8
Saulo biianbɨ cunformɨ gudinxúdeb Xteb. Ne lagac dxiqui, guzulo guzunalddeb de bniety Jerusalén ni reldilaaz Jesucrist, parzi irate de bnietqui brɨɨchdeb nez Judea ne nez Samaria. De apóstolzi ná ni biian. Guu tuby tiop de bniety nguiu ni zéne cuend nuu Dios, laadeb güecuaatsdeb Xteb, ne quesentiand biindeb pur laab. Lalzi Saulo cayunbɨ pur inaazbɨ de ni reldilaaz Jesucrist, riiub yuu pur yuu par cuéeb laadeb a la juers, zeclɨ nguiu ne zeclɨza gunaa güelduub láani lizguiib.
Per de bniety ni bdiia Jerusalén quesentiand btɨɨchdeb xtiidx Dios nez ruttispac zédeb. Ne tubybɨ lá Liby, laab güeb guɨdx Samaria, ax guzulo ruenéb de bniety xtiidx Crist. Zieny de bniety rdxasaa ne iratedeb bcuadiagdeb ni ruee Liby pur ni gunádeb de milagrɨroo ni baanbɨ. Zienzi de bniety ni aguty tuby lad naani o tuby lad niini bsiacbɨ, ziyza bsiaczacbɨ de bniety ni ná coj, ne chi bsiacbɨ de bniety ni guu bɨndxab láani lazdooni, ax rbɨxtia de bɨndxabqui rdiia. Pur ningui, quesentiand guzaclaaz de bniety guɨdxqui.
Per láani guɨdxqui guu tuby bniety nguiu ni bdialá Simóny. Ne desde gulal nánbɨ magi par rsacanbɨ de bniety Samaria, ax reldilaazdeb dec quesentiand nánbɨ. 10 Irairate de bniety rcuadiag xi rniib, desdɨ mazru bichiin axtquɨ mazru guroo, parzi rniideb:
—Guroo guelrnabee xte Dios napbɨ.
11 Laadeb baandeb cuend laab te pur desde gulal cayunbɨ engany laadeb pur de magi ni runbɨ. 12 Per chi güeldilaaz de bniety Samaria de ni gunii Liby pur guelrnabee xte Dios ne pur Jesucrist, ax brubnisdeb zeclɨ nguiu ne zeclɨza gunaa. 13 Ne axt néru Simónqui güeldilaaz, ax brubnisbɨ chiy aquɨtru gulelaaztib Liby. Ne bdxalob pur iralote de milagrɨroo ni rguiaab run Liby.
14 Chi gucbee de apóstol ni nuu Jerusalén dec de bniety Samaria agüeldilaazdeb xtiidx Dios, ax bxiaalddeb de apóstol ni lá Bed cun Juany ruy. 15 Chi bdzɨndeb ruy, gunaabdeb lo Dios pur de bniety Samaria ni agüeldilaaz xtiidx Dios par cueznédeb Spíritu Sant. 16 Te pur zeczi nic tubydeb gady cueznétideb Spíritu Sant, sino que brubnistisdeb pur nombrɨ xte Dad Jesús. 17 Chiyru bzubnaa Bed cun Juany quia irate de bnietqui par guleznédeb Spíritu Sant.
18 Chi guná Simóny gulezné de bnietqui Spíritu Sant pur ni bzubnaa de apóstol quiadeb, ax baanbɨ pur nideedbɨ mɨly de apóstol, 19 raipbɨ laadeb:
—Né naa gulnɨɨdx guelrnabeec te par chi izubnaa quia tutix bniety, ax néza laab cueznéb Spíritu Sant.
20 Chiy raipy Bed laab:
—Liú cun tod xmɨliu nitlo pur ni runu xgab dec zelee siiu guelrnabee ni rguaad Dios. 21 Liú niclɨ quɨt riáldti gúnu zec ni cadxannɨ, te pur niclɨ quɨt zenuutiu xnez Dios. 22 Bialaaz pur de mal ni abaaniu. Chiy gurɨdx gunaab lo Dios ta gúnny perdón liú pur de mal xgab xtenu. 23 Te nare racbiia dec quesentiand racnalaazu, ne zeczi rnabee duld loo.
