6
(Mt. 13:53-58; Lc. 4:16-30)
Chiyru bdiia Jesús nezqui par biecquiny ladxny cun de xpɨnny. Chi bdzɨny dxi ni rzilaaz bniety, ax guzulo caseedny de bniety láani yudoo. Ne irate de ni cacuadiagqui rdxalodeb ne rniideb:
—¿Calí bseed bnietquɨ irate de cosquɨ? Ne, ¿tú bguaad laab guelnán ni napbɨ ne de milagrɨ ni runbɨ? ¿Ta gati laabɨy carpinter, llingaan María chiy de betsbɨy Jacob, Gusé, Judas ne Simóny? Ne, ¿ta gati lo guɨdxré rbez de bzaanbɨ?
Parzi quɨt niuntideb cuend Jesús. Per laany raipny laadeb:
—Iranezte ráp bniety didxdoo tuby profet. Per ladxbɨ quɨt tu rápti didxdoo laab, niclɨ lizbɨ ne niclɨza de xfamilbɨ quɨt ráp didxdoo laab.
Chiy quɨt güeleeti niun Jesús zieny de milagrɨ ladxny. Bzubnaatisny quia tuby tiop bniety racxú ax bsiacny laadeb. Per bdxalony pur ni quɨt reldilaazti de bniety ladxny laany. Chiyru zégacny de guɨdx ni ná gax nezqui par bseedny de bniety.
(Mt. 10:5-15; Lc. 9:1-6)
Ax gurɨdxny irate tsɨbtiop de xpɨnny, guzulo bxiaaldny tiopga pur tiopgadeb. Ne bdeedny laadeb guelrnabee par cuéedeb de bɨndxab láani bniety. Chiy gunabeeny laadeb quɨt xi chanétideb par nez, niclɨ tuby bols niclɨ guechtily niclɨza mɨly. Tubyzi bastón ná par chanédeb ne xcurachdeb cun tuby cuaazy xabdeb ni nacudeb. 10 Chiy raipny laadeb:
—Yuu rut idzɨntɨ, tubyzi ruy yáantɨ axtquɨ chi idzɨny dxi idiiat guɨdxqui. 11 Ne belati nuu guɨdx rut quɨt tu rcaaz laat niclɨza quɨt rcaazdeb icuadiagdeb ni iniit, guldiia ruy. Guldzɨby guxuld niit zec tuby seny dec quɨt bcuadiagtideb diidx, te pur nare rguixtiia lot dec dxi ni ideed bniety cuend Dios, mazrul castiguroo yálddeb que de bniety Sodoma ne Gomorra.
12 Chiyru bdiiadeb rguixteedeb lo de bniety dec ná par yialaazdeb pur de xtulddeb. 13 Ne guléezadeb zieny bɨndxab láani de bniety, ne ziyza zieny de bniety racxú gudaaibdeb sɨty tɨɨxni ax bsiacdeb laadeb.
(Mt. 14:1-12; Lc. 9:7-9)
14 Chi bindiag rey Herodes pur Jesús pur ni iranezte abrɨɨch diidx pur laany, chiy gunii Herodes:
—Juany Bautistdxay agubány stuby ninguila napbɨ guelrnabee runbɨ de milagrɨ.
15 Per stuudxdeb rnii:
—Profet Elíasiy.
Chiy stuudxdeb ax rniiza:
—Tuby profet saa de profet gulalquiy.
16 Chi bindiag Herodes ziy, chiy guniib:
—Juany ni gunabiia gurúu quiani, laabɨy agubíi gubány stuby.
17 Herodes guniib ziy, te pur lagac laab gunabeeb bgáa Juany Bautist ax guluub laab láani lizguiib pur causɨ Herodías. Herodíasqui rac chial Liby bets rey Herodes. Per Herodes bichnaab Herodías chial betsbɨqui. 18 Ne cun raipy Juany Herodes:
—Quɨt náti güen guchnoo lagac chial betsu.
19 Parzi bdxichné Herodías Juany rcaazbɨ niguinxúb laab. Per quɨt releeti 20 te pur Herodes nánbɨ dec Juany nabánybɨ nania ne runbɨ zec ni riáld, ax rdxiby Herodes Juany. Ningui, quɨt bsaantib xi niunné Herodías Juany. Ne masquɨ quɨt gucbezaacti Herodes de ni rnii Juany, per la bdxulaazbɨ de ni guniib. 21 Per chi bdzɨny dxi guu nez gún Herodías zec ni rcaazbɨ, chiy guc lá rey Herodes. Ax baanbɨ tuby laní par bdeedbɨ tuby comid de jefy cun de comandant cun iraru de bɨnroo xte Galilea. 22 Chiy biiu llindxaap Herodías rut cayac laníqui ax byaab. Parzi rey Herodes cun irate de xpioosbɨ quesentiand bdxulaazdeb zec ni byaa dxaapqui. Chiy raipy reyqui laab:
—Gunaab ni rcaaztiziu, nare inɨɨdxani liú.
23 Ax baany rey Herodes jurar ideedbɨ ni inaabtisbɨ, masquɨ iruldti zecti ni rnabeeb. 24 Chiy dxaapqui bdiiab detsqui gunabdiidxbɨ xnanbɨ:
—¿Xi inaaba?
Ax gunii xnanbɨ Herodías:
—Gunaab quia Juany Bautist.
25 As biiu dxaapqui stuby axt rut zub rey ax guniib:
—Rcaaza dec angare inɨɨdxbiu nare quia Juany Bautist lo tuby plad.
