10
Láani guɨdx Cesarea gulez tuby bniety ni bdialá Cornely. Laab gucbɨ capitán lo tuby cuaa de suldad ni bdialá Italian. Ne masquɨ gati bniety Israelti laab, per bdxibbɨ Dios, ax laab ne irate de bniety ni guu lizbɨ btodeb Dios. Ziyza la gucnéb de bniety Israel ni ná prob, ne quɨt rbezti rnaabbɨ lo Dios. Tuby dxi zecti rca chon gudxi zec ni rnixcaald gucbɨ. Laxill gunáb biiu tuby ánglɨ xte Dios laniuu rut zuguaab, ax raipy ánglɨqui laab:
—¡Cornely!
Laab bguiaab lo ánglɨqui ne quesentiand bdxibbɨ ax guniib:
—¿La caniibiu, Dad?
Chiyru raipy ánglɨqui laab:
—Dios abindiagny de xtiidxu ne agunázacny irate zec ni racníu de prob. Bxiaald de bniety ni chia guɨdx Jope par challiideb Simóny ni láza Bed. Laab rbezbɨ liz tuby bniety ni láza Simóny, ni runzaac guidy ni ná lizni gax ruu nisdoo. Bedqui inii liú xi ná par gúnu.
Chi zé ánglɨ ni guniné laab, Cornely gurɨdxbɨ tiop de xmosbɨ cun tuby suldad ni napbɨ confianz ne ni reldilaazza Dios. Chi bialo gudixtee Cornely lodeb ni guzacbɨ ax bxiaaldbɨ laadeb par guɨdx Jope.
Chi bragueel stuby dxi lalzi zedzɨngaxdeb guɨdx Jope, zecti laidxi bieepy Bed quia yuu rut rbezbɨ par gunaabbɨ lo Dios. 10 Quesentiand rldiaanbɨ. Rcaazbɨ ni iquiinbɨ. Per lalzi cayundeb ni iquiinbɨ, ax gucbɨ zec ni rnixcaald. 11 Gunáb bllal llayabaa ne gunázacbɨ zedyiat zec tuby sábnɨroo axt rut zuguaab, liiby idapte xquinni. 12 Chiy láani sábnɨqui nuu iralote de many ni nuu tap niini, cun de béeld ne cun de many ni rzu. 13 Chiy bindiagbɨ rsee tuby ni gunii:
—Bed, güesuldí. Gudin de many ni iquiiniu.
14 Per Bed cuaibbɨ:
—Quɨty, Dad. Gadgadte chúuti dxi iquiinia de ni quɨt illiú ni quɨt ná par iquiiny bniety.
15 Chiy guniiny stuby:
—Ni absía Dios, quɨt cuelátiuni ni quɨt illiú.
16 Chi guc chon güelt guc ziy, sábnɨqui gubíi bieepni llayabaa stuby. 17 Lalzi ni cayun Bed xgab xi zelo ni gunáb, hóracqui de bniety ni bxiaald Cornely bdzɨndeb ruu puert xte Simóny, pur ni agunabdiidxdeb calí ná lizbɨ. 18 Chi bdzɨndeb ax gunabdiidxdeb la ruy rbez Simóny ni láza Bed. 19 Ne cun Bed zeczi cayunbɨ xgab xte ni gunáb, ax raipy Spíritu Sant laab:
—A chon bniety nguiu caguíily liú. 20 Quegüesuldí. Biat. Quegüenédeb ne quɨt guntioplaaztiu te nare bxiaaldadeb.
21 Chiyru biat Bed rut zuguaa de bniety ni bxiaald Cornely, ax raipbɨ laadeb:
—Nareniy rguíilytɨ. ¿Xidxa pur rguíilytɨ nare?
22 Chiyru cuaibdeb:
—Dunnɨ ziopnɨ pur Capitán Cornely, tuby bniety zaac ni nap didxdoo Dios, ne irate de bniety Israel rcaaz laab. Tuby ánglɨ xte Dios güegats laab dec ná par ixiaaldbɨ dunnɨ yioplliin laabiu te choon lizbɨ par icuadiagbɨ ni ná par iniibiu.
23 Chiyru guluu Bed laadeb yuu, ax ruy biiandeb guxinqui. Chi bragueel stuby dxi, ax zéne Bed laadeb. Néza duudx de bniety ni reldilaaz Jesucrist ni rbez Jope baany company laadeb.
24 Chi bragueel stuby dxi ax bdzɨndeb guɨdx Cesarea rut rbez Cornely. Ne Cornely bchasaab irate de xfamilbɨ cun de xmigubɨ par canuudeb idzɨndeb. 25 Chi bdzɨny Bed liz Cornely, as bdiia Cornely güechalo laab, ax guzullibbɨ lo Bed par nitob laab. 26 Per Bed bsuldíb laab, raipgab laab:
—Güesuldíbiu, te saa bɨnguɨchliugacnɨ rac.
