11
Jisaso King niampia Jerusalem mek akwapámp kar
Matyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19
1-3 Mao wae tukupea Jerusalem mek mwariaka némp Betfage ntiaka Betani mek wonae fik Oliv faonkwekria Jisaso éréképá yárak i konámp arop yaworan sérrá, “Yumomékɨr am nomo nkenámp némpouk am fek akwapenke. Yumo akwapea am némpoukria koupour kar nke nepo, arop donki soup arop oukoumwan am fek tank moianámp tokorop tenapan, aokorop-pwararea sankorop kipo. Aenepo, yumwan arop ankárankao ‘Am apae nenepon?’ ria turunk nánko te, yumo arakrá sér kipo: ‘Tokwae Karao am fek tére naenámpono. Mao téreaka pwarará koupour kar warko sámp-kérép naenámpon.’ ” Aerá séria pwarará maok, Jisas am arop yaworan sámp-kérép. Aeria maok, am arop yaworao akwapea nke nepo, am donki soup ankárankamp nap ménki fek wonae fik apárok mwae fik tokorop tenapo maok, am táman aokorop. Aenepo maok, arop ankwap fárákap wonae fik yakápia am arop yaworan arakrá turunk, “Yumo te apae neria am donki soup aokorop repe?” Aerapo maok, am arop yaworao am fárákapan Jisas manénkɨr sérinámp kar sérepo maok, am fárákapao kor “Takenke.” Aerapo maok, am arop yaworao donki soup warámpea Jisasonámpok koropea maok, námokuráp waempyam am donki paonkore kor fek yunkupá pwarepo maok, Jisaso am fek tank. Aenánko maok, arop kápae karerao kor, Jisas tanknámp donki am fek pumpurékamprá akwapanoria mwaeaok náráp waempyam ankank woroprá yunk. Tá ankwap fárákapao yopwar mek mwaekamp yao yowe karámp-tokoprá mwaeaok yunk. Aenapo, koumteouráp arop ankwap fárákap mekia tukup nap, tá ankwap fárákap wakmwaek éntér káki tukup nap, mao ponankor fáparákrá tékén arakrá sér,
“Nomo Kwarén warákár mwaro!
Am arop Kwaro námokuráp e fek sámp-kérépeanámp aropara,
man ourour sánkano.
10 Nomp ounáp Devit
kápae kare aropan taokeyaknámp taknámp
oukoumwan kor mámá arop nomwan taokeyak naenámpon.
Ae naenámpara,
nomo Kwaromp e narek karaok sampok mwaro.”
11 Tá Jisaso akwapea Jerusalem mekria maok, lotu nap tokwae mek youmpea ankank ponankor énounkouprá yárak. Takia pwarará maok, yámar porokor naeria námpantá mao náráp éréképá yárak i konámp éntér-sámpramp arop fárákapént Betani mek arári tukup.
Jisaso yao fikan ‘Tank kwapono’rá sérimp kar
Matyu 21:18-19
12 Wokwae ankwap kumuruk Betani meknámp Jerusalem mek aok mwaria maok, Jisas mwaeaok yae-porokwe nánko maok, 13 nke nánko, yao fik * panek tae morok yakánko pwae kápae kare. Aemantá maok, mao akwapea wonae fik am fek ki tank mákeanrá oupourounk námpan maok, ki ankárank tank mo kare, pwae mwar yak. Am te apaeria námpanápe, oukoumwan tank konámp ke mono. 14 Aenánko maok, Jisaso am yaoan arakrá sér, “Amo warko ki tank napo, arop fárákap am ki fár mo kareno.” Aerá séránko, mao éréképá yárak i konámp arop fárákap am takrá sénámp kar wae wa.
Jisaso lotu nap tokwae mek arop bisnis tére napo yérépemp kar
Matyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-17
15 Jisas ntia mao éréképá yárak i konámp arop fárákap tukupea Jerusalem mek, tá Jisas lotu nap tokwae mek youmprá maok, am mek bisnis térenap arop fárákapan ek yéréperá kérép. Aeria ankwap firamp mani tia lotu nap tokwaeramp mani nopok nénknap kákánarrápan, tá am arop fárákap am fek tankáprá, ant mani fek nénknap sia méntér wakárarrá souroumpour. 16 Aeria maok, mao arop ponankoran ‘Yumo nkwakwe make ankank tiaka lotu nap yár meaok paokopi kwapono’rá sér. 17 Aeritea maok, mao am fárákapan yénkrá farákápria sérrá, “Kwaromp Buk fek kar arakrá sénámpono: ‘Onomp nap máte “Kápae kare arop fi onan kar toropwap i konap nap”rá sér mwanapono.’ Aeno yumo mákiaka arop fupukrá ankank pouroukoup mwanap aropao, mek wouroumpeyakáp konap apár niampi pap nape.” 18 Pris tokwae fákáre ntia Kwaromp lo yénkrá farákáp konap arop fákáre am kar wawia Jisasén farop mwanap mwae kup oupourounk. Am tak nap te apae riteanápe koumteouráp arop ponankor Jisasomp kar wa napo, kwapwe kare námpantá, táman kokorokoria napon. 19 Aeapo maok, kumuran Jisas námoku éréképá yárak i konámp arop fákárent Jerusalem pwarará Betani mek tukupapono.
