14
Kwaromp profet kar farákáp konap ourour tokwae
Yumo te ankár kárákáre fek koumteouráp aropan nounouroup saráp yakáp kip. Aeria maok, yumo ankár Yiki Kor Spiritao nkwakwe make tére mwanap nénknámp ourour sámp mwaria kárákáre kar kipo. Tá yumo Kwaromp kar profet námp farákáp mwanap ourouran ankár kárákáre karia sámp kipo. Am te apae riteanápe arop Yiki Kor Spiritao sánknámp ankwap kar fek kar farákáp námp te, arop fárákapan sér mono. Am te Kwarén saráp sénámpon. Am te ará: Arop te am kar wa moantá Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek am mek wouroumpeyaknámp kar sénámpono. Aeno arop Kwaromp profet kar farákáp námp te, am aropamp kar támao arop fárákapamp mér nap mek kárákáre sánk námpon. Tá am arop fárákapan, kwapwe kare nɨnɨkaok tukupenkria am fárákapamp nɨnɨk kápae yak námp, yonkwae porokwerá kák námpon. Arop ankwap kar fek farákáp námp te námokuráp waempén kárákáre sánk námpon. Aeno arop Kwaromp profet kar farákáp námp te, ankár siosomp méran kárákáre sánk námpon. Yumo ponankor fwap ankwap firáp aropamp kar fek kar farákáp napo, ono warákár nampon. Aeno ono warákár tokwae namp te, yumo profet kar farákáp napan nampon. Arop ankwap kar fek kar farákáp nánko te, arop ankwapao arákarrá sénánko, sios fwap kárákáre sámp mwanapon. Táte arop arákarrá sér mo nánko te, Kwaromp profet kar farákápnámp aropao am ankwap kar fek farákápnámp aropan kámákár akwap námpon. Ononamp fákáre, yumo mámá kar fwapia nɨnɨk kipo. Ono fwap yumonapok akwapea ankwap kar fek farákáp nanampan maok, táte ono Kwaro onan yénképnámp kar yumwan sér mo, tá ono yumwan kwapwe kare nɨnɨk nénk mo, tá ono Kwaromp profet kar farákáp mo, tá ono yumwan yénk mo, makria te ono mokopia yumwan yaewour nanampon?
Tá yiki yakáp monámp ankank wur fokoprá gita porokwap konap ankankao kor, maomp aráp fwapi yak mo nánko te, mokopia am tár kar yarápae nomo wa mwanámpanápe? Táte arop yorowar korop nánko, wur fokop nap fwapi aráp mo nánko te, wa fwap wawia koupour nánap naenámpon? Yumo kor takeno. Táte yumo ankwap kar fek kar farákáp napo, arop fárákapao am kar wa moria te, mokopia am kar fi mér mwanapon? Mono. Waeman yiráp kar am te kwaporok akwapá pwar naeria námpon. 10 Kare, kápae kare moumountukri kar mámá apár mek yakáp námp te, ponankor waeman ankákárank námoku fi kor fwap érik farákáp konapono. 11 Táte ono arop ankwapao farákápnámp kar fi mér mo nanko te, ono am aropan ankwap fi mekamp aropao nampwe nɨnɨk naerampon. Tá mao kuri onan ankwap fi mekamp aropao námpwe nɨnɨk naerianámpon. 12 Yumo kuri yumo ou mek ankwap kar fek farákáp napo, take nɨnɨk yak naeria námpon. Ae naerámpara, yumo Yiki Kor Spiritamp ourour sámp mwar kar nap te ono wae mérampon. Aenampara, yumo ankár tére kárákáreria nkwakwe make ourour siosén kárákáre sánk mwanap te, yumo ankár am táman sámp mwaria tére kárákáre kipo.
