Polo Korin Firampor Manénkɨr Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Jisas pok tenánko, 26 yopwar niamp arake fek Polo mámá pas kumwimpon. Mao provins Akaia mekamp taun Korin mekamp Jisasén mérap arop fárákapampor sámp-kérépámp te, Efesus mek yakria nimpon.
Am taun mek te kápae kare kwatae nɨnɨk am mek yak nánko, Polo ankárank yopwaria ankwap amor mek arake fek Kwaromp kar farákáprá fwapokwapi tarimp kwamp, warko kwatae nɨnɨk sámp napantá, mámá pas kumwi námpon. Tá am mekamp arop fárákapao kar ankwap pas fek turunkrá kumwia sámp-kérép napan, Polo nopok kar pwarokwaprá sérria kumwi námpon. Pol ankwap kar sénámp te, Yiki Kor Spiritao nkwakwe make tére mwanap ourour nénk námp sér, tá lotu i konap kwapwe kare nɨnɨk, tá nonopok nounouroup i konap nɨnɨk, tá sumpwinap arop warko ferámp mwanap kar aran sénámpon.
1
Ono Pol, onan Kwaro námoku warákárámp nɨnɨk fek Jisas Kraisomp aposel páte nánko yak nampono. Ono má pas kumwia nampan, nomp ankwapnáp Sostenes yino, yumo Kwaromp sios fákáre Korin mek yakáp nap yumonapok kérép re. Kwaro yumwan wumwiria nánkárápea mao námoku yumwan Jisas Kraisoimp tére fek yiki kukarrá kák tenánko, yumo Kwaromp firáp arop kare yakáp napon. Mao kápae kare némpoukamp kápae kare arop nomp Tokwae Kar Jisas Kraisomp e séria wumwi ri konap arop fárákap méntér, yumwan nánkáráp tenámpon. Mao te waeman nomp Tokwae Kar, tá am arop fárákapao kor maomp Tokwae Karono. Onomp nɨnɨk te, nomp Naropwar Kwar ntia nomp Tokwae Kar Jisas Kraiso yumwan námokuráp nɨnɨk fek yaewourria, yumwan yonkwae porokwe sánk nepo, yonkwae porokwe fek yakápenkria nampono.
Kwaromp kápae kare ankank nénknámp kar
Yumo Jisas Kraisén mérap fek, Kwaro yumwan Spiritamp ankank kwapwe nénk námpantá, ono kápae kare por yumwan Kwarén ‘Aesio’rá sér i konampono. 5-6 Waeman Kraisoimp kar te yino yumwan farákápea pwate nánko, am kar wae yiráp nɨnɨk mek kárákáre yak námpono. Aenámpara, am kar fek táman Kwaro yumwan Spiritamp ankank kápae kare pwi pwate nánko, Kwaromp Kar farákáp mwanap nɨnɨk ntia nkwakwe make mér mént fwap pwi mwanapon. Aenámpara, oukoumwan yumo nomp Tokwae Kar Jisas Krais érik korop naenámp yépékrá yakáp nap fek te Spiritao nénknámp ourour te yumo waeman pwi yakáp napono. Jisas Kraiso yumwan kárákáre sánk nánko, yumo fwap mér kárákárerá yakáprá tukupea, nomp Tokwae kar Jisas Kraisomp Yae korop námp fek, yumo kwatae nɨnɨki nap yak mo naenámpon. Kwaro yumwan wumwiria érékép námp te, nomp Tokwae Kar maomp Táráp Jisas Kraisént ankárankamp nɨnɨk fek yakáp mwanapria ninámpon. Kwar te am sérinámp kar, waeman kare tak nanamprá mér námpon.
