4
Nare ni nuua láani lizguiib pur ni cayuna sirvɨ lo Crist, rguiin rnaaba lot dec zec ni anát xpɨny Dios, gulbány zec ni riáld ibány de ni ná xpɨnny. Gulgac güen ne nazaclaaz, gulgáp paciency ne gulgüelazné de saat pur guelrcaaz saa bnietni. Gulgaany pur chalaa gactɨ tubylo cun guelgucné xte Spíritu Sant ni rguaad dunnɨ guelnaldiulaaz, guelnaldiulaaz ni rchasaa dunnɨ. Dunnɨ nan zec tubyzi cuerpɨ ax tubylote rbeznén Spíritu Sant ne zec ni anan xpɨny Dios tubylote rdxapnɨ speranz par cun laany. Tubyzi Dad, tubyzi xba ne tubyziza guelrrubnis rdxapnɨ. Te pur tubyzi Dios nuu, laany ni nány Dad par iratecnɨ, rnabeeny iratecnɨ, rbeznény iratecnɨ ne runny us iratecnɨ.
Per cad tubynɨ a ná ni idxannɨ, zectisy ni absiáld Cristni dunnɨ. Pur ningui rnii lo xquiits Dios:
Deni bieepny llayabaa baanny gan lo ira guelrnabee
ax bdeedny bniety ni ná par gúndeb.
Ne, ¿xi zelo rut rnii “bieepny”? Niy zelo dec beedny lo guɨchliu. 10 Ne Jesucrist ni beed lo guɨchliu lagac laaniy bieepzacny llayabaa par canabeeny iduibgabiite. 11 Ax bsiáldny bniety ni ná par gúndeb, nuu de ni biáld ná apóstol, nuuza de ni biáld ná profet, ne nuuza de ni biáld catɨɨch xtiidxny, ne ziyza nuuza de ni biáld calɨɨdx ne caliuu de ni reldilaaz laany. 12 Ziy xquel bcuabee Jesucrist bniety te par iseed iraru de ni reldilaaz laany par chalee gúndeb sirvɨ lony, par chaza gumbeerudebny 13 axtquɨ yalo choldilaaznɨ ne idxambeen Lliin Dios tubylote, te par yalo gacbeen xa xquel chonuun Crist zecpac ni riáld. 14 Ax aquɨtru senciyti gacnɨ engany zec de bniniin, aquɨtru gactin zec tuby ni ruaa bi nezree nezre pur iralozy ni ruee de ni rguíily nez gún engany bniety. 15 Sino que cun guelrcaaz ne cun guelnazaclaaz idxueen ne chonuun didxldí te par chaza gacbeen ne idxannɨ zec ni rcaaz Crist ni rnabee dunnɨ. 16 Te pur Crist nan tubylo irate saniroldilaaznɨny, pur laany dxasaan nan tubyzi, ax cad tubynɨ cun ni riáld idxannɨ par idxacnesaan pur guelrcaaz ni rdxapnɨ par cun de sáan, te par chaza chonuurupacnɨ Crist.
17 Anre pur Jesucrist nare rniia laat: quɨtru ibánytɨ zec ni nabány de ni quɨt rumbee Dios, te pur laadeb nabánytisdeb zec ni ná xgabdeb. 18 Laadeb nacay xquelriendeb ax quɨt zenuutideb guelnabány ni rcaaz Dios gapdeb pur ni quɨt racbeedeb ne quɨt xi rziiendeb. 19 Abxungdeb ne agulelaazdeb laadeb ax zeza rundeb iralozy de ni quɨt illiú. 20 Per laat quɨt bambeetit Crist par ibánytɨ ziy, 21 belati guldípactɨ abindiagtɨ pur laany ne belati guldípactɨ abseedtɨ de didxldí ni zéed pur laany. 22 Gulsaan zec ni gubánytɨ gulo, te pur rxíinzi zec ni gubánytɨ gulo cun de mal xgab ni baany engany laat baantɨ zectisy ni bcaaztɨ. 23 Gulgaany pur yalo ichu xgabtɨ 24 te par gactɨ zec tuby bniety cuby ni baany Dios zec ni rcaazny, cun tuby guelnabány nania ne zec ni riáld pur de didxldí xtenny ni abindiagtɨ.
25 Pur ningui, quɨtru güeet dixú. Gulgüee didxldí cun de saat te pur tubyzi nan iratecnɨ.
26 Belati idxiichtɨ, quɨt gúntɨ duld. Gulgaany pur quɨt güelaaz guelnadxiich xtentɨ dibydxite 27 te par quɨt isaantɨ gún bɨndxab gan laat.
28 Elquɨ ni rbaan ná par isaanbɨ guelrbaanqui ax gúnbɨ dzɨɨny, te par cun dzɨɨny zaac ni gúnbɨqui ax chalee gapbɨ xi cun gacnéb de ni runlieedxni.
29 Ziyza quɨt iniitit de diidx mal, gulgüee púrzi diidx zaac ni gacné gacbeeru stuby de ni guindiagni te par illiúni par laadeb. 30 Quɨt isaclastɨ Spíritu Sant xte Dios ni arbeznét zec tuby seny dec anát xpɨnny par chi idzɨny dxi ni idzɨntɨ nez lony.
31 Gulsáan tuby lad irate guél quɨt xi nayiulaazti, guelnadxiich, guelrdxichnesaa, guelrbɨxtiané de saani, guelrgue lo saani ne iraloteru de mal. 32 Gulgac güen, gulgá de saat ne gulgaany perdóndeb zec ni baany Dios perdón laat pur Crist.