18
Chiyru bdiia Pablɨ Atenas ax güeb Corinto. Ruy bdxialbɨ tuby bniety Israel ni lá Aquila, ladxbɨ lá Ponto. Aquila cun chialbɨ Priscila tesga bdzɨndeb xte nez Italia, te pur gunabee rey Claudio idiia irate de bniety Israel nez Roma. Chiy güetixlo Pablɨ laadeb ne cun dzɨɨntiziac ni runbɨ runzadeb, runchuudeb de guidy ni rlliú par racchuu de carpɨ, ax guleznéb laadeb par baandeb dzɨɨnqui. Chiy cad dxi ni rzilaaz bniety regüee Pablɨ xtiidx Dios laniudoo xte de bniety Israel, runbɨ pur gúnbɨ gan zeclɨ de bniety Israel ne de ni quɨt ná bniety Israel par chaldilaazdeb ni rniib.
Deni bza Silas cun Timoteo nez Macedonia, chi bdzɨndeb Corinto, chiyru aquɨtru xi stubyti baany Pablɨ, cuntispac xtiidx Diosɨy abenéb de bniety ne bliuub de bniety Israel dec Jesúsɨy Crist. Per laadeb guzulo rdxichnédeb Pablɨ, ax bsaclodeb laab. Chiyru bdzɨbybɨ de xabbɨ zec tuby seny dec quɨt rcuadiagtideb diidx, ne raipbɨ laadeb:
—Lagacquɨ laat naptɨ duld inittɨ lo Dios, gati naretia napa duld. Desde anre azenía xtiidx Dios lo de bniety ni quɨt ná bniety Israel.
Ax bdiiab laniudooqui, güeb liz tuby bniety nguiu ni lá Just. Bnietqui rtob Dios ne gaxza cuee yudooqui ná lizbɨ. Chiy Crispo, tuby bniety ni rnabee laniudoo xte de bniety Israel, laab cun irate de xfamilbɨ güeldilaazdeb Jesucrist. Ziyza zieny de bniety Corinto güeldilaaz chi bindiagdeb xtiidx Jesucrist ax brubnisdeb. Tuby guxin, Dios guninény Pablɨ lo bcaald, raipny laab:
—Quɨt idxibtiu, güelaaru gunii xtiidxa. Quɨt iganytiu, 10 a nare zuguaníaa liú ax ruteete quɨt tu xi gunnéti liú, te pur láani guɨdxquɨ zieny de bnietquɨ ná par nare.
11 Ziy xquel guc biian Pablɨ Corinto tuby iz iruld, bseedbɨ de bnietqui xtiidx Dios.
12 Per chi guc Galión gobernador xte Acaya, de bniety Israel bdxasaadeb par gunaazdeb Pablɨ. Güenédeb laab lo gobernadorqui, 13 raipdeb gobernadorqui:
—Bnietré candzab runbɨ gan reldilaaz de bniety itodeb Dios irɨnquɨ que zec ni rnabee ley xtennɨ.
14 Aninii Pablɨ, chi gunii Galión, raipbɨ de bniety Israelqui:
—Belrulati pur tuby falt, o tuby cos cuendroo baanbɨ ningui zednétbɨ, zuna cuend laat. 15 Per ziy ax pur de diidx ne lá de bɨny ne pur de ley xtentɨy, ax laactɨ gulgaany arregladɨy, quɨt rcaaztia gaca juez xte de cosqui.
16 Chiy guléegacbɨ laadeb juzgadqui. 17 As ruygac gunaaz de bɨny griego Sóstenes bniety ni rnabee laniudoo xte de bniety Israel, per nicuend quɨt baany gobernadorqui laadeb.
18 Xchiru biian Pablɨ Corinto. Chiyru raipbɨ de sanireldilaazbɨ Jesucrist dec azéb, ax zéneb Priscila cun Aquila, biiudeb láani barcu zédeb nez Siria. Per anste ni idiiadeb Cencrea bga quia Pablɨ pur tuby promes ni baanbɨ. 19 Chi bdzɨndeb Efeso, ruy bsáan Pablɨ Priscila cun Aquila, per güeb laniudoo xte de bniety Israel ni rbez ruy, güeninéb de bniety Israel ni rdxasaa laniudooqui. 20 Chiy laadeb rcaazdeb niacldaaru Pablɨ ruy, per quɨt nizigueldtib. 21 Raipbɨ laadeb:
—Azáa, te pur Jerusalén ná par iteeda laní ni zéed. Dios iguaadny permis ax guedguíaa laat stuby.
Chiyru biiub láani barcu bdiiab guɨdx Efeso. 22 Chi bdzɨnbɨ Cesarea, chiy güeb Jerusalén güetixlob de xpɨny Crist, chiyru zéb Antioquía. 23 Chi guc xchi ni zuguaab Antioquía, ax gubíi bdiiab güeb tubyga pur tubyga de guɨdx nez Galacia ne nez Frigia, rguzaclaazbɨ irate de xpɨny Crist.
24 Tiampqui bdzɨny tuby bniety Israel guɨdx Efeso, laab bdialáb Apolos, ladxbɨ guc Alejandría. Bnietqui la nuu xtiidxbɨ ne ziyza nánbɨ xtiidx Dios. 25 Bseedbɨ xtiidx Dios, ax cun gan rliuub de bniety ne nieeny ruenéb laadeb xtiidx Jesús, masquɨ quɨt gánpacbɨ xiru par rrubnis bniety, tubyzi guelrrubnis xte Juany Bautistiy nánbɨ. 26 Apolosqui sin dxiby guzulo ruenéb de bniety Israel xtiidx Dios laniudoo xtendeb, chiy chi bindiag Priscila cun Aquila ni guniib ax güenédeb laab lizdeb. Ruy bseeddeb laab par güelaarupac gucbeeb xtiidx Dios. 27 Chi baany Apolos xgab chiab nez Acaya, irateru de xpɨny Crist ni zuguanéb, guluzaclaazdeb laab chiab, ax bcuaadeb tuby cart par de xpɨny Crist ni rbez nez Acaya par gúndeb recibir Apolos zacru chi idzɨnbɨ nezqui. Chi bdzɨny Apolos nez Acaya quesentiand gucnéb de bniety ni agüeldilaaz Jesucrist pur guelgucné xte Dios. 28 Te pur nez lo irate bniety rniib dec gati xneztini zé de bniety Israel, ne quɨt tu nialeeti nicaby lob pur ni irate ni rniib ná xnezni, ax irate zec ni zéed lo xquiits Dios rliuub laadeb dec Jesús laaniy nány Crist.