Polo Timotimpor Manénkɨr Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Jisas pok tenánko, 33 yopwar niamp arake fek, Polo mámá pas Timotimpor kumwia sánkámpon.
Timoti te provins Galesia mekamp taun Listra meknámp koropnámp arop tár-ménkino. Maomp naropwar te Grik fi, tá maomp éntupwar te Juda fi mekampono. Wokwaek Polo Kwapwe Kare Kar farákápámp fek Timotin warámpea yárakimpan maok, wakmwaek te Timoti Efesus mekamp sios taokeyak nánko, Polo má pas kumwia sámp-kérépámpon. Timoti te ankár arop ankwap fárákapao Kristen fákáreramp mér kwatae papantá ‘Fwapi taokeyakria Kwaromp nɨnɨkaok mwanap’rá sénámpon. Tá ankwap tokwae kar ankank te, ‘Timoti ankár am mekamp sios mek tére mwanap yae-párák kare arop yoroi papamp’rá sénámpon. Tá Timotin kor ‘Ankár Jisasomp térenap arop kwapwe kare yakamp’rá sénámpon.
1
Ono Pol, Timoti amonapok kar kérép rae. Kwar ntiaka Krais Jisaso onan wokwaek kar akwapea kar farákápaeria aposel e papeaka onan sámp-kérépepon. Am Kwar te nomwan warko éréképámp Kwarono. Am Krais Jisas te nomo man nke mwanámpria yépékrá yakáp námpon. Timoti e, ono Kwaromp kar farákáp nanko, amo wawiaka ankár mántwaok akwap napantá, amo te ankár onokump táráp kare niamponoriaka ono waráp por má pas má kumwi nampon. Ono nɨnɨk namp te, Naropwar Kwar ntiaka nomp Tokwae Kar Krais Jisas mao námokuráp nɨnɨk fek amwan nɨnɨkia aropompiaka, yonkwae porokwe sánk keponoria nampon.
Nomo kwekár karan ankár apárok anámpá pap mwanámp kar
Ono wokwaek kar provins Masedonia mek akwap naeriaka amwan sériampnámp taknámp warko sér rae: Amo ankár taun tokwae Efesus mek am mek saráp yakria maok, Kwaromp kar yiki mwaek yénkrá farákáp konap arop ankwap fárákapan ‘Kwekár kar arop fárákapan farákáp kwapono. Pwar kip’rá kárákáre fek sérampo. Tá am kwekár tisan arakrá séramp: “Yumo yiráp tékénouamp e kouroumpea am fek nkwakwe make kɨkɨr kar mwar táman nɨnɨk tokwaerá farákáp kwapono.” Am take kar te náráp nɨnɨk fárámp nánko, épérépnámp kar sérarrá tárápar mwanape. Am take nɨnɨk te Kwaro ponankor aropan nɨnɨkia yaewour naenámp nɨnɨk tokwae kwapweran yaewour mo karono. Nomo fwap am Kwaromp nɨnɨkan nɨnɨkia karenoria mér mwanámpon. Aeno ono oukoumwan amwan sánknamp kar máte nomwan arakrá yaewour naenámpria nampon: Nomo Jisasén kor kare karonoriaka mér kareria, Kwaro nke námp fek yiki kare yakáprá, tá nomo nomp nɨnɨk mek yurukupia kwatae nɨnɨk yakantá karrá yakáp mwanámpon. Am nɨnɨk fek táman nomo nonopok nounouroup kare mwanámpon. Arop ankwap fárákap te am nɨnɨk kour pwarará paokopria maok, kwaporok kar mwar táman sérarrá paokopriaka épépérépi yakáp napon. Am fárákapao ‘Yino te Kwaromp lo mérnámp tisa yakáp mwar’rá sér i konapon. Aenapao maok, námoku karerao kor am kar fwapia mér moria maok, táte am kar fian kor taknámp fwapia mér mo napon.
