10
Nare Pablɨ, nuu de bniety rnii dec la zaaca chi zuguaníaa laat, chiy chi zuguaa zit sin dxiby rdildnía laat. Per zectiziac ni nininé Crist laat cun didxdoo ne cun diidx zaac, nare rnaaba lot dec ójla chi guedguíaa laat quɨt rquiinti tildnía tuby tioptɨ ni rnii dec pur xgabzin cadxannɨ ni cadxannɨ, te pur nare quɨt rdxibtia ininíadeb. Didxldíquɨy dec bniety guɨchliu dunnɨ, per quɨt rdxantin pur idxannɨ gan pur xgabzipacnɨ zec ni run de ni quɨt zenuu xnez Dios. Quɨt rdxantin pur idxannɨ gan lo bniety pur xgabzin, dunnɨ rdxannɨ gan pur guelrnabee xte Dios, guelrnabee ni zelee itsɨly xitill xgab ni quɨt illiú ni run bniety. Pur guelrnabeequi rdxannɨ gan lo irate ni rcuaquia bniety dunnɨ, ne lo guelnaroo xtendeb ni rcua gumbeedeb Dios. Ziy xquel rtsɨlynɨ xitill xgab par chalee icuadiagdeb xtiidx Jesucrist. Ne chi aguzigueld bniety icuadiag diidx zec ni aguniit icuadiagtɨ diidx, chiy a dunnɨ zuguaan par iguxneznɨ irate de ni gady yalo icuadiag diidx.
Laat mazru runtɨ cuend zec ni rianlot bniety. Belati nuu ni run xgab dec guldípacbɨ xpɨny Crist laab, ná par chanéb cuend dec zectiziac laab, ziyza xpɨny Cristza dunnɨ. Ne masquɨpac iniirua laat pur guelrnabee ni bnɨɨdx Dios nare, quɨt rtiulotia te pur laany bnɨɨdxny guelrnabeequi nare par gacnía laat gacbeerut xnezny gati par inittɨ. Quɨt gúntit xgab dec rcaazzia ichibia laat cun de xcarta. 10 Te pur nuu de ni rnii dec la na ne sin dxibza xquel rninía laat lo de xcarta, ne chi zuguaníaa laat nic izeet bniety nare, nic idxalo bniety ni rniia. 11 Per nare rniia dec de ni rnii ziy ná par gacbeedeb dec zectiziac ni rninén laat lo de xcartnɨ chi dxúun zit, ziytiziacza zelee idxannɨ chi zuguanén laat.
12 Te pur dunnɨ quɨt rdxantin zec ni run de ni rzubyaa lagac laani, per niclɨ tuby rat quɨt rdxantin xgab idxannɨ ziy. Te pur ni quɨt inianlaazziy rundeb chi rzubyaadeb lagac laadeb, rguiaadeb xa nádeb par stuby de saadeb. 13 Per dunnɨ quɨt rzubyaatin dunnɨ mazru que zec ni ná par, te pur dunnɨ caniitisnɨ ni ná didxldí zec ni abcuabee Dios dunnɨ idxannɨ, ax anre absaanny bdxambeezacnɨ laat. 14 Pur ningui quɨt gúntit xgab dec cadedca zec ni canabeen laat, te pur rdxapnɨ nez inabeen laat pur ni nidoote dunnɨ bdzɨnnɨ ladxtɨ par bseednɨ laat de didxzaac xte Jesucrist. 15 Dunnɨ quɨt rzubyaatin dunnɨ pur tuby ni baany stuby bniety. Per rdxapnɨ speranz dec chaza tiio guelreldilaaz xtentɨ, te par chaza idxacnén laat gacbeerut ni ná par gacbeet, zec ni riáld idxannɨ. 16 Ax ziy xquel azelee choon delantru ladxtɨ par itɨɨchzacnɨ de didxzaac xte Jesucrist, per rut gady tu suloti te par quɨt izubyaan dunnɨ cun tuby ni baany stuby bniety.
17 Belati nuu bniety rcaazbɨ izubyaab laab, güenru su izubyaab Xtadnɨ Dios. 18 Te pur gati bnietti ni rzubyaa lagac laani ná ni rianzaac nez lo Dios, sino que bniety ni rzubyaa Dios.