15
De saniroldilaaznɨ Jesucrist, ziyza rcaaza isenelaaza laat de didxzaac xte Jesucrist ni aguniia laat, de didxzaac ni agüeldilaaztɨ ne ni zutipnét. Gulchanelaaz dec pur de didxzaacqui anaptɨ perdón pur de xtuldtɨ belati guldípactɨ zenuutni, per bel quɨtiy xíteete zeloti ni güeldilaaztɨni.
Nidonidoote bseeda laat ni bseeda gulo. Guniia laat dec Crist gutyny pur de xtuldnɨ zec ni rnii lo xquiits Dios. Chiy bgaatsny ax ni rion dxi gubíi gubánny stuby zec ni rniiza lo xquiits Dios. Chi gubíi gubánny stuby, chiy bliulony lo Bed chiyru lo de apóstol. Chiyru bliulozacny lo tuby cuaa de ni reldilaaz laany, laadeb nádeb más de gaay gayuaa bniety. Nuudeb agutydeb, per ziendeb zeczi nabányru. Ax bliulozacny lo Santiago chiyru lo irate de apóstol.
Pur lúltmɨ ax bliulony luaa, nare ni naa zecpacza tuby ni rdzɨny agudxi par tuby mandad. Ax rziienia nare dec gulliaaru saca lo iraru de apóstol, ne niclɨ quɨt riáld idialaa apóstol pur ni guzunalda de ni reldilaaz Jesucrist. 10 Per pur güen ni ná Dios ax naa ni naa, ne quɨtquɨza blaslaaz xlieeztiny nare te pur nare mazrupac abaania xmandadny que iraru de apóstol, masquɨ ni nápacni gati nareztiay cayuna de ni cayuna sino que pur guelgucné xte Dios cayuna de mandadré. 11 Ax quɨt xi gúnti tú pur bindiagtɨ xtiidx Dios la pur nare o la pur stuby de apóstol, ni mazru sac ná dec abindiagtɨni ne agüeldilaaztɨni.
12 Anre zec ni abseednɨ laat xtiidx Dios dec Crist gubíi gubánny stuby, ¿xínii ninguiy nuut rniit dec quɨt ibíiti ibány de bɨnguty? 13 Belati rniit quɨt ibíiti ibány de bɨnguty, niy zelo xtiidxtɨ dec quɨt gubíiti gubány Crist stuby. 14 Ne belati quɨt gubíi gubány Crist ax xíteete zeloti ni caseednɨ laat, niclɨza quɨt xi zeloti ni reldilaaztɨny. 15 Ax belati ziy, púrzi dixúy ni caniin pur Dios pur ni aguniin dec gubíi gusbánny Jesucrist. Ne belati gati didxldíy dec ibíi ibány de bɨnguty, ax gatiza didxldítiy dec gubíi gubány Jesucrist stuby. 16 Te pur belati zec ni rniit dec quɨt ibíiti ibány de bɨnguty, ax niclɨza Jesucristiy quɨt gubíiti gubánny. 17 Ne belati quɨt gubíi gubánny, xíteete zeloti ni reldilaaztɨny niclɨza quɨty perdón par de xtuldtɨ. 18 Belati ziy, ax axt de ni aguty quɨt xi perdónti napdeb masquɨ güeldilaazdeb Jesucrist. 19 Ne belati lo guɨchliutisré illiú ni roldilaaznɨ Jesucrist ax guelreldilaaztisdxaza xtennɨ ná mazrupacza prob lo guɨchliuré.
