9
Ɛn Zozi -a 'le 'sran -a vɩdɩ -a 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, 'ka pɛɛnɔn nɛn 'an 'lɛ 'gʋɛ, ka'a 'cɛan -kaadɩ man 'vaa -e 'ka yɩ 'nan Bali mingɔnnɛn -blɩdɩ 'sia 'yee 'plɛblɛ 'a dɩ.»
Zozi -srunɔn yaaga Zozi 'yɩ 'yee 'tɛ 'san wlu
(Mt 17.1-13; Lk 9.28-36)
Yi 'shɛɛdʋ "bɛ -sru Zozi Piɛri 'lee Zaji 'lee Zan 'saza 'sia, ɛn e -kʋ waa pɔn loulou "tʋ da. -A -nan nɛn -a 'kɔlɛ lila o yiɛ man. -A man sɔnun drɛ 'fuvu 'yrɩyrɩ. Min -tʋ 'ka 'trɛda 'gʋ -e 'e -a sʋman fɛ 'fuvu drɛ dɩ. Ɛn o Eli 'lee Moizi 'yɩ Zozi "srɔn te o ya -sɛɛ "wʋnan waa.
-A -nan nɛn Piɛri -a 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «'Kʋ 'san, e ya 'wɩ "yi "a -e -kaa -fʋ fɛ 'gʋɛ -a -nan. Kʋ segle pannɛn yaaga -tɔa. -A -tʋ a 'yie vɛ -a, -a -tʋ a Moizi -le vɛ -a, ɛn -a -tʋ a Eli -le vɛ -a.» Piɛri 'wɩ zɩɛ -a vɩ 'e lei -sru, kɔɔ nyɛn o cɛɛn.
Ɛn "lolu -koei "trɔa o da. -A -nan nɛn wei -tʋ wɩɩ "lolu -koei zɩɛ -a va. Yaa 'vɩ 'nan: «'An 'pɩ nɛn, e 'sɔ 'mɛn tɩglɩ bɛ, -nyrɛn "bɛ. 'Ka "trɔɛn "tɔ -a wei lɛ!»
'Nun tɔɔn "wɛɛ vɩnan 'o yiɛ 'tɔ 'o "srɔn "bɛ, te o Zozi 'tʋwli "ye 'e 'tɔdɩ.
Zɩ o pɔn -sɔɔndɩ "ji 'sia bɛ, ɛn Zozi 'wɩ pladɩ 'sia -wlɛ. Yaa 'vɩ 'nan: «-Te Blamin -pɩ 'ka tian 'wunlɛa -kanɔn 'va dɩɛ, 'wɩ nɛn kaa -nan 'yɩ 'gʋɛ, te 'ka -nan sɛɛ wʋ min -tʋ lɛ "fo "dɩ!» 10 O 'wɩ zɩɛ -a 'man "yi. 'Pian waa laabʋdɩ 'sia 'o cin yei 'nan: «Wluandɩ -kanɔn 'va bɛ, -a -ci nɛn 'nɔn?»
11 Ɛn -a -srunɔn -a laabʋ -yrɔ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn Bali -le 'fluba 'ci vɩnɔn -a 'vɩ 'nan, Eli 'bɛ -taa 'e 'flin 'vaa -e min nɛn Bali 'si "va "bɛ 'e 'ta?»
12 Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Wee tin a 'nɔnnɔn, Eli 'bɛ -taa 'e 'flin, -e 'e 'wɩ pɛɛnɔn drɛ 'e "pa 'ji. 'Pian e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji "nyian 'nan, Blamin -pɩ 'e yra ye "kaga, ɛn minnun -a dra 'o 'pɛla koda. -Mɛ "le "wɛan nɛn e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ zɩɛ? 13 Maan vɩ 'cɛɛ 'nan, Eli -ta 'va, ɛn minnun 'ka 'a 'silɛa min -a dɩ. 'Wɩ nɛn o cɩ "va "bɛ, waa drɛ -yrɛ. 'Wɩ nɛn e 'bɔ "man zɩɛ, e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn 'nan 'e dra.»
