4
Wokwaek lo ankore mek yakápia oukoumwan Kwaromp tárápu kare yakápnámp kar
Ono sénamp wounáp kar ará: Táráp te náráp naropwaroinámp ankank nánkárap téképea am ankank sámpea taokeyak nae-námpon. Am ankank te námokuráp karerao maok, épér morok táráp yak námp fek te, oukoumwan sámp mo, kwaporok tére konámp arop niamp yak námpon. Oukoumwan am naropwaroinámp ankank sámp naenámp pourou mo nánko te, oukoumwan nánae naropwaromp yae ankore mek yak námpon. Nomo kuri take, nomo oukoumwan táráp kánanke niamp yakápnámp ke fek te, kápae kare apárokamp kwatae spiritráp ankankao nomwan fákapá yak nánko, nomo maomp yae ankore mek tére námpon. Takrá akwapea Kwar námoku nánapinámp ke fek, mao náráp táráp sámp-kérépámpono. Aenánko, yupuao man fárákapeanánko, mao koropea lo ankore mekamp arop yakámp te, nomo lo ankore mek yakápnámp arop nomwan warko yamokwapea éréképeanánko, nomo Kwaromp tárápu yakáp mwanámpria ninámpon.
Oukoumwan yumo Kwaromp tárápu yakáp napon. Aenapara, Kwaro náráp Tárápamp Spirit nomp nɨnɨk mek sámp-kérép tenánko, nomo ‘Ayao, ayao’rá wumwi konámpon. Aenámpara, amo te warko tére arop mono. Amo te Kwaromp tárápono. Táte amwan Kwaro warámpeanánko te, amo waeman Kwaromp tárápao yak napara, amo te maomp waráp por nánapinámp ankank sámp nanap arop yak napon.
Polo Galesia mekamp Kristen fákáreamp paokopan nɨnɨk tokwaenámp kar
Tá kare, wokwaek te, yumo Kwarén mér mo nap fek ara, apárokamp ankank Kwar kare mo, táman maomp yae ankore mek térerá paokopiapon. Aeno yumo wae Kwarén mérapon. (Tá ono kwapwe kare sérrá, “Kwaro kor waeman yumwan mérámpon.) Aenámp te, yumo apaeritea warko am ankank ponankor taokeyak konámp kárákáre moráp spiritaonámpok tiarárrá tukupea maomp yae ankore mek tére mwaria wae napon? 10 Yumo waeman kápae kare por yae tokwae koropnámp nke, yunk wourékam aoknámp nke, lotu tokwaenap nke, wourékam yopwar korop nánko nke, mak i konapon. 11 Ono yumwan nɨnɨk tokwaeria ono apáp nampon. Takria ono yumwan yaewourrá tére namp am kwaporok mwar téreantáno.
12 Onomp ankwapyae fárákap, ono yumo arop ankwap fi niamp arákarea, lo fek fákapá yak moriaka, ono yumwan yonkwae touweria kárákáre fek sérrá, “Yumo ono nampnámp amwar yakáp kipo.” Ono te yumwan yoporrá sér mono. 13-14 Ono wokwaek kwatae touwe sámpanko, onomp pourou kárákáre mo nánko, am fek táman yumwan manénkɨr Kwaromp Kwapwe Kare Kar farákápampono. Kare, onomp pourou kárákáre moria, am támao yumwan tére tokwae sánk námpan maok, yumo onan kokwaeria onan younkwe sɨr moiapono. Yumo enselén niamp, tá Jisas Kraisén nap niamp onan warámpea yaewour kwapwe napono. 15 Yiráp kwapwe kare nɨnɨkan ono kare kar sénampono: Wokwaek ono yi mekamp touwe kwatae sámpamp fek te yumo onan yonkwae touweria yiráp fwapnae yi wurukupea onomp yi mek papria te, yumo fwap wurukupea pap mwarapon. Am yiráp warákár kwapwe te maok pap napon? 16 Ae te mokopono? Ono yumwan kare kar kar farákáp namp támao, ono yiráp yopor arop arákár namp nie?