Arop ponankor wa mwanap kar fek Kwarén sér mwanap kar
13 Aenámpara, arop ankwap kar fek sér i konámp kwamp te, mao ankár am kar arákarrá sénaenámp ourour Kwaro sápanoria kar toropwap kuno. 14 Táte ono ankwap kar fek kar toropwap nanko te, onomp waemp támao kar toropwap nampan maok, onomp nɨnɨk te párák yak námpon. 15 Aenámp te ono mokop nanampon? Ono ankár onomp waemp meknámp, tá onomp nɨnɨk meknámp kar toropwap nanampon. Ono ankár onomp waemp meknámp, tá onomp nɨnɨk meknámp tár sámp nanampon. 16 Aeno amo tak moria, waráp waemp meknámp saráp amo Kwarén ‘Aesio’rá sénapo, arop ankwap yak námp te mao am kar mér moria, mokopia mao waráp ‘Aesio’rá sénap ‘Kareno’rá sénaenámpon? Am te mér mo námpara, tak naenámp pourou mono. 17 Kare amo fwap kwapwe kare ‘Aesio’rá sénapan maok, amo te arop ankwapamp waempén kárákáre sánk mono. 18 Ono yumo i konap nɨnɨkan kámákár akwapria kápae kare por ankwap ankwap kar fek sér i konampan Kwarén ‘Aesio’rá sénampon. 19 Aenampan maok, siosomp koupoukarrá lotu nap fek ono ankwap arop fárákap fwap wa mwanap éntik kar fek farákápria yénk nanamp te kwapwe kareno. Tá ono 10,000 ankwap kar fek farákáp nanamp te, wampweno.
20 Ononamp fákáre, yumo yiráp nɨnɨk mek épér morok táráp niamp yakápi kwapono. Kwatae nɨnɨkan maok épér morok tárápao oukoumwan épérép i konap niamp yakáp kipo. Aeno yiráp nɨnɨk te ankár mér kárákáre aropamp nɨnɨk niamp fek yakáp kipo. 21 Kwaromp lo fek te arakrá sénámpon:
“Tokwae Karao arakrá sér,
‘Ankwap karráp aropamp top kor feknámp,
tá ankwap fi mekamp top kor feknámp
mámá arop firan kar sénanampan maok,
am fárákap te onomp kar wa mo mwaria napon.’ ”
22 Aenámpara, nomo wae mérámpon: Ankwap kar fek kar farákáp konap ourour te Kwarén mérnap arop fárákapan Kwaro, náráp kárákáre yénképenkria sánk mono. Kwarén mér monap arop fárákapan yénképenkria sánk námpon. Aeno profet kar farákáp mwanap yénkép námp te Kwaro man mérap arop fákáreran náráp kárákáre yénkép námpon. Mér monap arop fárákapampor te mono.
23 Aenámpara, táte koumteouráp arop ponankor sios mek énénki koupoukour napo, tá yumo ponankor ankwap-ankwap kar fek kar farákáp napo, táte ankwap fárákap Kwarén mér moria man lotu mo i konap am kar wa mo napao, am mek koropea te mao sérrá, ‘Yumo te épépérép nap’rá sérantáno. 24 Aeno táte yumo ponankor Kwaromp kar farákáp napo, táte arop ankwap Kwarén mér moria, lotu mo i konámpao am mek korop nánko, ponankor yumo farákápnap kar te mao am aropamp nɨnɨk mek párákapria mao te kwatae nɨnɨkráp aroponorá yénkép naenámpon. 25 Aenánko, maomp ponankor kwatae nɨnɨk mek wouroumpeyak námp érik farákáp naenámpon. Tá mao fwap apárok me kor woukouprá Kwaromp e narek sampokria sérrá, “Kare Karono! Kwar te yumo ou mek yak námpon!”
