8
Jisaso 4,000 aropan fɨr nénkámp kar
Wakmwaek am ke fek táman kápae kare koumteouráp arop ou tokwae warko koropea koupoukour. Aeapo maok, fár mwarap fɨr wae pwar nánko, Jisaso námoku éréképá yárak i konámp aropan wumwi nánko maok, korop napo am fárákapan arakrá sér, “Ono mámá arop fárákap onont yinɨnk yae yakápia napo, fɨr wae mo nánko, aropomp nampono. Táte mao yae-porokwe yakápia napo, ono warko námokuráp némpouk tirá kérép te mono. Am te apaeriaka ankwap fárákapao kor panek tukup mwanapara, tukupria mwaeaok poporokweria némpouk tankáp mwanape.” Aeránko maok, mao éréképá yárak i konámp arop fákárerao nopok man arakrá sér, “Mapek arop mo námp te, pan te maokamp sámpea am koumteouráp aropan nénk nánko, pwi naenámpon?” Aerapo Jisaso am fárákapan turunkrá, “Ae te yiráp pan te apaekamp tank námpono?” Aeránko maok, am fárákapao sérrá, “Fákánek tank námpono.”
Aerá sérapo maok, mao koumteouráp aropan sérrá, “Yumo apárok tankápenke.” Aeritea maok, mao am pan fákánek sámpea, Kwarén ‘Aesio’rá séria maok, fékériaka námoku éréképá yárak i konámp arop fákáreran nénk nánko, mao am tia koumteouráp aropan nénk. Aetea maok, éntékam kánanke táráp ankákárank tankáp nánko, am táman kor Jisaso Kwarén ‘Aesio’rá séria maok, námoku éréképá yárak i konámp arop fákáre táman sérrá, “Máman kor taknámp nénkenke.” Aeránko maok, am fákáreran fɨr nénkapo maok, fépéria wae pwiapo maok, fɨr ankwapmwaek tankáp nánko, Jisasomp arop fákáre am ponankor popokiaka fákánek basket mek kák napo, top koupour yak. Am koumteouráp arop te 4,000 niamp arakeno. Takia Jisaso am fárákapan tirá kérépá pwarará maok, 10 mao náráp éréképá yárak i konámp arop fárákapént koupour kar bot mek kounkouria maok, distrik Dalmanuta mek tukup.
Jisasén ‘Kárákáre yénképae’rá sériap kar
Matyu 16:1-4
11 Aenapo maok, Farisi fákáre koropea Jisasént kar yorowarria maok, am fárákapao “Mao ankár Kwaromp térean tére námponoria yénképnámp kárákáre yoro nánko, nke mwaro.” Am fárákap takrá sénap te, man mokopon nke mwar ritea napono. 12 Tak napo maok, Jisaso am fárákapamp nɨnɨkan kokwaeria tékén nékér ak-sɨrarrá maok, sérrá, “Mámá ke fekamp koumteouráp arop te apaeria kárákáre nke mwarria wumwi napon? Ono te yumwan waeman kare kar sér rae: Ono am fárákapan te kárákáre yénkép mo kareno!” 13 Aerá séria maok, am fárákapan pwarará náráp arop fákárerént warko bot mek korokwaprá ént aokore nkwamwaek fimwaek tukup.
Farisi fákáre ntia Herotomp yisan wounápnámp kar
14 Jisas éréképá yárak i konámp arop fárákap te pan sámp mwarap te nɨk mo pwarará, yaenémpi bot mek tankáp napo, pan ankárankamp mwar bot mek tank. 15 Aenapo maok, am fárákapan kar kárákáre fek arakrá sér, “Yumo fwapia mér kipo. Yumo te Farisi fákáre ntia Herotomp yis fwapia nɨnɨk kipo.” 16 Aeránko maok, am fárákap námoku támao “Am takrá sénámp te, apaeritea námpanápe, nomo pan mo námpantá námpon.” 17 Aerapo maok, Jisas wae maomp nɨnɨk méria am fárákapan sérrá, “Apaeritea yumoku kok ‘Pan moian’rá sérar rape? Ae te yumo oukoumwan nɨnɨk mo rape? Ae te yiráp kae mek te fákárámp mo nie? 18 Yumo waeman yi-ráp te, mokopia ankank nke mo napon? Yumo waeman woupwiráp te, mokopia kar wa mo napon? Yumo onoi namp wae nɨk mo pwar nap nie? 19 Ae te ono arop ou 5,000 aropampor pan éntik fékéria nanko te, yumo te am pan ankwapmwaek tank námp te apaekamp basket mek kák napono?” Aeránko maok, am fárákapao sérrá, “Éntér-sámpramp basket mek kák námpon.” 20 “Táte ono 4,000 arop ouampor pan fákánek fékéria nanko te, yumo am pan ankwapmwaek tank námp te, yumo apaekamp basket mek kák napono?” Aeránko maok, am fárákapao sérrá, “Fákánek basket mek kák námpono.” 21 Aerapo maok, mao am fárákapan sérrá, “Tak napara, ankank tank mo nánko te, ono fwap sánk nanamp te yumo mér mori kwapon?”
