12
Anre iniia laat ni rsiáld Dios cad tuby bniety gúndeb pur guelgucné xte Spíritu Sant, te pur quɨt rcaaztia ibánytɨ sin quɨt gántɨ de cosquɨ.
Laat nántɨ dec chi gady gumbeet Dios ax guzacantɨ, baantɨ cuend de ni rniitisy bniety laat ná dios ne niclɨ quɨt rnii de cosqui. Pur ningui gulgacbee, tutix bniety ni inii dec quɨt xi sacti Jesucrist, niy zelo quɨt rbeznétib Spíritu Sant. Ne ziyza quɨt tu bnietti chalee inii: “¡Jesucrist ná ni rnabee nare!”, belati quɨt rbeznéb Spíritu Sant.
Iralote rsiáld Dios dunnɨ idxannɨ, dunnɨ ni roldilaaznɨ Jesucrist, per tubylote Spíritu Sant ná ni racné iratecnɨ. Masquɨ irɨny, irɨny ná xmandad Dios ni cadxannɨ, per tubylote loniy cadxannɨ sirvɨ. Ne masquɨ irɨny, irɨny xquel cayacné Dios dunnɨ par idxannɨ de xmandadny, per tubylote Diosɨy cayacné dunnɨ. Cad tubynɨ rliuu Dios dunnɨ ni idxannɨ cun guelgucné xte Spíritu Sant te par idxacnén de sáan. Te pur cun guelgucné xte Spíritu Sant nuu bniety aguud guelnán par güeeb diidx, nuuza bniety aguud guelnán par gacbeeb ne iseedbɨ bniety. Ne pur guelgucné xte Spíritu Sant nuuza bniety aguud tuby guelreldilaaz ni xíteetepac quɨt runtioplaaztib dec Dios gacnény laab. Nuuza bniety aguudbɨ guelrnabee xte Dios par isiacbɨ de bniety racxú. 10 Chiy nuuza bniety aguudbɨ guelrnabee par gúnbɨ iraloteru de milagrɨ. Nuu bniety aguudbɨ guelnán par güeeb xtiidx Dios par iteedbɨ xtiidx Dios lo bniety. Pur guelgucné xte Spíritu Sant nuu de sáan aguuddeb guelnán par gacbeedeb la didxldí o la gati didxldí canii ni rnii cayuee xtiidx Dios. Nuuzadeb aguuddeb guelnán par güeedeb zienlo diidx, ne nuuzadeb aguuddeb guelnán par iteeddeb diidx par stuby diidx. 11 Per tubylote pur guelgucné xte Spíritu Sant run bniety de cosquɨ, laany anánny cún ni rsiáldny gún cad tuby bniety.
12 Te pur zecquɨ tɨɨxnɨ masquɨ zieny ldaa náni, per tubyzi ná iduibtecnɨ. Ziyzaquɨy dunnɨ ni roldilaaznɨ Jesucrist masquɨ ziennɨ per tubyzi nan cun laany. 13 Te pur iratecnɨ brubnisnɨ pur tubyzi Spíritu Sant par gacnɨ tubyzi cun irateru de sáan masquɨ belati bniety Israel dunnɨ o belza gati bniety Israel dunnɨ, belati esclav dunnɨ o belatiza gati esclav dunnɨ, per tubyzi anan pur ni tubylote rbeznén Spíritu Sant.
14 Laat nántɨ dec gati tuby ldaaizti ná tɨɨx bniety, zieny ldaa náni. 15 Anre belati inii nii bniety, “Nare quɨt nátia tuby ldaa bniety te pur quɨt nátia naa bniety.” Per gati pur ziyti ax aquɨt náti nii bniety tuby ldaa bniety. 16 Ziyza masquɨ inii diag bniety: “Nare quɨt nátia tuby ldaa bniety te pur quɨt nátia bslo bniety”, gati pur ziyti ax aquɨt náti diag bniety tuby ldaa bniety. 17 Te pur belati iduibte bniety niac bslo bniety ax, ¿xólesa guindiag bniety? O belatiza iduibte bniety niac diag bniety ax, ¿xólesa chullíi bniety? 18 Per Dios anánny calí riáld sub de niin, de naan ne irateru par nan zec ni rcaazny. 19 Te pur belati tubylozy ni niac iduibtecnɨ chiy ax agati tuby cuerpɨtiy. 20 Per zec ni aguniia laat masquɨ zieny ldaa ná tɨɨx bniety per tubyzi ná iduibtecnɨ.
21 Quɨt xo gaipti bslo bniety naa bniety: “Quɨt rquiintia liú.” Niclɨza quɨt xo gaipti quia bniety de nii bniety: “Quɨt rquiintia laat.” 22 Te pur masquɨ zienzi lat ni lazu gulliaa rlliú, per niyde ná ni mazru rlliú. 23 Ne de rut quɨt ríenzaac, rdxannɨ pur yíanzaacdengui. Iduibte tɨɨxnɨ rlliú, masquɨ lazu quɨt xi illiúti de rut ná mazru xgaats, per mazrul rdxapton de partqui te pur rdíilynɨ xi idacunɨ par yíanzaacnɨ. 24 Gulliaa rdxúun guelrsaa pur de rut zelee yíany, mazru rdxapton de rut ná xgaats ax rdacunɨ xi rdacunɨ par yíanzaac tɨɨxnɨ. Ziy xquel baany Dios bniety 25 te par quɨt idxannɨ xgab dec nuu rut quɨt illiúti sino que iduibte tɨɨxnɨ racnésaa. 26 Zec chi calí rac ax iduibte bniety rziieny guelracqui, chiy chi ríenzaac tuby latnɨ ax iduibtezacnɨ rzaclaaz pur ziy.
27 Anre ziyzaquɨy ni nan tubyzi cun Crist ax iratecnɨ nan zec tubyzi cuerpɨ par laany, digapac choniin tubygan nan zec tuby ldaaga cuerpɨqui. 28 Ax de lo ira de saniroldilaaznɨ Jesucrist, Dios nidoote bcuabeeny de apóstol, chiy ni rrop bcuabeeny de ni güee xtiidxny de ni iteed xtiidxny lo de bniety, ni rion bcuabee Dios de ni iseed xtiidxny de bniety. Chiyru bcuabeeny de bniety ni gap guelrnabee xtenny par isiacdeb de bniety racxú, ne bcuabeezacny de bniety ni gún iraloteru de milagrɨ. Chiy bcuabeezacny de bniety ni chalee gacné stuby de bniety, bcuabeezacny de ni inabee lo de ni reldilaaz xtiidxny ne bcuabeezacny de ni güee zienlo diidx. 29 Gati irati bniety ná apóstol, niclɨza gati irati bniety zelee iteed xtiidx Dios lo de bniety, niclɨza gati irati bniety zelee iseed xtiidx Dios de bniety. Gati irati bniety zelee gún de milagrɨ, 30 niclɨza gati irati bniety zelee isiac de bniety racxú, ne ziyza gati irati bniety zelee güee zienlo diidx ne niclɨza gati irati bniety zelee iteed diidx par stuby diidx. 31 Per gulgaany pur iliuu Dios laat cún ni güenru gúntɨ, ne nare iniia laat cún ni quesentiand sac gúntɨ: Icaaztɨ de saat.