10
Sipsipamp yáran wounáprá sénámp kar
Jisaso warko ankwap kar sérrá, “Ono waeman yumwan kare kar sér rae: Arop sipsipamp yár ménki porok yoump moria, yár ankwap feknámp oupukarrá pɨknámp arop te, am te oukun arop, tá ankwapamp ankank sámp naerianámp aropono. Aeno arop ménki porok yoump námp te, táte sipsip taokeyak konámp arop námoku támaono. Aenko maok, ménki kɨkɨp konámp aropao, am arop mankanoria ménki kɨk-pwaránko maok, am arop mankria námokuráp sipsipamp e ankákárankrá nánáránko, maomp kar wawia ouroumpea mank napo éréképea ek akwap konámpon. Mao náráp sipsip ponankor éréképea ek akwapea maok, mekia akwap nánko, maomp sipsip ponankor maomp kar wuri wawia maomp wakmwaek éntér kákeaka tukup konapon. Am sipsip fákáre te arop ankwapamp wakmwaek te tukup mo, pɨrɨkɨmpá tukup i konapon. Am te apaerianápe, mao wa nap te, ankwap aropamp kar námpantá napono.” Jisaso am fárákapan mámá wounáp kar farákáp námpan maok, am fárákapao kar fi fwapia mér moiapon.
Jisas te ‘Sipsip kwapwe kare taokeyak konámp arop’rá sénámp kar
Aeria maok, Jisaso warko sérrá, “Ono yumwan waeman kare kar sér rae: Ono támao ono sipsip akwap korop naenámp ménkinono. Sipsip taokeyak konap arop ponankor manénkɨr yakápap te, am arop fárákap te oukunrá, ankank ti konap aropono. Ae konapara, sipsip te am fárákapamp kar wa moiapon. Ono támao ono ménkino. Arop ankárank ononampok koropeaka am yár mek yoump námp te, Kwaro man warko warámp naenámpon. Aeanánko mao te mek youmpea warko ek akwapria fɨr oupourounkrá fánaenámpono.
10 Oukun arop te ankwap ankankan nɨkia korop mono. Sipsip oukunria, yénképrá kákria sámpá yampourou naeria korop konámpon. Aeno ono te am fárákap fwap yiki yak sámpea napo, yiki yak am fárákapan top koupouri yak naenámpria korop nampono. 11 Ono támao ono sipsip kwapwe kare taokeyak konamp aropono. Sipsip kwapwe kare taokeyak konámp arop te mao námoku am sipsip fárákap yaewour naeria náráp pourou sámp konámpono. 12 Aeno maniantá saráp térerá yárak i konámp arop te sipsip taokeyak konámp arop kare mo, tá sipsipamp naropwar mo ara, nke nánko, yao pwae mekamp as korop nánko te, am sipsip párakoprá farákapá akwap konámpono. Aenánko, yao pwae mekamp asao ankwapmwaek yourounkwe nánko, ankwapmwaek pɨrɨkɨmp konapono. 13 Am taknámp arop te sipsipantá nɨnɨk mono, maniantá saráp tére námpono. 14-15 Ono támao sipsip kwapwe kare taokeyak konamp aropono. Onomp Naropwaro onan wae mér, ono kor onomp Naropwarén wae mérnamp taknámp, onomp sipsipao kor onan wae mér, ono kor onomp sipsip wae mér nampono. Aenampara, onomp sipsipan yaewourria, fwap sumpwi nanampon. 16 Onomp sipsip ankwap fákáreao kor yakáp napon. Am fákáre te má yár mekamp mo ara, ankwap fek yakáp napon. Ono am fákárean kor éréképá koropea nanko, am fárákapao kor onomp kar wa mwanapon. Aeria maok, ankárankamp fi sipsip mwar yakáp napo maok, ankárankamp sipsip taokeyak konámp arop yak naenámpon. 17 Ono am sipsipantá onomp pourou sámpea, sumpwia warko fárámp nanampara, onomp Naropwar onan warákár kare námpono. 18 Arop ankárankao onan kwaporok sámp-wouroump mono, onokump nɨnɨk fek onoku fwap sumpwi nanampon. Ono fwap onomp pourou sámpea sumpwi nanampon. Tá ono fwap warko yiki yak sámpea fárámp nanamp pwi nampono. Onomp Naropwaro onan ‘Tak nanapono’rá séri námpono.”
19 Aeránko, Juda fákárerao am kar wawia maok, warko anánk fi pɨr-pwar. 20 Takia maok, kápae kare aropao sérrá, “Mao te kwatae-arop noumpoukoupea épépérép námpono. Yumo apaerá man woupwi pátea maomp kar wa rape?” 21 Aerapo maok, táte nopok ankwap fárákapao sérrá, “Má kar máte arop kwatae-arop noumpoukoupá yaknámp aropamp kar mono. Ae te kwatae-arop woukoupá yak námp te, fwap arop yi aompi yak nánko, fɨrékarea pap naenámp nie?”
