8
Aenapo maok, Sol te, fwaprá kar Stivenén sámp-wouroump naponorá nɨnɨkimpon.
Solo siosén sámpá yampourouimp kar
Stivenén sámp-wouroumpnap ke feknámpia maok, Jerusalem sios koumteouráp aropan sámpá yampourouiapono. Aenapo, sios mekamp ponankor koumteouráp arop te pɨrɨkɨmpea distrik Judia ntia distrik Samaria mekmwaek turukump napan maok, aposel fákáre te oukoumwan Jerusalem mek am mek yakáp. Arop ankwap fárákap Kwaro warákárnámp nɨnɨkaok kar paokop i konap te Stivenomp yákáre papria maok, éménka waeapon. Sol te térea waerá sios mekamp koumteouráp aropan sámpá yampourou. Aeria maok, mao te nap-nap koumteouráp arop ti-akwaprá kalabus nap mek kák.
Samaria mek Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákápap kar
Am koumteouráp arop fárákap pɨrɨkɨmpea tukupnap mwaeknámp te, am némpouk mwaek Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákáprá tukup. Aeria maok, Filip te Samaria mekamp taun ankwap mek akwapea maok, Kraisoinámp Kwapwe Kare Kar am fárákapan farákápámp. Kápae kare koumteouráp arop fákáre Filipomp kar waria maok, mao nkwakwe make kárákáre yoro námp nkeria maok, am fárákap woupwi pátea tankáprá maomp kar yae-párák wawiapon. Kápae kare kwatae-arop koumteouráp aropamp pourouk woukouri yaknámp yéréperá kérépánko nke. Tá kápae kare arop pu kor surumpwi yakáp námp, tá pu kwataenap arop fárákap te warko fwap. Aenapo maok, táte am taun mekamp koumteouráp arop te nkea warákár tokwaeapono.
Arop ankárank am taun mek yak námp maomp e te Saimon. Mao te kápae kare yopwar fek fouráp, nkwakwe make ouwur tia yárakria maok sérrá, “Ono te arop tokwaeno.” 10 Aeránko maok, am némpouk yakápnap arop tokwae, tá kwaporok yakáp konap arop ponankor Saimonomp kar táman waria maok, ‘Am te Kwaromp kárákárerao maomp pourouk yaknámp “Kárákáre Tokwae’ ”rá sér i konapon. 11 Aenapo maok, kápae kare por mao nkwakwe make kárákáre yoronámpantá maok, kárákáre fek maomp kar wawia nɨnɨk tokwae. 12 Aeapo maok, wakmwaek Filipo Kwaromp firáp taokeyak konámp Kwapwe Kare Kar farákápria maok, Jisas Kraisomp e mént farákápánko maok, am fek táman koumteouráp arop wawia méria maok, ént mek nér. 13 Aeapo maok, Saimono kor wawia mérria maok, ént mek anámpeaka Filipént yárakria maok, Filipo nkwakwe make kárákáre tokwae yororo námp nkeria, mao te nɨnɨk tokwae.
14 Tá Jerusalem mek yakápnap aposel fákáre wa napo maok, “Samaria fi te Filipo farákápnámp Kwaromp kar yae-párák wa nape.” Aerá sénapantá maok, am aposel fákárerao Pita ntiaka Jonén am mek tirá kérép. 15 Aeapo maok, am arop yaworao akwapea am mekria maok, ‘Kwaro am fárákapan Yiki Kor Spirit nénkano’ ria kar toropwap. 16 Am te apae riteanápe am arop fákáreramp pourouk Yiki Kor Spirit oukoumwan ék mo nánko, am fárákapao kwaporok Jisasomp e fek saráp ént mek nér. 17 Aeapantá maok, arop yaworao am arop fákáreramp me korok yae paprá kar toropwap nepo maok, am fárákap wae Yiki Kor Spirit sámp.
18 Aepo Saimono am aposel arop yaworan nke nánko, am fárákapamp me korok yae papepo, am fárákap Yiki Kor Spirit sámp nap nke. Aeria maok, mao kor mani sámpea, am arop yaworaonepok koropea sérrá, 19 “Yumo am kárákáre te onan kor sáp nepo, ono kor arop ankwapamp me korok yae pap nanko, mao Yiki Kor Spirit sámp naenámpon.”
20 Aeránko maok, Pita man sérrá, “Kwaro sánknámp ankank te kwaporok sánk námpon. Aeno amo am te mani fek sámp konapan mpweria, amo mani fek sámp nae nape? Am mani te tomorea amont moyak naenámpon. 21 Waráp nɨnɨk te Kwaro nke námp fek te yae-párák mo námpara, amo te yino Kwaromp térenámp mek yinont tére nanap pourou mo kareno. 22 Aenapara, amo te waráp kwatae nɨnɨk am ankár younkwe sánkea, amo Tokwae Karan kar toropwapria sénapo, waráp nɨnɨk mekamp nɨnɨk kwatae am tirá épér kuni mo nie? 23 Ono amwan nke namp te, amo Kwaro kwaporok sánknámp ankankantá kɨkianknap nɨnɨk kwatae támao waráp nɨnɨk kwatae papria, amwan kwatae nɨnɨk mek fákapá fákeyak námpon.”
