blula "tra, ɛn e Bali trʋ 'badɩ 'sia 'nan, -te e -kɔlaman drɛdɩ -a bɛ, tʋ -wlidɩ 'gʋɛ 'e 'si 'e man -kɔɔbli. 36 Yaa 'vɩ 'nan: «'An "tɩ -baba! I -kɔlaman 'wɩ pɛɛnɔn drɛdɩ -a. 'Kulenɛn nɛn 'wɩ yɩdɩ cɩ -ji 'gʋɛ, 'i drɛ -e 'e "paala 'an man! 'Pian te 'e drɛ 'an 'ci 'sɔ wɩ -a dɩ, 'i 'bɔ 'ci 'sɔ wɩ nɛn 'e drɛ!»
37 Ɛn e 'li 'e da, e 'bɔ 'e -srunɔn yaaga 'bɔ man, te o ya yi -tɛnan. -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ Piɛri lɛ 'nan: «Simɔn, i yi -tɛ 'va? Yi'a -kɔlalɛ -e 'i tʋ "wɛnnɛn 'gʋɛ -a drɛ, te 'i yiɛ a "man "dʋʋ? 38 Te 'ka yi -tɛ dɩ! 'Ka Bali trʋ 'ba, "tɔgɔ 'wɩ 'wlidɩ 'e 'ka 'man yɩ! Blamin a "va 'nan 'e 'wɩ "yi "dra, 'pian -a 'plɛblɛ 'ka -yrɔ "dɩ.»
39 "Bɛ -sru ɛn e -kʋ "nyian Bali trʋ 'balɛ, te e 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -a ve. 40 Ɛn e 'li 'e da 'e -srunɔn 'va. E 'bɔ o man "nyian yi -tɛnan. Kɔɔ o yiɛ 'cibɛn -tɔ. Ɛn wa'a 'wɩ 'tʋ yɩlɛ -e 'o vɩ -yrɛ "dɩ.
41 Zozi 'cɛin yaagazan da bɛ, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Ka yi -tɛa tian, te ka "flianla 'ka man -a -trɔɔ? E -nyan, -a tʋ 'bɔ "mɛn. Minnun "ta -daa Blamin -pɩ -nɔnlɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn lɛ. 42 'Ka 'wluan lou, -e -kaa kʋ! Min nɛn e "ta 'an -nɔan "minnun lɛ bɛ, e ya -plinan 'kogo.»
Zuif 'nɔn 'tanɔn Zozi 'kun
(Mt 26.47-56; Lk 22.47-53; Zan 18.3-12)
43 Zozi 'fʋ 'wɩ zɩɛ -a vɩnan, tɔɔn ɛn Zudazi nɛn -a -srunɔn 'fuda "fli 'bɔ 'va min -tʋ -a bɛ, e 'bɔla. -Wɛɛ cɩ 'o 'vale min "kaga "a, ɛn sɛnnun 'lee yibanun a -wlɔ. Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee min cejenun 'bɛ o 'pa 'sia.
44 Zudazi nɛn e wlɛ -fɔ bɛ, yaa 'vɩ 'e 'cɛn minnun zɩɛ -wlɛ 'nan: «Min nɛn an -atu -tɛ "man "bɛ, te Zozi nɛn. -A 'bɔ nɛn 'ka 'kun -e 'ka 'kʋ -a! 'Pian 'ka 'kun "man 'kpa!» 45 -Yee "wɛan zɩ e 'bɔla bɛ, tɔɔn ɛn e pli Zozi man. E 'nan -yrɛ 'nan: «'An 'san.» Ɛn e -atu -tɛ "man. 46 -A -nan nɛn minnun nɛn o cɩ waa bɛ, o Zozi 'kun. 47 Tɔɔn minnun nɛn -nan bɛ, -a -tʋ 'yee sɛn 'sʋ 'ji, ɛn e Bali -pannɔn 'tazan 'suzan 'tʋ "trɔɛn cɛɛn.
48 Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn ka -ta 'an 'kunlɛ 'ka 'lɔ le sɛnnun 'lee yibanun -a "le ka -ta crinzan -sru? 49 Tʋ pɛɛnɔn man an ya 'ka yei Bali -pan 'kuin, te an 'wɩ "paaman minnun ji, ɛn ka'an 'kunlɛ dɩ. 'Pian 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ, e drɛ -e 'wɩnun nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ 'e 'lɛ sɔɔ.» 50 -A -nan nɛn -a -srunɔn pɛɛnɔn 'wi "man -a -sru, ɛn o flan bli.
51 -Gobonɛn 'tʋ sɔɔnla Zozi -sru 'e 'ta le sɔ -tʋwli "cɛ "a. Minnun -a 'kun, 52 'pian e 'si 'yee sɔ man, ɛn e flan bli 'e plʋdɩ.
Minnun -kʋ Zozi 'a tin 'banɔn 'lɛ
(Mt 26.57-68; Lk 22.54-55, 63-71; Zan 18.13-14, 19-24)
53 Minnun -kʋ Zozi 'a Bali -pannɔn 'tazan -dan 'va. Bali -pannɔn 'tanɔn, 'lee min cejenun, 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'o cin 'yɩ fɛ zɩɛ -a -nan. 54 Piɛri -fʋ -kɔɔbli, ɛn e -kʋla Zozi -sru -trilii, ɛn e wla Bali -pannɔn 'tazan -dan le -klɔn -ji. E -nyran -a 'sunɔn yei, te e 'tɛ "klanman.
