12
Láani de dxiqui rey Herodes guzulo rteedbɨ tuby tiop de ni reldilaaz Jesucrist guelzii. Ne gunabeezacbɨ gaty Jacob bets Juany cun spad. Chiy chi gunáb dec rdxalaazquɨ de bɨny Israel zec ni abaanbɨ, ax gunabeezacbɨ bgáa Bed. Niy gucquɨy lo de dxi laní ni rquiindeb guechtily sin levadur. Chi gunaazdeb Bed ax guluudeb laab láani lizguiib. Chiy gunabee rey Herodes tap cuaa suldad icualo ruu lizguiib. Tapga ná tuby cuaa de suldadqui. Te pur baanbɨ xgab idzɨɨb Bed nez lo bɨnguɨdx chi nideed pascu. Pur ningui bcualodeb Bed chi nuub láani lizguiib. Per irate de ni reldilaaz Jesucrist quɨt gulezti rguiin rnaabdeb lo Dios pur laab.
Ne lagac guxin ni a iragueel par idzɨɨ Herodes Bed lo bɨnguɨdx, Bed nayaaisbɨ glay tiop de suldad liibbɨ cun tiop caden, chiy stuudx suldad cacualo ruu lizguiib. Tuisquɨ bdzɨny tuby ánglɨ xte Dios ax bzieeny tuby bcháa láani lizguiibqui. Chiyru bsees ánglɨqui cueláany Bed par bcuanyny laab, raipny laab:
—Gueeldzi quegüeste.
Hóracqui biab de caden ni liiby de naab, ax raipy ánglɨqui laab:
—Bxidzɨɨts láaniu ne bcuaa xcurachu.
Deni baany Bed ziy ax raipza ánglɨqui laab:
—Gudacu xcapu. Quedanald nare.
Chiyru bdiia Bed zenaldbɨ ánglɨqui, per niclɨ quɨt racbeeb la didxldíy ni cayun ánglɨqui. Laab rlilob dec canixcaaldzib. 10 Ax gudeeddeb lo tuby cuaa suldad, chiyru gudeeddeb lo stuby cuaangui. Chi bdzɨndeb ruu puert guiib par a idiiadeb lo nez, yiubyzi puertqui bllalni, ax bdiiadeb. Chiy chi bdzɨndeb tuby xquin, ruy bsáan ánglɨqui Bed. 11 Chiyru gucbeeb dec didxldíquɨy ni cayac, ax guniib:
—Anru agucbiia dec Dios bxiaaldny ánglɨ xtenny par bldány nare lo Herodes ne lo irate ni rcaaz de bɨny Israel niunné nare.
12 Chi gucbee Bed ziy ax zégacbɨ liz María, xnan Juany, ni láza Marcos, rut dxasaa zieny de bniety ni canaab lo Dios. 13 Deni bsez Bed ruu puert, chiy bdiia tuby dxaap ni lá Rode par zeguiaab tú bnietqui. 14 Per chi bambeeb rsee Bed, quesentiand rzaclaazbɨ, parzi xlat ni nixalbɨ ruu puert ax blluuinbɨ güetixteeb a Bed zuguaa ruu puert. 15 Chiy raipdeb laab:
—¡Rac quiu xi!
Per dxaapqui guzutipbɨ dec guldípacbɨ. Ax raipdeb laab:
—Gati laatibɨy, ánglɨdxa ni racné laabɨy.
16 Per Bed güelaa bsezbɨ, parzi chi bxaldeb ruu puert axtpacza bdxibdeb chi gunádeb laab. 17 Chiyru baany Bed seny lodeb iganydeb, ax gudixteeb lodeb xa xquel gulée Dios laab láani lizguiib. Ne raipbɨ laadeb:
—Ziy gultixtee lo Jacob cun lo irate de ni reldilaaz Jesucrist.
Chiyru bdiiab zéb stuby lat.
18 Chi bragueel niclɨ quɨt racbee de suldad xa gúndeb pur ni quɨt gucbeedeb xa guc bdiia Bed. 19 Chiy gunabee Herodes chatíilydeb laab, per quɨt nidxialtideb laab. Parzi deni bialo gunabdiidx Herodes de suldadqui xa xquel guc, ax gunabeeb gatydeb.
Chiyru bdiia Herodes Judea ax güeldezbɨ guɨdx Cesarea.
20 Herodes bdxichnéb de bɨny Tiro ne Sidón. Per de bɨnqui bdxadiidxdeb par chaninédeb laab. Chiy chi baandeb gan guzulo rchaadeb bniety nguiu ni lá Blasto tuby xpɨny rey Herodes, ax Blasto gunii pur laadeb lo reyqui dec quɨt xi didxguidxti nuu cun laab. Te pur nez rut rnabee reyqui zá ni rquiindeb.
21 Herodes gulecáb xi dxi ininéb laadeb. Ne dxiqui gudacubɨ de lady zaac xtenbɨ, gurib lo yallily rut rnabeeb, ax guzulo caninéb laadeb. 22 Chiy guzulo rbɨxtia de bniety:
—¡Tuby dios ná ni canii gati tuby bnietti!
23 Hóracqui tuby ánglɨ xte Dios bsiáldny Herodes tuby guelguidx. Gudo bzug laab ax gutybɨ, te pur bdxulaazbɨ bzubyaa bniety laab xlat ni nizubyaab Dios.
24 Per xtiidx Dios güelaaru brɨɨchni iranezte ne iranezteza güelaaru bdal de ni güeldilaazny. 25 Chiy Bernabé cun Saulo chi bialo baandeb ni ná par gúndeb Jerusalén, ax biecquinédeb Juany ni láza Marcos par guɨdx Antioquía.