4
'Saa 'fɔzan man -kɔnnɛn
(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)
Yi -tʋ da bɛ, Zozi 'wɩ "paadɩ 'sia minnun ji "nyian Galile 'yi man. Minnun a trenan "man "kaga, -yee "wɛan e -fɔ -klʋ -ji 'yi yiɛ da, ɛn e -nyran. Minnun -fʋ 'o 'sɛndɩ 'yi 'plo da. -Kɔnnɛn "ji nɛn e 'wɩ "kaga paa o ji. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «"Ka 'yiɔ 'wɩ 'tʋ nɛn 'gʋ! 'Ka "trɔɛn "tɔ -yrɛ! Min -tʋ 'bɛ 'kʋ 'saa 'fɔlɛ. Zɩ e ya -a wɛɛnnan bɛ, -a 'wlɛ plɔɛn 'sran -si man. "Lomannun -ta, waa blɩ. -A 'wlɛ -mie -sran puo da, fɛnan nɛn 'trɛ 'ka "kaga "dɩɛ -a -nan. E bɔdɩ 'sia tada, kɔɔ 'trɛ 'ka "da "kaga "dɩ. Zɩ yidɛ 'bidɩ 'sia bɛ, ɛn e kaala 'nan, -a "sɛin 'ka 'kʋlɛ -kɔɔbli dɩ -le "wɛan. -A 'wlɛ plɔɛn 'sran fɛnan nɛn -tɛin -taa "bɔlɛ bɛ -a -nan. -Tɛin zɩɛ e 'tu, e blala 'saa man, wa'a -kɔlalɛ -sɛndɩ -a "da "dɩ, ɛn o kaa. -A 'wlɛ plɔɛn 'sran 'trɛ "yi "da. 'O 'bɔ, 'o trʋ, ɛn 'o 'sɛn "da. -A bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -fuba yaaga. -A bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ. -A bɛ -tʋ 'wlɛ a "man -yaa tʋ. Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, -a san 'e man!»
-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozi 'wɩ tin 'ba -kɔnnɛn "ji?
(Mt 13.10-17; Lk 8.8-10)
10 "Bɛ -sru, zɩ Zozi 'fʋ 'e 'saza 'o 'vale 'e -srunɔn 'fuda "fli 'lee min -mienun -a bɛ, ɛn waa laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «-Kɔnnɛn "nɛn, yia -fɔ 'gʋɛ, -a -ci nɛn 'nɔn?» 11 -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Kaa 'gʋɛ, 'ka lɛ nɛn Bali 'yee 'wɩ yɔɔdɩ nɛn 'e min "paala 'a bɛ -a -ci 'si. 'Pian minnun nɛn o 'ka 'an -sru "dɩɛ, "o 'wɩ pɛɛnɔn maan -kɔnnɛn "ji. 12 E drɛ zɩɛ 'nan -e 'o fɛnan -nanjɛn, te wa'a -kɔnnɛn 'ye dɩ, ɛn -e 'o 'wɩ man, te wa'a -ci maan dɩ, "tɔgɔ 'o 'fli -nɔn Bali lɛ -e 'bɛ -wee 'wɩ 'wlidɩnun fui.»
Zozi 'saa 'fɔzan man -kɔnnɛn "ci 'vɩ
(Mt 13.18-23; Lk 8.11-15)
