14
(Mt. 26:1-5; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)
Stiop dxi rieedx par laní pascu, laní ni rquiindeb guechtily sin levadur, chiy de bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley caguíilydeb nez xa gúndeb engany Jesús par inaazdebny ax quinxúdebny. Per guniideb:
—Per quɨt idxantin ziy lo de dxi laní par quɨt xi scand gac.
(Mt. 26:6-13; Jn. 12:1-8)
Chiy chi zuguaa Jesús láani guɨdx Betania liz Simóny ni raipdeb lepros, deni zubny caquiinny, bdzɨny tuby gunaa cun tuby botey dxaatec perfum ni sac guyally pur ni gucchuuni cun púrzi nard. Ax bxalbɨ ruu boteyqui par bchab perfumqui quia Jesús. Parzi nuu de ni zuguaa ruy bdxiichdeb, ax raipdeb saadeb:
—¿Xínii bxíib perfumquɨ? Ne zeleeldi nitóobni pur chon gayuaa mɨly denari par niacnéb de prob.
Ax byainédeb gunaaqui.
Per Jesús raipy laadeb:
—Gulsaanbɨ. ¿Xínii ryainétbɨ? Ne güenquɨ ná ni bannéb nare. De prob llillite zuguanétdeb ax zelee gacnétdeb chi icaaztɨ, per nare gati iduibtiampti suguanía laat. Gunaaré abaanbɨ zecti ni güelee. Abslotellgab perfum tɨɨxa par chi igaatsa. Rguixtiia lot dec iduibte lo guɨchliu nez ruttisy irɨɨch de didxzaac xte Dios, zuee bniety diidx cún loc ni baany gunaac cun nare par chanelaazdeb laab.
(Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6)
10 Chiguld Judas Iscariote, tuby de xpɨny Jesús, güeninéb de bxoz ni rnabee lo de bxoz par gúnbɨ entriaguny laznaadeb. 11 Chi bindiag de bxozqui ziy, quesentiand guzaclaazdeb. Ax guniideb ideeddeb mɨly laab. Chiy guzulo rguíilybɨ nez par gúnbɨ entriagu Jesús.
(Mt. 26:17-29; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)
12 Ne dxi ni guzulo laní ni rquiiny de bniety Israel guechtily sin levadur, chi rguinzadeb tuby llíily par laní pascu, chiy gunabdiidx de xpɨnny laany:
—¿Calí rcaazbiu chodxanchuun ni iquiinnɨ guxin xte pascu?
13 Chiyru gunabee Jesús tiop de xpɨnny, raipny laadeb:
—Gulchia láani guɨdx Jerusalén. Ruy idxáat tuby bniety nguiu ni zéne tuby rii nis ax gulsanaldbɨ. 14 Chiy rut yiiub, gulgats bniety ni ná lizni ruy: “Ziyla ná Maistrɨ: ¿Cún laniuu rut iquinnía de xpɨnnia anguxin xte pascu?” 15 Chiy laab iliuub laat tuby yuu ni rrop pis ni anazaacllga láanni. Ruy gulganchuu ni iquiinnɨ.
16 Chiyru bdiia de xpɨnny güedeb guɨdxqui. Ax bdxialdeb irate zectisy ni gunii Jesús. Ax banchuudeb ni iquiindeb guxin xte pascu.
17 Chi biiu guxin, bdzɨny Jesús cun irate tsɨbtiop de xpɨnny. 18 Chiy chi zubdeb lo mɨlly caquiindeb, raipy Jesús laadeb:
—Rguixtiia lot dec tubytɨ ni caquinné nare ná ni gún entriagu naa.
19 Chiy guzaclasdeb, ax guzulo rnabdiidxdebny tubyga pur tubygadeb, raipdebny:
—¿Ta nareniy?
Ax na stubybɨ:
—O, ¿nareniy?
20 Chiyru cuaby Jesús lodeb:
—Entrɨ tuby de lo tsɨbtioptɨy, ni caguadxy xquechtilni lagac lo plad rut caguadxa xquechtilia, laabɨy. 21 Didxldíquɨy nare Bniety ni bxiaald Dios ná par teda zec ni rnii lo xquiits Dios. Per, ¡probllɨza ná bniety ni gún entriagu nare! Par laab güenru quɨt níiutib lo guɨchliu.
22 Lalzi ni caquiindeb, Jesús cuáany guechtily ax bdeedny gracy Dios. Chiyru bllullny guechtilqui gudiizny lodeb, guniigany:
—Gulquiiny guechtilré, laani náni xcuerpa.