27 Lalzi bdzɨndeb ruu yuu ax cayueegadeb diidx. Ne deni biiudeb, guná Bed dec zieny bniety dxasaa ruy. 28 Chiy raipy Bed laadeb:
—Laat anántɨ xa ná ley xte de bniety Israel dec quɨt chaleeti idxaadeb, o yiiuzadeb liz de ni quɨt ná bniety Israel. Per Dios abliuuny nare dec quɨt tu náti par cuelaa ni quɨt illiú, niclɨza quɨt náti par gúna mal xgab pur laadeb. 29 Pur ningui, chi gunaabtɨ nare ax zéldaca, niclɨ quɨt xi nicualdotia. Anre rcaaza gacbiia, ¿xínii gunaabtɨ nare?
30 Chiyru raipy Cornely laab:
—Aguc tap dxi zecti hóranre, deni zuguaa liza rca chon gudxi chi canaaba lo Dios, horqui bliulo tuby bniety nguiu luaa nacubɨ lady rcuabcháa, 31 ax guniib: “Cornely, Dios abindiagny de xtiidxu ne zéneny cuend irate zec ni racníu de prob. 32 Ningui bxiaald de ni chia guɨdx Jope par challiideb Simóny ni láza Bed. Laab rbezbɨ liz stuby bniety ni láza Simóny ni runzaac guidy, ni ná lizni gax ruu nisdoo. Bedqui inii liú xi ná par gúnu.” 33 Ziy xquel guc, bxiaalda de bniety ni bedtíily laabiu. Güenquɨ baanbiu beedbiu. Ne anre iratecnɨ zuguaan rurén nez lo Dios ni rbez llayabaa par guindiagnɨ irate ni gunabee Dios laabiu iniibiu dunnɨ.
34 Chiyru guzulo guniib, raipbɨ laadeb:
—Anru agucbiia dec Dios tubylote runny, quɨt rbétiny lo bniety. 35 Te pur Dios tutix bniety guɨchliu ni zéne cuend laany ne runbɨ zec ni riáld, laany ziyza runny cuend laab. 36 Dios aguninény de bniety Israel, abtɨɨchny diidx pur guelnaldiulaaz xtenny ni zéed pur Jesucrist ni ná Dad par irate bniety guɨchliu. 37 Ne laat nántɨ dec chi gudeed ni bliuu Juany Bautist de bniety pur guelrrubnis, chiyru guzulo btɨɨch Jesucrist xtiidx Dios. Laany guzulony desdɨ Galilea axtquɨ iduibte nez Judea. 38 Laat nanldít dec Dios abdeedny Spíritu Sant ne guelrnabee Jesús de Nazaret, ax cuandzány baanny de ni ná güen, bsiacny irate de bniety ni cadeed guelzii pur bɨndxab. Laany güelee baanny ziy pur ni rbeznény Dios. 39 Ne dunnɨ nan testigu pur irate ni baany Jesús iduibte nez Judea ne nez Jerusalén. Chiyru ax gudinxúdebny, bcuaadebny lo cruzy. 40 Per Dios gusbánny laany ni rac chon dxi par bedliulony lon. 41 Quɨt bliulotiny lo irate bniety sino que lo de saaiznɨ ni gulé Dios desde gulo par gacnɨ testigu. Ax dunnɨ bquinnénny ne bdenénny deni gubánny stuby. 42 Chiyru Jesús ná ni bxiaald dunnɨ zec testigu par itɨɨchnɨ diidx lo de bniety dec Dios abcuabeeny Jesús par gúnny guelgurtisy chi idzɨny dxi ni ideed irate bniety cuend Dios, zeclɨ de ni nabány ne zeclɨza de ni aguty. 43 Ne ziyza desdɨ gulal irate de profet guniideb pur Jesús dec irate de bniety ni chaldilaaz laany, zunny perdón de xtulddeb.
44 Zeczi caniné Bed laadeb, chi gulezné Spíritu Sant irate de bniety ni cacuadiag ni caniib. 45 Chiy de bniety Israel ni reldilaaz Jesucrist de ni güené Bed, quesentiand bdxalodeb te pur né de bniety ni quɨt ná bniety Israel agulezné Spíritu Sant, 46 pur ni rindiagdeb aruee de bnietqui iralote ditsa ne rniideb de diidx zaac pur Dios. 47 Chiyru raipy Bed laadeb:
—¿Túlesa icua tiubnis de bnietré, ne arbeznédeb Spíritu Sant zecac dunnɨ?
48 Ax gunabeeb tiubnisdeb pur nombrɨ xte Jesucrist. Chiyru gunaabdeb favor lo Bed par suguanéb laadeb stuby stiop dxi.