13 Zozi -a laabʋ -wlɔ 'nan: «-Te ka'a -kɔnnɛn 'gʋɛ -a -ci manlɛ dɩɛ, kaa dra 'kɔ -e 'ka peenun -ci man?»
14 -A -nan nɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Saa 'fɔzan -kʋ 'yee 'saa 'fɔlɛ, e ya "le 'nan, min -tʋ 'bɛ 'kʋ Bali -le 'wɩ vɩlɛ. 15 'Saa 'wlɛ nɛn e -sran -si man bɛ, minnun nɛn o Bali -le 'wɩ maan, 'nun tɔɔn -e Satan 'e 'ta -a 'si o ji bɛ, -wee 'wɩ nɛn. 16 Ɛn 'saa 'wlɛ nɛn 'e 'sran puo da bɛ, minnun nɛn o Bali -le 'wɩ maan, 'nun tɔɔn o "we "man ci "nrandɩ -a bɛ, -wee 'wɩ nɛn. 17 Wa'a tʋe -e -a "sɛin 'e 'kʋ -kɔɔbli dɩ. Wa'a 'o "trɔɛn 'tɔala 'ji dɩ. -Te 'wɩ yɩdɩ 'lee 'tɛ 'padɩ o da a bɔnan o man Bali -le 'wɩ 'le "wɛan bɛ, tɔɔn -e 'o 'pɛ 'si Bali -le 'wɩ -sru. 18 Ɛn 'saa 'wlɛ nɛn e -sran fɛnan nɛn -tɛin -taa "bɔlɛ bɛ -a -nan bɛ, minnun nɛn o Bali -le 'wɩ maan, o "we "man "bɛ, -wee 'wɩ nɛn. 19 'Pian minnun zɩɛ, o -taa 'o 'ci "nrɔndɩ 'silɛa 'trɛda fɛnun "kaga "da. Fɛ yɩdɩ o see "paaman. O ya "vale fɛ pɛɛnɔn 'e drɛ 'wee vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ e -si -tɔa Bali wei lɔ, -e 'e vɩlɛ 'e 'nyranman 'pa o man dɩ. 20 Ɛn 'saa 'wlɛ nɛn o -sran 'trɛ "yi "da bɛ, minnun nɛn o Bali -le 'wɩ maan, o "we "man -e 'o 'ta wʋla "da "bɛ, -wee 'wɩ nɛn. Tɔɔn 'nyranman nɛn Bali wei -a 'padɩ "siala o man bɛ, -a "nɛn bɔala -dan. Te o drɛ "le 'nan 'saa nɛn -a bɛ -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba yaaga, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -yaa tʋ bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.»
-Kannɛn man -kɔnnɛn
(Lk 8.16-18)
21 "Bɛ -sru ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Min 'ka -kannɛn 'fɔa "nɛn -e 'e yɔɔ -pɔ wlu dɩ. -Te 'bɛ "cɛɛ "dɩɛ, -e 'e yɔɔ nyinnan "davɛ wlu dɩ. 'Pian waa -tɔala fɛnan 'wein da, te minnun pɛɛnɔn -a ye. 22 Maan ve 'cɛɛ 'nan, fɛ -tʋ 'ka 'fo 'e yɔɔdɩ -trilii, -e 'e vɩlɛ 'e bɔla 'ji dɩ. Ɛn 'wɩ yɔɔdɩ -tʋ "ka -e 'o vɩlɛ 'o man fɛnan 'wein da dɩ. 23 Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, -a san 'e man!
24 'Ka drɛ "yi 'wɩ nɛn ka cɩ -a mannan 'gʋɛ -a va! Zɩ ka Bali wei 'man bɛ, -a da nɛn Bali 'wɩ 'tɔdɩ "paa "da 'cɛɛ, -e 'e 'kʋ 'e 'lɛ. 25 Kɔɔ min nɛn e cɩ -yrɔ "bɛ, -a lɛ nɛn waa "paa "da. 'Pian min nɛn e "ka -yrɔ "dɩɛ, -a "tiɛnnɛn nɛn -yrɔ "bɛ, o -taa -a 'silɛ.»
