Polo Tesalonika Firampor Wakmwaek Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Polo Korin mek yakria am yopwar fek táman ankwap pas kumwia Tesalonika mek yakápnap siosén sámp-kérép.
Ankwap fákáreao Polonámpok kar kéréprá arakrá sér: Tesalonika mekamp sios fákáre ‘Jisas Krais te wae má apár mek warko ék tenámpono’ ria nɨnɨk tokwae napon. Aenapantá maok, Pol, Sailas, Timoti makia am fárákapamp nɨnɨk fwapokwapria pas kumwi napon. Polo sérrá, “Am yae te korop mo, sɨkono.” Aeria maok, nánkár Jisas ék námp fek koropánk naenámp ankankan am fek kumwi námpono.
1
Taun Tesalonika mek yakápnap sios koumteouráp arop e! Yino Pol, Sailas, Timoti, makia yino má pas má kumwia, yumo Naropwar Kwar ntiaka Jisas Krais Tokwaerént koumpá yakáp nap, yiráp por kérépreano.
Yino nɨnɨk námp te Naropwar Kwar ntia Jisas Krais Tokwae Karao námokuráp nɨnɨk fek yumwan nɨnɨkia yaewour nepo, yonkwae porokwe fek yakápenkria nampon.
Polo Kwarén aesio rimp kar
Ankwapyae fákáre, yino te kápae kare por yumwan nɨnɨkria Kwarén ‘Aesio’rá sér i konámpon. Yino yae-párák tak námp te, apae riteanápe, yiráp mér kárákáre kareria, yumo ponankor ankákárank arop ankwap fárákapan warákár kare napo, am nɨnɨk akwapea tokwae kari yak námpan námpon. Yumo tak napantá maok, yino tukuprá Kwaromp sios fákáre ou mek yiráp e sakap konámpono. Yino arakrá sér, ‘Tesalonika mekamp sios te Kwarén mér napara, man yorowar napo, nkwakwe make touwe korop námpan kor, mao mér kárákáre napara, kárákáre fek yakáp napono’rá warákár-sér i konámpon.
Kwaro nomwan yae-párák kare nɨnɨk fek yurukup naenámp kar
Yiráp am nɨnɨk Kwaro nomwan arakrá yénkép námpon: Mao te náráp yae-párák kare nɨnɨk fek nomp nɨnɨk younkoup konámpono. Yumo Kwaro náráp firáp taokeyak naenámpan téreria, am fek touwe sámp nap táman, Kwaro yumwan am mek yakáp mwanap pwi kare pap naenámpon. Kwaro náráp yae-párák kare nɨnɨk fek yurukup naenámp te ará: Yumwan touwe tokwae sánk taeri nap aropan te nopok touwe tokwae nénk naerámpon. Nánkár Jisas Tokwae Karao yámar meknámp ensel kárákáre éréképea yaomwi tokwaerént érik ék námp fek maok, yumo sámpnap touwe am fwapia pap nánko, yumo yae-párák yakáprá, nomo énénki yae-párák anepérrá yakáp mwanámpon. Nánkár am ke fek maok, Kwarén mér moi nap, tá nomp Jisas Tokwae Karamp Kwapwe Kare Kar wawia mántwaok paokop moinap aropan touwe tokwae kwatae nénk naenámpon. 9-10 Jisas éknámp yae fek maok, am fárákapao sámp mwanap touwe te Kwar Tokwaeramp wae kárákáre tokwae fek Kwaromp wonae fik yakáp mon, panek yakápria maok, touwe tokwae sámpea nap te, ankár taki yaká yakáp mwanapon. Aeno arop Kwarén méria mént yakápnap fákárerao maok Kwaromp e sakapria, ponankor man warákárapo, yumo kor énénki tak mwanapon. Am te apae riteanápe, Kwaromp karan farákáp nánko, yumo wawia ‘Kareno’ riaka méri napara napon.
Polo Tesalonika mekamp aropan kárákáre sánkanoria Kwarén sérimp kar
11 Yino te am yumo Kwaromp e sakap mwanap táman nɨnɨkria maok, ankár nomp Kwaro yumwan yaewouranoria kar toropwap saráp yakáp konámpon. Yumo Kwaro yumwan wumwiri námpaok paokop napan, yino nɨnɨkia, Kwaro yumwan yaewour nánko, yumo am wumwiri námpaok paokop mwanap pwi kare yakanoria Kwarén sér i konámpon. Yino te Kwaro yumwan kárákáre sánk nánko, yumo ponankor kwapwe kare tére mwaria nɨnɨk nap te, fwap yae-párák téreria, yumo Kraisén mér nap fek tére ponankor fwap tére mwanaponoria Kwarén sér i konámpon. 12 Yumo am taknap nɨnɨk fek táman yumo nomp Tokwae Kar Jisasomp e sakap napo, tá mao kuri yiráp e sakap naenámpon. Nomp Kwar ntia nomp Tokwae Kar Jisas Krais mao námokuráp nɨnɨk fek yumwan nɨnɨkia yaewour nepo, yumo fwap am ankank tak mwanapon.
1:3 1 Te 1:2-3 1:4 1 Te 2:19-20 1:6 Ro 12:19 1:7 Mt 25:31 1:8 Mt 25:41; Ro 2:8 1:9-10 Mt 25:41,46; 2 Pi 3:7 1:9-10 Kl 3:4 1:11 Kl 1:10 1:12 1 Ko 10:31