21
Jisaso King niampia Jerusalem mek akwapámp kar
Am fárákap wae tukupea Jerusalem mek wonae fik, Oliv Faonkwekamp némp Betfage wonae fik yakáp. Aeria maok, Jisas éréképá yárak i konámp arop anánkaopwe tirá kérépria maok, am arop yaworan sérrá, “Yumo am némpouk akwapea koupour kar nke nepo, donki éntupwar koumte paok fek tokoropea pwatenap, yumo am aokorop pwararea ononampok éréképá koropenke. Aenepo, yumwan arop ankwapao kar sénapo te, yumo ankár arakrá sér kipo, ‘Tokwae Karao am donki fek tére nae-námpono.’ Aerá sénepo, mao am donki anánkaopwe koupour kar tirá kérép naenámpono.”
Am ankank korop námp te wokwaek profeto sérimp kar méntér pwi námpono:
“Yumo Saion * mekamp koumteouráp aropan
arakrá sérenke:
Yumo nkenke,
yiráp king yumonapok korop námpono.
Mao te porokwe kare fek nɨnɨk i konámpao,
mao donki fek narek tankea korop námpono.
Mao te donki oukoumwan anképe
yumuntuk tank námpono.”
Am arop yawor wae akwapea Jisaso séri námpaok mántwaok. Am arop yawor donki morok koumte Jisasnámpok éréképá koropria maok, am arop yawor náráp waempyam woropea narek donki fek kák nepo, Jisaso am fek tank. Aenepo, koumteouráp arop ankwap fárákap náráp waempyam tirá Jisas akwap naenámp mwaeaok yunk napo, tá ankwap fárákap yao yowe tokoprá mwaeaok yunkrá tukup. Tá kápae kare koumteouráp arop fárákap manmékɨr meki tukup nap, tá Jisasomp wakmwaek tukupnap arop fárákap, makia mao wumwi karan arakrá sér,
“Devito yakámp fi mekamp Táráp mámá warákárenke!
Kwar Tokwae Karao námokuráp e fek koropnámp aropan
warákár tokwae námpono.
Narek karaokamp Kwaromp e sakap mwaro.”
10 Jisaso donkimp pourouk tankea Jerusalem mek akwap nánko, am taun tokwae mekamp koumteouráp arop kokorokoria sérrá, “Mámá arop te wanono?”
11 Tá méntér koropnap koumteouráp arop fárákapao sérrá, “Máte distrik Galili mek Nasaret mekamp profet Jisasono.”
Lotu nap tokwae mek ankank nonopoknap arop fárákapan Jisaso yérépemp kar
Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-17
12 Takia pwarará, Jisas lotu nap tokwae mek youmpea nke nánko, arop ponankor am mek ankank nonopokrá yakáp. Aenapo, mao am fárákapan yéréperá kérép. Tá ankwap firamp mani tia lotu nap tokwaeramp mani nopok nénknap kákánarráp, ntia sia arop fárákapao am fek tankrá ant nénkrá, maknap ponankor apárok wakárarrá souroumpour. 13 Aeria am fárákapan sérrá, “Kwaromp buk fek te arakrá sénámpono, ‘Onomp nap te “Kar toropwap i konap napono”rá sér mwanapono.’ Aeno yumo am nap te mákiaka arop fupukrá ankank pouroukoup konap aropao mek wouroumpá yakáp konap apár me niampi pap nape.”
14 Jisas takia pwarará am lotu nap tokwae mek yak nánko, arop ankwap fárákap yi kwataeráp, tá pu kwataenámp maonámpok korop napo, fwapokwaprá párakopámpono. 15 Aenko maok, pris tokwae fákáre ntia lo yénkrá farákáp konap arop fákáre Jisas yénképnámp kárákáre táman nkeria wa napo, tárápu kánanke-táráp lotu nap tokwae mek wumwinkrá arakrá sér, “Devit yakámp fi mekamp Táráp warákár mware!” Aenapo, am fárákap kokwarokia, 16 Jisasén sérrá, “Ae te amo am tárápu amwan sénap kar wae wa rape?”
Tá Jisas am fárákapan sérrá, “Yeno, ono wae wa nampono. Aeno yumo Kwaromp kar Buk fek yak námp te, yumo nkea farákáp moi napon? Am te arakrá sénámpon: ‘Kwar e! tárápu kánanke-táráp, tá táráp yink éntupwaromp mom fek yak námp maomp top kor kununk-pwar napo, waráp e sakapanápono.’ ” 17 Aeria mao am fárákapan pwarará taun tokwae Jerusalem younkwek akwapea némp Betani mek am kumuruk am mek ampimpono.
