7
Anre ax aicabia pur ni rnabdiidxtɨ nare lo cart ni bxiaaldtɨ luaa. Nare rniia güen ná quɨt guchnaati bniety. Per par quɨt gún bniety duld cun stuby bniety, ax güenru cad tuby nguiu gap chialni ne cad tuby gunaa gapza chialni, te par ideed gust nguiu chialni ne ideed gustza gunaa chialni. Te pur chi abichnaa tuby gunaa, aquɨtru rnabeetib xcuerpɨb sino que xte chialbɨ a náni. Ziyza chi abichnaa tuby nguiu, aquɨtru rnabeetib xcuerpɨb sino que xte chialzacbɨ a náni. Pur ningui, nguiu ne gunaa quɨt náti par icuat xcuerpɨt par chialtɨ. Per belati tubylo aguniit cun chialtɨ dec quɨt iguaaldtit chialtɨ o quɨtza iguaaldti chialtɨ laat tuby tiop dxi par inaabtɨ lo Dios, ax güenquɨy. Per chi agudeed de dxiqui, guldxasaagac stuby te par quɨt gún bɨndxab gan laat cun de xgabtɨ.
Quɨt caniitia laat nápac par guchnaa bniety, per quɨt xi malti ná guchnaat. Xgaba ná belrulati irate bniety niac zec nare, per cad tuby bniety abguaad Dios xgab xa ibánybɨ, la guchnaab o la quɨt guchnaab.
Par de ni gady guchnaa ne par de viud, nare rniia dec güen ná yáandeb zec nare. Per belati quɨt güelaazdeb sin quɨt guchnaadeb, ax mazru güen su guchnaadeb xlat ni iteeddeb xcuerpɨdeb guelzii.
10 Chiy de ni abichnaa, gati xtiidxtia ná ni iniia laat, xtiidx Xtadnɨ Jesucristni dec quɨt isaanti gunaa chialni. 11 Per belati ibicáb lo chialbɨ quɨt náti par guchnaab irɨnquɨ, güenrupac ná chúu diidx zaac par icasaadeb stuby. Ne ziyza nguiu quɨt náti par ldáab chialbɨ.
12 Anre ni iniia quɨt guniiti Xtadnɨ Jesucristni, per nare rniia laat: Belati nuu tuby nguiu ni reldilaaz Jesucrist chiy chialbɨ quɨt reldilaazny, ne belati par gunaaqui quɨt xi gúnti pur ziy, ax quɨt náti par ldáadeb. 13 Ziytiziacza belati gunaa reldilaaz Jesucrist chiy chialbɨ quɨt reldilaazny, ne belati par nguiuqui quɨt xi gúnti pur ziy, ax quɨtza náti par ldasaadeb. 14 Te pur nguiu ni quɨt reldilaaz Jesucrist, zunldee Dios quiab pur ni reldilaaz chialbɨny. Chiy gunaa ni quɨt reldilaaz Jesucrist zunldeeza Dios quiab pur ni reldilaaz chialbɨny, ne ziy xquel gunldeeza Dios quia de lliindeb. Te pur belati nic tubydeb quɨt reldilaaz ax quɨtti nez par gunldeeny quia lliindeb. 15 Per belati nguiu o gunaa ni quɨt reldilaaz Jesucrist rcaazbɨ ldáab chialbɨ pur ni reldilaaz chialbɨ Jesucrist, ax su ldáadeb. Ni reldilaazqui quɨt náti par gúnbɨ juers ibanynépac chialbɨ laab, te pur quɨt gurɨdxti Dios dunnɨ par ibánnɨ cun didxguidx. 16 Ne ziyza gunaa quɨt gántib la zunbɨ gan chaldilaaz chialbɨ o belati nguiu ná ni areldilaaz ax quɨtza gántib la zunbɨ gan chaldilaaz chialbɨ.
17 Nare rniia cad tuby de ni areldilaaz Jesucrist, ná par cuezdeb lo guɨchliuré zec ni absiáld Dios laadeb, yáandeb zectisy ni nádeb chi guzulo reldilaazdeb Jesucrist. Ziy ná ni raipia irate de saniroldilaaznɨ Jesucrist gúndeb. 18 Belati tuby bniety chi guzulo reldilaazbɨ Jesucrist anuub seny ni ruu de bniety Israel, ax su náb ziy. O belatiza quɨtbɨ senyqui chi guzulo reldilaazbɨ Jesucrist, quɨt náti par chúub senyqui. 19 Te pur quɨt xi gúnti la nuu bniety senyqui o quɨty bniety senyqui, ni mazru sac ná gún bniety zec ni rnabee Dios. 20 Pur ningui, gulyáan zec ni nát chi guzulo reldilaaztɨ Jesucrist. 21 Belati esclav liú chi guzulo reldilaazuny, quɨt náti par chúu guelrsaa xa gúnu. Per belati zeleeldi quɨtru gacu esclav, ax mazru güen baany pur ibicoo xte ni noo esclavqui. 22 Bniety ni ná esclav chi guzulo reldilaazbɨ Crist, laab anáb zecac tuby ni quɨt náti esclav par gúnbɨ sirvɨ lony. Chiy bniety ni quɨt náti esclav chi guzulo reldilaazbɨ Crist, ax laany ná ni arnabeeny laab. 23 Laat nántɨ dec agudilly Jesucrist pur laat, ax par Dios anát. Quɨt náti par isaantɨ inabee bɨnguɨchliu laat cun de engany xtendeb. 24 Pur ningui rniia laat de saniroldilaaznɨ Jesucrist, gulyáan zec ni nát chi guzulo reldilaaztɨ Crist.