Fei fɛ 'wlɛ bɔdɩ da -kɔnnɛn
(Ezai 55.10-11; 1 Ko 3.6-7)
26 Ɛn Zozi -a 'vɩ "nyian 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'saa -fɔ 'yee fei. 27 "Bɛ -sru e yi -tɛa "pei -man -e 'e 'fuʋ bodrun. Yaa dra zɩɛ yi -tʋdʋ pɛɛnɔn man. 'Pian fɛ nɛn e dra 'lɔɔ -e 'saa nyriɛn 'e bɔ -e 'e trʋ bɛ, ya'a tɔa dɩ. 28 'Trɛ -a bɔa 'e 'fli -a. Yaa nyriɛn bɔa 'e 'flin, "bɛ -sru -e 'e 'sɛn "da, -e 'e 'yi mlin. 29 -Te -a 'wlɛ tran bɛ, te -a -tɛdɩ 'bɔ. -A -nan nɛn min zɩɛ e -ko -a -tɛlɛ srɛn 'a.»
Fei fɛ 'wlɛ 'tʋ man -kɔnnɛn
(Mt 13.31-35; Lk 13.18-19)
30 Ɛn Zozi -a 'vɩ "nyian 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -mɛ "man "nɛn -kaa -kɔɔnman? -Kɔnnɛn "cɛn "fɔdɩ -a nɛn maan -ci ve 'cɛɛ? 31 Maan -kɔɔnman fei fɛ 'wlɛ 'tʋ man. -A 'wlɛ "wɛnnɛn "mlian 'trɛda fɛ 'wlɛ pɛɛnɔn da. 32 'Pian -te waa -fɔ bɛ, e bɔa -e 'e trʋ. -A -dan -cia fei sinwlɛ pɛɛnɔn da. 'E plan -tɔa, -e "lomannun 'o "kɔɛ "tɔ -a 'la 'va.»
33 -Kɔnnɛnnun zɩɛ -a "kaga "fɔdɩ -a bɛ, Zozi Bali -le 'wɩ paa minnun ji "le zɩ o -kɔlaman -a -ci mandɩ -a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 34 -Kɔnnɛn 'saza 'ji nɛn e tin 'ba minnun lɛ. 'Pian -te 'o 'vale 'e -srunɔn 'a o -fʋ 'o 'saza bɛ, -e 'e pɛɛnɔn 'ci vɩ -wlɛ.
Zozi fulɔ 'plɛblɛ 'tʋ ta -tɔ
(Mt 8.23-27; Lk 8.22-25)
35 Yi -tʋwli 'bɔ zɩɛ -a funninmlan nɛn, Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «-Kaa kʋ 'yi -sru!» 36 O -si -nɔn minnun lɛ. -A -nan nɛn o -kʋdɩ 'sia. -Klʋ nɛn Zozi cɩ -ji paan bɛ, -a -ji nɛn e -fʋ ɛn o -kʋdɩ 'sia. -Klʋ -mienun yra o -sru. 37 Ɛn fulɔ 'plɛblɛ 'tʋ "fɛɛndɩ 'sia. 'Yi 'sɛndɩ 'sia -klʋ -ji. 'Siɛn vɛ bɛ 'yi "ta -klʋ faa. 38 Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te Zozi a yi -tɛnan -klʋ pei 'ji. -A -wulo a 'e pladɩ -sunmun da. -A -srunɔn 'a fuʋ, ɛn o -yrɛ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, 'kʋ 'nan cɛɛn 'nyandɩ man. "Yie 'man wɩ 'ka 'ji dʋʋ?»
39 -A -nan nɛn Zozi wluan, e paan fulɔ da, ɛn yaa 'vɩ 'yi lɛ 'nan: «'I 'ta -tɔ! 'I 'ta "tra!» 'Nun tɔɔn fulɔ "fɛɛndɩ 'le 'tɔ, ɛn fɛnan -tɔ flɩɩ. 40 Zozi -a laabʋ -wlɔ 'nan: «-Mɛ "klan nɛn kaa wo zɩɛ? Ka'a tian yi tɛala 'an da dʋʋ?»
41 -A -nan nɛn "klan -sɛn o pɛɛnɔn 'ji, ɛn waa laabʋdɩ 'sia 'o cin lɔ 'nan: «-Mɛ "sʋ -man min bɛ cɩ zɩɛ? Fulɔ 'lee 'yi -a wei maan "yi.»