Zozi -yʋ -wlidɩ "pin 'nɛn 'tʋ -sru
(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)
14 Zɩ Zozi 'lee 'e -srunɔn yaaga zɩɛ, o "ta bɔa -a -srunɔn plɔɛn nɛn o -fʋ pɔn wlu bɛ o man bɛ, ɛn o min "kaga 'yɩ, te waa -srunɔn 'bɔ 'si -fɔ. Bali -le 'fluba 'ci vɩnɔn a o yei, te o -sa -fɔa 'o 'vale -a -srunɔn 'bɔ 'a. 15 Zɩ minnun zɩɛ o Zozi 'yɩ bɛ, o drɛ kligli, ɛn o -kʋ "va "flan -a 'nan -e 'o 'tɔ bʋ.
16 -A -nan nɛn Zozi -a laabʋ 'e -srunɔn 'lɔ 'nan: «-Mɛ "sa nɛn, ka cɩ -a -fɔnan 'ka 'vale waa?»
17 Ɛn min -tʋ -a 'vɩ Zozi lɛ minnun yei 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, an -ta 'mɛn 'nɛn 'a 'yiɛ. -Yʋ -wlidɩ "a -a -sru, ya'a 'kɔlaman 'wɩdɩ -a dɩ. 18 -Te e -ta "da "bɛ, yaa -tiala "tra, te -a 'le -pɔɛ bɔa, te e 'shɛ ta -ble, -e 'e 'tɔ -jɛi. Maan 'vɩ 'i -srunɔn lɛ 'nan, 'o 'yʋ -wlidɩ zɩɛ -a -pin -a -sru. 'Pian 'o 'pɛ 'ka 'sɔlɛ -a drɛdɩ -a dɩ.»
19 Ɛn Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «-Naagʋnɔn, 'cee yi -tɛradɩ Bali da "ka "dɩ. Tʋ wɛa nɛn 'an drɛ "nyian 'ka 'va, 'vaa -e 'ka yi -tɛra 'an da? 'An drɛ "nyian 'cɛɛ 'kɔ? 'Ka 'ta 'nɛn 'bɔ 'a 'mɛn!»
20 -A -nan nɛn o -kʋ -a -yrɛ. Zɩ -yʋ -wlidɩ Zozi 'yɩ bɛ, 'nun tɔɔn e 'nɛn zɩɛ -a nyɔɔn 'plɛblɛ, ɛn e -tria. E kɔɔladɩ 'sia, te -a 'le -pɔɛ bɔa.
21 Zozi -a laabʋ -a "tɩ 'lɔ 'nan: «Tʋ "cɛn "man nɛn, e drɛdɩ 'sia -yrɛ?»
-A "tɩ "e -yrɛ 'nan: «E drɛdɩ 'sia -yrɛ -a "wɛnnɛn da. 22 -Yʋ -wlidɩ -a -tria 'e 'pa -a "kaga. Tʋ -mie 'bɔ bɛ, yaa -fɔ 'tɛa, ɛn tʋ -mie 'bɔ bɛ, yaa -tɛ 'yia. Yaa dra zɩɛ 'nan -e 'e 'ka -le "wɛan. 'I yra 'si, -te i -kɔlaman 'wɩ 'tʋ drɛdɩ -a bɛ, 'kʋ nyrinda 'e 'sɛn 'i da, -e 'i 'pa 'kʋ 'va!»
23 Zozi "e -yrɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn yia 'vɩ 'nan, -te an -kɔlaman? Min nɛn, e yi -tɛala Bali da bɛ, -a -pɛ "sɔa 'wɩ pɛɛnɔn drɛdɩ -a.»
24 'Nun tɔɔn ɛn 'nɛn "tɩ -a 'vɩ 'plɛblɛ 'nan: «An yi -tɛala Bali da, 'pian 'i 'pa 'an 'va -e 'mɛn yi -tɛradɩ Bali da 'e 'pa "da.»
25 Zɩ Zozi -a 'yɩ 'nan, minnun a -tanan "kaga "bɛ, ɛn yaa 'vɩ -yʋ -wlidɩ "lɛ yra 'tɔndɔn 'a 'nan: «-Yʋ -wlidɩ "nɛn e 'nɛn 'gʋɛ -a dra bobo -a bɛ, 'i 'si -a -sru! Te 'i 'ta "nyian -a -sru "fo "dɩ!»
