5
Abindiaga dec tuby de sanireldilaaztɨ Jesucrist nabanynéb xnaneenbɨ zecac chialbɨ, ne niclɨ de ni quɨt rumbee Dios quɨt runti saa duldqui. Ax, ¿xílesa pur rzubyaat laat? Xlat ni izubyaat laat, gulchúu nalas ne guldée bnietqui lot. Masquɨ quɨt zuguaníaa laat, per a nare runa xgab pur laat zecac chi zuguaníaa laat, ax abanbaania xgab xa riáld bniety ni cayun duldqui. Zec guelrnabee ni bnɨɨdx Jesucrist naa, nare rniia laat guldxasaa. Chiy nalaazquɨt dec zuguaníaa laat ax pur guelrnabee xte Xtadnɨ Jesucrist, guldzɨcá bnietqui tuby lad. Gulsáanbɨ laznaa bɨndxab te par iziienbɨ o teedzacbɨ guelzii pur ni cayunbɨ ax gacbɨ perdón dxi ni gueed Xtadnɨ Jesucrist.
Quɨt náti güen rzubyaat laat ne chiy ax rsaantɨ rac saa de duldqui. Gulgacbee dec zec ni runné levadur cub par guechtily, ziyzaquɨy cun tuby ni gún duld azezagac ziy cun iraru de saat. Pur ningui, gulgaany pur yat xte de cosquɨ zecpacza cub harin ni quɨt nuu levadur quiani. Te pur zec ni gudinxú de bniety tuby llíily chi laní pascu par yadeb xte de xtulddeb, ziyza pur guelguty xte Jesucrist ananian nez lo Dios. Ne xquel ni izaclaaznɨ pur ziy ná dec ibánnɨ dibyquia dibylaaznɨ zec ni riáld, zecpacza guechtily ni quɨt nuuchti levadur, xlat ni ibánnɨ cun de mal ne de duld zec ni gubánnɨ gulo.
Ne zec ni aguniia laat lo stuby cart ni bcuáa lot, quɨt ichaatit de ni nabánydxab. 10 Quɨt caniitia laat pur de ni quɨt reldilaaz Dios, laadeb ni nabánydxabdeb o nazebylaazdeb o nádeb gubaan o rtodeb irɨny de cos xlat ni itodeb Dios, te pur belati par ziy ax laat rquiiny idiiat lo guɨchliuré. 11 Sino que de ni caniia laat quɨt ichaat ná de ni rnii dec sadenireldilaaztɨ Jesucrist laadeb ne chiy ax nabánydxabdeb o nazebylaazdeb o rtodeb irɨny de cos xlat ni itodeb Dios o rueedeb xtiidx bɨny o nádeb borrach o gubaan. Saa de ni nabány ziy niclɨ quɨt ná par iquinnétdeb. 12-13 Gati xcuendtia ná iniia pur de ni quɨt rac saniroldilaaznɨ Jesucrist la rápdeb duld o la quɨt rápdeb duld, Dios ná ni gún guelgurtisy cun laadeb, per xcuendnɨ ná iguxneznɨ de saniroldilaaznɨ Jesucrist. Pur ningui guldée bniety ni cayun duldqui lot.