16
Jisas fárámpámp kar
Anepér i konap Sabat yae pwar * nánko maok, Makdala mekamp Maria ntiaka Jemsomp éntupwar Maria, tá Salome, makia am fárákapao welráp nánákáre konámp ankank mani fek tia Jisasomp yákáre koupour mákáreantá forokwapá pap mwanámpria nánapia pátea pamp. Pampia maok, koumounek kar Sande fek am ankank tiaka péri kor me fek tukup. Tukupria maok, námoku am fárákap támao sérarrá tukuprá, “Wa mokop nomwan yaewouria am péri kor me táp fekamp péri kárakére tokwae kɨkɨpia far-farrá akwap naenámpon?” Aeritea am fárákapao nkeapo maok, am péri kor me táp fekamp te yak mo. Am me táp fekamp ér-sayoumpea aop mwaek pwate. Am péri kor worare te yoporop tokwae kar. Aenko am fárákapao péri kor me mek yinkea nkeapo maok, arop tár-ménki waempyam wupwi éri yirɨmpea, yae-párák mwaek tankánko maok, am fárákapao nkerá paokoprá kokorokor.
Aeapo maok, mao am fárákapan sérrá, “Yumo te kokorokori kwapon! Ono wae mérampon, yumo te Nasaret mekamp Jisasén yaopwae porokopramp fek pukup nap táman oupourounkrá korop napon. Mao te wae fárámp tenámpon. Mao te mapek yak mono. Man papap yowae má nkenke. Yumo tukupeaka maomp arop fákáreran séraria maok, Pitan kor sér kip, ‘Jisas te wae manénkɨr Galili mek mekia akwap naenámpon. Aenánko, yumo te mao wokwaek yumwan sérimpnámp taknámp ampok man nke mwanapon.”
Aeránko maok, am koumteouao kor péri kor me meknámp ek ouroumpá mankrá apápria kour me woukour riaka pɨrɨkɨmpea tukupria maok, arop ankárankan kar sér mo.
Makdala mekamp Maria Jisasén nkemp kar
Matyu 28:9-10; Jon 20:11-18
Jisas yae ankárank Sande fek koumounek kar fárámpámpon. Aea maok, manénkɨr te, mao akwapea Makdala mekamp Marian kɨkɨpimpon. Am yupu te wokwaek kar kwatae-arop fákánekao maomp pourouk woukouri yakápánko, Jisaso yéréperá kérépámp yupunono. 10 Maria akwapea am Jisasént wokwaek paokopiap arop fákáreran sénaeria nke nánko maok, am arop fárákapao kor Jisasén yonkwae touweria maok, éménkrá yakáp. 11 Yakápapo maok, am fárákapan sérrá, “Ono nke nanko, Jisas te yiki yak námpono!” Aerá séránko maok, am fárákap wa napao maok, kare karonorá nɨnɨk mo.
Mént paokopiap arop anánkaopweao Jisasén mwaeaok nkenep kar
Luk 24:13-35
12 Nánkár wakmwaek Jisasént paokopiap arop anánkaopwerao taun pwarará akwapepo maok, Jisas arop ankwap niampia akwapea am arop yaworan mwaeaok kɨkɨp. 13 Aenko maok, am arop yaworao kor akwapea Jisasént paokop i konap arop ankwap fárákapan am kar fárákapepo maok, am fárákapao kor am arop yaworamp kar wawia karenorá mér mo.
Jisaso mao éréképá yárakimp aropan ‘Tére kip’ ria sérimp kar
Matyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Aposel 1:6-8
14 Wakmwaek Jisasént paokop i konap mom-sámprampao tankáprá fépérapo maok, Jisaso maonapok akwap. Am fárákap te koumteouráp aropao ‘Jisas te warko fárámp nánko nke námpono’rá sénapan maok, mao te karenorá nɨnɨkia mér mo. Aenapantá maok, Jisaso am fárákapan yoporimpon. 15 Aeria maok, mao am fárákapan arakrá sér, “Yumo tukupea apár-apár ponankor Kwaromp Kwapwe Kare Kar ponankor aropan farákáp kipo. 16 Aenapo, arop Kwarén mériaka, ént mek anámp námp te, Kwaro man warko warámp naerámpon. Aeno arop man mér mo námp te, kotia yaomwi mek pɨk naerámpon. 17 Kwar te arop man mér nánko te, maomp kárákáre am aropamp yaek puiyakrá náráp kárákáre yororo naenámpon. Tá maomp e fek kwatae-arop yéréperá kérép, tá ankwap-ankwap wourékam kar farákáp mwanapon. 18 Am fárákapao fou-tákam fwap yae fek sámp mwarea napon. Tá arop sumpwi pap konap fou fánapao kor, sumpwi mo, fwapono. Tá am fárákap touwenap aropan kor pourouk yae pap napo, am touwe fwap naeria námpon.”
Kwaro Jisasén yámar mek sámpá pokámp kar
Luk 24:50-53; Aposel 1:9-11
19 Jisas Tokwae Karao Kwaromp kar am fárákapan farákápea pwar nánko, Kwaro yámar mek man sámpea pok. Aenánko mao Kwaromp yae-párák mwaek tank námpono. 20 Aenko mént paokopiap aropao tukupea, ponankor apár mek Kwaromp kar farákáp. Aenapo, Tokwae Kar am fárákapént téreria, mao farákápnap kar kare karonorá yénképnámp kárákáre yororoimpono.
* 16:1 ‘Anepér i konap yae pwar’rá sénámp te, Sarere fek yámar porokor námp fek am lotunap yae pwar nánko, am ke fek táman koumteouráp arop fwap paokopria stua mekamp ankank ti mwanapono. “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 fek kware 72 fek nkeae. 16:7 Mk 14:28 16:9 Lu 8:2 16:16 Ap 2:38; 16:31-33 16:18 Lu 10:19; Ap 2:4; 8:7; 28:3-6 16:19 Ap 2:33-34; Ef 1:20 16:20 Ap 14:3; Hi 2:3-4