23 Chiyru cuáany tuby cop vin. Chi gulull bdeedny gracy Dios, ax bdeedny copqui laadeb. Iratedeb güée vin ni nuu láani copqui. 24 Chiy guniiny:
—Vinré ná rɨny xtena ni illíi chi gatia pur zieny bniety guɨchliu. Te pur, pur guelguty xtena illal tuby nez cuby xa gap bniety perdón lo Dios. 25 Nare rniia laat dec quɨtru chúuti dxi iquiinia vin ni racchuu cun uv, axtisy dxi ni iquiinia vin cuby lo guelrnabee xte Dios.
(Mt. 26:30-35; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)
26 Chi gulull biildydeb tuby cant par Dios, chiyru zédeb quia dany Olivos. 27 Chiy raipy Jesús laadeb:
—Iratet sbélaaztɨ nare anguxinré, zecquɨ ni cá lo xquiits Dios rut rnii: “Quinxúa pastor, chiy irate de llíily irɨɨch.” 28 Per chi ibíi ibánia stuby, nidoo nare azaaga Galilea chiyru gueedtɨ.
29 Chiy raipy Bed laany:
—Masquɨ iratecdeb cuelaazdeb laabiu, per nare quɨt cuelaaztia laabiu.
30 Per Jesús raipy laab:
—Nare rguixtiia loo dec anguxiniacré anste ni icuarsee bɨdygay tiop güelt, liú pur chon güelt aguniiu quɨt rumbeetiu nare.
31 Per Bed güelaaru guniib:
—Masquɨ gatia cun laabiu, per quɨt iniitia dec quɨt rumbiia laabiu.
Chiy iratecdeb guniiza ziy.
(Mt. 26:36-46; Lc. 22:39-46)
32 Chi bdzɨndeb tuby lat rut lá Getsemaní ax raipy Jesús de xpɨnny:
—Gulsubzic ruc lalzi ni chanaaba lo Dios.
33 Chiyru zéneny Bed, Jacob cun Juany. Ax guzulo rziienny nalas ne aquɨtru xi guíllyti nuuny. 34 Chiy raipny laadeb:
—Quesentiand nalas rziienia. Azupacza aquinxú guelnalasquɨ naa. Gulyáan rurén ne quɨt gaaistit.
35 Chiyru zé Jesús delantruqui, ax guzurlony lo guɨchliu gunaabny lo Dios dec belati chalee quɨt teedtiny guelzii ni ná par teedny. 36 Chi canaabny lo Dios, laany guniiny:
—Xtada, xíteete costi nagán par laabiu. Bldárubiu nare lo guelzii ni ná par teda, per quɨt gacti zec ni rcaaza sino que zec ni rcaazbiu.
37 Chiyru güeny rut zuguaa de xpɨnny, ax bdxialny laadeb raaisdeb. Chiy raipny Bed:
—Simóny, ¿ta raaisiu? ¿Ta niclɨ tuby hor quɨt nialee nitɨɨchu xcaaldu? 38 Gultɨɨch xcaaldtɨ ne gulnaab lo Dios par quɨt gún bɨndxab gan laat. Te pur rcaazquɨt gúntɨ zec ni ná par, per xcuerpɨt quɨt rzigueldti.
39 Chiy gubíi zenaabny lo Dios stuby cun lagac de diidxqui. 40 Chi biecquiny rut zuguaa de xpɨnny, adeb raaisiac stuby, pur ni cazinaa bcaald laadeb. Ax niclɨ quɨt gándeb xa icaibdeb lony. 41 Ni rion güelt riecquiny rut zuguaadeb chiy raipny laadeb:
—¿Ta zeczi raaistɨ? ¿Ta zeczi cazilaaztɨ? Per gultɨɨch xcaaldtɨ te pur nare Bniety ni bxiaald Dios, abdzɨny hor ni gaca entriagu laznaa de bɨnduld. 42 Gulchaste. Gultoo. A ni gún entriagu nare azeddzɨngax.
(Mt. 26:47-56; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)
43 Zeczi caniné Jesús laadeb chi bdzɨny Judas ni racza tuby de xpɨnny. Bdzɨnnéb zienguilliú bɨny, caadeb spad ne yag. Zenaazdeb Jesús pur xtiidx de bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley, ne pur xtiidxza de gurtisy xte de bniety Israel. 44 Ne cun Judas ni baany entriagu laany agudixteetellgab lo de bɨnqui, raipbɨ laadeb:
—Bniety ni gagua tuby xmosni, laabɨy rguíilytɨ, gulnaazbɨ chiy gulchanéb per gulcualo quɨt ildátbɨ.
45 Parzi chi bdzɨny Judas, ax güebinuub Jesús chiy raipbɨ laany:
—Maistrɨ, Maistrɨ.
Ax gudob ruuny. 46 Chiyru gunaaz de bɨnqui laany par chanédebny.