24 Chiy cuaby Simóny:
—Gulnaab lo Dios pur nare, te par nic tuby zec ni aguniit quɨt tedtia.
25 Chi gulull bee de apóstol xtiidx Jesucrist, ne guniideb xtiidx Dios lo de bnietqui, chiy biecquideb par Jerusalén. Ne irate de guɨdx xte Samaria rut gudeeddeb, btɨɨchzadeb de didxzaac xte Jesucrist.
26 Chiguld, tuby ánglɨ xte Dios raipny Liby:
—Quegüe nez sur, nez ni zé desdɨ Jerusalén axtquɨ nez rut lá Gaza, nez rut ná púrpac yiubiz.
27 Chiyru bdiia Liby ax zéb. Deni zéb lo nez, bgáab tuby eunuco, tuby bniety nguiu ni zá lo naciony Etiopía. Bnietqui ná tuby bɨnroo xte gubiernɨ, laab náb tesorer xte Candace, reina xte Etiopía. Bniety nguiuqui güeb Jerusalén par güetob Dios. 28 Chiy anunezbɨ par zíab ladxbɨ, zubbɨ lo arred zaac xtenbɨ cayuuldbɨ lo librɨ xte profet Isaías. 29 Chiy raipy Spíritu Sant Liby:
—Quegüebinuu arredre.
30 Chi gubigax Liby, bindiagbɨ cayuuld bnietqui lo librɨ xte profet Isaías, ax gunabdiidxbɨ:
—¿Ta racbeebiu xi zelo ni cayuuldbiu?
31 Bnietqui cuaibbɨ:
—¿Xólesa gacbiia xi zeloni, ne rutell gady quixtee luaa?
Chiy raipbɨ Liby yaaipbɨ lo arredqui, ax guri cuesaadeb.
32 Bnietqui cayuuldbɨ lo xquiits Dios rut rnii:
Zec tuby llíily, güenédeb laany rut quindebny.
Ne quɨt xi guniitiny,
zecpacza chi anágaa tuby llíily nez lo de ni aigua laam.
33 Deni bsacsidebny,
bcuadeb niac guelgurtisy zec ni riáldny.
An, ¿túlesa inii tú de rac lliinny?
Te pur abdzɨcádebny lo guɨchliuré.
34 Bnietqui raipbɨ Liby:
—Gunilaa nare, ¿tú pur canii profetquɨ? ¿Ta pur lagac laab, o pur stuby bniety?
35 Chiyru guzulo caguixtee Liby lob xi zelo xtiidx Dios ni cayuuldbɨ. Ne benézacbɨ laab de didxzaac xte Jesucrist. 36 Chiguld chi gudeeddeb tuby lat rut nuu nis, ax gunii bnietqui:
—Ruré nuu nis. ¿Ta zelee tiubnisa ruc?
37 Chiy raipy Liby laab:
—Bel dibyquia dibylaazbiu reldilaazbiu, zeleela.
Bnietqui cuaibbɨ:
—Reldilaazla dec Jesucrist ná Lliin Dios.
38 Chiyru gunabee bnietqui sudxí xarredbɨ. Ax biat iroptedeb lo arred par biiudeb lo nisqui par btiubnis Liby laab. 39 Chi bdiiadeb lo nisqui, pur Spíritu Sant xte Dios digaizy gunitlo Liby, ax aquɨtru gunáti bnietqui Liby. Per bnietqui rzaclaazbɨ güelaab xnezbɨ. 40 Chi gucbee Liby axt guɨdx Azoto azuguaab. Chiy güeb guɨdx pur guɨdx btɨɨchbɨ de didxzaac xte Jesucrist axtquɨ bdzɨnbɨ guɨdx Cesarea.