26 -Yʋ -wlidɩ 'bɔ -paandɩ 'sia, ɛn e 'nɛn 'bɔ nyɔɔn 'plɛblɛ, -a -nan nɛn e 'si -a -sru. 'Nɛn 'bɔ yra flɩɩ "le min -kadɩ -le 'wɩ 'zʋ. Ɛn min "kaga -a vɩdɩ 'sia 'nan: «E -ka.» 27 'Pian Zozi -a 'kun 'e 'pɛ -man, yaa wluan, ɛn e -tɔ lou.
28 "Bɛ -sru ɛn Zozi 'kʋ "kɔnnɛn. -A -nan nɛn -a -srunɔn -a laabʋ -yrɔ 'o 'saza yei 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn, kʋ'a -kɔlalɛ -yʋ -wlidɩ zɩɛ -a -pindɩ -a dɩ?»
29 Ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Yʋ -wlidɩnun nɛn "le 'nan -yʋ -wlidɩ 'labɛ -yee 'wɩ 'zʋ bɛ, -te ya'a 'silɛa Bali trʋ 'badɩ -a dɩɛ, min 'ka 'kɔlaman o -pindɩ min -sru "dɩ.»
Zozi 'e 'kanan 'lee 'e wluandɩ -kanɔn 'va 'wɩ 'vɩ "nyian
(Mt 17.22-23; Lk 9.43-45)
30 Zozi 'lee 'e -srunɔn 'si fɛ zɩɛ -a -nan, ɛn o -kʋdɩ 'sia 'nan -e 'o Galile 'cɛn. 'Pian Zozi 'ka "vale minnun 'o -kɔnnɛn "yɩ 'nan 'e 'bɔ nɛn dɩ. 31 Kɔɔ e ya 'wɩ "paanan 'e -srunɔn 'ji. -A -nan nɛn 'wɩ nɛn e -taa "bɔlɛ "man "bɛ, yaa -ci 'vɩ -wlɛ. E 'nan: «Minnun "ta -daa Blamin -pɩ -nɔnlɛ minnun lɛ -e 'o -tɛ. -A yi yaagazan da nɛn e wuanla -kanɔn 'va.» 32 'Pian -a -srunɔn 'ka 'wɩ zɩɛ -a -ci manlɛ dɩ, ɛn -a -ci laabʋdɩ o -tɛa "klan -a.
-Tɩɛ cɩ Zozi -sruzan -dan a?
(Mt 18.1-5; Lk 9.46-48)
33 Zozi 'lee 'e -srunɔn 'bɔla Kapanamo. Zɩ o ya "kɔnnɛn "bɛ, ɛn Zozi -a laabʋ -wlɔ 'nan: «-Mɛ "sa nɛn, kaa -fɔa paan 'sia?» 34 'Pian 'o 'ta -sɛn. Kɔɔ -te o ya -sia bɛ, o -sa -fɔ 'o cin yei 'nan, -tɩɛ cɩ o yei Zozi -sruzan -dan a?
35 -A -nan nɛn Zozi 'nyran, ɛn 'e -srunɔn 'fuda "fli laabʋ. E 'nan -wlɛ 'nan: «Min nɛn, e cɩ "vale 'e dra 'an -sruzan -dan a bɛ, 'e 'fli 'pla min pɛɛnɔn 'wlu 'nan -e 'e o 'su!»
36 -A -nan nɛn Zozi 'nɛn "wɛnnɛn 'tʋ 'si, ɛn yaa -tɔ o 'lɛ. Yaa 'si, yaa -fɔ 'e man, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: 37 «Min oo min nɛn e min nɛn "le 'nɛn "wɛnnɛn 'zʋ 'gʋ -a 'kun tɩglɩ 'mɛn "wɛan bɛ, te 'an 'bɔ nɛn, yaan 'kun tɩglɩ. Ɛn min nɛn yaan 'kun tɩglɩ bɛ, 'an 'tʋwli "cɛɛ yaa 'kun tɩglɩ dɩ, 'pian min nɛn, yaan 'pa 'sia 'trɛda bɛ, te -a san nɛn yaa 'kun tɩglɩ.»