55 Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee tin 'banɔn pɛɛnɔn 'wɩ 'tʋ -wɛɛdɩ 'sia 'nan -e 'o 'pa Zozi da -e 'o -kɔla -a -tɛdɩ -a -le "wɛan. 'Pian wa'a 'wɩ 'tʋ yɩlɛ "fo "dɩ. 56 Min "kaga 'wlu 'sɛn Zozi man, 'pian o wei 'ka drɛlɛ -tʋwli "dɩ.
57 Min -mienun wluan ɛn o 'wlu 'gʋɛ -a -sɛn "man. Waa 'vɩ 'nan: 58 «Kʋa 'yɩ -a vɩnan 'nan: ‹Bali -pan 'kɔn nɛn blamin -pɛ -a -tɔ bɛ, maan -wia, -e 'an pee -tɔ yi yaaga 'wlu. 'Kɔn nɛn blamin "cɛɛ -tɔ 'e 'pɛ -a dɩɛ, -a 'bɔ nɛn maan -tɔa.› » 59 'Wɩ 'bɔ zɩɛ 'bɛ da oo, minnun wei 'ka "nyian drɛlɛ -tʋwli "dɩ.
60 Ɛn Bali -pannɔn 'tazan -dan wluan, e -tɔ minnun yei, ɛn yaa laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «'Wɩ nɛn minnun -a ve 'i man bɛ, yi'a sia "va "dʋʋ?» 61 'Pian Zozi 'ta -fʋ flɩɩ, ya'a 'wɩ 'tʋ 'silɛ "da "dɩ.
Ɛn Bali -pannɔn 'tazan -dan -a laabʋ -yrɔ "nyian 'nan: «Min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi nɛn 'yia? Bali -pɩ nɛn 'yia?»
62 Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «-Inyan, -a 'bɔ nɛn 'maan. Ɛn 'ka pɛɛnɔn, ka -taa Blamin -pɩ yɩlɛ 'e -nyrandɩ 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san Bali -pɛ "yi "da. Ɛn ka -taa -a yɩlɛ 'sinan laji "lolu -koei "da.»
63 -A -nan nɛn Bali -pannɔn 'tazan -dan 'e 'ta sɔ 'fʋɩ 'bʋ, ɛn yaa 'vɩ 'nan: «-Kaa 'ka "nyian -yee 'wɩ 'nan yɩzan pee -va "fo "dɩ. 64 Bali srɔn nɛn yaa 'wʋ bɛ, kaa 'man. "Ka "ve -ji 'nɔn?»
Ɛn minnun -a 'si "va -yrɛ 'nan: «E 'sɔ -ka vɛ -a.» 65 Ɛn min -mienun 'le 'yi 'sɛndɩ 'sia Zozi da. O sɔ 'pa -a yra, ɛn o 'pa 'fɔ -a yra, te waa laabo -yrɔ 'nan: «Bali 'lewei vɩzan, -tɩɛ fɛ tuʋ 'yiɛ? 'I -kɔɔn 'kʋɛ!» Ɛn Bali -pannɔn 'sunɔn -a 'kun, te o -ko -a -sɔndɩ -a.
Piɛri yɔɔ "da 'nan 'e 'ka Zozi -sruzan 'a dɩ
(Mt 26.69-75; Lk 22.56-62; Zan 18.15-18, 25-27)
66 Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te Piɛri a tian -klɔn -ji. Ɛn Bali -pannɔn 'tazan -le nɔan lɩmɔn -tʋ -ta. 67 E Piɛri 'yɩ 'tɛ "klannan. Yaa -nanjɛɛn tɛin, ɛn yaa 'vɩ -yrɛ 'nan: «'I 'bɔ "nyian Nazarɛtɩ min Zozi -sruzan 'tʋ nɛn 'yia.»
68 'Pian Piɛri yɔɔ "da. E 'nan: «'Wɩ nɛn i cɩ "vale 'i ve bɛ, ma'an tɔa dɩ, ɛn ma'an ci man dɩ.» Tɔɔn e 'wluan, e -kʋ bei -sia, ɛn mannɛn -tʋ wɩɩ.
69 "Bɛ -sru nɔan lɩmɔn zɩɛ, e Piɛri 'yɩ "nyian, ɛn yaa vɩdɩ 'sia minnun nɛn o cɩ -nan bɛ -wlɛ 'nan: «Min 'lagʋɛ e ya 'o 'va.» 70 Piɛri yɔɔ "da "nyian.
Fɔɔnɔn minnun nɛn fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, waa 'vɩ "nyian -yrɛ 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn. 'I 'bɔ 'gʋɛ, -a -sruzan 'tʋ nɛn 'yia, kɔɔ Galile min nɛn 'yia.»
71 Tɔɔn Piɛri -a vɩdɩ 'sia: «-Te 'wlu nɛn maan -sɛan "bɛ, Bali 'e 'wɩ "nɛn -kɔɔn 'mɛn. Maan 'vɩ 'cɛɛ 'nan, ma'an min 'labɛ -a tɔa "fo "dɩ.»
72 'Nun tɔɔn mannɛn "flizan wɩɩ. 'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Piɛri lɛ bɛ, -a -cin -trɔa Piɛri ji. Kɔɔ Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Vaa -e mannɛn "flizan 'e 'wɩ bɛ, te yia 'vɩ 'e 'pa -a yaaga 'nan yi'an 'tɔa dɩ.» Tɔɔn e -wuɔdɩ 'sia.