18
‘Kwaro maomp firáp taokeyaknámp mek wa tokwae kari yak námpono’rá sénámp kar
Am ke fek Jisas éréképá yárak i konámp arop fárákap Jisasnámpok koropea sérrá, “Kwaromp firáp taokeyaknámp mek te wa narek tokwae kari yak námpon?”
Aerapo maok, Jisaso táráp kánanke ankwap koropae ránko koropea am fárákapamp amore mek fokopeyak nánko yénkép. Aeria mao sérrá, “Ono yumwan kare kar sénampon: Táte yumo épér morok táráp kánanke niamp arákár moria te, Kwaro náráp firáp taokeyaknámp mek te yoump me kareno. Arop námoku te wampwe pwarará, épér morok tárápao yak konámp niamp námpao maok, am arop te Kwaro náráp firáp taokeyaknámp mekamp arop ponankor kámákár akwap námpon.
Táte arop ankwap onan nɨnɨkria mámake pourouráp táráp kánankeran warákárria warámp námp te, mao onan kor warákárria warámp námpon.”
Arop ankwapamp mér námp kwatae pap konámp kar
Mak 9:42-47; Luk 17:1-2
Jisaso warko arakrá sér, “Aeno táte arop ankwapao táráp kánanke onan mér námpan maoianánko am táráp onan mér námp pwar námp te, wae manénkɨr arop fárákapao am aropamp yápare kor fek yumwi tokwae tokoropea man ént you tokwae mek sɨtenapo, tak moano mpupo.
Apárokamp arop fárákap arop ankwapan yampourou napo, mao kwatae nɨnɨk nap te am yampourounap arop fárákap te koupoutáráp nape. Tá kare, kwatae nɨnɨk te waeman korop námpan maok, am kwatae nɨnɨk sámpá koropá papnámp aropao maok koupouteane.
Táte waráp yae kor, tá waráp pu kor támao amwan kwatae nɨnɨk mwaek sakwap naerianánko te, amo ankár am waráp pu kor ni, yae kor nie, am karámp-tákapea sɨrampo. Amo takria maok, yae kor ankárank mwaek ni, pu kor ankárank mwaek nie, am fek fwap yiki yak nanapon. Takria amo pu kor ntia yae kor énénkér mwaek yak napo, amwan torokwar mo i konámp yaomwi mek sɨrantáno. Táte waráp yirao amwan kwatae nɨnɨk mwaek sakwap nánko te, wampweno. Amo am yi ankwapmwaek wur-sɨrarea ankárank mwaek yi fek saráp yiki yak sámpá yak nanapono. Takria amo énénkér mwaek yi sámpá yak napo, amwan ponankor yaomwi tokwae mek sɨrantáno.
10 Yumo fwapia mér kip: Takria yumo mekamp ankwap ankárankampao am kánanke-táráp tárápu te kánanke kwataerao námpwe mwanap. Mono. Ono yumwan arakrá sénampon: Yámar mek te am fárákapan taokeyakáp konap ensel fákáre * te onomp Naropwar yámar mek yak námp, maomp yimetáp te wae nke konapon. 11 Am te apae riteanápe, Aropamp Táráp te arop fárákap moyakáp napan warko érékép naeria ék námpon.”
Sipsip moyak konámp wounáp kar
12 Tá Jisaso warko arakrá sér, “Yumo te mokoprá nɨnɨk rape? Arop ankárankampao 100 sipsip wunianánko, táte sipsip ankwap ankárank moyak nánko te, mao te akwapea oupourounk mo naenámp nie? Mono. Am 99 sipsip faonkwek yakáp napo pwarará ankárankamp moyak námp táman oupourounk i konámpon. 13 Ono yumwan kare kar sénampon: Mao am sipsip akwapea oupourounkia warámpria te, am sipsip ankárankan warákár námp te am 99 fwap yakáp nap táman warákár konámp kámákár akwap námpon. 14 Aeno taknámp yiráp Naropwar yámar mek yak námp, mao kuri mámá tárápu kánanke-táráp má ankwap moyak te ‘Mono’ ria námpon.”
Arop ankwap kwatae nɨnɨk napo man fwapokwap mwanap kar
15 Tá Jisaso warko arakrá sér, “Táte waráp ankwapnápo amwan kwatae nɨnɨki tenánko te, amo akwapea méntér yumoku mwar tankria maomp kwatae nɨnɨk érik yénképampo. Táte mao waráp kar wa námp te, amo am aropan warko warámp napo, yumo énénkér ankárankamp nɨnɨk fek yak nepono. 16 Tá mao waráp kar wa mo nánko te, amo ankár arop ankárank, anánkaopwe arake éréképá akwapea waráp nɨnɨk sénapo, nopok am aropao sénámp kar anánk, yinɨnkaopwe arakerao wa mwanapon. 17 Aeno táte mao am fárákapamp kar wa mo nánko te, amo ankár sios fákárean sérampo. Táte mao siosomp karan kor wa mo nánko te, mao te waeman Kwarén mér monámp arop ntia takis sámp konámp arop niamprá nɨnɨkampo.
