4
Anre, ¿calí nez zá ni rdxichnesaat, ne ni rdildtɨ? ¿Ta gati lagacla pur de mal xgab ni runtɨ? Laat rzebylaaztɨ ni quɨt ráptɨ ax axt rguinxusaat par gaptɨ ni rcaaztɨ. Ziyza racnalaaztɨ cun de saat, ne bel quɨt xo gaptɨ ni rápdeb ax rdxichnesaat ne rdildtɨ. Per ni nápacni laat quɨt naptit ni rcaaztɨ pur ni quɨt rnaabtɨni lo Dios. O belza rnaabtɨ ni rcaaztɨ lo Dios, per quɨt rcáatitni pur ni quɨt rnaabtitni dibylotisy sino que parzí ibánytɨ zec ni ná de mal xgab xtentɨ. Ax par Dios laat nát zec de ni quɨt rueeti didxldí. ¿Ta quɨt gántɨ dec guelrenuu de mal ni nuu lo guɨchliuré ax acasaclogac bniety Dios? Pur ningui, elquɨ ni rcaaz chanuu de mal ni nuu lo guɨchliuré, ax lagacquɨ laab cayunbɨ laab enemigu xte Dios. Te pur quɨt rnixlieesti lo xquiitsny rut rnii: “Dios quesentiand rcaazny spírit ni bnɨɨdxny dunnɨ ibeznén.” Ax quesentiand guroo ná gracy xtenny par cun dunnɨ, zecquɨ ni cá lo xquiitsny rut rnii: “Dios rguaadny gracy par de ni runbichiin nez lony, per quɨt runtiny cuend de ni runnaroo.” Pur ningui gulcuadiag xtiidx Dios. Gulsu te quɨt gún bɨndxab gan laat ne ziy xquel isaaniy laat. Gulbinuu Xtadnɨ Dios ne laany zunny cuend laat. Ziyza gulsía laat de xtuldtɨ de bɨnduld. Ne dibyquia dibylaaztɨ gulchanuu xnez Dios laat ni runtioplaaztɨ. Gulchúu guelrsaa, gulchúu nalas ne gulguun pur de xtuldtɨ. Gulchu ni rlliztɨ par guelruun ne ni rzaclaaztɨ par guelnalas. 10 Gulganbichiin nez lo Xtadnɨ Dios, ne laany subyaany laat.
11 De saniroldilaaznɨ Jesucrist, quɨt iniyátit de saat. Te pur ni rniyá de saani, o ni rgubeeza de saani, laab acaniyáb ne cagubeeb xley Dios. Ne belati liú rgubiiu xley Dios, ax aquɨt cayuntiu zec ni rnabee leyqui sino que liúy acanabiiu lo leyqui. 12 Per tubyzi ni bnɨɨdx ley nuu, ne laaniy mazru napny guelrnabee par íldany ne par initlony. Per liú, ¿túll liú ningui cubiiu de soo?
13 Anre gulcuadiag laat ni rniit: “Andxiré o illí dunnɨ choon tuby ciuda o stuby ciuda. Ruy ibeznɨ tuby iz, idxannɨ negocy ni rac gan guyally.” 14 Ne niclɨ quɨt gántɨ xa zedguaaldni par illí. Te pur guelnabány ni rdxapnɨ naizni zec tuby guxdoo ni rdiacá tuby rat, chiy par stuby rat ax agunitloy. 15 Mazru güen ná par iniit: “Bel Dios iguaadny guelnabány, sdxannɨ ndee o nde.” 16 Per laat ax mazru zelaat cun de didxyachy xtentɨ, ne iralozy de cosré ná mal bel parzí izubyaat laat. 17 Pur ningui elquɨ ni nán xa riáld gúnbɨ ne quɨt runbɨ ziy, ax anánbɨ dec duldiy cayunbɨ.