Min -tʋ -yʋ -wlidɩ "pin minnun -sru
(Lk 9.49-50)
38 Zan -a 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, kʋ min -tʋ 'yɩ, te e -yʋ -wlidɩ -pian "minnun -sru 'i 'tɔ da. Ɛn kʋa 'vɩ -yrɛ 'nan, te 'e drɛ dɩ, kɔɔ ya'a 'ta 'wʋla 'i -sru "le 'kʋe 'wɩ 'zʋ dɩ.»
39 Ɛn Zozi "e 'nan: «Te 'ka 'wɩ zɩɛ -a drɛ dɩ! Kɔɔ min -tʋ "ka -e 'e 'lɛbo "fɔ wɩ drɛ 'an 'tɔ da, "bɛ -sru -e 'e 'wɩ 'an man -wlidɩ "dɩ. 40 Ɛn min nɛn, -a pei 'ka 'e 'padɩ -kaa man dɩɛ, te e ya -kaa -sru. 41 Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, min oo min nɛn e 'yi 'kulenɛn 'tʋ -nɔn 'cɛɛ, 'nan 'ka ya Crizi -le vɛ -a -le "wɛan bɛ, e -taa 'yee -kopa yɩlɛ.»
'Ka drɛ "yi -e 'ka vɩlɛ 'ka 'si Zozi -sru "dɩ!
(Mt 18.6-9; Lk 17.1-2)
42 «Minnun nɛn o yi -tɛala 'an da "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, min oo min nɛn yaa drɛ ɛn -a -tʋwli "cɛ 'si 'an -sru "bɛ, -a "yi mlin -e 'o 'kɔlɛbu -dan -fɔ -a 'klan -e 'o -fɔ jemie -va. 43 -Te 'i 'pɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn 'i man! Kɔɔ -te i wla 'i 'pɛ -tʋwli "a 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a va bɛ, 'bɛ "yi mlin -kʋdɩ 'tɛ 'va te 'i 'pɛ a "fli "bɛ -a da. 'Tɛ zɩɛ ya'a 'driman 'li "fo "dɩ. 44 ['Wɩ 'kpa, fɛ zɩɛ -a -nan 'tɛ 'ka 'driman 'li "fo "dɩ, ɛn min -le yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩ.] 45 -Te 'i 'cɛin 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn 'i man! Kɔɔ -te i wla 'i 'cɛin -tʋwli "a 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a va bɛ, 'bɛ "yi mlin -kʋdɩ 'tɛ 'va te 'i 'cɛin a "fli "bɛ -a da. 46 ['Wɩ 'kpa, fɛ zɩɛ -a -nan 'tɛ 'ka 'driman 'li "fo "dɩ, ɛn min -le yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩ.] 47 Ɛn -te 'i yiɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji! Kɔɔ -te i -wla 'i yiɛ -tʋwli "a Bali -le mingɔnnɛn trɛ da bɛ, 'bɛ "yi mlin -kʋdɩ 'tɛ 'va te 'i yiɛ a "fli "bɛ -a da. 48 'Wɩ 'kpa, fɛ zɩɛ -a -nan 'tɛ 'ka 'driman 'li "fo "dɩ, ɛn min -le yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩ.
49 Fɛ nɛn maan 'vɩ zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, Bali -pan wɩ -tʋdʋ pɛɛnɔn bɛ, o -wɛ -fɔa "man. -A -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a, 'tɛ -taa 'ka 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'nanjɛnlɛ.
50 'Wɩ 'kpa, -wɛ a fɛ "yi "a. 'Pian -te -wɛ 'nɔnnɔn 'si "man "bɛ, -mɛ "a nɛn waa dra "nyian 'nɔnnɔn? E "ka "fo "dɩ. "Le zɩ -wɛ fɛ dra 'nɔnnɔn bɛ, 'ka 'bɔ "nyian 'ka 'nɔnnɔn 'e 'kɔn 'ka cin man, -e 'ka yei 'e 'fʋ -trɔɔ.»