Kwarén mér kare námp fek kar toropwapria ankank sámp naenámp kar
Matyu 21:20-22
20 Wakmwaek ankwap yae fek koumounek kar Jisas ntia mao éréképá yárak i konámp arop fárákap tukupria am yao fik nkeapo maok, wae yákáre yak. Tá maomp pwae ntia arák te wae yoronkwae yak. 21 Aenko maok, Pita am yao fikan Jisaso sérimpan nɨnɨkia sérrá, “Tisa, amo yipɨrman mámá yao fikan ‘Kwatae akwapano’rá séri nap te, oukoumwan wae yákáre yakáne!” 22 Aeránko maok, Jisaso am fárákapamp kar pwarokwaprá sérrá, “Yumo ankár Kwarén mér kárákáre kipo. 23 Ono yumwan kare kar sér rae: Arop anánk nɨnɨk yak moria, námo am ankank fwap nke nanamponorá mér kare námp te, am arop te fwap mámá faonkweran sérrá, ‘Amo fárámprá solwara mek far-kɨrékapae’rá sénánko te, mao te fwap am nɨnɨk námp niamp take pourouráp sámp naenámpon. 24 Ae naenámpara, yumo ankank sámp mwaria, fwap sámp mwanámpon nɨnɨkria, Kwarén kar toropwap nap te, yumo waeman sénap niamp take pourouráp sámp mwanapon.”
25 Yumo Kwarén kar toropwap nae nap kwamp te, arop ankwapao yumwan kwatae nɨnɨkianánko, yumo mao amwan kwatae nɨnɨki námp nɨnɨk nap kwamp te, yumo maomp kwatae nɨnɨk nɨk mo pwar kipo. Am takia pwarapo, yiráp Naropwar Kwar yámar mek yak námp waráp nɨnɨk kwataeran kor nɨk mo pwar naenámpon. 26 Aeno yumo am aropao yumwaninámp kwatae nɨnɨk nɨk mo pwar moia napo te, Naropwar Kwar yámar mek yak námp mao te yiráp kwatae nɨnɨkan kor sámp-sɨr mo naerámpon.
Jisasén ‘Amwan wa kárákáre sánk námpono?’rá turunknap kar
Matyu 21:23-27; Luk 20:1-8
27 Jisasomp fákáre warko tukupea Jerusalem mek napo maok, Jisaso akwapea lotu nap tokwae yár mek yárak nánko maok, pris tokwae fákáre, tá lo yénkrá farákáp konap arop, tá Juda fi taokeyakáp i konap arop makia maonámpok korop. 28 Aeria maok, mao lotu nap tokwae mek bisnis térenap arop yéréperá kérépámpan nɨnɨkrá man turunkrá, “Amwan te wa kárákáre sánkrá, takrá téreaerianánko tére napon? Amo am kárákáre te maokamp sámpea, am fek tére napon?”
29 Jisaso am arop fákáreran sérrá, “Ono kor yumwan ankwap ankank ankárank turunk nae nae. Táte yumo ono turunknamp kar pwarokwaprá sénapo maok, nopok ono kor am kárákáre wa sáp námp yumwan fwap sénanampon. 30 Wokwaek Jono arop ént mek nérrá kák námp te yumo nɨnɨk nap te, am te Kwaromp ankank ni, aropamp ankank nie? Yumo onan sérenke.”
31 Aeránko maok, am fárákapao námoku kok sérarrá maok, arakrá sér, “Táte nomo ‘Kwaromp ankank’rá sénánko te, nomwan ‘Ae te yumo apaerá man mér mo napono?’rá sénaeane. 32 Táte nomo ‘Aropamp ankankono’rá sénánko te am kar te pwi mono.” Am takrá sénap te apae riteanápe waeman arop ponankor ‘Jon te profet kare’rá sénapantá, apápria napono. 33 Ae nap kwamp maok, Jisasomp kar pwarokwaprá sérrá maok, “Mono. Yino te mér mono.” Aerá sérapo maok, Jisas kor am fárákapan sérrá, “Ono kor am kárákáre maokamp sámpeaka am fek tére namp te yumwan sér mono.”
11:10 Sng 118:25-26 * 11:13 ‘Yao fik’: “Juda Tére konap Nɨnɨk” kware 36-37 fekamp kar ntia wunéri nkeae. 11:14 Mk 11:20 11:17 Ais 56:7 11:18 Mk 14:1 11:20 Mk 11:14 11:23 Lu 17:6 11:24 Mt 7:7; Jo 14:13-14 11:25 Mt 6:14-15 11:28 Jo 2:18 11:32 Mt 21:46