11
Polkene Jisas eteri sigke yikoko tuma peikbem tamekene remri wule kirkir bo.
An yibele yabele tuma kera wete nenbo. Setate. Kem anne kap sewaite. God re omuteke op selbo. Re kenebo tatame, rem eterri tatamewou. An kemne etop kirkir habobo. An kemne kenem, kem Krais eterne yim, kem eteriwouke tem. Tame be yitene muyensi yen ta te tame wuriwou yibokap, kem Krais eternewou habon pap yewote. An akbo, kem yikoko tuma mette, kem Krais rene mesegente. Yikoko wule nenbo sopo, Satan, kiyi re Iv tene yikokon te yikoko tuma metemkap, kem tuma yaper omuteke meten Krais eternewou omuteke be habote. An etop akbo. Berke an opkap webo? An metem, kem agerbo tuma omuteke agetage metbo. Agerbo tame rem kemne lasyabo, kem remri tuma metbo. Nem kemne webem Jisas, rem er Jisas rene, kemne be wesowbo. Rem agerbo Jisas rene, kemne wesowbo, kem remri tuma metbo. Nem kemne wem Tuma Yenbo, kemne wem Wow, kem mesegenen kem agerbo tuma, agerbo wow potbo. Kem remri tuma mette pap tetebo.
Kem op webo. Rem neremri Jisas reri werasen yi tame yenbo. Metye. Rem anne kebese be teitkwuntene. Kap, tuma an samsam tamekap wesowbo? Kap habote. Purere an heyar welepe potem. Nemri wuribai purere, neremri wule nem kemne tewok tewok kiyi heyar peterabem.
Kiyi an kemne God reri Tuma Yenbo wesowbem, an kemne tokwo be wemetem. Opkap an ari sig teitkwunen kemri sig nenuwem. Kap, an etop nenem, an yaper nenem o bo? An kemkene yaku nenmenem, agerbo kwomri God rene omuteke habobo tatame, rem anne kel newom, an etemri kelke kemne yaku ek nenbem. Eker an op webo. An remri kel bisik poten kemne kwobo labem. An keremkene temenem, an awoskene kelkene merinbem, an kemne be wemetbem. Yehow. Masedoniari God rene omuteke habobo tatame rem yam, rem anne kelkene awoskene sen yan newobem. Metye. Kiyi an kemne wos boker wemetem. Yuri an sene kemne wos be wuri wemette. An kemne yaku wuri be newote. 10 Metye. Krais reri tuma sekene arenkene tetane, an kemne sekeneker webo. An kemri kel be potte tuma, an Akaia yokwok tetane tatame remne etop wesowte. Tame wuri re anne be sewaite. 11 Berke an etop weye? Kap, an kemne pap be yewon heyar be nenbo, eker an etop weye? Yehow. God re labo, an kemne heyar pap yewobo.
12 Jisas eteri sigke yikoko tuma peikbo tame rem gabon op webo. Pol nage etem nenbokap, nem etop kirkir nenbo. Rem etop webo. Metye. An gwopte nenbokap an som nente tetane. Opkap remri nenbokap rem mapurke gabote. 13 Er tame rem Jisas reri werasen yi tame sekene bo. Rem me yikokobo. Rem yaku yaper nenbo tame. Rem kemne yikokon op webo. Nem Krais eterri yaku nen tame. Rem etopkap yikokobo. 14 Rem etop nenbo, an danekene be sekebo. Satan eter mere, re tatame remne kebese yikokobo. Re God reri kwomri tamekap re tuwkap kerebo. Re etopkap yikokobo. 15 Opkap, Satan reri yaku nen tame etem mere, rem tatame yenbo remne yikokobo. Tatame rem remne labo, rem op habobo. Rem yaku yenbo nenbo tame. Metye. Remri etop yaper nenbokap, yuri God re remne yaper sein etop nente tetane.
Pol re Jisas reri werasen yi tameri yaku nenbem, re mus bukre metbem.
