2
Jisaso ént karan wain arákarea papámp kar
Jisaso Filip ntia Natanielén éréképámp yae anánki yak nánko, arop ankárank distrik Galili mekamp taun Kana mek yupu sámp naerianánko maok, toupour. Tá Jisasomp éntupwar am yupu sámp naerianámp toupour fek am mek yakánko maok, am fárákapao Jisasén kor wumwiria maok, mao éréképá yárak i konámp arop fárákapan kor ‘Koropenk’rá sér. Am toupour fek fánap wain ént pwaránko maok, Jisasomp éntupwaro man sérrá, “Mámá arop fárákap te wain ént mo nape.” Jisaso man sérrá, “Ayae, amo apaeritea onan turunk rape? Ono nanamp yae te oukoumwan sɨkono.” Aeránko maok, éntupwaro tére konap aropan sérrá, “Mao yumwan apae kar sénánko te, yumo ankár mao sénámpaok kipo.” Am nap mek te Juda firao námoku i konap nɨnɨkaok yae yárár i konap éntráp kwar fekamp sospen éri tokwae tokwampok tankáp. Am sospen ankákárank mek te 100 lita ént fwap tank naenámpon. Jisaso am tére konap aropan sérrá, “Sospen mek ént kokorarenke.” Aeránko maok, am fárákapao am mek kokorarea top-pwarámprá kák. Tá mao am fárákapan sérrá, ‘Fɨr poukwapnámp aropaonámpok santukupenk’ránko, santukupap. Fɨr poukwapnámp aropao am ént fári nki nánko maok, wae wain kare nánko maok, mao te am maokamp sámp naprá mér mo. (Aeno am térenap aropao saráp ént yɨnkɨp nap te wae mér.) Aeapo maok, táte fɨr poukwapnámp aropao am yupu sámpámp aropan wumwiria maok, 10 man arakrá sér, “Arop ponankor wain kwapwe kareanénkɨr nénk napo, fépéria napo maok, wakmwaek am fárákap kápae kare fépéria pwarnap ke fek maok, táte warko wain kwatae taenámp wakmwaek nénk konapon! Ae konapan maok, amo kwapwe kare wain te pátea oukoumwan táman sankorop napon.”
11 Am kárákáre te Jisaso manénkɨr arop fárákapao nke nap fek Kwaromp kárákáre te aránorá yénképnámp ankankono. Am yoroimp te Galili apár mekamp taun Kana mek yoroimpon. Aeria maok, am fek táman mént paokopap arop fákáre man mériapon.
12 Takia pwarará maok, Jisaso náráp éntupwar warámp, tá náráp nánaeounáp tárápu érékép, tá náráp éréképea yárak i konámp arop fákáre érékép, makia pɨkia taun Kaperneam mek ankwap yinɨnk yae yakápiap.
Jisaso lotu nap tokwae mek bisnis térenap aropan yéréperá kérépámp kar
Matyu 21:12-17; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46
13 Juda firamp Pasova yae wae fae nánko maok, Jisaso Jerusalem mek pokea maok, 14 Lotu nap tokwae yár mek nke nánko maok, arop bulmakau, sipsip, ant, arapek bisnis térerá yakáp. Tá mao nke nánko, arop ankwap fárákap ankwap firamp mani tia lotu nap tokwaeramp mani nonopokrá yakáp. 15 Jisaso paok sámpea mwepia am fek arop fárákapént maomp sipsip, bulmakau méntér yéréperá kérép nánko, am lotu nap pwarará pɨrɨkɨmprá tukup. Tá arop nonopoknap mani wakárarria kákánar méntér wakár-sɨr. 16 Aeria maok, arop ant nénk napan kor sérrá, “Yumo yiráp ant tia tukupenke! Yumo te onomp naropwaromp nap te mákiaka stua niamp arákarrá pap nape!” 17 Mao éréképá yárak i konámp arop fákárerao Jisaso taknámp nkea kar ankwap Buk fek yaknámp am nɨnɨk. Am kar te arakrá sénámpon: “Ono waráp napan warákár tokwae nampara, am nap fwapi yakanoria tére kárákáre nampon.”
18 Juda taokeyakáp konap fárákap am Jisasonámp nɨnɨk nkea maok, man arakrá turunk, “Ae te amwan takaeria sánknámp kárákáre yinan yénkép naeria te, apae kárákáre yoro nanapon?” 19 Aerapo maok, Jisaso am fárákapamp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Yumo mámá lotu nap tokwae párámpea napo, ono warko yinɨnk yae fek saráp ti nanampono.” 20 Aeránko maok, am fárákapao sérrá, “Apae! Am lotu nap tokwae te 46 yopwar fek ti nap te, amo fwap yinɨnk yae fek saráp ti nanap nie?”
21 Aeno am lotu nap tokwae Jisaso sénámp te námokuráp pourouan sérimpon. 22 Am tak rimp te nánkár wakmwaek Kwaro man apár me mekamp yinɨnki yakeanánko, fárámpá papámp fek maok, mao éréképá yárak i konámp arop fárákapao am sérimp kar nɨnɨkiapon. Tá Kwaromp Buk fek yaknámp kar ntia Jisaso sérimp karan kor mér napon. Aea maok, Jisas sérimp kar, tá Kwaro sérimp kumwian kor mériapon.
Jisas arop ponankoramp nɨnɨk méri yaknámp kar
23 Jisaso Jerusalem mek Pasova yae fek yakánko maok, kápae kare koumteouráp arop koropea mao nkwakwe make kárákáre yoro nánko nke. Aeria maok, am fárákap wae mao te Kraisonorá mér. 24 Aeapao maok, Jisas te am fárákapan, wae kare naponorá nɨnɨk mono. 25 Am te apae riteanápe, mao te ponankor aropamp nɨnɨk mek te wae méri yak námpon. Mao te apae nɨnɨk fae tákáre nánko, arop ankwapao man nɨnɨk sánk mwanapanápe, mono. Mao námoku waeman aropamp nɨnɨk mér kare yak námpon.
2:4 Jo 7:30 2:11 Jo 1:14; 4:54; 11:4 2:13 Kis 12:1-27 2:17 Sng 69:9 2:19 Mt 26:61 2:22 Lu 24:6-8; Jo 12:16