16
Jisas re selek sene wayen sim.
(Matyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Juda tatame remri Egesi Yabel legemke, Makdala kwomri Maria etet, Jems reri nawo Maria etet, Salome etet, rem yin bosmame kwar tupam. Kwar rem Jisas reri kupa etek kereraste selem. Sande kerwu ei berabem, ta rem sele late yim. Rem etemwou etemwou tuma namren op wem. Yike eru ragertene pa gelkwute? Op namren rem yin lam, pa bukre gelkwun yin kena tuknamenem. Er pa re bukrewai. Rem pa purik wuren lam, muyensi yen tame re mame yokwo etek simenem. Re wulkap tame oub lagu wun simenem. Rem etop lan danekene sekem.
Re remne op wem. Kem danekene kap sekete. Kem Nasaret kwomri Jisas rene sopbo. Rem me kwuren peiken rene etek peikkerem, re sam. Re sene wayen yiwo. Re gwor be tetane. Reri kupa rasem emi gwo, kem la. Kem opu yi. Pitakene Jisas reri agerbo anepoi tamekene remne op wete. Jisas re Galili yokwok kemne temnan kowte yiwo. Kem Galilike yin rene etek late. Re kemne etop kiyi wem. Kem remne etop wete.
Rem pa puri wuran amen yim. Rem habolaweyen let tewo morapkap bulam. Rem kenakem akem, eker tame wurikene tuma be namrem.
Rane kiyiri siglow et gwor tuma kirkir tetane.
Makdala kwomri Maria te Jisas rene lam.
(Matyu 28:9-10; Jon 20:11-18)
[Sande ei berabem, Jisas re sene wayen sim, re Makdala kwomri Maria tene kiyi yin lam. Kiyi gambo letrane kelare pes kere rem Maria tene gureremenem, Jisas re gambo wekrokem. 10 Jisas reri anepoi tame rem pap yaper tem, rem kiraterbem. Maria te yin remne op wesowem. 11 Jisas re tetane. An rene laye. Rem metem, rem teri tuma ometeke be habom.
Anepoi tame pes rep Jisas rene kelowke lam.
(Luk 24:13-35)
12 Yuri reri anepoi tame pes rep kwom mesegenen kelowke yibem, rep Jisas rene lam. Rep rene kiyi temenemkap be lam. 13 Rep sene yim, Jisas reri agerbo anepoi tame remne etop wesowem, rep Jisas rene laye. Rem etop metem, rem op wem. Kep me yikokobo.
Jisas re anepoi tame remne yaku nente wem.
(Matyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Aposel 1:6-8)
14 Yuri anepoi tame rem letpeis tewo wuri kerem, rem sin abemke, Jisas re remne lasyam, re remne tuma wem. Rem omuteke habobo wule be sem. Kiyi rane tatame rem Jisas rene lam, rem anepoi tame remne op wem. Jisas re sene wayen yiwo. Nem rene laye. Anepoi tame rem remri tuma omuteke be metem, eker Jisas re remne tuma wem. 15 Re remne op wem. Kem aboyei nowselke yin God reri Tuma Yenbo nugwape nugwape tatame remne wesowen sewurte. 16 Tatame rem anne omuteke habote, kem remne okke tirmunen nenewaite, God re remne potte, rem pow tete tetane. Tatame rem anne omuteke be habote, God re remne tuma nenen pete tetane. 17 Anne omuteke habobo tatame rem bukre wos nente. Rem ari sig wete, rem ari kitimenak omugambo remne wekrokte. Rem agerbo agerbo tumak namrete. 18 Rem sopo letke potte, sopo remne be tan sate. Rem tame sabo ok ate, rem be sate. Rem sikanuma nen tame remne let raste, rem heyar sene tete. Jisas re etop wem.
God re Jisas rene reri kwomke panen yawum.
(Luk 24:50-53; Aposel 1:9-11)
19 Haneyen Jisas re remne wen mesegenen God re rene wemke, re God reri kwomke sene yawum, re God reri mame yokwok sim. 20 Jisas reri anepoi tame rem kwomke kwomke tuma wesowen sewurbem. Haneyen Jisas re remne kwobo labem, rem yaku yenbo etop nenbem. Tatame rem anepoi tame remri nenem bukre wos lam, rem op wem. Remri webo tuma et sekene.]