18 Ono yumwan kare kar sénampon: Ankank ponankor yumo apárok mapek taokor napo te, am táman Kwaro yámar mek taokor naenámpon. Tá ankank ponankor yumo apárok mapek aokorop pwar napo te, táman Kwaro kor yámar mek am aokorop pwar naenámpon.
19 Ono warko yumwan sénampon: Táte yumo má apárok yakáp nap fekamp anánkaopwerao ankárankamp ankank sámp neria, ankárankamp nɨnɨk fek kar toropwap nepo te, onomp Naropwar yámar mek yak námp fwap am anánkaopweran am ankank nénk naenámpon. 20 Ye. Táte arop anánkaopwe yinɨnkaopwe arakerao onan nɨnɨkia ankwap fek koupoukour napo te, onoku am fárákapamp ou mek yak nanampon.”
Tére arop maomp ankank kwaporok sámp nap nɨk mo pwar monámp kar
Luk 17:3-4
21 Am ke fek táman Pita koropea Jisasén turunkrá, “Tokwae Kar, apaekampor onomp ankwapnápo onan nánko, ono maomp kwatae nɨnɨk nɨk mo pwar nanampon? Ae te fákánek por nie?”
22 Tá nopok Jisaso man arakrá sér, “Ono amwan ‘Fákánek por wae támaono’rá sér mono. Ono sérrá, ‘Fákánek fére-sámpramp fákánek por’rá sénampon.
23 Aeno, Kwaromp firáp taokeyak konámp te, king ankwapao náráp tére aropao, ankank nánkár nopok sánk mwanámpria kwaporok tia napo, am tére aropan kwaporok tinap ankank fwapokwap námp niampono. 24 Mao am téreria am nopok sánk mwanámpria, kwaporok sámpnámp arop warámpá tukup napo, am arop te 10 milion kina kwaporok sámp námp, mao te nopok sánk mono. 25 Aenámpao maok, am nopok sánk naenámp mo nánko, kingo arop fárákapan sérrá, ‘Am arop ntia maomp yupu, maomp tárápu, maomp kápae kare ankank arop ankwapan sánkea, am fekamp mani mao kwaporok sámpnámp ankank fek nopok sankoropenke.’ 26 Aeránko maok, táte am maomp tére konámp aropao koropea kingomp wonae fik kwaráp torokomprá man arakrá sér, ‘Amo onan aropompria kánámpár yépékae. Nánkárap waráp ankank kwaporok sámp nampara, ponankor nopok sánk nanampono.’ 27 Tá maomp arop tokwae am tére konámp aropamp kar wawia man aropompria maok, mao kwaporok sámpnámp ankankan kor ‘Nopok sáp kwapono, wampweno’rá sér.
28 Takia pwar nánko, am tére arop ek akwapea nke nánko, mao énénkér tére konep arop ankwap maomp 10 kina ‘Nopok sánk nanamp’ ria kwaporok sámpámp arop korop. Aenánko mao náráp énénkér tére konep arop táman sámpea, oumpour kor fek sámpá fákapá fákeyakrá yopor tokwaeria sérrá, ‘Amo onomp 10 kina koupour nopok sápae!’
29 Aeránko maok, am méntér tére konep arop támao man sérrá, ‘Amo onan aropompia kánámpár yépékae! Nánkár fwap nopok sánk nanampon.’ 30 Aerámpan maok, tá nopok mao monoria man sámp-akwapea kalabus mek pap nánko, yakea fwap am K10 nopok sánk naenámp am fek akwapanoria.
31 Aenánko maok, tá méntér tére konap arop fárákap mao taknámp táman kokwarokria tukupea arop tokwaeran sér. 32 Aenapo arop tokwaerao am tére aropan sérrá, ‘Amo te kwatae kare tére aropono. Manénkɨr amo onan “Námwan aropompae” ria ém napo, amo am kwaporok tinap ankank “Nopok sáp kwapono” ri pwara nampon. 33 Ono amwan aropompi namp te, amo apaerá waráp méntér tére konep aropan aropomp moi napon?’ 34 Aeria maomp arop tokwae am te yonkwae pwarámpea man kalabus nap taokeyak konap arop fárákapamp yaek pap nánko, mao man touwe kwatae sánk napo, mao kwaporok sámpnámp ankank warko nopok sánk naenámp, am fek akwapea pwar naenámpon. 35 Táte yiráp ankwapnápo yumwan napo kor, yumo yiráp nɨnɨk meknámp kar maonap kwatae nɨnɨk nɨk mo, pwar mo napo te, onomp Naropwar yámar mek yak námp mao kuri yumwan ankár taknámp naerámpon.”
18:1 Lu 22:24 18:3 Mt 19:14 18:4 Mk 10:43-44 18:5 Jo 13:20 * 18:10 ‘Taokeyakáp konap ensel’rá sénámp te, Juda firamp nɨnɨk te arop ponankor te ankákárank ensel man taokeyakáprá, Kwaromp wonae fik akwap-korop konámprá mér napon. 18:10 Lu 15:1-7 18:11 Lu 19:10 18:15 Lu 17:3; Ga 6:1 18:16 Jo 8:17 18:18 Jo 20:23 18:19 Jo 15:7 18:35 Mt 6:15; Ef 4:32; Kl 3:13