Juda fákáre Jisasén ‘Mono’ ria yoporiap kar
22 Jerusalem mek, komontnámp ke fek lotu nap tokwae ménki kɨk-pwarariap yae nɨnɨkria warákárrá lotu i konap yae koropámp. 23 Am ke fek maok, Jisaso lotu nap tokwae mek Solomonomp naepik mwaek yárakrá akwap. 24 Aenánko maok, Juda fákárerao mankea man kuk-sɨrarrá, am fárákapao man sérrá, “Amo Kraisao nap kwamp te, mae ke fek amo te wa karenorá érik sénanapon? Yinomp nɨnɨk épérép námp tane!”
25 Aerapo, Jisaso am fárákapamp kar pwarokwaprá sérrá, “Ono waeman yumwan séri nampan yumo mér mo napon. Onomp Naropwaromp kárákáre fekamp ponankor tére tére namp te, am tére támao, ono te wa karenorá yumwan yénkép námpon. 26 Aeno yumo te onomp sipsip fi mo napara, yumo onan mér mo napon. 27 Onomp sipsip fákáre te ono wae mér nanko, am fárákap onomp kar wuri wawia, onomp wakmwaek korop konapon. 28 Aenapo maok, ono am fárákapan yiki yaká yakáp mwanap nénk nanko, mao te moyakáp mo kareno. Tá arop ankwap te onomp yaekamp pouroukoup mono. 29 Onomp Naropwaro am fárákapan onan sáp námp te, námoku ankárankamp támao tokwae karia ankank ponankoran kor poukeyak námpara, arop ankwap te maomp yaekamp pouroukoup mono. 30 Onomp Naropwar te, yino ankárankamp támaono.”
31 Aeránko maok, Juda fákáre am kar wawia yumwi sámprá warko man yankop mwariakapo maok, 32 Jisaso am fárákapan sérrá, “Ono yumwan manénkɨr onomp Naropwaromp kápae kare tére kwapwe wae yénkép namp te, yumo apae téreran nɨnɨk nap kwamp onan yumwian yankop mwaria nape?”
33 Aeránko maok, Juda fákárerao man kar pwarokwaprá sérrá, “Yino te tére kwapweran nɨnɨkria amwan yumwi fek yankop mono. Amo arop kareao maok, Kwarén wouroump sérria ‘Ono te Kwar’rá sénap fekeano.”
34 Makrá sérapo maok, Jisaso am kar pwarokwaprá am fárákapan sérrá, “Yumokuráp lo karan kumwia nap te Kwaromp kar araki yak námpon: ‘Ono sérrá, “Yumo te kwar fákárenono.” ’ 35 Kwaro am arop fárákapan kar farákápria, ‘Am fárákap te “Kwar”rá sérimpon.’ Nomo te wae mér, Kwaromp Buk fekamp kar te ankár taki yak konámpono. 36 Aeno onomp Naropwaro onan nánapia sámp-kérép nánko, ono má apár mek ék nampara, ono sérrá, ‘Ono te Kwaromp Tárápono’rá sénanko, yumo onan apaerá ‘Kwarén wouroump nap’rá sénapon?
37 Aeno táte ono onomp Naropwaromp tére mo nanko, yumo onomp kar karenorá mér mo mwanapono. 38 Aeno ono te maomp tére nampon. Táte yumo onan, amo te karenorá mo nap kwamp te, yumo ono tére namp máman mér kipo. Aeria maok, onomp Naropwaro onont yak nánko, ono onomp Naropwarént yak namp fwapi nɨnɨkia mér mwanapon.”
39 Am fárákapao warko man fákap mwariakapo maok, mao am ankwap mwaeknámp warákarrá akwapámpon.
40 Jisaso warko arákarrá akwapea ént Jordan tápampá akwap. Akwapea manénkɨr Jono arop ént mek énérrá kákámp fek yak. 41 Aenko maok, kápae kare koumteouráp arop maonámpok koropea maok, sérarrá, “Kareno. Jon te nkwakwe make ankank kárákáre yoro moimpan maok, mámá aropao naenámp karan mao farákápámp kar te ponankor kare karono.” 42 Aeria maok, am fek táman kápae kare arop man méria, karenoriapono.
10:4 Jo 10:27 10:9 Jo 14:16 10:11 Sng 23:1; Jo 15:13 10:14-15 Jo 10:27; 1 Jo 3:16 10:16 Jo 11:52 10:17 Fl 2:8-9 10:18 Jo 19:11 10:25 Jo 5:36; 10:38 10:28 Jo 3:16; 6:39; 10:3 10:34 Sng 82:6 10:36 Jo 5:17-20 10:38 Jo 14:10-11