28
Chi bialo bdiian iratecnɨ lo nisqui, chiyru gucbeen dec lo isla ni zuguaanqui lá Malta. De bniety ruy quesentiand güen gucdeb cun dunnɨ. Baandeb tuby balroo pur ni nald ne cayabza nisguia, ax guniideb dunnɨ ibiin ruu balqui. Chiy btop Pablɨ tuby deez yabiz, parzi deni cacuaabɨy lo balqui chi bdiiald tuby béeld láanqui pur guelnaldaa xte balqui, ax guiidiac béeldqui naa Pablɨ. Chi guná de bniety Maltaqui náldti béeldqui naa Pablɨ, chiy raipdeb saadeb:
—Per bnietquɨ bɨny gudinxúb, niyla masquɨ guláb lo nisdoo, per zatypacbɨ pur ni baanbɨ.
Per Pablɨ bdzɨbybɨ naab ax biab béeldqui lo bal, ne xíteete guctib. Iratedeb canuudeb sagui naab, o tuisquɨza yabbɨ gatybɨ. Per chi guc xchi, chi gunádeb dec xíteete guctib, bchudeb xgabdeb ax guzulo rniideb dec tuby dios laab.
Gax rut bzuguaanqui ná de liu xte bniety ni rnabee lo islaqui, laab láb Publio. Ax guniib choon lizbɨ, ruy bzuguaan chon dxi, ne quesentiand güen gucbɨ cun dunnɨ. Chiy nágaa xtadbɨ racxúb, nuub xliaa ne racbɨ yiubrdzɨɨ. Ax gubii Pablɨ rut nágaab, ne chi gulull gunaab Pablɨ lo Dios pur laab, chiy bzubnaab quiab ax biacbɨ. Chi gucbee de bniety ruy ziy, irateru de bniety racxú ni rbez lo islaqui beeddeb rut zuguaa Pablɨ ax bsiacbɨ laadeb. 10 Parzi zieny ni bguaaddeb dunnɨ pur ziy. Chiy deni bdxúun láani barcu par aidiian ruy, bnɨɨdxdeb dunnɨ irate ni rquiinnɨ par nez.
11 Chon búiu bzuguaan lo isla ni lá Maltaqui, chiyru bdxúun láani tuby barcu xte Alejandría, tuby barcu ni bteed guelnald ruy. Ax nez lo barcuqui cá tiop dxan ni lá Cástor ne Pólux. 12 Chiyru bdzɨnnɨ tuby guɨdx rut lá Siracusa, rut bzuguaan chon dxi. 13 Chiy ruy bdiian biion caante ruu nisdoo axtquɨ bdzɨnnɨ guɨdx rut lá Regio. Chi bragueel deni bdiian ruy, bdiia tuby bi lad sur ax ni rrop dxi bdzɨnnɨ guɨdx rut lá Puteoli. 14 Ruy bdxialnɨ tuby tiop de saniroldilaaznɨ Jesucrist, chiy guniideb izuguanéndeb, ax bzuguanéndeb tuxman. Ziy xquel guc, chiyru zoon Roma. 15 De saniroldilaaznɨ Jesucrist, laadeb ni rbezdeb Roma, anándeb idzɨnnɨ ruy. Ax bdiiadeb bedchalodeb dunnɨ axt guɨdx ni lá Foro de Apio ne guɨdx ni lá Tres Tabernas. Chi guná Pablɨ laadeb rzaclaazbɨ ne bdeedbɨ gracy Dios. 16 Chi bdzɨnnɨ Roma, chiy baany capitán entriagu irate de pres lo comandant xte ruy. Per Pablɨ bsaandeb gulezbɨ irɨnquɨ yuu rut bcualo tuby suldad laab.
17 Chi guc chon dxi ni bdzɨnnɨ Roma, Pablɨ gunaabbɨ de bniety Israel ni rnabee lo de bniety Israel ni rbez ruy. Chi bdxasaadeb, ax raipbɨ laadeb:
—De saa bniety Israelnɨ, nare xíteete gady gunnétia de bniety Israel niclɨza de costumbrɨ xte de to xpɨngul gulalnɨ. Ne chiy laadeb gunaazdeb nare Jerusalén, baandeb entriagu naa lo de gurtisy xte Roma. 18 Chiy de bniety Romaqui chi bialo cuáadeb cuend irate, ax rcaazdeb níldadeb nare pur ni gucbeedeb dec quɨt xi baantia par gatia. 19 Per de bniety Israel quɨt nizigueldti, ax güenru gunaaba teda lo rey César te par idiaxnez xiy rzacnédeb nare, per gati pur xi rzacnétiadeb naa. 20 Pur ningui gunaaba laaguibtɨ, par guedguiaaguibtɨ nare ne ininía laaguibtɨ dec pur ni reldilaaza dec ibíi ibány de bɨnguty zectiziac ni reldilaazza irateru de saa bniety Israelnɨ, ninguiy liibia cun de cadenré.
21 Chiy raipdeb laab:
—Dunnɨ nic tuby cart xte Judea gady icáatin rut iniideb dunnɨ pur liú, niclɨza tuby de bniety ladxnɨ ni rdzɨny xte Judea gady xi iniitideb dunnɨ contrɨ liú. 22 Per rcaaznɨ guindiagnɨ xa ná xgabu, te pur dunnɨ nánnɨ dec iranezte rniideb contrɨ religiony cubyqui.
23 Chiyru guniideb xi dxi idxasaadeb. Ne chi bdzɨny dxiqui, quesentiand zieny bniety bdxasaa rut rbez Pablɨ. Chiy desde sidoo axtquɨ gudxi guninéb laadeb xa ná guelrnabee xte Dios. Baanbɨ pur chaldilaazdeb Jesús, ax bzeetbɨ rut rnii pur laany lo librɨ xte ley xte Moisés ne ni bcuaa de profet. 24 Nuudeb güeldilaazdeb ni gunii Pablɨ, per nuudeb quɨt güeldilaaztideb. 25 Ne cun quɨt guctideb tubylo, parzi guzulo zíadeb. Chiy raipy Pablɨ laadeb:
—Didxldíquɨy ni raipy profet Isaías de to xpɨngul gulalnɨ dec Spíritu Sant guniiny:
26 Quegüe chiy guts de bnietre:
Masquɨ rindiagdeb per quɨt xi gacbeetideb,
ne masquɨ rianlodeb per lazu quɨt rianlodeb.
27 Te pur laadeb abxungdeb laadeb,
ax rundeb zec ni quɨt rianlo
ne quɨt rindiag te par quɨt íguiaadeb
ne guindiagdeb ax gacbeedeb.
Te pur laadeb quɨt rcaaztideb gueeddeb cun nare,
ax gúna perdóndeb.
28 Pur ningui gulgacbee dec desde anre lo de bniety ni quɨt náti bniety Israel irɨɨch diidx xa xquel gaaddeb perdón xte Dios, ne laarudeb zeldilaazdeb de diidxqui.
29 Chi gulull gunii Pablɨ ziy, zégac de bniety Israelqui rchaadeb lo diidx cun saadeb.
30 Tiop iz gulez Pablɨ ruy, yuu rut gudillybɨ. Chiy ruy baanbɨ cuend irate de bniety ni güetixlo laab. 31 Sin dxiby gudixteeb lodeb xa ná guelrnabee xte Dios, ne benéb laadeb xtiidx Jesucrist sin quɨt tu nicuati.