20 Per ziy ax ni ná didxldí ná dec Jesucrist gubíi gubánny, ne laany nány ni nidonidoote gubíi gubánny stuby. 21 Ax zec ni bdiacá guelguty lo guɨchliuré pur tuby bniety, ziyza pur tuby bniety anuu guelnabány par de ni aguty te pur teru ibíi ibánydeb stuby. 22 Zec ni bdiacá guelguty par irate bniety pur Adán, ziyza anre pur Jesucrist anuu stuby guelnabány par de ni reldilaaz laany. 23 Per irate zec ni gunii Dios gac: Nidoote Jesucrist ná ni gubíi gubány, chiyru chi gueedny stuby ax aibány de bɨnguty ni güeldilaaz laany. 24 Chiy chi abialo baanny gan rnabeeny lo irate de ni rdxichné laany, zeclɨ lo de ni nap guelgurtisy ne iraloteru guelrnabee, chiyru agúnny entriagu guelrnabee xtenny laznaa Xtadnɨ Dios. 25 Per ná par inabee Crist axt chi abaanny gan rnabeeny lo irate de ni rdxichné laany. 26 Ne ni initlony lúltmɨtec ná guelguty. 27 Lo xquiits Dios rnii dec Dios bdeedny guelrnabee Jesucrist par inabeeny irate, per niy quɨt zelotiy dec néza lo Dios rnabeeny te pur Dios bdeed laany guelrnabee. 28 Ne dxi ni arnabee Jesucrist lo irate, chiyru agúnny entriagu guelrnabee ni bdeed Dios laany te par ainabee tubyzi Dios, tubyzi Dios ainabee irairate.
29 Anre belati zec ni rniit quɨt ibíiti ibány de ni aguty, ¿xínii rrubnis de ni rrubnis zec ni baany de bniety ni aguty ni güeldilaaz Jesucrist, ne belati quɨt ibíi ibány de ni aguty?
30 Ax belati ziy, axt dunnɨ ni cadxannɨ xmandad Dios, quɨt xi zeloti ni dxúun lo peligrɨ izaate hor. 31 Te pur rguixtiia lot, nare llillite nuua lo guelguty, niy ná didxldí ni rniia laat zec ni didxldízaquɨy dec quesentiand rzaclaaznía laat zec xpɨny Crist ni anát. 32 Anre belati lo guɨchliuzré illiú ni cayuna ax xíteete zeloti ni bteed de bɨny Efeso nare, laadeb ni nialaazdeb zecpacza de manydialaaz. Te pur belati quɨt ibány de bɨnguty ax güenrudxa idxannɨ zec ni rnii de ni rnii: “Gultoo iquiinnɨ ne idéen te pur illí agutynɨ.”
33 Per nare rniia laat quɨt isaantɨ gactɨ engany pur ziy. Te pur guelrun cuend xtiidx de ni quɨt zé xnezni, niy aparzipac ílliin zec ni nabánytɨy. 34 Pur ningui gulgaany xgab zec ni riáld ne quɨtru runtɨ duld te pur nuut lazu quɨt rumbeet Dios, ningui caniia laat zeec te par itiulot.
35 Per tal belati nuut runtɨ xgab: ¿Xo ibíi ibány de bɨnguty? ¿Xi cuerpɨ ná ni gapdeb? 36 Per xgabqui, xgab ni quɨt inianlaazziy. Te pur laat nántɨ dec chi rbaaicqui bniety tuby biny, chi abldienni ax rnitlo biny ni gulaaicqui bniety. 37 Gati cuaanti ni rldienqui rbaaicqui bniety sino que biny xtenny, zec ni run bniety cun trigu o xirullziruza biny. 38 Per chi rldienni ax anáni cuaneen zec ni rnabee Dios gacni, xitill biny ni rbaaicqui bniety a ná xi cuaneen ildieny gati tubyloizti ná cuaneen xte irate biny. 39 Zecquɨ ni irɨnquɨ ná tɨɨx bniety par tɨɨx de ladxaa ne irɨnquɨza ná tɨɨx de beld par tɨɨx de maniin. 40 Chiy irɨnquɨza ná de ni nuu llayabaa par de ni nuu lo guɨchliu, irɨnquɨ xquel garbɨ de ni nuu llayabaa par de ni nuu lo guɨchliu. 41 Irɨnquɨ rcuabcháa gubidx par búiu ne irɨnquɨza rcuabcháa de balgui, axt lagac de balgui irɨnquɨ rcuabcháa tuby balgui par stuby balgui.