26 Parzi quesentiand nalas guzac rey Herodes. Per cun abaanbɨ jurar nez lo irate de bioos ni rbeznéb ax quɨt xo niuntib negar ni gunaab dxaapqui. 27 Ax gunabee Herodes tuby suldad par chacáab quia Juany Bautist. 28 Chiyru güe suldadqui láani lizguiib, btiiub quia Juany Bautist güenébni lo tuby plad bdeedbɨni dxaapqui. Chiy dxaapqui ax bdeedbɨni xnanbɨ Herodías.
29 Chi gucbee de xpɨny Juany Bautist dec agutybɨ ax güelliideb laab par güecuaatsdeb laab.
(Mt. 14:13-21; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)
30 Deni biecqui de xpɨny Jesús gudixteedeb lony irate de ni abaandeb ne ni bliuudeb. 31 Chiy raipy Jesús laadeb:
—Gultaa, gultoo nez rut quɨt tu nuuti te izilaaznɨ duudx.
Guniiny ziy te pur la zieny de bniety zezeed, axt niclɨ par iquiindeb quɨt xoti. 32 Chiyru zé Jesús cun de xpɨnny láani tuby barcu par nez rut quɨt tu nuuti. 33 Per zieny de ni guná chi zédeb ax bambeedeb laadeb parzi irate de guɨdx ni ná nezqui bdialluuin bniety, chiy nidooldeb bdzɨndeb rut zé Jesús cun de xpɨnny. 34 Deni bdiia Jesús láani barcuqui, gunány bniety guilliú ni ri ruy ax bgány laadeb pur ni zuguaadeb zecpacza de llíily ni quɨty xpastorni. Chiyru guzulo bseedny laadeb, zienzi ni bseedny laadeb. 35 Chi guc gudxi, chiy gubii de xpɨnny raipdeb laany:
—Agudxini ne quɨt tu rbezti nezquɨ. 36 Gutsbiu de bnietquɨ aguld chiadeb te par chiadeb de ranch, o de guɨdxza ni ná gax nezquɨ par chasiideb xirullzi iquiindeb.
37 Per Jesús raipy laadeb:
—Laat guldeed ni iquiindeb.
Chiy guniideb:
—Per, ¿ta chosiin tiop gayuaa denari guechtily par ideednɨ ni iquiindeb?
38 Ax gunii Jesús:
—¿Béld guechtily caat? Gulguiaa dún.
Chi gucbeedeb ax raipdeb laany:
—Gaay guechtily cun tiop beld.
39 Chiyru gunabee Jesús cue de bniety lat, lat lo guillagaa.
40 Chiy gurideb ziy, nuu lat guzub tuby gayuaadeb nuuza lat guzub cincuentdeb. 41 Chiyru cuáa Jesús gaay guechtilqui cun iropte beldqui. Chiy bguiaany nez llayabaa bdeedny gracy Dios ax bllullny de guechtilqui bdeedny de xpɨnny par quiizdebni lo irate de bnietqui, ne gudiizzacny iropte de beldqui lo iratedeb. 42 Iratedeb bquiindeb axt bialdeb 43 ne bcharuldeb dzɨ tsɨbtiop dxumy de guechtily ldáy ne de beld ni biian. 44 Lo de bniety ni bquiinqui guu zecti gaay mily bniety nguiu.
(Mt. 14:22-27; Jn. 6:15-21)
45 Chiyru gunabee Jesús de xpɨnny yiiudeb láani barcu te teedgadeb lo nis par idzɨndeb guɨdx Betsaida lalzi ni gaipny de bnietqui dec azény. 46 Chi bialo gudixteeny lo de bnietqui, zégacny láani dany zenaabny lo Dios. 47 Chiy deni biiu guxin, abarcuqui azé glay nisqui ne Jesús zeczi zuguaany tubyziny láani danyqui. 48 Chiguld gunány laadeb, abdxadeb casadeb barcuqui, pur ni rchalodeb bi. Ax acuayziy zebinuu Jesús laadeb rzany lo nisqui baanny zec ni nideed. 49 Chiy chi gunádeb laany rzany lo nisqui baandeb xgab dec tuby fantasmɨy parzi gurɨxtiadeb, 50 iratedeb gunádeb laany ax bdxibdeb. Per as guninény laadeb, raipny laadeb:
—¡Gulcáa valor! ¡Nareniy, quɨt rdxibtɨ!
51 Chiyru biiuny láani barcuqui ax gulezac biqui parzi quesentiand bdxalodeb 52 te pur niclɨ quɨt baandeb xgab pur milagrɨ ni baanny chi gudiizny de guechtily, pur ni zeczi nacay xquelriendeb par ziy.
(Mt. 14:34-36)
53 Chiyru gudeeddeb lo nisqui par bdzɨndeb nez Genesaret rut bldiibdeb barcu xtendeb ruxchu nis. 54 Ne horac ni bdiiadeb láani barcuqui, bambee de bniety Jesús 55 ax güetixteedeb iduibte nezqui. Parzi guzulo rené de bniety de bniety racxú lo daa, rut nándeb zuguaa Jesús. 56 Ne nez ruttisy zény, zeclɨ de guɨdx o de ciuda o de ranchza rguixdeb de bniety racxú nez rut teedny. Ax rguiin rnaabdeb lony isaanny iguaalddeb masiuza punt xabny, ne irate de ni bguaald xabny biacdeb.