3
De saniroldilaaznɨ Jesucrist, chi guzuguanía laat quɨt guninétia laat zec de ni aguguit nán xtiidx Dios, nare guninía laat zec de ni quɨt cuenzi xi gánti pur Dios, zec de ni teste güeldilaaz Jesucrist. Senciy xquel guninía laat, zecpacza ni rdeed bniety lech tuby bdoo pur ni quɨt xo iquiinby ni rquiiny bnietroo, ziy xquel senciy guninía laat. Ne niclɨ anre quɨt xo ininétia laat zec de ni aguguit nán xtiidx Dios, te pur zeczi nabánytɨ zec ni run iraru bɨnguɨchliu. Nuu guelracnalaaz ne didxguidx lagac cun de saat, niy ríeny dec zeczi nabánytɨ zec iraru bɨnguɨchliu ni quɨt zenuu xnez Dios. Te pur chi rniit: “Nare naa xpɨny Pablɨ”, o chi rniizactɨ: “Nare naa xpɨny Apolos”, ¿ta gati ziy ríeny dec zeczi cayuntɨ zecac tutix bɨnguɨchliu?
Per nare rniia laat: ¿Túllɨy Pablɨ, o túllɨy Apolos? Gulgacbee dec naiznɨ tiop de ni cayun sirvɨ lo Dios te par güelee güeldilaaztɨ. Digapacza choniin nare naa zec tuby ni rzibiny chiy Apolos ná ni rguiily, per pur Dios zeza cayacbeerut xtiidxny zec ni runny reroo tuby cuaneen. Ax zeclɨ ni rzibiny ne ni rguiily mandadzi cayundeb, Diosɨy ná ni run reroo ni rzibindeb. Anre ziyzaquɨy nare cun Apolos tubylote mandadzi cadxannɨ, nántisnɨ dec snɨɨdx Dios dunnɨ ni riáldnɨ según mandad ni bsiáldny cad tubynɨ idxannɨ. Pur ningui nare ne Apolos rac saa ni cadxannɨ xmandad Dios.
Chiy digapacza choniin laat nát lo llia Dios rut cadxannɨ dzɨɨny, o laazactɨ nát zec tuby yuu ni cazuub Dios. 10 Chiy nare ni catɨɨcha xtiidxny naa zec tuby albanily ni rcualodzɨɨts idiazaac xtsɨɨnni pur ni bcuabeeny naa gúna cimient xte yuuqui. Ne de ni zeza caliuu xtiidx Dios, laadebɨy nádeb zec de ni zeza cazuub yuuqui. Per ná par icualodeb xa caldesdebni 11 te pur quɨt náti par ichudeb cimient ni abaania, ne cimientquiy ná guelreldilaaz Jesucrist. 12 Ax de ni zeza caliuu xtiidx Dios, de ni caniin ná zec de ni zeza caldes yuu lo cimient ni caniin ná guelreldilaaz Jesucrist, bel cayundebni cun or o cun plat o cun de guiazaacza o cun bred o yaxtily o cun guixguiaza, niy zelo bel caliuudeb zec ni riáld o quɨt caliuudeb zec ni riáld. 13 Per chi idzɨny dxi ni gún Dios guelgurtisy xtenny, chiyru yíany xa ná xtsɨɨndeb. Te pur dxiqui gac zecpacza chi rac prueb tuby cos lo gui par yíany la blliú o la quɨt blliú ni baany cad tuby bniety. 14 Ne belati blliú ni baanbɨ zecpacza tuby ni rzuub tuby yuu ni quɨt xo chaaicquiti, ax scáab ni riáldbɨ pur ni baanbɨ. 15 Per belati quɨt illiú ni baanbɨ, ax zecpacza ni raaicqui liz tuby bniety ni pentisy rlá lo bal ziypacza teedbɨ, te pur zacbɨ perdón per quɨt xi yáldtib.
16 Pur ningui laat gulgacbee dec laat nát zec xquiudoo Dios pur ni arbeznét Spíritu Sant xtenny. 17 Ne belati chúu ni itsɨly de ni reldilaaz Jesucrist pur guelrseed de ni quɨt ná par iseedbɨ bniety, ax snitlo Dios laab pur ni catsɨlbɨ yudoo sant xtenny ni caniin nát laat pur ni anát xpɨnny.
18 Quɨt isacantɨ lagac laat. Belati nuu tubytɨ ni rlilo dec quesentiand nánbɨ nez lo bɨnguɨchliu, güenru gúnbichiinbɨ nez lo Dios te par iguaadny laab guelnán. 19 Te pur nez lo Dios xíteete sacti guelnán xte bɨnguɨchliu, tuby lat lo xquiitsny rnii: “Dios quɨt rsaantiny idiazaac zec ni ná xgab de ni rlilo dec quesentiand nasindeb par gúndeb tuby cos ni quɨt ná xnezni.” 20 Ziyza rniiza stuby lat lo xquiitsny: “Dios nanchuuny xa ná xgab de ni rlilo quesentiand nán, per par laany xíteete sacti guelnán xtendeb.” 21 Pur ningui ruteete quɨt tu náti par izubyaa lagac laani dec laab náb xpɨny tuby bniety o stuby bniety. Te pur zec ni areldilaaztɨ Crist ax xtentɨ a ná irate, 22 xtentɨ anan zeclɨ nare Pablɨ, Apolos ne Bed par idxacnén laat cun xtiidxny. Xtentɨ ná guɨchliu, guelnabány, guelguty, ne de ni anuu ne de ni teru chúu, xixtentɨ ná irate. 23 Chiy laat anát par Crist ne Crist ná Lliin Dios.