Jisas sénánko yao fik yákárenámp kar
Mak 11:12-14,20-24
18 Tá warko koumounek kar Jisas taun tokwae mek arákarrá mwae-páraok akwapria maok, yae porokwe. 19 Aenánko maok, mao yao fik am akwapnámp mwae fik yak nánko, wonae fik akwapea nke námpao maok, yao ki tank mo, pwae mwar yak. Aenánko mao am yao fikan sérrá, “Amo te warko ki tank mo kareno.” Aerá sénánko maok, koupour kar am yao fik wae yákáre.
20 Aenánko, mao éréképá yárak i konámp arop fárákap am táman nkea kokorokoria sérrá, “Mokopia am yao fik koupour kar yákáre námpon?”
21 Tá nopok Jisas am fárákapan arakrá sér, “Ono yumwan kare kar sénampon: Yumo mér kareria anánk nɨnɨk sámp moria te, yumo fwap ono yao fikani nampnámp taknámp mwanapon. Aeria yumo am táman saráp mono. Táte yumo mámá faonkweran sérrá, ‘Amo fárámpea solwara mek férékapae.’ Aerá sénapo te fwap tak naenámpon. 22 Táte yumo méria kar toropwapria te, yumo am ankank sámp mwaria kar toropwap nap, am ankank fwap yumo sámp mwanapon.”
Jisasén ‘Amwan wa kárákáre sánk námpon’rá turunkiap kar
Mak 11:27-33; Luk 20:1-8
23 Jisas lotu nap tokwae mek youmpea koumteouráp aropan kar farákáp. Aenánko pris tokwae fákáre ntia Juda fi taokeyakáp konap arop fákáre maonámpok koropea man kokwarokria turunkrá, “Amo te wa kárákáre sánkeanánko, mokope kárákáre fek am tére tére napon?”
24 Tá nopok Jisas am fárákapan arakrá sér, “Ono kuri ono yumwan ankárankamp ankank turunk nae. Táte yumo am kar onan farákarrá sénapo te, ono kuri yumwan mokope kárákáre fek am tére namprá sénanampon. 25 Jono ént mek nérrá kákámp te, Kwaromp ankank ni, aropamp ankank nie?”
Am fárákap námoku kok sérarrá, “Táte nomo ‘Am te Kwaromp ankankono’rá sénánko te, nomwan ‘Ae te yumo apaerá maomp kar mér morap?’rá sérantáno? 26 Táte nomo ‘Aropamp ankankono’rá sér mwanámp te, waeman koumteouráp arop Jon te profetonorá nɨnɨk napantá apápreano?” 27 Aeria maok, Jisasén sérrá, “Yino te mér mo námpono.”
Táte Jisas am fárákapan sérrá, “Ono kuri am kárákáre maokamp sámpeaka am fek tére namp te yumwan sér mono.”
Tárápyar anánkaopweran wounáprá sénámp kar
28 Jisaso aerá séria pwarará, am pris tokwae fákáre ntia lotu taokeyakáp konap arop fákáreran turunkrá, “Yumo te mokoprá nɨnɨk rape? Arop ankárankamp táráp anánkaopwerápao naropwaro akwapea nae-tárápan sérrá, ‘Oukoumwan amo te onomp wain yopwar mek akwapá téreae!’ 29 Aeránko am tárápao ‘Ono te mono’rá sénámpao maok, warko nɨnɨkia térerá akwap. 30 Tá warko naropwar akwapea nánae-tárápan manénkɨr nae-tárápan séri námpnámp taknámp sénánko, mao sérrá, ‘Fwap tak nanampono’rá sénámpao maok, akwapá tére mo. 31 Am tárápyar te wa mokop naropwaromp nɨnɨkaok námpon?”
Tá am fárákapao sérrá, “Nae-tárápao námpon.”
Jisas am fárákapan sérrá, “Ono yumwan kare kar sénampon: Takis sámp konap arop ntia kokopor yupu yumwan kár-pwarará Kwaromp firáp taokeyak konámp mek yink napon. 32 Am te apae riteanápe, Jon te yumonapok koropea yumwan yae-párák kare paokop mwanap nɨnɨk yénkép námpan maok, yumo man mér moiapono. Aeno takis sámp konap arop fárákap ntia kokopor koumteou fárákap te waeman méri napono. Am tak nap yumo wae nke napao maok, yumo ankwap nɨnɨk sámpea man mér moiapon.”