17 Tá kare, am arop fárákap koropea yumwan nouroup napao maok, am te yumwan yaewourria mono. Am fárákapamp nɨnɨk te yumo onan pwarará námonámpaok koropenk ritea, yiráp nɨnɨk mek nánánkarrá kar porokwerá tére napono. 18 Táte ono yumont yak namp fek, tá mo nampan kor yumwan nourouprá kar porokwe napan maok, yumwan yaewour naenámp kwapwe kare nɨnɨk fek napo te fwapono. 19 Onomp tárápu fárákap e, ono te yupuao táráp fárákap naeria touwe sámp konámp niamp take pourouráp yonkwae touwe nampono. Ono ankár am touwe te sámpea yakrá akwapea mekia Kraiso yiráp nɨnɨk mek koropea yak nánko maok, pwar nanampon. 20 Koupoute kare nape, ono oukoumwan te yumont yak mo nampon. Ono yumont yakria te, yumwan ankwap kar fwap tae morok sénaeampon. Ono oukoumwan te, yumonap nɨnɨkan wawia mokopia yaewour nanamponorá nɨnɨk tokwae nampono.
Hagar ntia Saran wounápnámp kar
21 Arop fárákap yumo lo ankore mek tukup mwarianap arop, yumo onan sérenke! Ae te yumo lo kar te wa moi nap nie? 22 Kwaromp Buk fek sérrá: Abraham te tárápyar anánkaopwerápono. Tére konámp yupu mao ankwap fárákap, tá námokuráp amwar yaknámp yupu kareao ankwap fárákap. 23 Am tére konámp yupuamp táráp te apárokamp koumteouráp aropao sámp konap nɨnɨk fek sámpámpon. Aeno námokuráp amwar yaknámp yupu kareamp táráp te Kwaro sérimp fekampan sámpámpon. 24 Am kar mek te wounáp kar yak námpon. Am yupuyaran sénámp te Kwaromp kontrak anánkaopweran sénámpon. Hagarén wounáp námp te Sainai faonkwekamp kontrakan námpon. Maomp tárápu fárákap te tére konámp yupu feknámp korop napon. 25 Hagar te apár Arebia mekamp faonkwe wi Sainai ntia Jerusalem oukoumwan yak námpan sénámpon. Am Jerusalem ntia maomp tárápu te ankwapamp tére konap yakáp napon. 26 Aeno ankwap Jerusalem yámar mek yak námp te, amwar yak námpara, am te nomp éntupwar Sara támaono. 27 Kwaromp Buk fek arakrá sénámpon:
“Mapo yaknap yupu amo te warákárae!
Tá yupu amo táráp sámpria
touwe sámp konap mér mo i konap,
amo yonkwae kárámpria
tár sámprá warákárae.
Yupu poumaropao pwar akwap tenánko,
ono amwan kápae kare tárápu nénk nanko,
poumaropráp yupuamp tárápuan
kámákár akwap naenámpon.”
28 Onomp ankwapyae fárákap e! Yumo te wae Aisak niampono, yumo waeman Kwaro séri námp feknámp yumo wae Kwaromp tárápu yakáp napon. 29 Aeno wokwaek te am koumteouráp aropao sámp konap fek sámpnámp táráp te éntupwaro Yiki Kor Spiritamp kárákáre fek sámpnámp tárápan wouroump-sérimpono. Oukoumwan kuri, take pourouráp nɨnɨk támao yak námpon. 30 Kwaromp Buk fek te apaerá sénámpon? Mao te Abrahamén arakrá sér:
‘Am tére konámp yupu ntia maomp táráp te
nkwampok far-pwarampo!
Am tére konámp yupuamp táráp te
takria naropwar ntia amwar yaknámp yupu kareamp
tárápamp ankank sámpantáno.”
31 Aenámpara, onomp ankwapyae fárákap, nomo te tére konámp yupuamp tárápu mono. Nomo te amwar yaknámp yupu kareamp tárápuno.
4:3 Kl 3:20-23 4:4 Jo 1:14; Ro 8:3-4 4:6 Ro 8:15-16 4:7 Ro 8:17; Ga 3:29 4:8 1 Ko 8:4-6 4:10 Kl 2:16 4:13-14 1 Ko 2:3 4:16 Jo 8:45 4:22 Stt 16:15; 21:2 4:23 Ro 9:7-9 4:25 Ro 8:15 4:26 Hi 12:22; Yé 21:2,10 4:27 Ais 54:1 4:30 Stt 21:10; Jo 8:35