Sios námoku moumountukri mwaek nɨnɨknap kar
10 Onomp ankwapyae fákáre e! Nomp Tokwae Kar Jisas Kraiso onan téreaeria kárákáre sápeanámp, am fek ono yumwan kar kárákáre arakrá sénae rae: Yumo ponankor ankárankamp pourouráp kar fek saráp yakáp kipo. Moumountukri kar fek pɨpɨrɨkɨr tukup kwapono. Yumo ankár ankárankamp fi kare yakápria, ankárankamp pourouráp nɨnɨk, ankárankamp pourouráp warákár nɨnɨk fek saráp yakáp kipo. 11 Onomp ankwapyae fákáre, yumwan ono takrá sénamp fi te aránono: Kloe mao onan sérrá, ‘Yumo ou mek yumoku kok kar yorowarrá paokop nap’rá sénapantá yumwan kumwia sénampono. 12 Ono yumwan arak napan sér rae: Yumo ponankor ankákárank arakrá sérarapono: Ankwap fárákap sérrá, “Ono te Polomp firápono.” Tá ankwap fárákapao sérrá, “Ono te Apolosomp firápono.” Tá ankwap fárákapao sérrá, “Ono te Pitamp firápono.” Tá ankwap fárákapao sérrá, “Ono te Kraisomp firápono.” 13 Yumo takrá sérar nap am te mokop námpon? Ae te Kraisomp pourou te fopwari akwapránk námp nie? Ae te ono Polo yaopwae porokopramp fek yumwan yaewour naeria sumpwi namp nie? Ae te yumo ént mek néri nap te, ono éréképá yárak nanamp arop yoro mwaria ninap nie? 14 Yumo ou mek ono Krispus ntia Gaiusén saráp ént mek néri kák nampono. Aeno ankwap te mono. Am táman saráp ono Kwarén ‘Aesio’rá sénampono. 15 Aenampara, arop ankwap ‘Námo Polomp e fek ént mek anámp namp’rá sénaenámp mono. 16 (Tá kare, ono Stefanas ntia maomp arop fárákapan ént mek nérrá kákampono. Ankwapan kor ént mek nérrá kák namp ni mo nie? Am te ono mér mono.) 17 Krais te onan, arop ént mek nérrá kákaeria sámp-kérép mono. Onan, Kwapwe Kare Karan farákápaeria sámp-kérép námpon. Ono apárokamp arop nɨnɨk kouri yakápnap arop fárákapamp kar niamp fek farákáp mono. Ono tak nanko te, Kraiso yaopwae porokopramp fek sumpwinámp karamp kárákáre te kánanke kwatae niampi yakantánoria nampono.
Kare kar yonkwae kour, kwekár yonkwae kour
18 Aeno tá kare! Arop fárákap yaomwi mwae-páraok tukup mwarianap arop fárákapao nɨnɨk napo te, Jisas yaopwae porokopramp fek sumpwinámp kar te épépérép kar niampi akwap konámpono. Aeno nomo koumteouráp arop Kwaro nomwan warko éréképrá yak námp, nomo wae mérámpon: Am Jisaso yaopwae porokopramp fek sumpwinámp kar te Kwaromp kárákáre támaonorá yénkép námpono. 19 Kwaro náráp buk fek sérrá,
“Ono fwap mér tokwaeráp aropamp mér
souroumpouri sɨnanampono.
Tá kápae kare nɨnɨk kourráp aropamp nɨnɨk kour
tirá épér nanampono.”
20 Aenámp te, mér tokwaeráp arop fárákap, kumwi pwae énounkoup i konap, tá mámá apárokamp arop téréménkrá kar yorowar i konap arop fárákap, makia am fárákap te mokop mwanapon? Kwaro mámá apárokamp aropamp yonkwae kour am te sámpá épépérépi pap nánko, am kar wa napo, épépérép kar niampi akwap naenámpon.