Kwataenap arop fárákap wain yopwar taokeyakáp nap wounáp kar
Mak 12:1-12; Luk 20:9-19
33 Tá Jisas am fárákapan warko arakrá sér, “Yumo ankwap wounáp kar wawenke. Arop ankárankamp apár tokwaerápao mao wain yopwar yɨmpea yumwi fek farmaea pwar. Takia yopwar mek wain ént pumpurékamp mwanap yumwi yukuria yoroi pwarará, taokeyak konámp aropampor nap tia pwar. Takia am yopwar arop ankwap fárákapamp yaek sánká pwarará, arakrá sér, ‘Yumo onomp wainráp yopwar taokeyakáprá térerá yakápenke.’ Aerá séria pwarará, mao akwapea panek ankwap némpouk yak. 34 Takia wakmwaek wae wain ki koupoukour mwanap ke fek náráp tére arop wain yopwar mek, ampok wain ki ankwapmwaek ti-koropenkria tirá kérép. 35 Aenánko, am yopwar mek tére konap arop fárákap am tére arop éréképea ankwapan párák porokwap, tá ankwapan yákáre porokwap pap, ankwapan yumwi fek arokopá sumpwi pap. 36 Aenapo, am yopwar naropwar warko tére arop ankwapmwaek tirá kérép. Am manénkɨr tirá kérépámp kámá-pwarará náre tae morok tirá kérép nánko, am yopwar mek térenap arop am fárákapan kor wae manmékɨri napnámp taknámp. 37 Tá wakmwaek mao námokuráp táráp sámp-kérépria am naropwar arakrá sér, ‘Am tére arop fárákap te wae fwap onokump tárápamp kar wa mwanapon.’ 38 Aenámpan maok, am yopwar mek térenap fárákap am tárápan nkea námoku kok sérarrá, ‘Má yopwar máte am aropamp naropwaro man wakmwaek sánkantá. Nomo koupour man sámp-wouroumpea nomo maomp yopwar ponankor sámp mwanámpon.’ 39 Aeria maok, man sámpá tukupea yopwar aop fek faropea pap napon. 40 Aeno yumo te apaerá nɨnɨk rap? Wakmwaek wain yopwar naropwar koropria te, am yopwar mek térenap arop fárákapan te mokop naenámpon?”
41 Am Juda taokeyakápnap arop fárákapao Jisasén sérrá, “Mao te koropria am yopwar mek térenap arop kwataeran momwarrá tirá wour naenámpon. Aeria am wain yopwar ki sámp konap ke fek wain ki sánk mwanap arop ankwap firan sánk naenámpon.”
42 Jisas am fárákapan sérrá, “Kareno. Ae te yumo Kwaromp Buk fek kar ará yaknámp te mér mák napon?
‘Mámá yumwi nap ti konap arop fárákapao
far-sɨtenap te,
fwap nap woupwiramp yumwi kwapwe yak naenámpon.
Tokwae Karao am ankank nánapinámp tére
yino nke nánko, kwapwe kare kare námpono.’
43 Aenámpara, ono yumwan sénampon: Kwaro náráp firáp taokeyak konámp yiráp yaekamp pwarokwapea ankwap fi arop yaonámp ki tanknámp fárákapan sánk naenámpon.
44 Arop mámá yumwi yumuntuk pɨká párákap nánko te, am aropamp pourou te fápákárápi akwap naerámpon. Táte mámá yumwi arop ankwapamp pourouk pɨká párákapria te, am aropan fwerápea tɨri oui pap naerámpon.”
45 Pris tokwae fákáre ntia Farisi fákáre Jisas wounáp kar sénámp am wawia am fárákap wae mér, am wounáp kar te nomwan sénámponrá nɨnɨk. 46 Aeria maok, am fárákap wae Jisasén sámp mwaria napao, koumteouráp aropao Jisasén waeman méria, mao te profetonorá nɨnɨk napantá, am fárákapan apáp.
* 21:5 ‘Saion’rá sénámp te, taun tokwae Jerusalem yaknámp faonkweran sénámpon. Tá ankwap nɨnɨk te Kwaromp koumteouráp arop yakáp mwanap némp yámar mek yak námpan wounáp námpon. 21:5 Sek 9:9 21:9 Sng 118:26 21:13 Ais 56:7 21:16 Sng 8:2 21:21 Lu 17:6 21:22 Mt 7:7; Jo 14:13-14 21:23 Jo 2:18 21:26 Mt 21:46 21:32 Lu 7:29-30 21:39 Hi 13:12 21:42 Sng 118:22-23; 1 Pi 2:6-8