16 An kemne sene webo. Kem kap habote, an wor be tokwo tame. Kap, kem etop habote, kem anne kap sewaite. Opkap, an ari nenbokap kera gabote. 17 Haneyen re anne be tuma be wem, an kemne wesowbo. An kworer gabobo, an wor be tokwo tamekap webo. 18 Nugwape tame rem nowselri wule sebo, rem remri sig kworer gabobo. Opkap, an remri wule tobobo, an ari sig kirkir kworer gabobo.
19 Kerem, kem purerekene tame, opkap kem wor be tokwo tame remri tuma be sewaibo, kem heyar metbo! 20 Tuma sekene. Tame rem kemne yaku bupo me nente webo, kem nenbo. Rem kemri wosbas bupo me potbo. Rem kemne tuma yikokobo. Rem kemne let paku powyek pebo. Rem kemri sig teitkwunbo. Kemne op nenbo tame remne kem remne be sewaibo. Kem remne tuma be webo. 21 Rem mol pan teten kemne etop nenbo. Setate. Nem mol be pan opkap be nenem, eker an sebera yabo.
Tame rem remri nenbo yaku gabobokap, aren mere, an kirkir etop gabobo. Setate, an wor be tokwo tamekap sene webo. 22 Rem Juda tame? Aren mere, an Juda tame. Rem Israel nowselri tame? Aren mere, an Israel nowselri tame. Rem Abraham eterri nan? Aren mere, an eterri nan. 23 Rem Krais reri yaku nen tame? Wor be tokwo tame webokap an etop sene webo. Remri yaku an teitkwunbo. An yaku peritame nenbem, an remne teitkwunem. God eterri tuma an wesowbemke, rem anne ake yaperke tewo nugwape wen wurbem. Opkap an remne teitkwunem. Tewo nugwape rem anne paku pebem, an remne teitkwunem. Tewok tewok an sate keraket tebem, an remne teitkwunem. 24 Tewo letrane Juda rem anne kwei sekenak pebem. Yabel wulare wulare rem anne tame wuriri ok letpeis letrane kelare eis kere (39), rem anne pebem. 25 Tewo mur Romri tame rem anne kwei sekenak pebem. Tewo wuri rem anne pak seiten pebem. Tewo mur an sipke yibem, sip rem yaper tem, neir wuri yabel wuri an kersepkap okke yabem, me ruwke an wakeren poriribem. 26 An kwomke kwomke sewurbem, tewok tewok me tobo anne pebem. Ok bukre wayebem, an sate keraket tem. Tame yaper rem ari wos bisi abem. Juda tamekene Juda bo tamekene rem anne yaper nenbem. An kwom sagke temenem, o boulke temenem, o kersepkap ok temenem, yaper wos anne tebem. Tuma yikoko tametiy rem anne yaper nenbem. 27 An tewok tewok yaku bukre nenbem, ari wesom mus yabem. Nugwape yabel an be tuknabem. An sikwoi sabem, ok segebem. Tewo nugwape an awoskene bo, an akekene bo. An kerap wole wos sou bo. An etop temenem. 28 Etopwou bo. An metkereke wuribai kirkir habobo. Kwokwos kwokwos an aboyei kwomri God rene omuteke habobo tatame remne lakerebo wule op habon op habobo. 29 Remri kitimena legebo, aren mere, ari kitimena legebo. Rane rem yaper wos nenbo, an sebera yan pap yaper metbo.
30 An kworer be gabote. An kitimena be temenbo, an etopwou gabote. 31 God re sanetene, an tuma sekene webo. Re nemri Haneyen Jisas eterri Ha, eterri Keryen Yen. Nem reri sig yenbo som webo. 32 Kiyi an Damaskus kwomke temenem, Keryen Yen Aretas eterri temnas yi tame re nause yen remne anne keikerete werasen rem Damaskus kwom sag kelow eruke lakeremenem. Rem anne ake yaperke panen wurte selem. 33 Rem anne sopbem, God rene omuteke habobo mase rem anne eip bukrek yeworuwen kwomri ser soplek kepke tenen pelebitekwunem. An wayen amem, eker rem anne keikerelaweyem.