21 Apárokamp arop fárákap te námokuráp yonkwae kour fek Kwarén mér mwanap pourou mono. Námoku yonkwae kour tokwaeráp Kwar te am fárákapan nánánkár nánko, man te mér sámp mo karenono. Aeno Kwaro námoku koumteouráp aropan warko érékép naerianámp te arakono: Am fárákap épérépnámp kar niamp Kwapwe Kare Kar yino farákáp námp wawia, Kraisén mérapo maok, Kwaro am fárákapan warko érékép konámpon. 22 Juda fákáre te Kwaromp kárákáre yénképnámp ankank nke mwaria kárákárea wae napon. Tá Grik fi te yonkwae kour tokwaeran sámp mwaria tére kárákáre napon. 23 Aeno yino Kraiso yaopwae porokopramp fek sumpwinámp kar farákáp nánko, am Juda fákáre wanap te kwatae kar niampara, mér sámp mwanap pourou mo napon. Tá Grik fi ponankor am kar wa nap te, épépérép kar niamp námpono. 24 Aeno koumteouráp arop nomo Juda fi ntia ankwap fi nomo Kwaro nomwan náráponoria wumwi námp te, nomo wae mér námpono: Krais te Kwaromp kárákáre tokwae ntia yonkwae kour tokwae, arakenoria nomwan yénkép námpono. 25 Aenámpara, am Kwaromp épépérép námp niampnámp am te aropamp yonkwae kouran kámákár akwap námpon. Tá am Kwaromp porokwe yak námp niampnámp am te aropamp kárákáre tokwaeran kámákár akwap námpon.
26 Aenámpara, ankwapyae fákáre, Kwaro wokwaek yumwan wumwirianánko, yumo Kristeni yakáp napan ankár fwapia nɨnɨk kipo: Yumo arop fárákapao nke nap fek te, yumo yonkwae kour moráp arop yakáp napono. Tá kárákáre moráp arop yakápria, e moráp arop yakáp napono. 27 Aeno apárokamp arop fárákapao Kraiso nomwantá sumpwinámp karan ‘Am te épépérép nɨnɨk’ ria sénap te, Kwaro am kar sámpea, mér tokwaeráp aropan pwarápae mwanap sánk námpon. Tá arop fárákapao ‘Arop kárákáre mono’rá sér i konap te, Kwaro am sámpea kárákáreráp aropan pwarápae mwanap sánk námpono. 28 Aeria Kwaro arop nke nap fek e moráp arop, tá aropao ‘Kánanke kwatae’rá sér i konap arop, ye, am ankank yak mo námp táman sámpea am fek ankank oukoumwan yak námp, am yak mo niampi pap námpon. 29 Aenámpara, arop ankárankamp, námo mér tokwae namponoria Kwaro nke námp fek námokuráp e sakap naenámp te mo karono. 30 Kwar námoku yumwan Jisas Kraisént tapokwapea pwate námpon. Mao te Kraisén nomp nɨnɨk mek yonkwae kour fi kor páte nánko, yonkwae kour kwapweráp arop yakáp námpon. Mao Krais fek táman nomwan warko yamokwapea paprá, nomwan yiki kukarea páte nánko, nomo yae-párák kare yakáp námpara, kwatae nɨnɨk te nomwan poukwap mono. Ef 1:7’ 31 Aenámpara, Kwaromp nɨnɨk te nomo ankár maomp Buk fek sénámp nɨnɨk niamp taknámp, “Arop ankwap warákár-sénae rámp kwamp te, ankár Tokwae Karan saráp warákár-sér kuno.”
1:2 1 Ko 6:11 1:4 Kl 1:3-4 1:8 Fl 1:6; 1 Te 3:13 1:9 1 Jo 1:3 1:10 Fl 2:2 1:12 Ap 18:24-28; 19:1-2 1:14 Ap 18:8 1:16 1 Ko 16:15 1:17 1 Ko 2:1-2,5 1:18 Ro 1:16 1:19 Ais 29:14 1:22 Mt 12:38; Ap 17:18 1:26 Mt 11:25 1:28 Je 2:5 1:30 Ro 3:22 1:31 Jer 9:24; 2 Ko 10:17