24 Aeránko maok, Saimono am arop yaworamp kar pwarokwaprá maok, arakrá sér, “Ae te yumo onan yaewour riaka Tokwae Karan kar toropwap nepo maok, mao onan yaewour nánko, takeniamp korop mo naenámpon.”
25 Aenánko maok, am aposel yawor man wae pwarará, koumteouráp aropan Tokwae Karamp kar farákápria, tá Kwaro am arop yaworan yaewourinámp ankank am táman kor méntér farákáp. Takia pwarará, am arop yawor arákarrá Jerusalem mek akwap. Am arop yawor akwapep fek te, am Samaria mekamp némp kánanke-táráp mekmwaek Kwapwe Kare Kar farákáprá akwapepono.
Filip ntiaka Itiopia mekamp aropamp kar
26 Kwar Tokwaeramp enselo Filipén sérrá, “Amo fárámprá Jerusalem meknámp Gasa mek pɨknámp épi mwae-páraok akwapae.” 27 Aeránko maok, Filip am mwae-páraok akwapria nke nánko maok, Itiopia mekamp Kwin Kandasimp mani ankank taokeyak konámp aropao Jerusalem mek lotuia pwarará 28 warko námokuráp apár fi mek akwap naeria korop. Mao te karis mek tankrá, profet Aisaiamp buk fekamp kar farákáprá akwapánko maok, 29 Yiki Kor Spiritao Filipén sérrá, “Amo karis firi wonae fiaok akwapae.” 30 Aeránko maok, Filip fárakoprá akwapea am karis wonae fik am fekria wanánko maok, am aropao profet Aisaiamp buk fekamp kar farákáp. Aenánko maok, Filipo man sérrá, “Amo te am farákápnap kar fi te mér rape mo nie?”
31 Aeránko maok, am aropao Filipomp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Arop am fi kor onan sér mo nánko te, mokopia mér nanampon?” Aerá séria maok, Filipén sérrá, “Amo narek karis mek aokea onont tankae.”
32 Am Kwaromp kar ankwapmwaek farákáp námp te arakrá sénámpon,
“Sipsipan porokwap pap mwaria warámpá tukup,
tá sipsip morokamp pwae fárákap mwaria napo,
apánk mo i konámp niamp,
mao kar tákap mo námpon.
33 Am fárákapao
am nkwakwe make wouroumprá sérarrá tukupap te,
yae-párák kot i konap fek kot mono.
Tárápu forokarea yakáp napo,
arop fárákapao am fárákapan
maoinámp kar farákáp mwanapanápe, mono.
Arop fárákapao waeman faropá páte napo,
warko má apár mek yak mo námpon.”
34 Mao am kar farákápea pwarará Filipén turunkrá, “Am profet takrá sénámp te wan sérimpon? Mao te námokuráp pourou karean sérimp ni, arop ankwapan sérimp nie?”
35 Aeránko maok, Filipo am aropao nkerá farákáp námp fekamp kar fi séria maok, am feknámp Jisasomp Kwapwe Kare Kar ankwap farákáp. 36 Takrá mwaeaok akwapea nke nepo, ént ankwap yak. Aenánko maok, am Itiopia mekamp aropao sérrá, “Amo ént mámá yak námp nkeae. Apae ankankao onan taokor nánko, ono ént mek anámp mo nanampon?”
37 Aeránko maok, Filipo man sérrá, “Amoku támao wae mér kare nap kwamp te, fwapono.” Makrá séránko maok, tá am aropao kar pwarokwaprá sérrá, “Ono te wae mér nampon, Jisas Krais te Kwaromp Tárápono.”
38 Aerá séri pwarará maok, náráp tére aropan sénánko, mao hosan taokor nánko, karis fokopeyak. Aenánko Filip ntia am arop ént mek pɨkia maok, Filipo man ént mek anámpá pap. 39 Takia pwarará, kárákáre fek aok nepo, koupour kar Tokwae Karamp Yiki Kor Spiritao Filipén warámpá akwap nánko, am arop te warko man nke mono. Aenámpao maok, am arop te warákárria maok, wae námokuráp mwae-páraok akwap. 40 Tá Filip wae akwapea Asdot mek am mekamp taun kápae mek am mek yárakrá Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákáprá yárakia maok, wakmwaek Sisaria mek akwapámpon.
8:1 Ap 11:19 8:3 Ap 9:1-2; 26:9-11 8:7 Mt 10:1; Mk 16:17 8:17 Ap 9:17; 19:6; 2 Ti 1:6 8:27 Ais 56:3-7 8:29 Ap 10:19 8:33 Ais 53:7-8 8:40 Ap 21:8