47 Per tuby de ni zuguaa ruy guléeb spad xtenbɨ chiy btiiub tuby diag xmos bxoz ni rnabee lo de bxoz. 48 Ax raipy Jesús de bɨnqui:
—¿Xínii zéedtɨ cun spad ne cun yag par chanét nare zecpacza tuby gubaan? 49 Llillite guzuguanía laat laniudoroo xte Jerusalén caseeda laat xtiidx Dios, ne quɨt ninaaztɨ nare. Per irate de cosré cayacni par gac cumplir zec ni rnii lo xquiits Dios.
50 Chiy irate de xpɨny Jesús, blluuindeb, gulelaazgacdebny.
51 Per guu tuby bniiny ni güenald Jesús, duuiby bniinqui tuby sábnɨ. Parzi chi gunaaz de bɨnqui laab, 52 bsáanacbɨ sábnɨqui laznaa de bɨnqui, blluuinbɨ zellulbɨ.
(Mt. 26:57-68; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)
53 Chiyru güenédeb Jesús lo bxoz ni rnabee lo de bxoz. Ax bdxasaa irate de bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de gurtisy xte de bniety Israel ne cun de maistrɨ ni nán ley. 54 Chiy Bed zit, zit güenaldbɨ axtquɨ lo ldee liz bxozqui ax guzubnéb de bɨny ni cacualo liz bxozqui ruu bal.
55 De bxoz ni rnabee lo de bxoz cun irate de gurtisy gudíilydeb xi icuaquiadeb Jesús par chalee chúu nez quinxúdebny, per quɨt bdxialtideb xi nicuaquiadebny. 56 Te pur masquɨ zienzi dixú guniideb pur laany, per irɨnquɨ gunii tuby irɨnquɨ gunii stuby. 57 Chiyru güesuldí tuby tiopdeb bcuaquiadebny stuby dixú, laadeb guniideb:
58 —Dunnɨ abindiagnɨ rniib: “Nare itsɨlia yudoroo xte Jerusalén ni banchuu de bniety, ne cun chon dxi abzuubani stuby, sin guelgucné xte de bniety.”
59 Per niclɨ ziy quɨt guniitideb tubylo, irɨny, irɨny guniideb.
60 Chiyru güesuldí bxoz ni rnabee lo de bxoz glay irate de ni zuguaa ruy ax gunabdiidxbɨ Jesús:
—¿Xínii quɨt xi rniitiu? ¿Ta didxldí ná ni caniideb pur liú?
61 Per Jesús biiantisny quɨt xi guniitiny. Chiy gunabdiidx bxozqui laany stuby:
—¿Ta liúy Crist Lliin Dios xte llayabaa?
62 Jesús cuaibny:
—Guldícbiu, narelay. Ne laat sniát nare Bniety ni bxiaald Dios zuba lad naldí xtenny, laany ni napny irate guelrnabee ne sniázactɨ nare guelda láani de zá llayabaa.
63 Chi bindiag bxozqui ziy ax gudillaab xabbɨ chiy guniib:
—¿Xílesa par idíilyrun testigu? 64 Laat abindiagtɨ xa casaclob Dios cun de xtiidxbɨ. Anre, ¿xi rniit?
Chiy iratecdeb guniideb gatyny.
65 Ax guu de ni btiuxɨ́ny lony ne bchiideb lony chiy btaazdebny, raipgadeb laany:
—¡Guniyáa túy btaaz liú!
Chiy de policía gudapzadeb lony.
(Mt. 26:69-75; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-27)
66 Deni zuguaa Bed lo ldeequi, chi bdzɨny tuby criad xte bxoz ni rnabee lo de bxoz. 67 Chi gunáb zub Bed ruu bal, ax bguiaab lob chiy raipbɨ laab:
—Né liú candzaníu Jesús de Nazaret.
68 Per Bed quɨt niziruutib ax guniib:
—Quɨt rumbeetiab. Niclɨ quɨt ganna xing rniiu.
Chiy bdiiab guzuguaab ruu puertqui ax bcuarsee bɨdygay. 69 Ne criadqui chi gunáb Bed stuby ax guzulo raipbɨ de ni zuguaa ruy:
—Né laab náb xpɨny Jesús.
70 Per Bed quɨtiac niziruutib. Chiy alizypacquɨy chi raipy de ni zuguaa ruy laab stuby:
—Güeldíte né liú noo tuby de xpɨndeb te pur bniety Galilea liú, ne zectiziac ni rueedeb diidx rueezacu diidx.
71 Per Bed guzutipnéb laab ax guniib:
—Dios gúnny castigu nare belati quɨt guldía, nare quɨt rumbeetia bniety ni cazeettɨ.
72 Ne hóracqui bcuarsee bɨdygay stuby. Ax güenelaaz Bed dec raipy Jesús laab: “Anste ni icuarsee bɨdygay tiop güelt, liú pur chon güelt aguniiu dec quɨt rumbeetiu nare.” Chi güenelaazbɨ ziy, guzulo ruunbɨ.