Nomo ponankor wae méron, am Mosesomp lo Kwaro arakrá térenkrianámpaok tére námp te, am lo te kwapwe kare ankankono. Aeno nomo am táman kor fwapia mér námpon: Loamp tére te arop yae-párák námpan fákap mono. Arop lo kar ták-sɨr konap arop, sokoro nɨnɨkaok i konap, Kwarén kor younkwe sánkria maok, kwatae nɨnɨkaok tukupnap aropan fákap konámpon. Aeria maok, arop fárákapao Kwaromp nɨnɨk te wampwenoriaka pwarará maok, apárokamp nɨnɨkaok tukup konap aropan fákap konámpon. Aeria maok, loamp tére te éntupwar naropwarén kor tirá wouria, arop ankwapan kor tirá wourinap aropan fákapá pap konámpon. 10 Aeria maok, koumteouráp arop kokoporria maok, poumou-tárápu nonopok yupunámp kokoporria maok, arop arop oukun éréképria maok, arop ankwap fárákap kwekár i konap, ankwap fárákap te kwekárria maok, karenoriaka, fou e sér i konap, tá Kristen nɨnɨkan yénképnámp téreran yorowar i konap ankwap-ankwap nɨnɨk ponankor, am taknap arop fárákap táman loao fápákamánk i konámpono. 11 Má kar kare máte Kwaro onan farákápampria sápnámp Kwapwe Kare Kar mek yak námpon. Am Kwaronámpoknámp koropnámp Kwapwe Kare Kar te waeráp kwapwe ara, nomo ponankor man warákár mwaro.
Polo Kwaro nomwan manénkɨr aropompimpan ‘Aesio’rá sérimp kar
12 Nomp Krais Jisas Tokwae Karao ono fwap maomp karwaok tére nanamp nkea méria maok, onan nánapia náráp tére téreaeria kárákáre sáp námpon. Aerianánko maok, ono man ‘Aesio’rá sér rae. 13 Kare, ono wokwaek kar te Kwaromp e wouroumprá yárakria maok, Kristen fákáreran sokororia man kárákárerá yárakiampon. Aeno mao wae mér, ono oukoumwan Kraisén kare karonorá mér moriaka épérép nɨnɨk fek man yopor nampara, mao onan aropompi námpon. 14 Aeria maok, nomp Kwar Tokwaerao námoku nɨnɨkia onan warákár tokwae námpono. Aenánko, ono am warákár tokwae fek Kraisént koumpeyakápnámp aropamp man mér námp, tá nomp ankwapnápén nouroupnámp nɨnɨk sámpampono.
15 Krais Jisas te apárok ékia maok, kwatae nɨnɨkráp arop nomwan érékép naeria ék námpon. Mámá kar fi te kare karara, arop ponankor kare karonorá méranápono. Táte onoku kareao kor arop ponankor kámá-pwarará kwatae kare nɨnɨkráp arop nampono. 16 Aeno Krais Jisaso nɨnɨk námp te, arop ponankor mao kwatae nɨnɨkráp aropan aropompria porokwe fek yépék i konámpan mérenkria námpon. Aenámpara, ono arop ponankor kámá-pwararea kwatae kare nampan maok, mao onanmékɨr aropompi námp te, arop ponankor onan nkea, am fárákapao kor karenoriaka man méria maok, yiki yaká yakáp mwanap sámp mwanapon. 17 Mao te ankár yaká yak konámp kingono. Mao te sumpwi mo i konámp, arop man te nke mo, mao te Kwar ankárank kare támaono. Nomo ponankor mao te tokwae kar kárákáre kor kwapwe kareara, maomp e kumur méntép ankár sámpea sakap mwaro.
Timoti ankár Satanén yorowaria kwe-pwar naenámp kar
18 Onomp táráp Timoti, ono siosomp profet fákárerao wokwaek amwan sériap karan nɨnɨkia, oukoumwan amwan amo térenanap karan sénae rae: Amo am profet kar táman warko nɨnɨk napo maok, amwan kárákáre sánk nánko, amo ankár soldia niamp kárákáre fek fokopeyakria Satanén yorowaria kwe-pwarampo. 19 Am yorowarnámp mek amo Kwarén mér napan kárákáre fek sámp-fákeyakria, Kwaro nke namp fek waráp nɨnɨk mek kwatae nɨnɨk yak mo kare námprá ankár mérampo. Arop ankwap fárákap tak mo, kwatae nɨnɨk yak nánko, Kwaro man fwapokwap naenámpan monorá napo maok, náráp Kwarén mér nap ankár kwatae akwap námpon. 20 Himeneus ntiaka Aleksander arop yaworao kor takepo, ono Satanomp yaek sánk nanko maok, Satano am arop yaworan sámpá sokoro nánko, warko nɨnɨkiaka Kwarén wouroump mo nenepon.
1:1 Kl 1:27 1:2 Ap 16:1-3 1:4 1 Ti 4:7 1:7 1 Ti 6:3-4 1:12 Ap 9:15 1:13 1 Ko 15:9-10 1:15 Lu 19:10 1:18 1 Ti 4:14 1:20 1 Ko 5:5