42 Anre ziyzaquɨy gac ni ibíi ibány de bɨnguty. Cuerpɨ ni rgaatsqui ruudxni ax rnitloni, per cuerpɨ ni gap bniety stuby aquɨt chúuti dxi nitloni. 43 Rgaats tuby cuerpɨ ni ruudxi, per chi ibíi ibány bniety agap bniety tuby cuerpɨ nasaa ni aquɨt xi gacti. Cuerpɨ ni rgaatsqui aquɨtru xi xjuerstini, per chi ibíi ibány bniety ax agap bniety tuby cuerpɨ ni anap juers zec ni riáld. 44 Rgaats cuerpɨ ni nap bniety lo guɨchliuré, per chi ibíi ibány bniety agap bniety tuby cuerpɨ ni illiú llayabaa. Te pur zec ni nuu cuerpɨ par lo guɨchliuré ziyza nuu cuerpɨ par llayabaa.
45 Lo xquiits Dios rnii dec nidoote Adán gúp guelnabány lo guɨchliuré. Chiyru beed Jesucrist, laany ni rguaadny guelnabány bniety. 46 Ax anre zec Adán nidoote ráp bniety guelnabány lo guɨchliuré, chiyru agap bniety guelnabány llayabaa zec Jesucrist. 47 Adán cun yiu gucchuub ax bniety guɨchliu laab, per Jesucrist llayabaa zány. 48 Irate bniety guɨchliu ná xcuerpɨni zec cuerpɨ ni gúp Adán lo guɨchliuré, per chi idzɨny dxi ax agap bniety tuby cuerpɨ zec ni nap Jesucrist llayabaa. 49 Te pur zec ni nan zec ni guc Adán lo guɨchliuré, ziyza zaczacnɨ zec ni ná Jesucrist llayabaa.
50 Ax rguixtiia lot de saniroldilaaznɨ Jesucrist, cuerpɨ ni rdxapnɨ lo guɨchliuré quɨt xo yiiutini llayabaa rut canabee Dios. Te pur ni teru nitlo quɨt xo yiiutini rut nuu ni quɨt chúuti dxi nitlo. 51 Per rcaaza gacbeet tuby cos ni gady gacdixteeti lot dec gati iratin gatynɨ, per iratecnɨ schu zec ni nan, sdxapnɨ irɨnquɨ cuerpɨ. 52 Niy gacquɨy chi guindiagnɨ trompet ni quixtee dec aguld izan lo guɨchliuré, ax de tuby rat par stuby rat zeczipac ni rtinguidy bslo bniety abchugac zec ni nan. Chi icuidx trompetqui ibány de ni güeldilaaz Crist, ne aquɨtru chúuti dxi gatydeb chiy horqui abchuza zec ni nan anre. 53 Te pur rquiinpac ichu guelnabány ni rdxapnɨ anre par stuby guelnabány ni quɨt chúuti dxi ldull ne ichuza cuerpɨ ni rdxapnɨ lo guɨchliuré par stuby cuerpɨ ni aquɨt chúuti dxi gaty. 54 Chiy chi abchu guelnabány ni rdxapnɨ anre par stuby guelnabány ni quɨt chúuti dxi ldull, ne chi abchuza cuerpɨ ni rdxapnɨ lo guɨchliuré par stuby cuerpɨ ni aquɨt chúuti dxi gaty, dxiqui ná ni aguzub zec ni cá lo xquiits Dios rut rnii: “Ruytisy abialotec guc gan lo guelguty.” 55 Ne chiyza ná ni aguzub zec ni cá lo xquiits Dios rut rnii: “Guelguty, ¿cúnlesa ni niunu gan? ¿Cúnlesa guelnalas ni rteedu bniety?” 56 Guelnalas xte guelguty ná pur causɨ duld, ne pur ley racbee bniety dec duld ná ni rnabee laab. 57 Per xtiosten Xtadnɨ Dios, laany ni racnény dunnɨ par idxannɨ gan lo de cosquɨ pur guelguty xte Xtadnɨ Jesucrist.
58 Pur ningui de saniroldilaaznɨ Jesucrist zec ni rcaaza laat nare rniia laat, gulsutip ne quɨt guntioplaaztit. Dxi pur dxi gulgaany pur gúnrut xmandad Dios, te pur laat nántɨ dec quɨt xlieezti ná irate ni cayuntɨ par Xtadnɨ Dios.