Betsaida mek arop yi fwapi papámp kar
22 Jisas mao tukupea Betsaida mek napo, arop ankwap fákárerao yi wurumpi yaknámp arop warámp-sankoropea Jisasén námwan aropomp naenámp kar fek sérrá, “Amo mámá aropamp pourouk yae papae.” 23 Aerapo, Jisas am yi wurumpi yaknámp aropamp yaek sámpea némp yarápae fek warámpá akwapeaka, yae kurépi fek atop fékia maomp yi mek papria maok, man turunkrá, “Amo te ankank nke rape mo nie?” 24 Aeránko maok, am aropao énounkoupia maok sérrá, “Ono arop ankwap fárákap wae nke namp te, yao niamp paokop napono.” 25 Aeránko maok, Jisas warko maomp yi mek ankwap por yae pap. Aenko maok, am arop yi tae fek fɨrékarea nke nánko maok, táte kápae kare ankank wae érik karaok yakáp. 26 Aenko maok, Jisas am aropan námokuráp nap mek sámp-kérépria sérrá, “Amo te warko némpouk mwaek akwapea am kar sérari kwapono.”
Pita Jisasén te ‘Amo Krais’rá sénámp kar
Matyu 16:13-20; Luk 9:18-20
27 Jisas námoku éréképá yárak i konámp arop éréképea maok, taun Sisaria Filipai wonae fikamp némp-némp kánanke mek tukupea mwaeaokria maok, am fárákapan arakrá turunk, “Am koumteouráp arop te onan te waweanrá sénapono?” 28 Aeránko maok, am fákárerao man sérrá, “Ankwap fárákapao sérrá, ‘Máte arop ént mek nér i konámp Jon’rá sér i konapon. Tá ankwap fákárerao ‘Elaija’rá sér i konapon. Tá ankwap fákárerao sérrá, ‘Profet ankwapono’rá sér i konapono.” 29 Aerá sérapo maok, táte Jisaso man turunkrá, “Ae te yumoku kare te onan te wará sér i konapon?” Aeránko maok, Pita maomp kar pwarokwaprá arakrá sér, “Amo te Kraisono.” * 30 Aeránko maok, mao sérrá, “Ae te arop ankwap wa nap fek yumo am kar takrá séri kwapono.”
Jisaso ‘Sumpwia warko fárámp nanamp’rá sénámp kar
Matyu 16:21-28; Luk 9:21-27; Jon 12:23-26
31 Aeria maok, am fek arakrá sér, “Aropamp Táráp te ankár touwe tokwae sámp naenámpon. Tak naenámp te, Juda fi taokeyakáp i konap arop, tá pris fákáre, tá lo yénkrá farákáp konap arop am fákáre támao man younkwe sɨrarrá man sámp-wouroump mwanapon. Takia napo, yinɨnki yakea warko fárámp naenámpon.” 32 Mao am kar érik am fárákapan farákápánko maok, tá Pita Jisasén warámpea youmpea ankwap fek yakrá man ‘Taki kwapono’rá yopor. 33 Aeránko maok, Jisaso warko arákarrá námoku éréképá yárak i konámp fákáreran énounkoupia maok, tá Pitan arakrá yopor, “Satan, seae! Onan taokor kwapono. Amo te Kwaromp nɨnɨkaok mono, aropamp nɨnɨkaokria sénapono.”
34 Jisaso koumteouráp arop ntia námoku éréképá yárak i konámp aropan ‘Yumo koropenk’rá wumwia maok, am fárákapan sérrá, “Arop ankárankamp onomp wakmwaek korop naenámp kwamp te, mao námokuráp nɨnɨkan wampwe pwarareaka, mao te ono nampnámp maknámp touwe sámpea, onoinampaok korop kun. 35 Arop námokuráp nɨnɨk fek yárak námp te, mao te sumpwi naeria námpon. Aeno arop onan nɨnɨkria, onomp Kwapwe Kare Kar ponankor sámpea farákáp námp te, arop am fek man sámp-wouroump nap te, mao fwap yiki yak sámp naenámpono. 36 Aeno arop ankárankao apárokamp ankankan nɨnɨk tokwaeria térerá yárakianámp te, sumpwi nánko te, am ankank ponankor támao man mokopiaka yaewour naenámpon? 37 Ae te am arop te apae arean fek yamokwapea warko yiki yak sámp naenámpon? 38 Aeno arop ankwap Kwarén younkwe sánkea kwatae nɨnɨk fek paokopnap arop ou mek yakria, ‘Ono Jisasomp’rá séria, onomp kar farákáp naenámp pwarápaeanámp te, tá nánkár wakmwaek kor, Aropamp Táráp maomp yiki kor enselént, tá Naropwaromp wae tokwae mént ék námp fek te, am aropan kor ‘Ono amwan mér moi namp’rá sénaenámpon.”
8:10 Mk 6:44 8:11 Mt 12:38; Jo 6:30 * 8:29 ‘Krais’rá sénap e fi te “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 kware 68 fek nkeae. 8:29 Jo 6:69 8:38 Mt 10:33