Kwarén lotunap tére yae-párák kare naenámp kar
26 Aenámpara, ononamp fákáre, yumo te ankár apae mwanapon? Nánkár yumo lotu mek koupoukour nap fek te yumo ponankor tére mwanap yak námpon. Ankwapao tár sámp naenámp, tá ankwapao yumwan kar yénkép naenámp, tá ankwapao Kwaro man sánknámp kar am farákáp naenámp, tá ankwapao ankwap kar fek sénánko, ankwapao am kar arákár naenámpon. Yumo ankár kápae kare ankank takrá tére napo, sios am fek kárákáre yak naenámpon. 27 Táte ankwap fárákapao ankwap kar fek kar farákáp nap kwamp te, anánkaopwe, yinɨnkaopwerao saráp tak mwanapon. Am te fwapono. Tá am fárákap énénki ponankor kar séri kwapono. Mono. Nánkár ankwapaomékɨr séria pwar nánko, ankwapao wakmwaek sérianánko, ankwapao kar arákarrá sénaenámpon. 28 Táte kar arákarrá sénaenámp arop mo nánko te, arop ankwap karráp kar fek sénámp, am te ankár sios mek sénaeria námpao kor wampweno. Mao námoku támao sérria Kwarén saráp kar sénaenámpon. 29 Tá Kwaro arop anánkaopwe, yinɨnkaopweramp nɨnɨk mek náráp profet kar sánk nánko, am fárákapao saráp sér mwanapono. Aenapo, arop ankwap fárákap fwap maomp kar youroukoup mwanapon. 30 Táte arop ankwap tank námp Kwaro man kar ankwap yénkép nánko, mao am kar sénaerianánko te, manénkɨr fokopeyakrá sérinámp arop ankár kar pwar naenámpon. 31 Am taknap nɨnɨk támao yumo ponankor ankákárankrá profet kar farákáp napo, arop ponankor fwap Kwarén mér nap mek kárákáre sámp mwanapon. 32 Profet kar farákáp konap arop fárákap te námokuráp top kor fwapi poukwapea námoku farákáp mwanap ke korop nánko, farákáp konapon. 33-34 Am te apaeria námpanápe, Kwar te mao náráp tére ponankor yae-párák kare tére konámpon. Aeria mao te ankank sámpá yampourouia épépérépi kák mo i konámpono. Maomp nɨnɨk te nomwan, ankárankamp nɨnɨk fek yakápria énénki fwapi térenkria námpon.
Sios lotu mek koupoukour nap fek te koumteou te kar sérari kwapono. Ankár karmparáp tankáp mwanapon. Ponankor sios nomo Kwaromp koumteouráp arop te tak saráp i konapono. Koumteou te sios mek tokwae kar yoroi yak mo i konámpono. Ankár loao sénámp niamp yae ankore mek yakáp mwanapon. 35 Táte mao kar fi ankwap mér mwaria te, námokuráp nap mek náráp poumaropan turunk mwanapon. Táte yupuao sios lotu mek koupoukour nap fek kar sénámp te pwi yak mo námpon.
36 Kwaromp kar te yumo meknámp fárámp námp nie? Tá yumo saráp Kwaromp kar sámp napo, ankwap koumteouráp arop fárákap te mo nie? Yumo takrá nɨnɨk mwanape. 37 Táte arop ankwap námoku nɨnɨkia, námo te profetono, námoku wae Yiki Kor Spiritamp ourour ankwap sámpá fákeyak námp kwamp te, mao ankár mér naenámpon: Mámá kar ono yiráp por kumwi namp máte Tokwae Karamp lono. 38 Táte arop ankwap onomp kar man younkwe sɨnánko te, nomo man nɨnɨk námp te, mao Kwaromp kar farákáp konámp arop mono.
39 Aenámpara, ononamp fákáre, yumo ankár Kwaromp profet kar farákáp mwanap tére te fwapia kárákáre kipo. Yumo ankwap kar fek farákáp mwanap nɨnɨk te taokarrá pap kwapono. 40 Aeno yumo ankár yae-párák kare nɨnɨkaokria lotu i konap kwapwe kare nɨnɨk fek lotu kipo.
14:1 1 Ko 12:31; 14:39 14:12 Ef 4:12 14:15 Ef 5:19 14:20 Ro 16:19 14:21 Ais 8:11-12 14:24 Jo 16:8 14:29 1 Te 5:20-21 14:33-34 1 Ti 2:11 14:40 1 Ko 14:32-33