6
Pur ningui, ná par chalaa idxannɨ pur gacbeerun xtiidx Jesucrist xlat ni ibíi idxaicquinɨ iseednɨ de xtiidxny ni bseednɨ gulo. Güenru ziy xlat ni iseedtisnɨ xa xquel isaannɨ de mal ni bdxannɨ gulo, o xa xquel choldilaaznɨ Dios, o xa xquel tiubnis bniety, o pur guelrzubnaa quia bniety, o xa xquel isbány Dios de bɨnguty, o xa xquel gún Dios guelgurtisy chi idzɨny dxi ni ideednɨ cuendny, güenrupac chalaa iseedrun xtiidxny. Ne nadios chalee idxannɨ ziy.
Te pur de ni anán pur Dios, de ni agucbee pur de cos xte llayabaa, de ni anán xi run Spíritu Sant, ne agucbeedeb dec güen ná xtiidx Dios, ne anándeb xa xquel teru inabee Dios, ne chiy ax quɨt nadeb chaldilaazdeb de didxzaac xte Jesucrist, laadeb a quesentiand nagán par yiiudeb lo xnez Dios, te pur digapac choniin dec rbíi cacuaadeb Jesucrist Lliin Dios lo cruzy par gún bniety burlɨ laany. Bniety guɨchliu ná zec tuby ldaa guɨchliu ni rée irate nisguia ni riab, chiy belati rac guelnazaac loni par bniety ni run dzɨɨnni ax runldee Dios quiani. Per belati púrzi de yaguɨ́ch ne de cuandxab rldieny loni chiy quɨt xi illiútini, ax zélaa cadzɨngax castigu par laani ne castiguqui ná dec chaaicquini.
Quɨt caniitin ziy pur laat te pur dunnɨ nánnɨ dec güenquɨ cayuntɨ, zenuuctɨ ni riáld gúntɨ par ldát lo castigu xte Dios. 10 Ne laany quɨt nátiny tuby Dios ni quɨt run zec ni riáld par yianlaazny de cos güen ni abaantɨ cun irateru zec ni abliuutny dec rcaaztɨny, ax gucnét ne zélaa cayacnét de saniroldilaaznɨ Jesucrist. 11 Per dunnɨ rcaaznɨ chalaa gúntɨ ziy axt lúltmɨ dxi, sin quɨt chaxaclaaztit, te par yáldtɨ ni canuut yáldtɨ. 12 Quɨt gaaxtit sino que gulgaany zec ni baany de ni güeldilaaz Dios sin quɨt niaxaclaaztideb par icáadeb ni gunii Dios icáadeb.
13 Chi baany Dios promes cun to Abraham, laany baanny jurar pur lagac laany te pur quɨtru tu stubyti mazru sac que laany, 14 ax raipny Abraham: “Nare guldípaca zunldiia quiu ne quesentiand de familroo gacu.” 15 Chiy Abraham gúpbɨ paciency, quɨt niaxaclaaztib ax cuáab ni raipy Dios ideedny laab. 16 Chi run bniety jurar, laadeb rundeb jurar pur tuby ni mazru sac que laadeb, te par yíany dec didxldícpac zundeb ni rniideb. 17 Anre ziytiziaczaquɨy, pur ni rcaaz Dios iliuuny de ni teru icáa ni guniiny, dec quɨt chúuti dxi ichuny xgabny pur promes ni baanny, ningui baanny jurar. 18 Tiop cos ni quɨt xo ibilyti baany Dios, laany baanny promes ne baanny jurar ax nánnɨ dec laany quɨt rueetiny dixú. Ziy xquel quesentiand rcáan valor dunnɨ ni rbinuun Dios par gacnény dunnɨ, pur ni ardxapnɨ confianz dec zac zec ni aguniiny. 19 Ne pur ni nánnɨ dec zac zec ni agunii Dios, pur ningui rzutipnén xtiidxny zecpacza ni rzutipné tuby ganch guiib tuby barcu. Ne guelrzutipqui desdɨ llayabaa zéedni 20 rut abiiu Jesús par bxalny nez par dunnɨ, laany ni anány bxozroo par chazy, saa bxoz ni guc Melquisedec.