25 Anre laat ni gady guchnaat, Xtadnɨ Jesucrist quɨt xi guniitiny pur ziy. Per nare zelee ilɨdxa laat xa gúntɨ, ne xgaba ná dec zeldilaaztɨ ni iniia te pur, pur guelrlaslaaz xte Dios absiáldny nare mandad ni cayuna. 26 Pur ningui nare rliluaa dec zectipacza trabaju ni cadeednɨ anre, ax güenru quɨt guchnaatit. 27 Ni abichnaa, quɨt náti par isaanbɨ chialbɨ. Chiy ni gady guchnaa, quɨt gúntib pur guchnaab. 28 Per belati runu xgab guchnoo, quɨt duldti ná guchnoo. Ziyza de dxaap ni rcaaz guchnaa, quɨt xi duldti ná guchnaadeb. Per rguixtiia lot dec iralote rdeed bniety ni ruchnaa, ax ziy ná ni quɨt rcaaztia teedtɨ.
29 Ni rcaaza gacbeet ná dec zeza cadóp tiamp ni ziopnɨ lo guɨchliuré par idxannɨ xmandad Dios. Pur ningui de ni abichnaa, gulgaany sirvɨ lony axt rutti chalee zecac de ni gady guchnaa. 30 Ax niclɨ guelnalas, niclɨ guelrzaclaaz ne niclɨza pur de cos ni nap bniety lo guɨchliuré quɨt náti par icuadengui gún bniety xmandad Dios. 31 De bniety ni quɨt xi runlieedxti lo guɨchliuré, gulgaany xcuendtɨ dec quɨt xi naptit, te pur ni rdeed ná irate ni nuu lo guɨchliuré.
32 Ni rcaaza par laat ná dec quɨt chúutit guelrsaa pur de cos xte lo guɨchliuré. Tuby nguiu ni gady guchnaa mazru runbɨ xgab pur xmandad Dios, mazru runbɨ pur gúnbɨ zec ni rdxalaazny. 33 Per tuby nguiu ni abichnaa mazru runbɨ xgab pur de cos xte lo guɨchliuré, mazru runbɨ pur chuzaclaazné chialbɨ laab 34 ax tiop xnez a ná xgabbɨ, pur Crist ne pur chialbɨ. Ziyza tuby gunaa ni gady guchnaa mazru runbɨ xgab pur xmandad Dios, dibylagaatepac runbɨ entriagu laab par gúnbɨ zec ni rdxalaazny. Per tuby gunaa ni abichnaa mazru runbɨ xgab pur de cos xte lo guɨchliuré, mazru runbɨ pur chuzaclaazné chialbɨ laab.
35 Irate ni caniia laat, caniiani par gacnía laat gati par icuatia guchnaat, caniiani par ibánytɨ zec ni riáld ne ni illiú ax gúntɨ ne ibánytɨ zec ni rcaaz Xtadnɨ Jesucrist sin quɨt xi icuati.
36 Tutix nguiu ni run xgab guchnaa cun xchaapni ne belati gunaaqui acriáld guchnaab, belati ziy rundeb xgab ax su gúndeb zec ni rlilodeb ná güenru par laadeb. Belati guchnaadeb, su guchnaadeb. Quɨt xi duldti ná ruchnaa bniety. 37 Ziyza tutix bniety ni quɨt run xgab guchnaa, quɨt náti par gúnbɨ xgab dec nápac par guchnaab belati apac baanbɨ xgab dec quɨt guchnaatib. Te pur güenacza ná quɨt guchnaa bniety. 38 Pur ningui rniia laat, güenquɨ ná guchnaa bniety, per mazru güen belati quɨt guchnaa bniety.
39 Tuby gunaa chi abichnaab, quɨt náti par gapbɨ stuby nguiu chi nabány chialbɨ. Per belati gaty chialbɨ azelee guchnaab stuby, per cun tuby sanireldilaazbɨ Jesucrist. 40 Per nare rliluaa dec mazru güen ibánybɨ belati quɨt guchnaab stuby. Ziy ná xgaba pur ni rbeznézaca Spíritu Sant zecac laat.